Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Система і характеристики сучасного маркетингу

ПЛАН

1.  Система засобів маркетингу та їх структура.

2. Види маркетингу.

3. Мікросередовище маркетингу.

4. Макросередовище маркетингу.

Л І Т Е Р А Т У Р А

Андрусенко Г. О. Основи маркетингу. – К.: Урожай, 1995. – 178 с., с.24-27.

Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. Посібник. –  К.: Вища шк.. 1994. – 327 с.:іл. , с. 17-23.

Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник – К.: КНЕУ, 1998. – 268 с., с. 9-13, 22-28.

Завадський Й. С. Менеджмент: – У 3 т. – Т. 1. -3-вид., доп – К.: Вид-во Європ. У-ту., с.190-197.

– 2001. – 542 с.

Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ./ Общ. ред. и вступ. ст. Е. М. Пеньковой. – М.: Прогресс, 1993. – 736 с., с. 139-179.

Липчук В. В., Дудяк А. П., Бугіль С.Я. Маркетинг: основи теорії та практики. Навчальний       посібник/ За загальною редакцією В. В. Липчука. – Львів: « Новий Світ – 2000»; « Магнолія плюс».       – 2003. – 288 с, с. 16-25.

Луцій О. П. Основи маркетингу: Конспект лекцій.- К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2001. – 48 с, с.4-5..

Мескон М. Х, Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с анг. – М.: Дело, 1992. – 702 с.

Мороз Л. А., Чухрай Н. І. Маркетинг: Підручник / За редакцією Л. А. Мороз. – 2-е, – Львів:      Національний університет « Львівська політехніка» (

Інформаційно-видавничий центр «      ІНТЕЛЕКТ+» Інституту післядипломної освіти), « Інтелект- Захід» 2002. – 244 с, с. 25-29.

Практикум по проведению маркетинга. Как внедрять маркетинг на малых и

средних      предприятиях.

Рабштина В. М., Писаренко В. В., Махмудов Х. З. Основи маркетингу в галузях АПК:       Навчальний посібник – Дніпропетровськ: Зоря, 2002 – 416 с., с.27-33, 66-67.

загрузка...