Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Система Національних рахунків (СНР) є логічно послідовна, гармонійна та цілісна сукупність макроекономічних рахунків, балансів активів та пасивів, а також таблиць, в основі яких лежить ряд узгоджених на міжнародному рівні понять, визначень, класифікацій та правил обліку. СНР дає можливість складати та пода­вати дані про економіку у формі, придатній для здійснення економічного аналізу, прийняття рішень та розробки політики.

У сучасному світі СНР є універсальною міжнародною економіко-статистичною мовою, якою спілкуються економісти, статис­тики, політики, фінансисти, дипломати, менеджери різних шкіл і напрямків.

СНР у країнах, де існує ринкова економіка, є важливою складовою частиною економічної статистики. CНР пов’язана з демографічною, соціальною, міжнародною статистикою, бухгалтерським обліком, економічною теорією.

СНР побудована на кількох головних принципах, які дають змогу системно, компактно та уніфіковано подавати соціально-економічну інформацію.

1.  Кожна операція фіксується двічі. Якщо в операції беруть участь дві інституціональні одиниці, то її записують чотири рази.

2.  Операції віддзеркалюються в рахунках обох інституціональних одиниць одночасно (за методом нарахування).

3.  Кожна операція має враховуватися на всіх рахунках за однією вартістю (фактичною).

4.  У разі агрегування даних на більш високому рівні використовується принцип консолідації (виключення операції між одиницями однієї групи, а також виключення взаємних фінансових активів і пасивів).

5.  З метою компактного подання даних у СНР використовується також принцип сальдування (методом заліку). Наприклад: податки за винятком субсидій.

6.  Відображення господарського кругообігу — трьох аспектів відтворення національної економіки (виробничого, розподільного і кінцевого використання).

7.  Розмежування руху товарів (матеріальних благ і послуг) та потоків доходів (оплата праці, прибуток, платежі за ті чи інші види послуг та ін.).

8.  Класифікація продукції, що виробляється, на кінцеву і проміжну. Кінцева продукція застосовується для невиробничого споживання і накопичення. Проміжне споживання — вартість засобів виробництва, які витрачаються для її виробництва.

9.  Групування всіх доходів і витрат на поточні та капітальні. Під поточними доходами розуміють оплату праці, прибуток, поточні перерозподільні надходження (поточні трансферти) — пенсії, різні допомоги, стипендії тощо. До поточних витрат належать купівля споживчих товарів, поточні перерозподільні платежі (спла­та податків, внесків тощо). Капітальні доходи — це трансферти одноразового характеру, які фінансують витрати на придбання основних і оборотних фондів, заощадження.

10.  Особливістю СНР є те, що основні показники можуть бути розраховані як на валовій, так і на чистій основі. ВВП, наприклад у цінах виробників, складається з чистого внутрішнього продукту (ЧВП) у цінах виробників і споживання капіталу, а за ринковими цінами — з ЧВП у тих самих цінах і чистих побічних податків — побічні податки мінус субсидії.

Рахунки поточних операцій

Почнемо з рахунка виробництва (схема 10.1). У ресурсах рахунка виробництва як надходження відображається випуск продукції, а як використання — проміжне споживання і валова додана вартість (для економіки в цілому — валовий внутрішній продукт), що відповідає вихідним потокам рахунка виробництва. Валова додана вартість є балансуючою статтею рахунка. Вихідні потоки рахунка виробництва є вхідним потоком інших рахунків: проміжне споживання є вхідним потоком рахунка товарів і послуг, а валова додана вартість подана вхідним потоком рахунка утворення доходів.

Схема 10.1

РАХУНОК 1. РАХУНОК ВИРОБНИЦТВА

Використання Ресурси
P.2 Проміжне споживання

B.lg Додана вартість, брутто

K.1 Споживання основного капіталу

B.ln Додана вартість, нетто

P.1 Випуск продукції

Розглянемо методологію розрахунку показників цього рахунка.

Величині валової доданої вартості (додана вартість, брутто) дорівнює:

B.lg = P.1 – P.2.

Рахунок виробництва будується для всіх інституціональних секторів.

Процеси первинного розподілу доходу відображаються в рахунку утворення доходів (схема 10.2) та в рахунку розподілу первинного доходу.

Ресурсами рахунку утворення доходів є балансуюча стаття рахунка виробництва — додана вартість. Ресурси використовуються на оплату праці робітників, податки на виробництво (вклю­чаючи податки на продукти та імпорт), а також утворення прибут­ку (змішаний дохід).

Cхема 10.2

II.1.1. РАХУНОК УТВОРЕННЯ ДОХОДІВ

Використання Ресурси
D.1 Оплата праці робітників

D.2 Податки на виробництво та імпорт

D.3 Субсидії (–)

B.2 / B.3 Прибуток та аналогічні доходи / змішаний доход

В.1 Додана вартість

Прибуток та аналогічні доходи / змішаний дохід є балансуючою статтею рахунка утворення доходів і може обчислюватися як на «чистій», так і на «валовій» основах. Валову додану вартість подамо за допомогою рівняння:

В.1 = D.1 + D.2 – D.3 + B.2/B.3.

Змішаний дохід визначається у випадку, коли оплата праці робітників і прибуток неможливо відокремити одне від одного. Таким чином, валова додана вартість — це сукупність усіх факторних доходів. Ті процеси первинного розподілу доходів, які не знайшли відображення в рахунку утворення доходів, відображаються в рахунку розподілу первинного доходу (схема 10.3).

Схема 10.3

РАХУНОК II.1.2. РАХУНОК РОЗПОДІЛУ ПЕРВИННОГО ДОХОДУ

Використання Ресурси
D.4 Доходи від власності

B.5 Сальдо первинних доходів

B.2 / B.3 Прибуток та аналогічні доходи/ змішаний доход

D.1 Оплата праці робітників

D.2 Податки на виробництво та імпорт

D.3 Субсидії (–)

D.4 Доходи від власності

Показники використання попереднього рахунка утворення доходів є ресурсами рахунка розподілу первинного доходу. Ресурсом рахунка розподілу первинного доходу також є одержувані від інших інституціональних секторів доходи від власності. У лівій частині рахунка в напрямах використання відображаються: доходи від власності та балансуюча стаття рахунка — сальдо первинних доходів (може бути на валовий та чистої основі).

Перехід від доданої вартості до сальдо первинних доходів подамо формулою:

B.5 = В.1 + D.4r + D.4u,

де D.4r, D.4u — відповідно одержані та сплачені доходи від власності.

Доходи від власності створюються завдяки праву володіння активами за умови їх тимчасового передання іншим інституціональним одиницям. Усі первинні доходи, з урахуванням сальдо факторних доходів і доходів від власності, одержаних з-за кордону і переданих за кордон, дозволяють перейти до показника національного доходу.

Процес вторинного розподілу доходів характеризується у рахунку вторинного розподілу доходів (схема 10.4).

Цей рахунок охоплює перерозподіл доходів через поточні трансферти в грошовий формі як усередині країни, так і з «іншим світом», що дозволяє поділити процес перерозподілу на дві частини: трансферти в грошовий формі та в натуральної формі.

Ресурсами рахунка вторинного розподілу доходів є балансуюча стаття «Сальдо первинних доходів» рахунка розподілу первинного доходу, а також усі види одержуваних трансфертів у грошовий формі. Ці трансферти розміщені також в графі «використання», тому що для одних секторів такі трансферти належать до ресурсів, а для інших — до використання. Балансуючою статтею рахунку вторинного розподілу доходів є наявний дохід.

Схема 10.4

РАХУНОК II.2. РАХУНОК ВТОРИННОГО РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ

Використання Ресурси
D.5 Поточні податки на дохід, багат­ство та ін.

D.61 Відрахування на соціальне страхування

D.62 Соціальні допомоги, крім соціальних трансфертів в натуральній формі

D.7 Інші види поточних трансфертів

B.6 Наявний дохід

B.5 Сальдо первинних доходів
D.5 Поточні податки на дохід, багатство та ін.

D.61 Відрахування на соціальне стра­хування

D.62 Соціальні допомоги, крім соціальних трансфертів в натуральній формі

D.7 Інші види поточних трансфертів

Наявний дохід може або безпосередньо використовуватися або попередньо коригуватися з урахуванням трансфертів соціаль­ного характеру в натурі. В останньому випадку наявний дохід надходить як ресурси в рахунок перерозподілу доходів у натуральній формі. Це вже третинний розподіл доходів за допомогою уряду. Він характеризується рахунком перерозподілу доходів у натуральній формі (схема 10.5).

Схема 10.5

РАХУНОК II.3. РАХУНОК ПЕРЕРОЗПОДІЛУ
ДОХОДІВ У НАТУРАЛЬНІЙ ФОРМІ

Використання Ресурси
D.63 Соціальні трансферти в натуральній формі

B.7 Скоригований наявний дохід

B.6 Наявний дохід

D.63 Соціальні трансферти в натуральній формі

Крім наявного доходу, в ресурсах цього рахунка є трансферти соціального характеру в натурі, що одержують домашні господарства.

Рахунок перерозподілу доходів у натуральній формі зачіпає тільки 3 сектора: уряд, домашні господарства та некомерційні організації які обслуговують домашні господарства через соціальні трансферти в натуральній формі. Для домашніх господарств соціальні трансферти в натуральній формі розташовані в ресурсах, а для уряду — в використанні.

Балансуючою статтею рахунка перерозподілу доходів у натуральній формі є скоригований наявний дохід, якій можна розрахувати таким чином:

B.7 = B.6 +D.63r — D.63u,

де D.63r — трансферти соціального характеру в натурі, що надходять домашнім господарствам; D.63u — трансферти соціального характеру в натурі, що передаються домашніми господарствами.

Цей рахунок дає змогу більш чітко характеризувати роль уряду, більш повно вимірювати доходи домашніх господарств, легше робити міжнародні зіставлення.

Наявний дохід і скоригований наявний дохід можуть використовуватися або на споживання, або на заощадження. Це відображається в рахунку використання наявного доходу і в рахунку використання скоригованого наявного доходу (схеми 10.6 і 10.7).

Схема 10.6

РАХУНОК II.4.1. РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ НАЯВНОГО ДОХОДУ

Використання Ресурси
P.3 Витрати на кінцеве споживання

D.8 Поправка на зміну чистої вартості засобів домашніх господарств у пенсійних фондах

B.8 Заощадження

B.6 Наявний дохід

D.8 Поправка на зміну чистої вартості засобів домашніх господарств у пенсійних фондах

Схема 10.7

РАХУНОК II.4.2. РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ
СКОРИГОВАНОГО НАЯВНОГО ДОХОДУ

Використання Ресурси
P.4 Фактичне кінцеве споживання

D.8 Поправка на зміну чистої вартості засобів домашніх господар­ств в пенсійних фондах

B.8 Заощадження

B.7 Скоригований наявний дохід

D.8 Поправка на зміну чистої вартості засобів домашніх господарств у пенсійних фондах

Балансуючою статтею обох рахунків є заощадження. Тому обидва рахунки приводять до однакового підсумку:

B.8 = B.7 – P.4 = B.6 – P.3.

Показник «Заощадження» завершує групу рахунків поточних операцій.

У СНР кінцеве споживання здійснюється урядом, домашніми господарствами, а також некомерційніми організаціями, які обслуговують домашні господарства. Крім того, в СНР враховуються відносини між домашніми господарствами та пенсійними фондами через відповідну поправку (D.8).

Рахунки нагромадження

Рахунки нагромадження охоплюють всі зміни активів, пасивів та їх різницю — зміни в чистій вартості капіталу. З лівого боку цих рахунків є графа під назвою «зміни в активах», де фіксуються всі зміни в активах — як додатні, так і від’ємні. З правого боку розташована графа «Зміни в пасивах і чистій вартості капіталу», де відбиваються всі зміни в пасивах (+, –) та чистій вартості капіталу. Заощадження є вхідним показником рахунків нагромадження, оскільки це балансуюча стаття по рахункам операцій.

Рахунки нагромадження складаються з двох груп. Перша група включає рахунок операцій з капіталом та фінансовий рахунок, де джерелом змін у чистій вартості капіталу є заощадження та добровільні трансферти багатства. Друга група рахунків нагромадження складається з рахунків інших змін в обсягу активів та рахунку переоцінки. Вони враховують такі фактори, як відкриття та вичерпання ресурсів корисних копалень, знищення активів внаслідок війн, землетрусів тощо, змін у рівні та структурі цін, які впливають на активи.

Рахунок операцій з капіталом (схема 10.8) відбиває зміни в активах, пасивах і чистій вартості капіталу в розрізі кожного сектору та в економіці загалом. Заощадження є одним з факторів, який впливає на зміну чистої вартості капіталу, що і відображається в рахунку операцій з капіталом.

Схема 10.8

РАХУНОК III.1. РАХУНОК ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ

Зміни в активах Зміни в пасивах і зміни в чистій
вартості капіталу
P.51 Валове нагромадження основного капіталу

K.1 Споживання основного капіталу (–)

P.52 Зміни в запасах матеріальних оборот­них засобів

P.53 Придбання мінус вибуття цінностей

K.2 Придбання мінус вибуття неcтворе­них нефінансових активів

B.9 Чисті кредити (+), чисті борги (–)

B.8 Заощадження

D.9 Капітальні трансферти, що одержуються (+)

D.9 Капітальні трансферти, що передаються (–)

10.1 Зміни у чистій вартості капіталу за рахунок заощаджень і капітальних трансфертів

Стаття «Зміни у чистій вартості капіталу за рахунок заощаджень і капітальних трансфертів» не є балансуючою, а є підсумком правої сторони рахунка.

Рахунок операцій з капіталом дає виявити чисті кредити або чисті борги, зміни чистої вартості капіталу за рахунок заощадження і чистих капітальних трансфертів.

Чисті кредити, або чисті борги, визначимо так:

B.9 = B.8 + B.8 + D.9(+) — D.9(–) – P.52 – P.51 + K.1 – P.53 =

=10.1 – P.52 – P.51 + K.1 – P.53.

Рахунок товарів та послуг характеризує загальні ресурси продуктів та послуг по економіці в цілому, а також напрямки використання цих ресурсів. Він є своєрідною зведеною характеристикою СНР. Рахунок товарів та послуг збалансований тільки на загальному рівні, але не за кожним видом операцій.

Особливістю цього рахунка є те, що ресурси розміщені з лівого боку а використання — з правого боку.

Схема 10.9 є схемою рахунка товарів та послуг.

Схема 10.9

РАХУНОК 0. РАХУНОК ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

Ресурси Використання
P.1 Випуск продукції

P.7 Імпорт товарів та послуг

D.21 Податки на продукти

D.31 Субсидії на продукти

P.2 Проміжне споживання

P.3 / P.4 Витрати на кінцеве споживання / фактичне кінцеве споживання

P.5 Валове нагромадження

P.51 Валове нагромадження основного капіталу

P.52 Зміни в запасах матеріальних оборотних засобів

P.53 Придбання мінус вибуття цінностей

P.6 Експорт товарів та послуг

Таким чином, на одному боці рахунка реєструються всі ресурси продуктів та послуг (валовий випуск та імпорт), а на другому — відображається використання ресурсів на різні потреби. Дані рахунка товарів та послуг дозволяють розрахувати ВВП двома методами: методом кінцевого споживання та виробничим методом. ВВП, розрахований методом кінцевого споживання, дорівнює сумі всіх статей кінцевого використання мінус імпорт, тобто сума кінцевого споживання, валового накопичення, зміни в запасах матеріальних оборотних засобів, придбання мінус вибуття цінностей, експорту мінус імпорт. ВВП, розрахований виробничим методом, дорівнює різниці між валовим випуском та проміжним споживанням плюс чисті податки на продукти. У схемі рахунка передбачається, що валовий випуск оцінено в основних цінах.

Рахунок іншого світу (рахунок зовнішніх операцій)

Рахунки «Інший світ» формально замикають СНР і показують, за рахунок яких зовнішніх зв’язків досягнуто збалансованості доходів і витрат у країні. Потоки зовнішніх операцій реєструються також у торговому та платіжному балансах.

Специфічною особливістю рахунків «Інший світ» є те, що коли для окремої країни якийсь показник належить до ресурсу, то для іншого світу він розмішується з боку використання. Те саме стосується балансуючих статей. Якщо така стаття має додатне значення, то це добре для іншого світу і є дефіцитом для певної країни (схема 10.10).

Схема 10.10

V.I. РАХУНОК ЗОВНІШНІХ ОПЕРАЦІЙ
З ТОВАРАМИ ТА ПОСЛУГАМИ

Використання Ресурси
P.6 Експорт товарів та послуг

P.61 Експорт товарів

P.62 Експорт послуг

B.11 Сальдо зовнішніх операцій з товарами та послугами

P.7 Імпорт товарів та послуг

P.71 Імпорт товарів

P.72 Імпорт послуг

У рахунку зовнішніх операцій з товарами та послугами на боці ресурсів розміщено імпорт товарів та послуг, а на боці використання — експорт товарів та послуг. Балансуючою статтею є сальдо зовнішніх операцій з товарами та послугами. Якщо вона має додатне значення, то це вказує на активне сальдо для іншого світу і є дефіцитом для певної країни (схема 10.11).

Схема 10.11

V.II. РАХУНОК ЗОВНІШНІХ ПЕРВИННИХ ДОХОДІВ
ТА ПОТОЧНИХ ТРАНСФЕРТІВ

Використання Ресурси
D.1 Оплата праці робітників

D.2 — D.3 Податки за відрахуванням субсидій на виробництво та імпорт

D.4 Доходи від власності

D.5 Поточні податки на дохід, багатство та ін.

D.6 Відрахування на соціальне страхування та соціальні допомоги

D.7 Інші види поточних трансфертів

D.8 Поправка на зміну чистої вартості засобів домашніх господарств у пенсійних фондах

B.12 Сальдо за поточними зовнішніми операціями

B.11 Сальдо зовнішніх операцій з товарами та послугами

D.1 Оплата праці робітників

D.2 — D.3 Податки за відрахуванням субсидій на виробництво та імпорт

D.4 Доходи від власності

D.5 Поточні податки на дохід, багатство та ін.

D.6 Відрахування на соціальне страхування та соціальну допомогу

D.7 Інші види поточних трансфертів

D.8 Поправка на зміну чистої вартості засобів домашніх господарств у пенсійних фондах

Рахунок зовнішніх первинних доходів та поточних трансфертів є симетричним — у ресурсах та використанні надаються однакові показники: оплата праці робітників; податки за відрахуванням; субсидій на виробництво та імпорт; доходи від власності; поточні податки на дохід, багатство та ін.; відрахування на соціальне страхування та соціальну допомогу; інші види поточних трансфертів; поправка на зміну чистої вартості засобів домашніх господарств у пенсійних фондах. Балансуючою статтею є сальдо за поточними зовнішніми операціями. Вона по суті аналогічна показнику заощадження для інституційних секторів.

V.III. ЗОВНІШНІ РАХУНКИ НАГРОМАДЖЕННЯ

Рахунки зовнішніх операцій з нагромадження стосуються, як уже зазначалося, тільки фінансових операцій, оскільки для нефінансових активів нерезидентів завжди створюються умовні інституціональні одиниці на економічній території розглядуваної країни. Тому ці рахунки мають певні відмінності порівняно з аналогічними рахун­ками для інституціональних секторів (схема 10.12).

Схема 10.12

V.III.1 РАХУНОК КАПІТАЛУ

Зміни в активах Зміни в пасивах і зміни в чистій
вартості капіталу
K.2 Придбання мінус вибуття неcт­ворених нефінансових активів

B.9 Чисті кредити (+), чисті борги (–)

B.12 Зовнішнє сальдо поточних операцій

D.9 Капітальні трансферти, що одер­жуються (+)

D.9 Капітальні трансферти, що передаються (–)

B.10.1 Зміни в чистій вартості капіталу за рахунок заощаджень і капіталь­них трансфертів

Література

Основна

[8—14]

Додаткова

1. Методологічні рекомендації по складанню рахунка виробництва. — К.: Міністерство статистики України, 1997.

2. Методологічні рекомендації по складанню рахунка утворення доходу. — К.: Міністерство статистики України, 1997.

Система Національних рахунківлогічно послідовна, гармонійна та цілісна сукупність макроекономічних рахунків, балансів активів та пасивів, а також таблиць, в основі яких лежить ряд узгоджених на міжнародному рівні понять, визначень, класифікацій та правил обліку.

Валовий випуск галузей виробництва товарів — ринкова вартість всіх продуктів і послуг (товарів), вироблених протягом звітного періоду, з урахуванням незавершеного виробництва і продукції, що виробляється для власних потреб.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) — вартість кінцевих товарів та послуг, вироблених резидентами даної країни.

Проміжне споживання галузей, які виробляють товари, — продукти короткострокового користування і послуги (товари), що використані виробництвом, з урахуванням ремонту й технічного обслуговування основних засобів, дослідження, розробок і прогнозування, побічних витрат на фінансування капіталоутворення (поточні витрати, пов’язані з купівлею і продажем землі, нематеріальних активів та фінансових вимог).

Національний дохід у ринкових цінах — сума заробітної плати резидентів найманих працівників, прибутку, перевищення доходу від власності та підприємницького доходу, одержуваних резидентами, над доходами від власності та підприємницьким доходом, які вони випла­чують, та побічних податків із відрахуванням субсидій.

Кінцеве використання товарів і послуг — використання товарів і послуг на кінцеве споживання, валове накопичення основного капіталу, приріст запасів матеріальних оборотних коштів та експорт.

Заощадженнярізниця між поточними надходженнями і поточними виплатами, балансуюча стаття рахунка доходів і витрат.

Валове накопичення — сума валового капіталоутворення, чистих покупок землі, а також нематеріальних активів, за винятком фінансових вимог і перевищення придбання фінансових активів над сумою взятих зобов’язань.

Резиденти — виробникивиробничі одиниці на вітчизняній території країни з урахуванням філіалів іноземних компаній.

Споживання основного капіталу — вартість за поточними цінами відновлення відтворюваних основних фондів, крім доріг, гребель та інших споруд, за винятком споруд виробників державних послуг, використаних протягом звітного періоду в результаті нормального фізичного зносу, морального старіння та звичайних пошкоджень. Непередбачений моральний знос, виснаження природних ресурсів, значні пошкодження в результаті катастроф та аналогічних подій на враховуються.

Чисте прийняття зобов’язань — прийняття зобов’язання за винятком погашення цих зобов’язань суб’єктами.

 1. 1. Які концепції та класифікації застосовуються в СНР?
 2. 2. Які загальні принципи побудови СНР?
 3. 3. Як відображується господарський кругообіг у СНР?
 4. 4. Як розмежовуються економіка певної країни та інших країн світу?
 5. 5. Що таке інституціональні одиниці?
 6. 6. Що таке сектори економіки?
 7. 7. Які основні види операції?
 8. 8. Яка послідовність рахунків у СНР?
 9. 9. Для чого призначений виробничий рахунок?
 10. 10. Для чого призначені рахунки доходів?

11. Для чого призначені баланси в СНР?

 1. 12. Для чого призначений рахунок капіталу?
 2. 13. Для чого призначені рахунки зовнішньоекономічних зв’яз­ків?
 3. 14. Для чого призначений рахунок продуктів та послуг?
 4. 15. Як визначається випуск?
 5. 16. Як визначається проміжне споживання?
 6. 17. Як визначається додана вартість?
 7. 18. Як визначається валовий національний дохід?
 8. 19. Як визначається кінцеве споживання?
 9. 20. Як визначається валове національне заощадження?
 10. 21. Як визначається валовий прибуток економіки?
 11. 22. Як зрозуміти різницю між кінцевим і проміжним продуктом?
 12. 23. Розкрити три методи розрахунку ВВП.
 13. 24. Які основні показники СНР, що вимірюють доходи?
 14. 25. Яка різниця між номінальним і реальним ВВП?

План практичного заняття

1. Поточні рахунки.

2. Рахунки нагромадження.

3. Рахунки операцій, активів та зобов’язань.

4. Рахунок зовнішніх операцій.

5. Основі макроекономічні показники СНР.

Навчальні завдання

Задача 1.

За наведеними даними по Україні (у фактичних цінах; млн грн.) за звітний рік:

Випуск (в основних цінах) …………………………………….

Експорт товарів і послуг……………………………..

Імпорт товарів і послуг………………………………

Податки на продукти…………………………………

Субсидії на продукти…………………………………

220 679

42 974

45 307

17 330

– 1705

Кінцеві споживчі витрати в тому числі:

індивідуальні споживчі витрати……………………..

колективні споживчі витрати…………………………

Валове нагромадження основного

капіталу………………………………………………..

Зміна запасів матеріальних оборотних коштів……..

Придбання за виключенням вибуття цінностей……

83 569

74 778

8791

20 096

1128

133

Виконайте такі завдання.

 1. Побудуйте рахунок товарів та послуг.
 2. Розрахуйте відсутній показник — проміжне споживання.
 3. Розрахуйте показник: валовий внутрішній продукт (у ринкових цінах).

Відповідь. 133 711; 102 593.

Задача 2.

За наведеними даними по Україні (у фактичних цінах; млн грн.) за звітний рік:

Випуск (в основних цінах) ……………………………………

Проміжне споживання ………………………………………….

Податки за виключенням субсидій на продукти .

220 679

133 711

15 625

Споживання основного капіталу ……………………….. 19 281

Виконайте такі завдання.

 1. Побудуйте рахунок виробництва

2. Розрахуйте його балансуючу статтю — валовий внутрішній продукт (у ринкових цінах)

3. Розрахуйте показник: чистий внутрішній продукт.

Відповідь. 102 593; 83 312.

Задача 3.

За наведеними даними по Україні (у фактичних цінах; млн грн.) за звітний рік:

Валовий внутрішній продукт (у ринкових цінах)

Споживання основного капіталу ………………………..

102 593

– 19 281

Оплата праці найманих робітників……………………..

у тому числі:

заробітна плата …………………………………………………….

фактичні внески наймачів на соціальне страхування ………………………………………………………….

умовно обчислені внески наймачів на соціальне страхування ………………………………………………………….

Податки на виробництво та імпорт …………………….

Субсидії на виробництво та імпорт …………………….

49 307

35 116

12 570

1621

22 695

– 2937

 1. Побудуйте рахунок утворення доходу.
 2. Розрахуйте його балансуючу статтю — валовий прибуток / змішаний дохід.
 3. Розрахуйте показник: чистий прибуток /змішаний дохід.

Відповідь. 33 528; 14 247.

Задача 4.

За наведеними даними по Україні (у фактичних цінах, млн грн.) за звітний рік:

Валовий прибуток /змішаний дохід …………………… 33 528
Споживання основного капіталу ………………………..

Оплата праці найманих робітників …………………….

Податки на виробництво та імпорт……………………..

у тому числі:

податки на продукти ……………………………………………

інші податки, пов’язані з виробництвом ……………..

Субсидії на виробництво та імпорт……………………..

у тому числі:

субсидії на продукти ……………………………………………

інші субсидії, пов’язані з виробництвом ……………..

Доходи від власності, одержані від інших країн ..

Доходи від власності, сплачені іншим країнам ….

– 19 281

49 328

22 695

17 330

5365

– 2937

– 1705

– 1232

256

2346

Виконайте такі завдання.

1. Побудуйте рахунок розподілу первинного доходу.

2. Розрахуйте його балансуючу статтю — валовий національний дохід.

3. Розрахуйте показник: чистий національний дохід.

Відповідь. 100 524; 81 243.

Задача 5.

За наведеними даними по Україні (у фактичних цінах, млн грн.) за звітний рік:

Валовий національний дохід ……………………………….

Споживання основного капіталу …………………………

10 524

– 19 281

Поточні податки на доходи, майно тощо, одержані від інших країн ……………………………………………………….

Внески на соціальне страхування, одержані від інших країн …………………………………………………………….

Соціальні допомоги, крім допомог в натурі, одержані від інших країн ………………………………………

Інші види поточних трансфертів, одержані від інших країн …………………………………………………………….

Поточні податки на доходи, майно тощо, сплачені іншим країнам ………………………………………………………..

Внески на соціальне страхування, сплачені іншим країнам …………………………………………………………………..

Соціальні допомоги, крім допомог в натурі, сплачені іншим країнам ………………………………………..

Інші види поточних трансфертів, передані іншим країнам

15


2875


3

208

Виконайте такі завдання.

1. Побудуйте рахунок вторинного розподілу доходу.

2. Розрахуйте його балансуючу статтю — валовий наявний дохід.

3. Розрахуйте показник: чистий наявний дохід.

Відповідь. 103 203; 83 922.

Задача 6.

За наведеними даними по Україні (у фактичних цінах, млн грн.) за звітний рік:

Валовий наявний дохід ……………………………………….. 103 203
Споживання основного капіталу …………………………

Коригування на зміни чистої вартості активів домашніх господарств у пенсійних фондах ……….

Кінцеві споживчі витрати………………………………………

у тому числі:

індивідуальні споживчі витрати …………………………..

колективні споживчі витрати ……………………………….

Коригування на зміни чистої вартості активів домашніх господарств у пенсійних фондах ……….

– 19 281

83 569

74 778

8791

Виконайте такі завдання.

1. Побудуйте рахунок використання наявного доходу.

 1. Розрахуйте його балансуючу статтю — валове заощадження.
 2. Розрахуйте показник: чисте заощадження.

Відповідь. 19 634; 353.

Задача 7.

За наведеними даними по Україні (у фактичних цінах, млн грн.) за звітний рік:

Чисте заощадження ………………………………………………

Капітальні трансферти, одержані від інших країн …………………………………………………………………………………

Капітальні трансферти, що передані іншим країнам ………………………………………………………………….

353

Валове нагромадження основного капіталу ……..

Споживання основного капіталу (–) …………………..

Зміни в запасах матеріальних оборотних засобів …………………………………………………………………………………

Придбання за виключенням вибуття цінностей …

Придбання за виключенням вибуття невироблених нефінансових активів …………………..

20 096

– 19 281

1128

133

Виконайте такі завдання.

 1. Побудуйте рахунок капіталу.
 2. Розрахуйте його балансуючу статтю — чисті кредитування (+), чисте запозичення (–).

Відповідь. – 1723

Задача 8.

За наведеними даними по Україні (у фактичних цінах, млн грн.) за звітний рік:

Імпорт товарів та послуг …………………………………….. 45 307
Експорт товарів та послуг …………………………………… 42 974

Виконайте такі завдання.

1. Побудуйте зовнішній рахунок товарів та послуг.

2. Розрахуйте його балансуючу статтю — зовнішнє сальдо товарів і послуг.

Відповідь. 2333.

Задача 9.

За наведеними даними по Україні (у фактичних цінах, млн грн.) за звітний рік:

Зовнішнє сальдо товарів і послуг ………………………..

Оплата праці найманих робітників резидентів …..

Податки за винятком субсидій на виробництво та імпорт ……………………………………………………………………..

Дохід від власності резидентів ……………………………..

Поточні податки на дохід, майно тощо для резидентів ………………………………………………………………

Соціальні внески та допомоги резидентам …………

Інші поточні трансферти резидентів ……………………

Коригування на зміни чистої вартості активів домашніх господарств у пенсійних фондах резидентів ………………………………………………………………

2333


2346

3

208

Оплата праці найманих робітників нерезидентів .

Податки за відрахуванням субсидій на виробництво та імпорт нерезидентів …………………..

Дохід від власності нерезидентів …………………………

Поточні податки на дохід, майно тощо для нерезидентів …………………………………………………………..

Соціальні внески та допомоги нерезидентам ……..

Інші поточні трансферти нерезидентів ………………..

Коригування на зміни чистої вартості активів домашніх господарств у пенсійних фондах нерезидентів …………………………………………………………..

21

256
15

2875

Виконайте такі завдання.

1. Побудуйте зовнішній рахунок первинних доходів та поточних трансфертів.

2. Розрахуйте його балансуючу статтю — поточне зовнішнє сальдо.

Відповідь. 1723.

Задача 10.

За наведеними даними по Україні (у фактичних цінах, млн грн.) за звітний рік:

Поточне зовнішнє сальдо …………………………………….

Капітальні трансферти, одержані ……………………….

Капітальні трансферти, сплачені ………………………..

1723

Придбання мінус вибуття невироблених нефінансових активів ……………………………………………

Виконайте такі завдання.

1. Побудуйте зовнішній рахунок капіталу.

2. Розрахуйте його балансуючу статтю — чисті кредити (+), чисті борги (–).

Відповідь. 1723.

Задача 1. За наведеними даними по Україні (у фактичних цінах, млн грн.) за звітний рік:

Випуск (в основних цінах) …………………………………..

Проміжне споживання …………………………………………

Податки за виключенням субсидій на продукти

204 421

123 354

12 298

Споживання основного капіталу ………………………. – 17 342

Виконайте такі завдання.

1. Побудуйте рахунок виробництва.

2. Розрахуйте його балансуючу статтю — валовий внутрішній продукт (у ринкових цінах).

 1. Розрахуйте показник: чистий внутрішній продукт.

Розв’язання

Рахунок виробництва має такий вигляд:

РАХУНОК 1. РАХУНОК ВИРОБНИЦТВА

Використання Ресурси
P.2 Проміжне споживання

B.lg Валовий внутрішній продукт (у ринкових цінах)

K.1 Споживання основного капіталу

B.ln Чистий внутрішній продукт

P.1 Випуск (в основних цінах)

Розглянемо розрахунок показників цього рахунка, використовуючи вихідні дані.

Розмір валового внутрішнього продукту (у ринкових цінах):

B.lg = P.1 – P.2 = 204 421 + 12 298 – 123 354 = 93 365.

Чистий внутрішній продукт:

B.ln = 93 365 – 17 342 = 76 023.

Задача 2. За наведеними даними по Україні (у фактичних цінах, млн грн.) за звітний рік:

Валовий внутрішній продукт (у ринкових цінах) .

Споживання основного капіталу …………………………

93 365

17 342

Оплата праці найманих робітників………………………

у тому числі:

заробітна плата ……………………………………………………..

фактичні внески наймачів на соціальне страхування …………………………………………………………..

умовно обчислені внески наймачів на соціальне страхування …………………………………………………………..

Податки на виробництво та імпорт ……………………..

Субсидії на виробництво та імпорт ……………………..

45 391

32 394

11 772
1225

21 059

– 2991

Виконайте такі завдання.

1. Побудуйте рахунок утворення доходу.

2. Розрахуйте його балансуючу статтю — валовий прибуток / змішаний дохід.

3. Розрахуйте показник: чистий прибуток /змішаний дохід.

Розв’язання

Рахунок утворення доходу має такий вигляд:

II.1.1. РАХУНОК УТВОРЕННЯ ДОХОДІВ

Використання Ресурси
D.1 Оплата праці робітників

D.2 Податки на виробництво та імпорт

D.3 Субсидії (–)

B.2 / B.3 Прибуток та аналогічні доходи /змішаний дохід

В.1 Додана вартість

Розглянемо розрахунок показників цього рахунка використовуючи вихідні дані.

Валовий прибуток /змішаний дохід = B.2 / B.3 = В.1 – (D.1 +
+ D.2 – D.3) = 93 365 – (45 391 + 21 059 – 2991) = 29 906.

Чистий прибуток /змішаний дохід = 29 906 – 17 342 = 12 564.

загрузка...