Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Системи і фонд оплати праці

Оплата праці здійснюється на підставі законодавчих та інших нормативних актів, регулюється власником підприємства. Ор­ганізовують оплату праці згідно з тарифною системою, яка вклю­чає: тарифні ставки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, тарифно-кваліфікаційні характеристики .

Тарифна система передбачає розподіл робіт залежно від їх складності, а працівників – залежно від їхньої кваліфікації і відповідно до розрядів тарифної сітки. Схема посадових окладів (тарифна сітка) формується на основі тарифної ставки працівника першого розряду і міжкваліфікаційних співвідношень розмірів тарифних ставок.

Є дві системи оплати праці: погодинна і відрядна. При пого­динній системі заробітна плата залежить від тарифної ставки і відпрацьованого часу. Ця система поділяється на просту пого­динну і погодинно-преміальну. При простій оплата проводиться по годинних тарифних ставках, місячних посадових окладах за фактично відпрацьований час. Погодинно-преміальна система, крім основного заробітку, передбачає ще видачу премії.

При відрядній системі розмір оплати праці залежить від кіль­кості і якості виконаної роботи. Відрядна система оплати праці е пряма — оплата здійснюється за виконану роботу по незмінній розцінці та відрядно-преміальна — крім основного заробітку, ви­плачується ще й премія.

Держава регулює розмір оплати праці шляхом установлення мінімальної заробітної плати, прогресивного оподаткування то­що. Мінімальна заробітна плата – це законодавче встановлений її розмір, нижче якого не може здійснюватися оплата за виконану працівником місячну, годинну норму роботи.

Оплата праці може здійснюватися за трудовими угодами і за контрактом.

Фонд оплати праці є сумою коштів, призначених для оплати праці. Він включає основну, додаткову оплату праці і компен­саційні виплати.

Фонд основної заробітної плати включає нарахування винаго­роди за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадових обов’язків).

Фонд додаткової заробітної плати включає доплати, надбавки, га­рантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодав­ством, премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати включають ви­нагороди та премії, які мають одноразовий характер, компен­саційні та інші грошові й матеріальні виплати, котрі не передба­чені актами чинного законодавства або котрі провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.

Інші виплати, що не належать до фонду оплати праці, вклю­чають:

— внески підприємств на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; допомоги та інші виплати, що здійсню­ються за рахунок коштів фондів державного соціального страху­вання;

— соціальні допомоги та виплати за рахунок коштів підпри­ємства, установлені колективним договором;

— одноразову допомогу працівникам, які виходять на пенсію згідно з чинним законодавством та колективними договорами;

— витрати на відрядження;

— вартість виданого згідно з чинними нормами спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, миючих та знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактич­ного харчування або відшкодування витрат працівникам за при­дбання ними спецодягу та інших засобів індивідуального захисту в разі невидачі їх адміністрацією;

— витрати на підготовку та перепідготовку кадрів;

— доходи за акціями та інші доходи від участі працівників у власності підприємства (дивіденди, відсотки, виплати за паями);

— доходи від здавання в оренду землі та інші виплати.

загрузка...