Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Системи обліку матеріальних цінностей

У світовій практиці використовуються дві системи обліку то­варно-матеріальних цінностей: постійна і періодична.

Постійна система передбачає ведення на підставі документів облікових записів щодо кожного виду цінностей у кількості і сумі. Вона забезпечує інформацію про наявність та рух цінностей за будь-який період. Недолік постійної системи обліку матеріальних запасів — потрібно постійно здійснювати облікові записи, що збільшує обсяг облікових робіт. Нижче розглянуто облік ма­теріальних запасів за постійною системою (рис. 5.1).

Рахунок «Виробничі запаси»

Дебет                                                                        Кредит

Залишок на початок

Періоду             2000

Надходження за період

(встановлюється по

записах із документів)       5000

Вибуття (встановлюється по записах із документів) 4000

Залишок на кінець

періоду (встановлюється

за допомогою розрахунку:

2000 + 5000 – 4000 = 3000)     3000

Періодична система передбачає облік надходження цінностей, а їх вибуття встановлюється шляхом розрахунку. При цьому потрібно провести інвентаризацію на кінець періоду і визначити за її допомогою залишок цінностей. Вибуття цінностей розрахо­вується так:

Залишок ма­теріалів на початок періоду + Надходжен­ня мате­ріалів за період - Залишок ма­теріалів на кінець періоду = Вибуття матеріалів

Тобто щоб визначити вартість цінностей, котрі вибули, потрібно до залишку їх на початок періоду додати надходження і відняти за­лишок на кінець періоду (рис. 5.2).

Рахунок «Виробничі запаси»

Дебет                                                                           Кредит

Залишок на початок

періоду                                  2000

Надходження за період

(встановлюється по

записах із документів)          5000

Вибуття (встановлюється за

допомогою розрахунку:

2000 + 5000 – 3000 = 4000) 4000

Залишок на кінець періоду

(встановлюється шляхом

інвентаризації)                       3000

При застосуванні періодичної системи обліку вартість за­лишків та вибуття матеріалів провадиться у кінці облікового періоду. Таким чином, при періодичній системі необхідно підра­хувати залишок матеріалів (товарів) на початок періоду і обліко­вувати протягом періоду тільки надходження цінностей (купівлю), а потім установити залишок матеріалів (товарів) на кінець періоду і за розрахунком визначити вартість матеріалів (товарів), що вибули. Недоліком періодичної системи є те, що до часу проведення інвентаризації залишається невідомою наявність Цінностей, а також вартість їх реалізації протягом періоду.

При постійній системі така оцінка ведеться протягом усього облікового періоду.

В сучасних умовах переважна більшість підприємств викорис­товує постійну систему обліку. Періодична система обліку ма­теріалів може застосовуватися на малих підприємствах.

загрузка...