Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Склад капітальних інвестицій

Під капітальними інвестиціями розуміють капітальні вкладення в реальні об’єкти. Термін «капітальні інвестиції» було введено практику податкового обліку Законом України «Про оподатку­вання прибутку підприємств». Згідно із законом (пункт 1.28.1) капітальні інвестиції – це господарські операції, що передбачають придбання будинків, споруд, інших основних фондів та нема­теріальних активів, які підлягають амортизації.

Витрати на створення основних засобів називаються капіталь­ними інвестиціями. До капітальних інвестицій належать такі цитрати: на будівельно-монтажні роботи, на придбання обладнан­ня, інструменту, інвентаря, на закладання і вирощування бага­торічних насаджень, формування основного стада, а також інші види капітальних вкладень (рис. 11.2).

і Обсяг капітальних інвестицій безпосередньо пов’язують з наявністю основних засобів і виробництвом продукції. На­приклад, плановий обсяг виробництва продукції тваринництва розраховують у взаємозв’язку з поголів’ям тварин, що є основою для визначення потреби в приміщеннях. Знаючи кошто­рисну вартість одного ското-місця, визначають обсяг капіталь­них інвестицій на будівництво тваринницьких приміщень. Аналогічно і в рослинництві. Виходячи з технології вирощу­вання сільськогосподарських культур, визначають потребу в техніці, а звідси й обсяг капітальних інвестицій для її при­дбання. Отже, для визначення обсягу капітальних інвестицій потрібно насамперед встановити необхідний обсяг і структуру основних засобів.

Облік капітальних інвестицій ведуть на рахунку 15 «Капі­тальні інвестиції». На дебеті рахунку 15 відображають фактичні витрати по капітальних інвестиціях, а на кредиті — оприбуткуван­ня об’єктів у склад основних засобів або списання витрат. На кінець звітного періоду на рахунку 15 може бути дебетовий зали­шок, який показує вартість незакінчених будівельних робіт, опе­рацій з придбання основних засобів та ін.

Рахунок 15 «Капітальні інвестиції» має такі субрахунки:

151 «Капітальне будівництво»;

152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»;

153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів»;

154 «Придбання (створення) нематеріальних активів»;

155 «Формування основного стада».

Рис. 11.2. Класифікація капітальних інвестицій

На субрахунку 151 відображаються витрати на будівництво, що здійснюється господарським або підрядним способом для влас­них потреб підприємства. На цьому субрахунку обліковують та­кож устаткування, що підлягає монтажу у процесі будівництва, та авансові платежі для фінансування вказаного будівництва.

Субрахунок 152 призначений для обліку витрат на придбання або виготовлення власними силами необоротних матеріальних ак­тивів, облік яких ведеться на рахунку 10 «Основні засоби».

На субрахунку 153 відображають витрати на придбання або виго­товлення власними силами необоротних матеріальних активів, які обліковуються на рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи ».

На субрахунку 154 відображають витрати на придбання або створення власними силами активів, які обліковуються на рахун­ку 12 «Нематеріальні активи».

На субрахунку 155 обліковують витрати на формування основного стада робочої та продуктивної худоби.

Аналітичний облік витрат на капітальні інвестиції ведуть по 06’єктах будівництва та придбання основних засобів.

загрузка...