Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Скорочення використання природних ресурсів в АПК

Важливим результатом екологізації розвитку АПК повинні стати стабілізація і скорочення використання земельних і водних ресурсів при зростанні кінцевих результатів виробництва. Розглянемо детальніше економічні аспекти такого ресурсозбереження.

У сільському господарстві вже не стало вільних земель, обробка яких дозволила б компенсувати зниження продуктивності “старих” сільсько­господарських угідь. Але в рамках використовуваних площ відбувалося погіршення якості земельного фонду, деградація земель. “Наступ” міст, промисловості, інфраструктури призводить до вилучення багатьох цінних сільськогосподарських угідь. Для підтримки земельного балансу зараз, як правило, освоюються землі з більш низькою родючістю грунту.

Вихід із ситуації, що склалася, вбачається в нових підходах до вико­ристання земельних ресурсів. Землекористування носить екстенсивний ха­рактер, який склався в 50-ті роки в умовах великої кількості вільних територій. Скорочення обсягів залучення природних ресурсів в аграрне виробництво при підвищенні його продуктивності властиве всім розвиненим країнам. За останній час у них зменшились площі оброблюваних земель. Сучасний гігантський природний базис нашого АПК навряд чи треба вважати економічно і екологічно виправданим. Наприклад, безпрецедентне в світовій практиці збільшення ріллі відбулося в СРСР, коли були освоєні цілинні і залежні землі Росії та Казахстану.

Колосальне нарощування природного потенціалу АПК не розв’язало сільськогосподарських проблем. Більше того, багато економічних, екологічних, соціальних проблем загострилось.

Для того, щоб змінити ситуацію в природокористуванні, необхідно передусім сформувати інтенсивний тип мислення в аграрному секторі, відійти від звичних стереотипів екстенсивності, що склалися в останні тридцять років.

Інтенсифікація, перерозподіл і концентрація частин засобів виробництва в АПК дозволяють компенсувати скорочення земельних ресурсів за рахунок збільшення кінцевого виходу продукції, тобто за рахунок скорочення сучасних величезних втрат потенціального урожаю в процесі його трансформації і руху до споживача.

Такий підхід не лише економічно виправданий, але і екологічно необхідний. Зараз, не дивлячись на сильну ураженість ерозією частин угідь та значне зниження їх природної родючості, продовжується ведення польових робіт на цих землях, часто на основі застарілих грунторуйнівних технологій. Особливо небезпечне- використання таких земель під ріллю, оскільки це призводить до руйнування гумусного родючого горизонту ґрунтів, його змивання і видування. Існує небезпека перейти “екологічний поріг” зниження родючості, за яким почнеться деградація багатьох найцінніших земель.

Контрольні запитання

/. Основні види родючості грунтів.

2. Які типи відновлення природної родючості?

3. Яка   основна   умова   стійкого   розвитку   сільського   госпо­дарства?

4. Охарактеризуйте    структуру земельного фонду України.

5. Які фактори деградації земельних ресурсів?

6. Основні напрями екологізації АПК.

7. Які заходи щодо екологізації сільського господарства?

загрузка...