Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна література

 1. Финансы / Под ред. Проф.  А.М. Ковалевой. – 3-е изд., перев. и. Доп. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 384 с.: ил.
 2. Опарін В.М. Фінанси. (Загальна теорія). Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 164 с.
 3. Б.М. Сабанти. Теория финансов.: Учебное пособие – М.: Менеджер, 1998. – 168 с.
 4. Фінанси: Навч. посібник / С.О. Булгакова, Л.І. Василенко, М.В.    Гумінська та ін.; За ред. С.О. Булгакової. – К.: Київський торгово-економічний університет, 1999. – 174 с.
 5. Финансы / Под ред. Л.А. Дробозиной.- М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. – 527 с. (гл. 3-4).
 6. Василик О.Д.  Теорія фінансів: Підручник. – К.: НІОС, 2000,416 с.
 7. Білоконенко О.В. Історія економічних вчень: конспект лекцій. – К.: Українсько фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1998. – 96  с.
 8. Основи економічної теорії / За ред. Проф. Мочерного С.В. Тернопіль.: АТ “Тарнекс”, 1993. – с.555- 578.
 9. Фінанси. Навчальний посібник. Укладач: Грідчина М.В. – К.: УФІМБ. – 1998. – розд. 6.
 10. Журавлев Ю.М. Словарь-справочник терминов по страхованию и перестрахованию. –М.: Анкил. – 1992. – 173 с.
 11. Пушкарева В.М. История финансовий мысли и политики налогов.: учебное пособие. – М.: ИНФРА – М., 1996. – 192с.

Додаткова література

Законодавчо-нормативні акти

 1. Конституція України. – К.: Преса України, 1997.
 2. Про страхування: Закон України від 7 березня 1996 р. Голос України.      14 березня 1996 р.
 3. Страхування в Україні / Збірник нормативних актів, методичних та інформаційних матеріалів. – К.: Правові джерела. – 1996. –   368 с.
 4. Закон України “Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР “Про бюджетну систему Української РСР” від 29.06. 1995 р. № 253/95 – ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 26.
 5. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 р. № 280/97 – ВР розділ ІІІ  // Відомості Верховної Ради України. – 1997. –    № 24.
 6. Закон України “Про Рахункову палату Верховної Ради України” від 11.07.1996 р. № 315/96 – ВР // Відомості Верховної ради України . – 1996.- № 43.
 7. Закон України “Про державний бюджет України на 2001 рік. // Урядовий кур’єр, 28.02.2000 р.
 8. Програма діяльності Кабінету Міністрів України «Реформи заради добробуту». // Урядовий кур’єр. – 15.03.2000 р.
 9. Постанова Верховної Ради України від ІЗ грудня 1995р.” Про основні положення податкової політики і податкову рефор­му в Україні.” // Голос України, 10.01.1996.
 10. Постанова Верховної Ради України від 4 грудня 1996р. № 561 “Про основні положення податкової політики в Україні”. – ВВР. № 5, 1997 р.
 11. Закон України від 18 лютого 1997 р. №77 “Про систему опо­даткування”. // Голос України, – 25. 03. 1997 р.
 12. Закон України від 5 лютого 1998 р. № 83 “Про державну пода­ткову службу” // Голос України, 14. 02. 1998р.
 13. Закон України “Про підприємництво в Україні” від 27.03.1991р.
 14. Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.1991р.
 15. Закон України “Про підприємництво” від 7.02.1992р.
 16. Постанова КМ України “Про затвердження Положення про порядок санації державних підприємств” // Зібрання постанов уряду України, – 1994, – №5.
 17. Бандурка О.М., Коробов Н.Л., Орлов П.І., Петрова К.Л. Фінансова діяльність підприємств: Підручник. – К., Либідь, 1998.
 18. Дем’яненко М.Я. Податковий механізм в аграрному секторі АПК. / “Фінансові кредитні відносини в АПК”. – К.: ІАЕ.1996.
 19. Соколов А. Теория налогов. – М.; 1928.
 20. Палкин Ю., Медведев Ю. Про стимулюючу функцію податків. - Економіка України, 1998, № 11.
 21. Рикардо Д. Начала политической экономии и податного обложения .- М.; 1935.
 22. Финансы предприятий. Тексты лекций // Под ред.                    А.Н. Поддерегина. К.,1998.
 23. Ялбуганов Д.А. “Опыт теории налогов” Н.П. Тургенева и развитие финансовой мысли в России ХІХ-ХХ вв. – // Финансы. 1998, № 9.
 24. Бюджетная система России. / Под ред. Академика Г.Б. Поляка.- К:, 2000.
 25. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения    / Под ред. Л.Н. Красавиной. – М., 1994.
 26. Валютно-финансовые условия внешнеторговых контрактов: Методические рекомендации / сост. В.В. Коротков. – Сиб., 1992.
 27. Пебро Мишель. Международные экономические, валютные и финансовые отношения: Пер. с франц. / Общ ред.                       Н.С. Бабинцевой. – М.: Прогресс, 1994.
 28. Рейтман Л.И. Страховое дело. – М.: Банковский и биржевой научно-консультационный центр. 1992. – 524 с.
 29. Страховой портфель / Под ред. Гомеля В.Б., Губина Ю.Б., Солдашкина В.И. – М.: СОМИНТЕКО  1994. – 625 с.
 30. А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. Государственные и муниципальные финансы: Учебник для вузов. –М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999.-разд. І и ІІ.
 31. Бюджет – 2000: чи досягнуто балансу? – інтерв’ю з заступ. міністра фінансів С. Буковинським. – Урядовий кур’єр.- 30.03.2000 р.
 32. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання: навчальний посібник – К.: Знання, КОО, 1999. – 359 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
 33. Методика інтегральної інвестиційної привабливості підприємств та організацій // Українська інвестиційна газета.
 34. Стандарти бухгалтерського обліку в Україні. Мінфін, наказ від 31.03.1999 № 87.
 35. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы: учебник для вузов. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1990.
 36. Алексеев М.Ю. Рынок ценных бумаг.- М.: Финансы и статистика, 1992.
 37. Бороздин П.Ю. Ценные бумаги  и фондовый рынок. – М.: УОП ИЛА РАН, 1994.
 38. Гольцберг М.А. Акционерные общества. Фондовая биржа. Операции с ценными бумагами. – К.: Текст, 1992.
 39. Иванов В.М. Финансовый рынок. Конспект лекций. К.: МАУП, 1999.
 40. Худолій Л.М. Економічний механізм формування і функціонування ринку зерна в Україні, К.: ІАЕ, 1998.
 41. Фондовий ринок України: навч. посібник / керівник авт. колект. В.В. Оспольський. К.: УФБ “Скарбниця”, 1994.
загрузка...