Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Статистичне спостереження.

1. Поняття статистичного спостереження, ос­новні вимоги щодо його здійнення.

2. Програма статистичного спостереження.

3. Організаційний план статистичного спосте­реження забезпечення точності даних.

4. Організаційні форми, види і способи статис­тичного спостереження.

5. Помилки статистичного спостереження. Спосо­би контролю інформації.

1. Поняття статистичного спостереження, ос­новні вимоги щодо його здійнення.

Статистичне спостереження – це планомірний, науково організований збір даних про явища і процеси суспільного жит­тя шляхом реєстрації по заздалегідь розробленій програмі спо­стереження. У процесі статистичного спостереження одержу­ють первинну статистичну інформацію, яка потрібна для здій­снення функцій статистики.

Завдання статистичного спостереження зумовлюється зав­даннями, які ставляться перед дослідженням певних процесів і явищ і випливають з потреб управління ними. Суть їх полягає в одержанні у найкоротший строк повної і вірогідної інформації про досліджувані факти. Тобто найважливішим завданням ста­тистичного спостереження є вірогідне, об’єктивне відображення спостережуваних (досліджуваних) явищ і процесів суспільного життя. Завдання статистичного спостереження (як і мету) слід чітко формулювати відповідно до результатів дослідження та з урахуванням об’єкта спостереження.

2. Програма статистичного спостереження.

Програма статистичного спостереження являє собою пере­лік питань, на які треба одержати відповіді в процесі збирання статистичних зведень щодо кожної досліджуваної одиниці. Один і той самий об’єкт може бути обстежений з різних боків. Тому склад і зміст питань програми спостереження залежить â³ä завдань дослідження і особливостей об’єкта. Вона повинна охоплювати широке і повне коло відомостей. Чим ширша про­грама, тим повніше висвітлюється досліджуване явище. Проте в неї не слід включати зайвих питань, які могли б ускладнити і розтягнути термін розробки даних. У той же час не слід скла­дати програму надто вузько, адже в дослідження можуть не по­трапити важливі питання.

3.Організаційний план статистичного спостереження

Організаційний план статистичного спостереження – це складова частина загального плану спостереження, в якій викладено порядок його організації і проведення. У ньому да­ються роз’яснення програмно-методологічних і організаційних питань. До перших належать формулювання мети і завдань спостереження, визначення його об’єкта і одиниці, розробка програми. До організаційних питань належать: фіксація місця, часу і строків спостереження, вказівка на те, хто його про­водить, як воно проводиться і як здійснюється постачання ста­тистичними формулярами осіб, які виконують спостереження, способи доставки заповнених формулярів у відповідні статис­тичні органи. Сюди відносять також ряд специфічних підготов­чих робіт, зокрема таких, як підбір та навчання кадрів, що за­лучаються до проведення спостереження, підготовка графічного матеріалу та ін.

В організаційному плані статистичного спостереження кон­кретизуються права і обов’язки окремих установ і організацій, які беруть участь у заходах спостереження.

Організаційний план статистичного спостере­ження передбачає: визначення часу спостереження, часу і міс­ця його проведення, порядок передачі матеріалів спостережен­ня, комплекс підготовчих робіт, заходи, що забезпечують точ­ність (вірогідність) статистичних даних. Кожній з названих ви­ще категорій і етапів статистичного спостереження можна дати такі визначення.

4. Організаційні форми, види і способи статистичного спостереження

У статистичній практиці застосовуються різні форми ста­тистичних спостережень. Із погляду організації спостереження розрізняють дві його основні форми: звітність і спеціально орга­нізоване статистичне спостереження.

Звітність як форма статистичного спостереження характе­ризується тим, що статистичні органи систематично одержують від підприємств і організацій (закладів тощо) в установлені строки зведення про умови і результати роботи за минулий пе­ріод.

Другою за значенням організа­ційною формою спостереження є спеціально організоване статистичне спостереження. несуцільне обстеження.

Залежно від повноти охоплення статистичної сукупності розрізняють суцільне і несуцільне статистичне спостереження.

За часом проведення статистичні спостереження поділяють на поточні (безперервні), періодичні й одноразові.

Статистичне спостереження здійснюється такими способа­ми: безпосереднім, документальним     і опитуванням.

5.Помилки статистичного спостереження

Помилки в процесі спостереження призводять до зниження його точності.

Помилки спостереження поділяють на два види; помилки реєстрації і по­милки репрезентативності.

Із метою виявлення і усунення допущених при реєстрації помилок статистичні органи здійснюють арифметичний і логіч­ний контроль зібраного матеріалу.

Арифметичний контроль полягає у перевірці точності арифметичних підрахунків і розрахунків: перевірка підсумкових показників у документах, перевірка правильності розрахунків процентів, середніх величин і т. ін.

Логічний контроль полягає у зіставленні відповідей на запитання і з’ясування їх логічної узгодженості. У процесі ло­гічного контролю можуть бути встановлені нереальні або мало­правдоподібні відповіді.

загрузка...