Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Статистичні графіки

1.Роль і значення графічного методу.

2.Основні елементи статистичного графіка.

3.Види статистичних графіків і способи їх побудови.

1.Роль і значення графічних зображень

Статистичний графік це спосіб на­очного подання і викладення статистичних даних та їх спів­відношень за допомогою геометричних знаків (сукупності кра­пок, ліній, поверхонь) та інших графічних засобів з метою їх узагальнення й аналізу. За допомогою графіків більш глибоко вивчають склад і динаміку явищ, а також взаємозв’язки між ними.

Предметом дослідження при визначенні статистичного гра­фіка є статистичні дані про масові суспільні явища і процеси. Саме в цьому полягає відмінність статистичних графіків від гра­фіків взагалі. Вони являють собою не просту ілюстрацію явищ, а дають нове знання про предмет дослідження, відображуючи ті розумові побудови, які вивчає статистична наука і практика.

2. Основні елементи статистичного графіка

Поле графіка – це простір, в якому розміщуються гео­метричні або інші графічні знаки, що утворюють графік.

Просторові орієнтири у статистичних графіках викорис­товують для визначення порядку розміщення геометричних зна­ків у полі графіка. Вони задаються системою координатних сі­ток або контурних ліній, які ділять це поле на частини.

Масштабні орієнтири визначаються системою масштаб­них шкал або спеціальними масштабними знаками для визна­чення розмірів графічних знаків.

Експлікація графіка являє собою словесне пояснення основних елементів графіка та його змісту.

2.Види статистичних графіків

Статистичні графіки за напрямом використання характери­зуються значною різноманітністю, їх наукова класифікація пе­редбачає такі ознаки, як загальне призначення, види, форми і типи основних елементів. Традиційно теорія статистики розгля­дає класифікацію графіків за видами їх поля. За цим принципом графічні зображення поділяють на діаграми, картограми та кар­тодіаграми.

загрузка...