Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

СТАТИСТИКА ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Державний бюджет — головний фінансовий план країни. Він відбиває систему економічних відносин щодо формування й використання централізованого фонду грошових коштів держави, а також характеризує найважливіші пропорції, які створюються у процесі формування й розподілу її фінансових ресурсів. Основним завданням статистики державного бюджету є характеристика його показників, які визначають зміст і напрям фіскальної політики. Отже, завдання статистики державного бюджету полягають у тому, щоб визначити:

 • загальний розмір доходів і видатків державного бюджету;
 • розмір перевищення видатків над доходами (дефіціт) або доходів над видатками (профіціт);
 • структуру доходів державного бюджету;
 • структуру видатків державного бюджету;
 • розмір державного внутрішнього боргу;
 • ефективність проведення державної фіскальної політики;
 • вплив фіскальної політики на рівень життя населення.

Таким чином, державний бюджет — це план утворення і виконання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, виконуваних органами державної влади.

Бюджетна система України складається з Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів. Сукупність усіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи України, є Зведеним бюджетом України. До місцевих бюджетів належать обласні, міські, районні, селищні та сільські бюджети.

Однією з найважливіших категорій, яка застосовується у статистиці державного бюджету, є сектор державного управління. Визначення сектору дозволяє встановити коло інституціональних одиниць — державних організацій і установ, доходи і видатки яких відбиваються в Державному бюджеті. До сектору державного управління належать організації та установи, діяльність яких пов’язана з виконанням функцій державного управління.

Інші важливі категорії системи статистики державного бюд­жету такі:

 • надходження або платежі;
 • надходження (платежі) безповоротні або поворотні;
 • надходження(платежі) безоплатні або оплатні;
 • поточні або капітальні надходження;
 • придбання фінансових активів.

Визначення цих категорій зумовлюється потребою правильно відбити економічні відносини у сфері розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів держави.

До основних показників статистики державного бюджету належать:

доходи;

офіційні трансферти;

видатки;

кредитування мінус погашення (чисте кредитування);

перевищення доходів над видатками (профіцит) або перевищення видатків над доходами (дефіцит).

Доходи (як надходження до бюджету) — це обов’язкові безповоротні платежі. За новою бюджетною класифікацією вони складаються з п’яти основних груп, а саме: податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом, офіційні трансферти та державні цільові фонди. Доходи державного бюджету утворюють усі надходження від підприємств, установ і населення до бюджетів усіх рівнів управління. Вони поділяються на поточні і капітальні. Поточні доходи охоплюють податкові і неподаткові надходження (крім безоплатних), надходження від продажу землі, нематеріальних активів, державного майна, капітальні трансферти. Податкові надходження містять різні види податків, тобто безповоротних обо­в’язкових платежів органам управління, згрупованим за об’єк­тами оподаткування: доходи, заробітна плата, майно, продаж товарів і послуг, зовнішня торгівля. Сюди належать і відраху­вання на соціальне страхування.

Неподаткові надходження охоплюють усі безоплатні й безповоротні надходження до державного бюджету, а саме: доходи держави від власності та підприємницької діяльності, продажу товарів і послуг (за винятком доходів від продажу основних фондів), надходження від адміністративних штрафів за несплату податків, а також поточні приватні пожертвування.

Капітальні доходи — це доходи від продажу основного капіталу, запасів державних резервів, землі, нематеріальних активів і капітальних трансфертів від недержавних підприємств, некомерційних організацій, приватних осіб.

Офіційні трансферти (до державного бюджету) — це необов’язкові, неповоротні надходження, які мають разовий, добровільний характер і здійснюються у формі субвенцій, дарунків, репарацій від інших державних установ чи міжнародних організацій.

Зауважимо, що в разі визначення дефіциту (профіциту) міжнародний валютний фонд рекомендує об’єднувати здобуті офіційні трансферти з категорією «доходи» і розглядати їх як операції, що зменшують, але не фінансують дефіцит.

Видатки — це державні платежі, які не підлягають поверненню, тобто такі платежі, які не створюють і не компенсують фінансової вимоги. Видатки можуть передбачатись або на поточні потреби (оплата праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, видатки на відрядження, оплата послуг з утримання бюджетних установ, державні програми, дослідження та розробки, субсидії та поточні трансфертні виплати, виплата процентів), або для здійснення капітальних витрат (придбання основного капіталу, капітальне будівництво, створення державних запасів і резервів, придбання землі і нематеріальних активів, капітальні трансферти). Вони бувають відплатними, тобто здійсненими в обмін на товар чи послугу, або не­відплатними Таким чином, категорія видатків не охоплює платежів у рахунок погашення державного боргу.

Чисте кредитування охоплює операції установ державного управління з фінансовими зобов’язаннями до інших секторів. До цієї категорії належать: надання позик; придбання акцій, зменшених на суму кредитів, та виручка від продажу акцій. Кредитування розглядається як стаття видатків, що безпосередньо впливає на розрахунок дефіциту.

Дефіцит державного бюджету визначається як сума доходів і отриманих офіційних трансфертів, але зменшена на суму видатків і чистого кредитування.

У разі накопичення бюджетного дефіциту утворюється державний борг — несплачена сума офіційно визнаних прямих зобов’я­зань установ державного управління перед іншими секторами економіки. Фінансовий стан країни вважається задовільним, якщо відношення величини бюджетного дефіциту до ВВП не перевищує 3 %. Важливо й те, яким шляхом відбувається покриття дефіциту державного бюджету — інфляційним, чи неінфляційним (за рахунок кредитів Національного банку України, облігацій державної внутрішньої позики, зовнішніх джерел фінансування).

Статистичне вивчення доходів і видатків бюджету відбувається на основі рядів динаміки з розрахунком відносних величин динаміки, структури, інтенсивності, а також місця й значення кожного з основних джерел доходу чи напрямку видатків у загальному обсязі бюджету.

У складі доходів державного бюджету найбільша питома вага припадає на податкові надходження (податок на доходи (прибуток) підприємств і організацій, податок на додану вартість, акцизний збір, прибуткові податки з громадян, державне мито, плата за землю тощо). Для оцінювання місця податків у формуванні бюджетних до­ходів визначають відношення сум податкових надходжень до бюд­жету, до сум деяких податків, що згруповані за класифікаційними ознаками, а також до суми окремих податків і загальної суми податкових платежів. Питома вага тієї чи іншої податкової групи дозволяє визначити її місце (роль) у формуванні доходів бюджету. Такий аналіз здійснюють у динаміці в порівнянних цінах, що дає змогу визначити оподаткування як важіль у проведенні стабілізації бюджетної політики. Зіставлення окремих податків між собою, з одного боку, та порівняння із загальною сумою податкових платежів до бюджету — з іншого, дають змогу визначити, якій саме групі податків притаманна функція фіскального регулятора доходів бюджету.

Аналіз їх динаміки потребує виявлення впливу окремих факторів на суми податкових надходжень. До таких факторів відносять:

 • кількість ni платників податків ;
 • обсяг Si оподатковуваного показника, який припадає на одного платника податку ;
 • ставку Ki податку, %.

Добуток рівнів визначених факторів дає суму податкового платежу до бюджету:

Отже, сума податкових надходжень — це трифакторна мультиплікативна модель. Якщо дані про чисельність платників податків відсутні, то загальну суму податку можна подати у вигляді двофакторної моделі. Тоді факторами будуть: 1) загальна сума оподатковуваного доходу Di; 2) ставка податку Ki, %. Вплив першого фактора на абсолютний приріст суми податку можна обчислити за формулою:

;

абсолютний приріст суми податку, зумовлений змінами податкової ставки:

.

Статистичне вивчення видатків здійснюється за напрямками: витрати на народне господарство, соціально-культурні заходи, науку, оборону, управління. Ефективність функціонування бюджетної системи оцінюють співвідношенням витрат бюджету, його дефіциту з ВВП держави.

Для оцінювання щільності зв’язку між загальним обсягом бюджету і окремими статтями видатків, а також між величиною ВВП і сумами доходів за окремими джерелами розраховують коефіцієнти еластичності — зміну у % результативної ознаки Y в разі зміни факторної ознаки X на 1 %:

.

Одним із завдань статистики державного бюджету є прогнозування його доходів і видатків. Прогнозувати доходи державного бюджету можна традиційними методами ( екстраполяція тренду), але потрібно пам’ятати, що вони лише передбачають збереження минулої тенденції в майбутньому і ніяк не враховують змін у податковій базі та ставках податку. Більш обґрунтованою є побудова функціональної залежності сум податків від бази оподаткування.

Розробка прогнозів за видатками державного бюджету дещо ускладнена. Суми видатків є похідними від доходів державного бюджету і рівня його дефіциту. На структуру видатків впливатимуть як зовнішні, так і внутрішні економічні та політичні чинники. Тому елементами прогнозування можуть бути розміри державного внутрішнього і зовнішнього боргу. Прогнозування зовніш­нього боргу має пов’язуватися із зовнішньою заборгованістю та її структурою, а також зі станом платіжного балансу та його прогнозом. Внутрішній борг держави складається з відсотків за виплатами позик та із сум погашення позик. Тому цей прогноз має здійснюватися на основі рівняння тренду відсоткової ставки та сум отриманих Урядом кредитів.

[27; 31; 34]

Державний бюджет — головний фінансовий план країни. Він виражає систему економічних відносин щодо формування й використання централізованого фонду грошових коштів.

Доходи державного бюджету — це обов’язкові безповоротні платежи, їх утворюють усі надходження від підприємств, установ і населення до бюджетів усіх рівнів управління.

Видатки державного бюджету — державні платежі, які не підлягають поверненню, тобто такі платежі, які не створюють і не компенсують фінансової вимоги.

Дефіцит бюджету — перевищення видатків над доходами.

1. Що ви розумієте під державним бюджетом?

2. Назвіть складові зведеного бюджету України.

3. З яких джерел формуються доходи Державного бюджету України?

4. З чого складаються податкові платежі?

5. Що таке неподаткові платежі?

6. Які заходи фінансуються з Державного бюджету України?

7. У чому різниця між поточними і капітальними видатками?

8. Як визначають дефіцит державного бюджету?

9. З допомогою яких методів статистика аналізує дохідну частину бюджету?

 1. 10. Як прогнозують доходи і видатки бюджету?

План практичного заняття

1. Ознайомитися з економічною сутністю зведеного бюджету.

2. З’ясувати основні джерела поповнення Державного бюджету України, визначити місце податкових і неподаткових надходжень у дохідній частині бюджету.

3. З’ясувати основні напрямками фінансування з державного бюджету, оцінити їх залежність від доходів.

4. Вивчити систему показників статистики державного бюджету.

5. Оволодіти навичками прогнозування доходів і витрат державного бюджету.

Навчальні завдання

1. За наведеними в таблиці даними визначіть загальну суму доходів бюджету на 1998 р., визначіть структуру надходжень, установіть основні джерела формування дохідної частини бюджету, млн грн.:

Доходи 1998
Податкові надходження 21848,3
У тому числі:
Податок на прибуток підприємств 5694,4
Прибутковий податок з громадян 3570,6
Податки на власність 193,1
Платежі за використання природних ресурсів 1488,3
Податок на додану вартість 7460,1
Акцизний збір 1289,0
Інші податкі 2152,8
Неподаткові надходження 2596,8
Доходи від операцій з капіталом 58,1
Офіційні трансферти 3,7
Державні цільові фонди 4408,9

2. На основі даних про видатки зведеного бюджету визначіть: 1) загальну суму затверджених видатків бюджету та проаналізуйте їх структуру; 2) користуючись результатами завдання 1, установити граничні розміри бюджетного дефіциту на 1998 рік.

Видатки зведеного бюджету, млн грн.:

Державне управління                                                                    1311,4

Правоохоронна діяльність                                                           1551,8

Соціально-культурні заходи                                                       3094,2

з них :

 • освіта                                                                                        4564,2
 • охорона здоров’я                                                                  3632,0
 • соціальний захист і соціальне забезпечення                4227,0
 • культура і мистецтво                                                             387,5
 • засоби масової інформації                                                   143,3
 • фізична культура і спорт                                                      140,2

Заходи, пов’язані з ліквідацією наслідків

Чорнобильської катастрофи і соціальним

захистом населення                                                                      1420,0

Інші витрати                                                                                  13 818,2

3. Динаміку державних доходів і видатків на соціальне забезпечення відбиває таблиця, млн грн.:

Рік 1 2 3 4 5 6 7
Доходи державного бюджету 26,6 41,2 58,1 78,3 78,9 88,1 95,4
Видатки на соціальне забезпечення 3,2 7,5 10,7 13,9 14,8 15,7 16,1

Опишіть залежність видатків на соціальне забезпечення від доходів державного бюджету лінійною функцією. Визначіть параметри функції та поясніть їх зміст. Оцініть щільність зів’язку між ознаками, визначивши лінійний коефіцієнт кореляції; перевірте істотність зв’язку з імовірністю 0,95.

4. Маємо дані щодо платників податку на прибуток:

Підприємства галузей Кількість платників
податку
Розмір прибутку, тис. грн. Ставка податку на прибуток, %
Базисний період Поточний період Базисний період Поточний період Базисний період Поточний період
1 80 70 42000 40000 30 32
2 120 100 83000 50000 35 40

Проаналізуйте динаміку податку на прибуток; визначіть 1) загальний приріст (зменшення) суми податкових платежів на прибуток, у тому числі за рахунок факторів.

5. Суми акцизного збору за два роки характеризується даними, млн грн.:

Квартал І II III IV І II III IV
Суми податку 24,1 19,0 22,2 26,7 25,9 27,2 24,0 27,6

Проведіть згладжування ряду динаміки методом тричленної плинної середньої. Зробіть висновок про тенденцію надходження до державного бюджету сум акцизного збору.

6. У поточному періоді порівняно з базисним доходи державного бюджету зросли на 5,4 %, приріст витрат становив, %:

¨    державне управління                                          3,1

¨    національна оборона                                         1,2

¨    розвиток ринкової інфраструктури                3,3

Для кожного виду витрат визначіть коефіцієнти еластичності від доходів державного бюджету. Поясніть їх зміст.

7. За наведеними даними щодо доходів і видатків місцевого бюджету обчисліть відносні величини, які б характеризували: а) динаміку доходів і видатків; б) структуру та структурні зрушення доходів; в) структуру та структурні зрушення видатків.

Доходи — усього Квартал
І ІІ ІІІ ІV
1217,9 1553,1 1439,1 2142,8
У тому числі:

Податок на прибуток

294,4 470,3 315,5 487,5
Акцизний збір 183,6 213,8 228,6 214,1
Прибутковий податок з громадян 417,5 336,6 401,8 668,7
Видатки — всього 1376,5 1606,5 1630,4 2370,1
У тому числі:

На розвиток регіону

333,7 518,8 394,7 451,5
Соціально-культурні заходи 695,9 750,3 717,2 1012,5

Маємо дані щодо місцевих податків до бюджету міста.

Місцеві податки
на утримання
Кількість платників податку Фонд оплати праці, визначений на основі мінімальної заробітної плати, тис. грн. Ставка збору ,%
Базисний період Поточний період Базисний період Поточний період Базисний період Поточний період
Території міста 150 200 1950,0 2900,0 2,5 3,7
Пожежної охорони 170 210 2295,0 2940,0 0,8 1,0

Проаналізуйте динаміку загальної суми місцевих податків. Визначіть: їх загальний приріст (зменшення), у тому числі за рахунок факторів.

Розв’язання

Сума місцевих податків залежить: від кількості ni платників податку; фонду Si оплати праці; ставки Ki податку.

Обсяг податкових надходжень до місцевого бюджету можна визначити як добуток цих показників: ni · Si · Ki.

Загальна зміна податкових платежів:

=,

тобто сума місцевих податків збільшилась на 103,7 %, або на 69,6 тис. грн. (136,7 – 67,1).

Вплив першого фактора — кількість ni платників податків визначимо за формулою:

;

за рахунок збільшення кількості платників податків загальна сума місцевих платежів у середньому зросла на 17,0 %, або на 11,4 тис. грн. (78,5 – 67,1).

Вплив фактора Si — фонду оплати праці, визначений на основі мінімальної заробітної плати, у середньому на одного платника податку можна обчислити з допомогою індексу:

,

тобто зростання фонду оплати праці забезпечило збільшення сум місцевих податків у середньому на 22,3 %, що становить 17,5 тис. грн.

Зі зміною ставки податку (фактор k): , або 142,4 %, збільшилися податкові надходження на 42,4 %.

загрузка...