Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

СТАТИСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Економічна ефективність — найважливіший економічний показник, який характеризує рівень розвитку і раціональної організації економіки на основі інтенсифікації з метою підвищення продуктивності суспільної праці. Обчислюється як співвідношення між результатами виробничо-господарської діяльності, тобто ефектом і використаними для отримання цих результатів витратами. Збільшення цього відношення означає підвищення ефек­тивності.

Ефект буває двох видів: виробничий (продукція у натуральному або вартісному виразі) та господарський — дохід, прибуток.

Макроекономічні показники ефекту — валовий випуск (ВВ), валовий чистий продукт (ВВП, ЧВП), валовий чистий національний дохід (ВНД, ЧНД), валовий чистий наявний дохід (ВННД, ЧННД), валовий та інші прибутки (ВП).

Визначення ефективності за окремими видами діяльності має певну специфіку. У комерційній діяльності ефект визначається валовим доходом (ВД), що обчислюється як різниця між роздрібною ціною реалізації та оптовою ціною купівлі, помноженою на кількість реалізованих товарів, і чистим прибутком (ЧП), який розраховується за формулою:

ЧП = ВД – МВ – ФОП – ОП,

де МВ — матеріальні витрати; ФОП — фонд оплати праці; ОП — сума обов’язкових платежів (податки, збори, мито).

У банківській діяльності за ефект беруть додану вартість, що обчислюється як сума одержаних доходів (Д) або прибутків (П).

У категорії «витрати» виокремлюють ресурси та поточні витрати, а у складі ресурсів або авансованих витрат — середні обсяги необоротних засобів , оборотних засобів  та ресурси праці . До складу поточних витрат входять амортизація — А, вартість спожитої сировини, матеріалів, палива тощо — М, та обсяг оплати праці — ОП.

На макрорівні у складі витрат виокремлюють проміжне споживання — ПС, споживання основного капіталу — СОК і податки — П.

Зіставленням ефекту і витрат розраховують ефективність — відносну величину. Ефективність може вимірюватися прямою величиною, коли ефект у чисельнику, і оберненою — коли ефект у знаменнику.

На підставі даних про ВВП ефективність Е суспільного вироб­ництва можна розрахувати щодо таких показників:

ресурсів (в однакових одиницях вимірювання)

;

поточних витрат

.

Економічну ефективність на макрорівні можна оцінити також за допомогою такої системи показників: ВВП/ВВ, ВВП/(ПС +
+ СОК); ВВП/СОК, скориставшись обчисленнями за цим принципом показниками на основі інших наведених щойно показників ефекту макроекономічної діяльності.

Основним показником ефективності комерційної діяльності є рентабельність витрат, що обчислюється як відношення ЧП до витрат обертання.

Ефективність банківської діяльності визначається як відношення доходу або прибутку до витрат на оплату персоналу, утримання основних фондів та інших витрат, а також коштів банку, кредитів тощо.

Мета підвищення ефективності — одержання додаткового ефекту завдяки інтенсивному використанню витрат, тобто економії ресурсів та поточних витрат.

Обсяг відносної економії ресурсів Р та витрат В визначається за формулами:

, .

Вплив на динаміку ВВП рівня ефективності Е визначається за формулою:

,

а вплив на неї обсягу ресурсів:

.

Обсяг ВВП є результатом взаємодії витрат праці Т, продуктивності праці за обсягом валового випуску — ВВ (W) та частки ВВП у валовому випуску: .

Отже, . Застосовуючи метод ланцюгових підставлень, можна визначити вплив на динаміку ВВП наведених чинників за формулами:

Показник ефективності — середня величина. По країні в цілому він залежить від рівня ефективності за окремими регіонами, галу­зями й видами діяльності та відповідного розподілу витрат .

Вплив цих чинників аналізують, застосовуючи індекси ефективності:

індекс змінного складу

індекс фіксованого складу

,

який відбиває вплив на середню ефективність її динаміки в окремих підрозділах економіки;

індекс структурних зрушень

що визначає залежність середньої ефективності від зміни розподілу витрат.

Досліджуючи роль інтенсивних факторів економічного зростання, застосовують також апарат виробничих функцій, зокрема методику О. І. Анчишкіна, засновану на застосуванні в розрахунках виробничої функції Кобба—Дугласа:

,

де К — виробничі фонди; L — чисельність зайнятих у матеріальному виробництві.

Коефіцієнти  і  характеризують залежність (еластичність) обсягу та динаміки продукції від обсягу та динаміки факторів виробництва К і L.

Тут можливі три випадки:

1)  — зі зростанням факторів у n раз випуск продукції зростає більш ніж у n раз, тобто зростання виробництва випереджує зростання сукупних витрат врахованих факторів виробництва. Цей тип відтворення означає зростання ефективності сукупних витрат суспільної праці, наявність інтенсивних джерел економічного зростання;

2)  — виробництво зростає в міру зростання сукупного обсягу авансових ресурсів. Це суто екстенсивний розвиток економіки;

3)  — випуск продукції зростає повільніше, ніж фактори виробництва. Знижується сумарна ефективність виробничих ресурсів, деінтенсифікується економічне зростання, що призводить зрештою до порушень нормальних умов функціонування економіки.

[27; 31; 34; 59]

Ефект — кінцевий результат діяльності, що характеризується обсягом матеріальних благ і послуг, якість та асортимент яких відповідають потребам суспільства. Показниками ефекту є ВВП, ВНП, ВНД, реалізована продукція, дохід, прибуток та ін.

Ефективність суспільного виробництва — соціально-економічна категорія, що характеризує співвідношення ефекту і витрат його чинників — засобів та предметів виробництва, робочої сили.

Часткові показники ефективності — фондовіддача, фондомісткість, продуктивність праці, матеріаломісткість, ефективність інвестицій, упровадження нової техніки та природоохоронних заходів тощо.

Економія витрат — показник ефективності використання витрат; результат зниження питомих витрат, скорочення витрат і відходів тощо.

Абсолютна економія витрат — різниця між фактичними та базовими витратами.

Відносна економія — різниця між фактичними витратами і базовими, скорегованими на динаміку ефекту.

Інтенсифікація виробництва — переважне зростання ефекту за рахунок інтенсивних чинників: підвищення фондовіддачі, продуктивності праці, рентабельності та ін.

 1. 1. На конкретних прикладах поясніть, чим різняться ефект і ефективність.
 2. 2. У чому полягає відмінність між ресурсами та поточними витратами?
 3. 3. Перелічіть складові ресурсів та витрат.
 4. 4. Висвітліть спільне і різницю між ефективністю ресурсів та витрат.
 5. 5. Схарактеризуйте частинні показники ефективності по суті, за методами розрахунку та інтерпретацією.
 6. 6. У чому по суті, а також щодо методів розрахунку й інтерпретації полягає різниця між показниками абсолютної та відносної економії ресурсів і витрат?
 7. 7. Якими методами здійснюється факторний аналіз ефективності?
 8. 8. Як розраховується вплив, що його чинить на динаміку ефекту зміна ефективності та витрат?
 9. 9. Як розраховується вплив, що його чинить на динаміку ефективності зміна ефекту та витрат?
 10. 10. Які результати аналізу, виконаного на основі виробничої функції, дають підстави для таких висновків:

а) ефективність зростає завдяки наявності відповідних інтенсивних джерел;

б) розвиток має екстенсивний характер;

в) спостерігається деінтенсифікація економічного зростання?

 1. 11. Назвіть показники ефективності комерційної діяльності та подайте їх економічну інтерпретацію.
 2. 12. Якою системою показників характеризується ефективність бан­ківської діяльності?
 3. 13. За якими основними напрямками виконують статистичний аналіз ефективності банківської діяльності?

План практичних занять

1. Розрахунок обсягу ефекту та витрат.

2. Оцінювання ефективності на макрорівні.

3. Оцінювання ефективності в комерційних установах.

4. Оцінювання ефективності банківської діяльності.

5. Аналіз абсолютної та відносної економії ресурсів і витрат.

6. Факторний аналіз динаміки ефекту та ефективності.

7. Індексний аналіз ефективності.

8. Оцінювання рівня інтенсифікації розвитку економіки.

Навчальні завдання

1. Визначіть приріст валової доданої вартості за рахунок динаміки витрат праці, продуктивності праці та частки валової доданої вартості у валовому випуску.

Показник Базовий період Звітний період
Валовий випуск у порівнянних цінах, млн грн. 15 20
Проміжне споживання, млн грн. 8 10
Витрати праці, тис. людино-днів 77 88

Відповідь. 1,0; 1,4; 0,6 млн грн.

2. У звітному періоді обсяг валової доданої вартості збільшився порівняно з базовим з 18,6 до 22,5 млн грн. При цьому витрати праці зросли на 1,6, а продуктивність праці — на 18 %. Визначіть, як змінився обсяг валової доданої вартості за рахунок динаміки витрат праці, продуктивності праці та частки цієї вартості у валовому випуску.

Відповідь. 0,3; 3,4 та 0,2 млн грн.

3. Обчисліть індекс ефективності виробництва, якщо у звітному періоді порівняно з базовим витрати зросли на 12 %, продуктивність праці на 7 %, частка проміжного споживання у ВВП знизилася з 50 до 48 %, а обсяг ресурсів у сфері матеріального виробництва збільшився на 17 %.

Відповідь. 1,06.

4. Визначіть, на скільки відсотків зріс ВВП за рахунок зміни рівня ефективності виробництва та обсягу ресурсів, якщо обсяг ВВП збільшився на 25 %, а обсяг ресурсів на 19 %. Як змінився рівень ефективності виробництва?

Відповідь. 19 %; 6 %; зріс на 5 %.

5. За даними таблиці, млн грн., обчисліть:

1) ресурсні показники ефективності виробництва в базовому і звітному періодах;

2) динаміку цих показників, у тому числі за рахунок зміни ВВП та ресурсів.

Показник Базовий період Звітний період
ВВП у фактично діючих цінах 125 205
Основний капітал* 194 298
Оборотні засоби* 74 118
Ресурси праці сфери матеріального виробництва 46 66

* Середньорічна вартість.

Відповідь. Рівні ефективності: 0,40; 0,43.

6. За даними задачі 5 визначіть часткові ресурсні показники ефективності, відносну економію (перевитрату) окремих видів ресурсів у звітному періоді порівняно з базовим.

Відповідь. Базовий період: 0,64; 1,69; 2,72. Звітний період: 0,69; 1,74; 3,11. Відносна економія: 20,0 і 3,9 млн грн.

7. За даними задачі 5 обчисліть абсолютний приріст ВВП за рахунок рівня ефективності виробництва і обсягу ресурсів.

Відповідь. 67,2; 12,8 млн грн.

8. За наведеними в таблиці даними, млн грн., обчисліть:

1) витратні показники ефективності виробництва в базовому і звітному періодах;

2) динаміку цих показників за рахунок зміни ВВП та обсягу витрат.

Показник Базовий період Звітний період
ВВП у фактично діючих цінах 125 205
Сума нарахованої амортизації, що відбиває споживання основних виробничих фондів 11 22
Матеріальні витрати (без амортизації) 106 148
Фонд оплати праці 36 50

Відповідь. Рівні ефективності: 0,82; 0,93.

9. За даними задачі 8 визначіть часткові витратні показники ефективності виробництва та їх відносну економію (перевитрату) у звітному періоді порівняно з базовим за окремими видами витрат.

Відповідь. 4,0; – 26; – 9 млн грн.

10. За наведеними даними, млн грн., про обсяги прибутку та статутного фонду установ банку обчисліть за окремими установами банку та по банку в цілому:

1) показники прибутковості статутного фонду;

2) показники динаміки прибутку, статутного фонду та прибутковості.

Установа банку Базовий період Звітний період
Прибуток Статутний фонд Прибуток Статутний фонд
А 1690 1160 2840 1972
Б 3720 2252 9010 4950

11. За даними задачі 10 обчисліть абсолютну зміну прибутку за рахунок динаміки прибутковості та обсягу статутного фонду.

Відповідь. Для установи А: 1183 і – 33 млн грн.

12. За даними задачі 10 визначіть динаміку прибутковості за рахунок прибутку та обсягу статутного фонду.

Відповідь. Для установи А: 0,58 і – 0,60.

13. За даними задачі 10 обчисліть індекси прибутковості змінного і фіксованого складу та структурних зрушень.

Відповідь. 1,081; 1,073; 1,007.

14. Знайдіть відносну економію ресурсів, коли відомо, що індекс ВВП дорівнював 1,20, а обсяг виробничих ресурсів у звітному періоді становив — 200 млн грн., причому вони зросли на 30 %.

Відповідь. – 15 млн грн.

15. Індекс ВВП дорівнював 1,30, а індекс фонду оплати праці — 1,2. Знайдіть відносну економію фонду оплати праці, якщо у звітному періоді він становив 230 тис. грн.

Відповідь. 19,6 млн грн.

16. Виконайте порівняльний аналіз щодо ефективності сукупних витрат і характеру інтенсифікації виробництва за такими даними:

Регіон Значення коефіцієнтів еластичності
І 0,57 0,52
ІІ 0,51 0,44
ІІІ 0,47 0,53

17. Підприємство роздрібної торгівлі закупило у промислового підприємства свого регіону 1500 одиниць товару. Договірна ціна одиниці товару з урахуванням наданої знижки становить 200 грн. Торговельна націнка до відпускної ціни виробника становить 20 %. Сума матеріальних та прирівняних до них витрат дорівнює
6 тис. грн., витрати на оплату праці — 7 тис. грн., сума обов’яз­кових платежів, які відносяться до обігових витрат, — 4 тис. грн., податок на додану вартість — 10 тис. грн.

Обчисліть рівень ефективності обігових витрат.

Відповідь. 122 %.

Задача 1. Визначіть приріст валової доданої вартості (ВДВ) за рахунок динаміки відпрацьованого часу Т, продуктивності праці W та частки d, яку становить ВДВ у валовому випуску (ВВ).

Показники Базовий період Звітний період
Валовий випуск у порівнянних цінах, млн грн. 12,4 15,0
Проміжне споживання, млн грн. 6,8 7,7
Витрати праці, тис. людино-днів 64 65

Розв’язання

(млн грн.);

(млн грн.);

(млн грн.);

(млн грн);

(млн грн);

(млн грн.).

Задача 2. За наведеними даними, тис. грн., визначіть:

1) індекси змінного, фіксованого складу та структурних зрушень, середнього рівня ефективності виробництва;

2) абсолютну зміну обсягу продукції за рахунок зміни ефективності виробництва і обсягу виробничих ресурсів.

Галузь Виробництво продукції за період Обсяг виробничих ресурсів за період
базовий звітний базовий звітний
А 600 700 550 560
Б 800 1000 700 850

Розв’язання

Частка ресурсів у загальному їх обсязі для галузі А в базовому періоді становить 0,44, у звітному — 0,40; для галузі Б у базовому періоді — 0,56, у звітному — 0,60.

Рівень ефективності в періоді

базовому

для галузі А: ;

для галузі Б:

звітному

для галузі А:

для галузі Б: .

Індекс ефективності змінного складу:

Індекс ефективності фіксованого складу:

.

Індекс ефективності структурних зрушень:

Абсолютна зміна середнього рівня ефективності:

за рахунок ефективності виробництва по кожній галузі

1,21 – 1,12 = 0,09;

структурних зрушень

1,12 – 1,12 = 0.

Абсолютна зміна обсягу продукції, тис. грн.:

за рахунок ефективності виробництва

обсягу виробничих ресурсів

Задача 3. Обчисліть індекс ефективності економіки, якщо у звітному періоді порівняно з базовим витрати праці підвищилися на 10 %, продуктивність праці — на 5 %, частка матеріальних витрат у сукупному суспільному продукті зросла із 47 до 48 %, а обсяг виробничих ресурсів сфери матеріального виробництва — на 11 %.

Розв’язання

.

Звідси індекс ефективності економіки:

Задача 4. Підприємство роздрібної торгівлі закупило у промислового підприємства свого регіону 1000 одиниць товару. Договірна ціна за одиницю товару з урахуванням наданої знижки становить 1000 грн. Рівень торговельної націнки до відпускної ціни виробника становить 25 %. Сума матеріальних та прирівняних до них витрат становить 50 тис. грн., витрати на оплату праці — 60 тис. грн., сума обов’язкових платежів, які відносяться до обігових витрат, — 33 тис. грн., податок на додану вартість — 83,3 тис. грн.

Обчисліть рівень ефективності обігових витрат.

Розв’язання

ВД = (1250 – 1000) 2000 – (50 + 60 + 33 + 83) = 274 (тис. грн.);

.

загрузка...