Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

СТАТИСТИКА ІНВЕСТИЦІЙ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Виробництво продукції та послуг, його ефективність, забез­печення умов виходу з економічної кризи, що склалася, структурні зрушення в економіці, забезпечення технічного прогресу, підви­щення якості показників господарської діяльності на мікро- і мак­рорівнях значною мірою залежать у сучасних умовах від інвес­тиційної політики та стану основних виробничих засобів.

Інвестиції в системі відносин розширеного відтворення вико­нують важливу структуроутворюючу функцію. Від того, в які га­лузі економіки вкладаються кошти для їх розвитку, залежить май­бутня структура економіки.

Інвестиції — грошові, майнові, інтелектуальні цінності, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання доходу або досягнення соціального ефекту.

До інвестицій належать:

 • грошові внески, пільгові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери;
 • рухоме і нерухоме майно (будівлі, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності);
 • майнові права, що випливають з авторського права, «ноу-хау», досвід та інші інтелектуальні цінності;
 • право користуватись землею та іншими природними ресур­сами, а також інші майнові права;
 • інші цінності.

З розвитком ринкових відносин створюється ринок інвестицій. Інвестиційний ринок — це система фінансово-економічних відно­син між суб’єктами інвестиційного процесу, яка обслуговує рух вільних грошових коштів і сприяє перетворенню їх у капітал, що приносить прибуток унаслідок його вкладання в підприємництво.

Групування ринку інвестицій.

 1. За ознакою структури економіки розрізняють: а) ринки інвестицій окремих галузей (у тому числі підгалузей) економіки; б) ринки інвестицій окремих груп господарств з різними форма­ми власності.
 2. За територіальною ознакою (регіональні ринки інвестицій): а) внутрішній ринок інвестицій (в межах окремого регіону або держави в цілому); б) національний ринок інвестицій (важливим елементом функціонування ринку є міжрегіональні зв’язки); в) ринок іноземних інвестицій.
 3. За джерелами фінансування інвестицій, потреба в яких задовольняється за рахунок: а) державного бюджету; б) окремих суб’єктів господарювання; в) приватних осіб; г) іноземних дер­жав і міжнародних організацій; д) ринку цінних паперів.

Для характеристики збалансованості попиту та пропозиції на ринку інвестицій розраховують коефіцієнт еластичності Кел як відношення темпу приросту попиту на інвестиції Dу до темпу приросту пропозиції їх Dx: . Коефіцієнт еластичності показує, на скільки відсотків змінюється попит на інвестиції при зміні пропозиції їх на один відсоток.

З метою обліку, аналізу й прогнозування інвестиції групують за певними ознаками (рис. 9.1).

Рис. 9.1. Групування форм інвестицій за окремими ознаками

Вкладення коштів в матеріальні (основний капітал і на приріст матеріально-виробничих запасів) і нематеріальні активи (іннова­ційні інвестиції) — це є реальні інвестиції.

Фінансові інвестиції — вкладення капіталу в акції, облігації та інші цінні папери.

Для вивчення структури інвестицій можуть бути застосовані відносні показники структури та структурних зрушень, а узагаль­нюючу характеристику дають лінійний та квадратичний коефі­цієнти структурних зрушень.

Вивчаючи динаміку реальних інвестицій, статистика застосовує систему показників: 1) абсолютні та відносні характеристики дина­міки; 2) узагальнюючі характеристики інтенсивності динаміки;
3) прискорення (уповільнення) динаміки; 4) коефіцієнт випередже­ння (для порівняльного аналізу інтенсивності динаміки паралель­них динамічних рядів).

Характеристику тенденції — основного напряму розвитку — дають за допомогою трендових рівнянь. Вибір виду тренду залежить від характеру динаміки. Якщо зміна коливань дина­мічного ряду близька до прямолінійної, доцільно використати рівняння . Параметр a — це середній рівень ряду, b — середній абсолютний приріст. Розраховуються параметри трендових рівнянь методом найменших квадратів. Якщо тренд має достатньо постійний характер, то дані про нього вико­ристовуються у прогнозі.

Інвестиції, які вкладаються у відтворення основних засобів, здійснюються у формі капітальних вкладень. Статистика, вивчаючи капітальні вкладення, будує динамічні ряди з метою вивчення динаміки та тенденції розвитку. Принциповим методологічним питанням побудови динамічного ряду та обчислення індексу обсягу капітальних вкладень є дотримання співставності рівнів, що порівнюються. Це забезпечується на підставі виконання двох основних вимог: 1) технологічний склад капітальних вкладень (по видах робіт) періодів, що порівнюються, повинен бути однаковий; 2) капітальні вкладення в періоди, що порівнюються, повинні бути виражені в однакових (порівнюваних) цінах. З цією метою розраховують індекс цін за кожним видом робіт технологічного складу капітальних вкладень Ipi. Загальний індекс цін  буде розрахований як середня арифметична зважена: , де d — питома вага окремих видів робіт Q у загальному їх обсязі .

Для характеристики інвестиційної активності окремих регіонів можна застосувати таку групу показників:

 • загальний обсяг реальних інвестицій;
 • темп зміни обсягу інвестицій;
 • обсяг інвестицій на душу населення:

а) всього, б) у тому числі іноземних;

 • · обсяг інвестицій на одиницю створеного валового внутріш­нього продукту:

а) всього, б) у тому числі іноземних;

 • співвідношення між вітчизняними і іноземними інвестиціями;
 • капіталовіддача.

З метою аналізу інвестиційної активності розраховують дина­міку цих показників і порівнюють їх по окремим регіонам.

Обсяг реальних інвестицій (РІ) на одиницю валового внут­рішнього продукту (Q) характеризує капіталомісткість продукції (КМ): КМ =. Цей показник дає змогу виділити галузі більш і менш капіталомісткі. Вкладення капіталу в менш капіталомісткі галузі дасть змогу отримати більший ефект.

Для вивчення динаміки капіталомісткості продукції і визна­чення впливу структурних зрушень у розрізі створеного ВВП на заміну середній капіталомісткості продукції може бути викорис­таний індексний метод (індекси середніх величин).

 1. Індекс змінного складу характеризує динаміку середньої ка­піталомісткості продукції  і розраховується за формулою:

,

де ,  — реальні інвестиції, відповідно, в базовому і поточ­ному періодах за окремими галузями (регіонами); Q0, Q1 — вало­вий внутрішній продукт, відповідно, в базовому і поточному пе­ріодах за окремими галузями (регіонами).

 1. Індекс фіксованого складу показує, як у середньому зміни­лась по сукупності галузей капіталомісткість продукції за раху­нок зміни капіталомісткості в кожній окремій галузі і розрахо­вується за формулою:

.

 1. Індекс впливу структурних зрушень характеризує зміну середньої капіталомісткості продукції за рахунок зміни в струк­турі створеного валового внутрішнього продукту в окремих галу­зях і розраховується за формулою:

.

Зміна реальних інвестицій за рахунок окремих факторів до­рівнює

1)   зміні капіталомісткості продукції

;

2)   зміні валового внутрішнього продукту

.

.

За відсутності прямих даних можна скористатись індексами відповідних показників і на підставі наведених далі формул роз­рахувати зміну реальних інвестицій:

а) в абсолютному виразі

;

;

б) у відносному виразі

;

.

Зміна інвестицій за рахунок зниження капіталомісткості про­дукції характеризуватиме інтенсивний напрям розвитку вироб­ництва, а за рахунок валового внутрішнього продукту — екстен­сивний.

Іноземні інвестиції — усі види цінностей, що вкладаються іноземними юридичними і фізичними особами в об’єкти інвести­ційної діяльності згідно з українським законодавством з метою одержання доходу або досягнення соціального ефекту.

Статистика вивчає обсяг, динаміку і структуру іноземних інвес­тицій за такими напрямами: а) по країнах-інвесторах; б) за галу­зями економіки; в) по країнах і за галузями; г) за окремими регіо­нами; д) за видами окремих валют.

Статистика паралельно з вивченням вкладення інвестицій ана­лізує введення в дію основних засобів і виробничих потужностей. Капіталовіддача (КВ) характеризує обсяг введених в дію основних засобів на одиницю вкладеного капіталу (РІ) КВ = . Методика вивчення динаміки цього показника на основі індексного методу аналізу аналогічна розглянутій раніше щодо вивчення капітало­місткості продукції.

Важливе місце у статистичному вивченні інвестицій займає їх регіональний аналіз. Оцінку нерівномірності розподілу інвестицій дають коефіцієнти локалізації та концентрації.

Коефіцієнт локалізації L характеризує співвідношення за окре­мими регіонами часток обсягу інвестицій DI і факторів, які на нього впливають (чисельність населення — dH; обсяг створеного валового продукту — dQ; рівень узагальнюючого показника економічного розвитку de тощо). Отже, для окремого регіону кое­фіцієнт L, який характеризує співвідношення частки інвестицій і населення, розраховують за формулою

L = DI : dH.

Він показує частку інвестицій щодо пропорційної частки на­селення. Коли L < 1, то на цей регіон припадає менший обсяг ін­вестицій порівняно з пропорційною для нього чисельністю насе­лення (факторної ознаки) і навпаки.

Коефіцієнт концентрації Кк дає узагальнюючу характеристику відхилення розподілу інвестицій від рівномірного і розраховується за формулою

.

Значення Кк коливається в межах від 0 до 1. Чим більше його значення відхиляється від 0, тим помітніша концентрація. Для характеристики зміни рівня концентрації доцільно аналізувати Кк у динаміці.

Оцінювання окремих регіонів в умовах ринкової економіки передбачає аналіз їх інвестиційної привабливості. При дослід­женні інвестиційної привабливості окремого регіону застосо­вується система показників, що характеризують загальноеконо­мічний розвиток регіону, демографічний стан в регіоні, розви­ток ринкових відносин і т. ін. Ці показники, як правило, різной­менні, і кожен з них має самостійне значення. З метою інтег­ральної оцінки доцільно показники звести до одного вигляду — стандартизувати їх. При стандартизації за допомогою відносних величин базою порівняння може бути середнє значення показ­ника по сукупності:

,

де xij — значення i-го показника у j-регіону;  — середнє значення і-го показника по сукупності регіонів.

Якщо в системі показників є дестимулятори (високий рівень забезпечується при pij < 1), то pij обчислюється як обернена величина.

Інтегральну оцінку інвестиційної привабливості регіону за­безпечує багатовимірна середня:

,

де m — кількість показників системи.

Якщо показникам системи надається певна вага d, то багато­вимірну середню обчислюють за формулою середньої арифме­тичної зваженої:

.

Багатовимірна середня застосовується як з метою узагальнен­ня окремих показників, так і визначення рейтингу інвестиційно привабливих регіонів.

[27; 34]

Інвестиції — грошові, майнові, інтелектуальні цінності, що вкла­даються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання доходу або досягнення соціального ефекту.

Інвестиційний ринок — система фінансово-економічних відносин між суб’єктами інвестиційного процесу, яка обслуговує рух вільних грошових коштів і сприяє перетворенню їх у капітал, що приносить прибуток унаслідок його вкладення в підприємництво.

Групування ринку інвестиції — розподіл за певними ознаками (структури економіки, джерелами фінансування та ін.)

Коефіцієнт еластичності — відношення темпа приросту попиту на інвестиції до темпа приросту їх пропозиції.

Реальні інвестиції — вкладення коштів в основний капітал і на приріст матеріально-виробничих запасів.

Фінансові інвестиції — вкладення капіталу в акції, облігації та інші цінні папери.

Капітальні вкладення — інвестиції, які вкладаються у відтворення основних засобів.

Інвестиційна активність регіону — реальний стан інвестиційної діяльності в регіоні, що вимірюється системою показників.

Капіталомісткість продукції — характеризує величину капіталу (реальних інвестицій), що використовується для виробництва одиниці продукції (валового внутрішнього продукту).

Капіталовіддача — узагальнюючий показник використання капі­талу, що характеризує обсяг створеної продукції на одиницю вартості капіталу.

Коефіцієнт локалізації — співвідношення часток по окремих регіо­нах обсягу інвестицій і факторів, які його визначають.

Коефіцієнт концентрації — півсума модулів відхилень часток в роз­поділі по окремих регіонах обсягу інвестицій і факторів, які його виз­начають.

 1. 1. Яке значення інвестицій в економічному розвитку держави?
 2. 2. Що входить до складу інвестицій?
 3. 3. З якою метою проводять групування інвестицій?
 4. 4. За якими ознаками проводять групування інвестицій?
 5. 5. За якими ознаками проводять групування ринку інвестицій?
 6. 6. З якою метою розраховують коефіцієнт еластичності?
 7. 7. Яка методика розрахунку коефіцієнта еластичності?
 8. 8. В чому різниця реальних і фінансових інвестицій?
 9. 9. Які показники застосовують з метою аналізу структури інвес­тицій?
 10. 10. Які основні правила побудови динамічних рядів капітальних вкладень?
 11. 11. Які показники залучають з метою аналізу динаміки інвестицій?
 12. 12. Що характеризують параметри трендового рівняння?
 13. 13. Які показники залучають з метою аналізу інвестиційної актив­ності регіону?
 14. 14. Що забезпечить більший ефект: зниження чи підвищення капі­таломісткості продукції?
 15. 15. Що характеризує індекс капіталомісткості продукції змінного складу?
 16. 16. Які фактори впливають на зміну середньої капіталомісткості продукції?
 17. 17. Методика розрахунку впливу зміни екстенсивних і інтенсивних факторів на зміну загального обсягу інвестицій.
 18. 18. За якими напрямами статистика аналізує динаміку і струк­туру іноземних інвестицій?
 19. 19. Що характеризує капіталовіддача?
 20. 20. З якою метою розраховують коефіцієнти локалізації та кон­центрації?
 21. 21. Яка методика розрахунку коефіцієнтів локалізації та концент­рації?
 22. 22. Які показники доцільно залучити при вивченні інвестиційної привабливості регіонів?
 23. 23. Які показники виступають стимуляторами, а які — дестимуля­торами?
 24. 24. Яка методика розрахунку багатовимірної середньої?
 25. Поняття інвестицій. Ринок інвестицій.
 26. Аналіз структури інвестицій.
 27. Динамічні ряди капітальних вкладень, правила їх побудови та аналіз.
 28. Показники інвестиційної активності регіонів та їх аналіз.
 29. Статистична характеристика прямих іноземних інвестицій.
 30. Індексний аналіз вивчення капіталомісткості продукції та капіталовіддачі.
 31. Аналіз пропорційності розподілу інвестицій.
 32. Статистичне вивчення інвестиційної привабливості ре­гіонів.

План практичних занять

Навчальні завдання

Задача 1. За наведеними даними (у порівнянних цінах, млн грн.) проаналізуйте динаміку і структуру інвестицій за формами власності, використовуючи показники динаміки, структури, гра­фічний метод. Зробіть висновки про розвиток ринкових відносин в регіоні.

Інвестиції Базовий період Поточний період
Усього 1160 1230
За формами власності:
Приватна 127,6 184,5
Колективна 255,2 381,3
Державна 742,4 571,2
Власність міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав 34,8 93,0

Задача 2. У поточному періоді порівняно з базовим на внут­рішньому ринку регіону попит на інвестиції зріс на 12 % і ста­новив у звітному періоді 1210 млн грн. Пропозиція капіталу на ринку за цей час зросла на 20 % і очікується її зростання в наступному періоді на 25 %.

Обчисліть: 1) залежність попиту на інвестиції від пропозиції ка­піталу (коефіцієнт еластичності); 2) темп приросту і можливий обсяг попиту на інвестиції на внутрішньому ринку регіону в наступному періоді в зв’язку зі зміною пропозиції.

Задача 3. За наведеними даними (у порівнянних цінах, млн грн.) для кожної галузі обчисліть: 1) показники інвестиційної актив­ності; 2) їх динаміку. Зробіть висновки про зміну інтенсивності інвестиційної діяльності та доцільність вкладення капіталу в окремі галузі.

Галузі Валовий продукт Інвестиції
Базовий період Поточний період Базовий період Поточний період
1-ша 22300 16500 4683 4920
2-га 11260 10290 1350 1029
3-тя 4800 9100 720 637
Разом
38360 35890 6753 6586

Задача 4. За даними задачі 3 обчисліть:

1)   загальні індекси капіталомісткості продукції:

а) змінного б) фіксованого складу;

2)   індекс впливу структурних зрушень розподілу валового про­дукту на зміну середньої капіталомісткості;

3)   якою мірою зміна інвестицій у кожній галузі пов’язана зі зміною: а) капіталомісткості продукції, б) валового продукту.

4)   коефіцієнт еластичності залежності валового продукту від інвестицій в кожній галузі.

Зробіть висновки.

Задача 5. Реальні інвестиції збільшились на 10 % і досягли в поточному періоді 880 млн грн. При цьому капіталомісткість продукції знизилась на 5 %. Визначіть зміну інвестицій в абсо­лютному і відносному виразі за рахунок зміни: а) обсягу валового випуску продукції; б) її капіталомісткості.

Задача 6. На галузевому ринку інвестицій пропозиція капіталу в поточному періоді порівняно з минулим виросла на 11 %. Введення в дію основного капіталу за цей період зросло на 5,5 % і становило у звітному періоді 702 млн грн.

Обчисліть: 1) залежність введення в дію основного капіталу від пропозиції капіталу (коефіцієнт еластичності); 2) темп приросту і можливий обсяг введення в дію основного капіталу, якщо пропозиція капіталу в наступному періоді виросла на 10 %.

Задача 7. Динаміка іноземних інвестицій у регіон характери­зується даними:

Рік 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Інвестиції, млн дол. США 62 66 69 73 78 83 87

1)   опишіть тенденцію зростання іноземних інвестицій лінійним трендом, поясніть зміст параметрів трендового рівняння;

2)   припускаючи, що виявлена тенденція збережеться, визначіть очікувані обсяги іноземних інвестицій у наступні два роки.

Задача 8. За наведеними даними проведіть аналіз пропорцій­ності розподілу реальних інвестицій і населення, розрахувавши кое­фіцієнти регіональної локалізації інвестування, зробіть висновки.

Регіон Кількість населення, тис. осіб Реальні інвестиції, млн грн.
1 1860 240
2 1120 120
3 3200 1120
4 4100 1560
5 1510 172
6 1215 153
Разом 13005 3365

Задача 9. За наведеними даними визначіть за кожний рік кое­фіцієнт концентрації введення в експлуатацію житлових будин­ків у регіонах. Порівняйте їх і зробіть висновки.

Регіон 1995 2000
Населення, тис. осіб Введення в експлуатацію житлових будинків, тис. м2 Населення, тис. осіб Введення в експлуатацію житлових будинків, тис. м2
1-й 2700 420 2650 840
2-й 1500 270 1470 130
3-й 1950 345 1925 262
4-й 1210 185 1205 320
5-й 1435 250 1430 130
6-й 920 270 918 170
7-й 2240 410 2210 100
8-й 2810 480 2785 195
Разом
14765 2630 14593 2147

Задача 10. За даними таблиці методом багатовимірної середньої визначіть інтегральні оцінки інвестиційної привабливості в регіо­нах. Як базу порівняння використайте середні значення показників у країні в цілому. Попередньо розбийте показники на стимуля­тори і дестимулятори. Проведіть порівняльний аналіз і зробіть висновки.

Показник У середньому по країні Регіон
А В С D
Валовий внутрішній продукт на душу населення, грн. 2067 2240 1850 1210 2420
Коефіцієнт природного приросту населення (на 1000 населення) – 6,0 – 8,2 – 4,1 – 2,1 – 13,8
Коефіцієнт дитячої смертності (на 1000 народжених) 12,8 14,1 10,8 18,2 9,4
Введення житла (на 1000 населення), м2 загальної площі 116 17,5 104 94 75

Задача 1. Реальні інвестиції знизились на 4 % і становили в поточному періоді 960 млн грн. При цьому капіталомісткість продукції зросла на 20 %. Визначте зміну реальних інвестицій в абсолютному і відносному виразі за рахунок зміни: а) обсягу валового випуску продукції; б) її капіталомісткості.

Розв’язання

Визначимо обсяг реальних інвестицій у базисному періоді PI0, ураховуючи що індекс реальних інвестицій 0,96: 960 : 0,96 =
= 1000 (млн грн.)

Виходячи із взаємозв’язку індексів реальних інвестицій ІРІ, капіталомісткості продукції ІКМ, обсягу валового випуску про­дукції ІQ визначимо останній:

.

Зміна реальних інвестицій в абсолютному виразі DРІ розрахо­вується на підставі таких формул. Зміна реальних інвестицій в цілому DРІ = РІ1 – РІ0 = 960 – 1000 = – 40 млн грн. У тому числі:

а) за рахунок зміни обсягу валового випуску продукції:

(млн грн.);

б) за рахунок зміни капіталомісткості продукції:

(млн грн.).

Зміна реальних інвестицій у відносному виразі:

, або – 20 %;

, або 16 %.

Задача 2. На регіональному ринку інвестицій пропозиція капі­талу в поточному періоді в порівняні з минулим виросла на 15 %. Введення в експлуатацію житлових будинків в регіоні за цей період виросло на 4,5 % і склало 405 тис. м2 загальної площі. Обчисліть: 1) залежність введення в експлуатацію житлових бу­динків від пропозиції капіталу; 2) темп приросту і можливу зага­льну площу введених в експлуатацію житлових будинків, якщо пропозиція капіталу в наступному періоді зросте на 10 %.

Розв’язання

1. Для характеристики залежності введення в експлуатацію житлових будинків (м2 загальної площі) від пропозиції капіталу на регіональному ринку застосуємо коефіцієнт еластичності (Кел), . Тобто з підвищенням пропозиції капіталу на 1 % введення в експлуатацію житлових будинків зростає на 0,3 %.

2. Темп приросту загальної площі введених в експлуатацію житлових будинків в наступному періоді становитиме 10 × 0,3 = 3 %.

Можлива загальна площа введених в експлуатацію житлових будинків в наступному періоді така: 405 × 1,03 = 417,2 тис. м2.

Задача 3. На підставі наведених даних обчисліть коефіцієнти регіональної локалізації та концентрації введення в експлуатацію житлових будинків.

Групи державних підприємств
за загальною площею введених житлових будинків, тис. м2
У % до підсумку
кількість регіонів введення житлових будинків (тис. м2 загальної площі)
До 30 33,0 9,6
30—55 30,1 23,8
55—80 21,9 31,3
80—105 4,2 6,4
105 і більше 10,8 28,9
Разом
100,0 100,0

Розв’язання

Коефіцієнт локалізації характеризує співвідношення часток двох розподілів — за кількістю регіонів dj і обсягом введених в експлуатацію житлових будинків Dj. . Коефіцієнт кон­центрації Кк як узагальнююча характеристика розподілу — пів­сума модулів відхилень . Розрахунки наведено в такій таблиці:

Групи державних підприємств за загальною площею введених житлових будинків, тис. м2
до 30 0,29 23,4
30—55 0,79 6,3
55—80 1,43 9,4
80—105 1,52 2,2
105 і більше 2,68 18,1
Разом
1,0 59,4

, що свідчить про низький рівень концент­рації введених в експлуатацію житлових будинків у регіонах. Коефіцієнти локалізації свідчать про нерівномірний розподіл за­гальної площі введених житлових будинків.

Відповіді.

Задача 2. 2) 1391,5 млн грн.

Задача 3. 142,9 %; 83,3 %; 46,7 %.

Задача 4. 1) а) 106,4 %, б) 108,3 %; 2) 98,2 %.

Задача 5. а) 126,4 млн грн.; б) – 46,4 млн грн.

Задача 6. 737,1 млн грн.

Задача 7. 2) 90,8 млн дол. США; 95,0 млн дол. США.

Задача 9. 4,6 %; 29,2 %.

Задача 10. Найбільш інвестиційно привабливий регіон С.

загрузка...