Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

СТАТИСТИКА КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Кредитні операції комерційних банків — вид активних операцій, пов’язаних з наданням клієнтам позичок. В основу кредитних операцій покладено економічні відносини, що виникають між кредитором і позичальником з приводу одержання останнім позички на умовах повернення її в певний строк зі сплатою процентів.

Інформаційно-аналітичне забезпечення менеджменту кредитної діяльності банків охоплює такі показники:

 1. Обсяг погашених позичок — кредитовий оборот — загальний КОЗАГ, у тому числі за рахунком прострочених позичок — КОПР.
 2. Залишок позичок загальний ЗЗАГ, у тому числі по рахунку прострочених позичок ЗПР, на початок періоду ЗП, на кінець періоду ЗК.
 3. Обсяг виданих позичок — В.

Балансовий зв’язок між цими показниками:

ЗП + В = КО + ЗК.

На основі цих абсолютних показників обчислюються розглянуті далі відносні показники.

 1. Середній залишок позичок за певний період у разі наявності даних на початок і кінець періоду за формулою:

,

а за наявності даних на більш ніж дві дати через рівні відрізки часу — за формулою:

.

 1. Частка несвоєчасно повернутих позичок в загальному обсязі погашених позичок визначається за формулою:
 1. Частка простроченої заборгованості в загальному обсязі заборгованості визначається за формулою:

Ці показники використовуються для аналізу оборотності кредитної маси — важливої характеристики кредитної діяльності.

Рівень оборотності позички вимірюється двома показниками: кількістю оборотів, що їх здійснила позичка за певний період, та середньою тривалістю користування позичкою.

Кількість оборотів позички, або швидкість обороту (n), визначається діленням обороту позички з погашення кредиту на середній їх залишок:

.

Економічний зміст швидкості обороту позички полягає в тому, що він характеризує середню кількість оборотів, які здійснила короткострокова позичка за певний період.

Тривалість користування короткостроковою позичкою, або час обороту Ч, визначається за формулою:

,

де Д — кількість днів у періоді.

Цей показник характеризує середню кількість днів користування позичкою. Він є величиною, оберненою до швидкості обороту позички: чим менша тривалість користування позичкою, тим менший розмір позичок, які необхідні банку для кредитування одного й того самого обсягу діяльності.

Якщо відома тривалість користування позичкою, то кількість оборотів позички можна визначити на підставі взаємозв’язку цих показників за формулою:

.

Особливе значення надається вивченню простроченої заборгованості. З цією метою обчислюють показники оборотності простроченої заборгованості.

Для аналізу оборотності кредитів використовують різні статистичні методи та прийоми. Характеристики швидкості оборотності кредиту за окремими банківськими закладами або господарськими організаціями можна дістати, скориставшись показниками динамічного ряду: темпами зростання та приросту, абсолютного приросту та ін.

Вивчення впливу швидкості обороту позички за окремими групами клієнтів або по відділеннях банку на середню швидкість по банку в цілому провадиться за допомогою індексного методу, зокрема індексів середніх величин. До системи цих індексів входять індекси змінного, фіксованого складу та структурних зрушень.

Індекс швидкості обороту позичок змінного складу визначається за формулою:

,

де n0, n1 — швидкість обороту позичок в окремих групах клієнтів або відділеннях банку відповідно в базовому і звітному періодах; d — питома вага залишків позичок у цих групах в загальному обсязі залишків*.

Індекс швидкості є відношенням середнього рівня швидкості обороту позички по сукупності клієнтів або підрозділів банку у звітному періоді до рівня базового періоду.

Індекс швидкості фіксованого складу визначається за формулою:

.

Він показує, як змінилась середня швидкість обороту позичок по банку у звітному періоді порівняно з базовим лише за рахунок зміни швидкості в окремих підрозділах банку.

Індекс швидкості структурних зрушень визначається за фор­мулою:

.

Індекс показує, як змінилась середня швидкість обороту позичок по банку в цілому лише за рахунок зміни розподілу залишків позичок між підрозділами банку, тобто за рахунок зміни питомої ваги позичок по підрозділах банку.

Індекси часу обігу кредитів розраховуються за аналогічно побудованими формулами, в яких за вагу береться частка кредитового обороту окремих підрозділів банку.

Факторами, які формують динаміку кредитового обороту, є швид­кість обороту кредитів та середній залишок позичок. Абсолютний розмір зміни кредитового обороту за рахунок динаміки швидкості обороту кредитів визначається за формулою:

КОШ = (n1n0),

а за рахунок динаміки середніх величин позичок за формулою:

КОЗ = (.

У свою чергу, факторами, які впливають на швидкість обороту кредитної маси, є динаміка кредитового обороту та середніх залишків позичок. Динаміка швидкості обороту позичок під впли­вом кредитового обороту обчислюється за формулою:

,

а за рахунок динаміки середніх залишків позичок —

.

Поряд з банківським кредитом подальшого розвитку набувають і позабанківські форми залучення кредитних ресурсів.

Становлення ринкових відносин, відмова від монопольної організації банківської справи зумовили відродження і розвиток міжгосподарського кредиту і, насамперед, комерційного кредиту (що особливо важливо для торговельних підприємств).

Аналізується взаємозв’язок залучення кредитів із фінансовими результатами, зокрема ліквідністю та рентабельністю.

При цьому враховується, що підвищення частки залучених коштів у обігових коштах може забезпечити вищий рівень рентабельності, але водночас спричинюється до зростання ризику ліквідності.

Статистичне забезпечення управління цими процесами передбачає використання системи відносних показників — рентабельності, ліквідності, частки залучених коштів у загальному обсязі обігових.

Ступінь захищеності інтересів кредиторів та інвесторів, які мають вкладання у підприємство, оцінюється такими показниками:

 1. Співвідношення інтересів власників фірми та акціонерів і кредиторів = .
! Високий показник —
висока фінансова стабільність фірми.
 1. Частка залучених коштів у структурі капіталу =
  = .
 2. Залежність діяльності фірми від позичок =

= .

! Чим вищий показник,
тим ризикованіший стан фірми.
 1. Ступінь забезпеченості основних засобів виробництва власними коштами = .
 2. Ступінь захищеності кредиторів від несплати процентів за наданими позичками =

.

 1. Вартість залучення позичок = .

Вихідні дані для оцінки кредитного ризику такі:

 • ступінь ri ризику, який диференціюється в розподілі за ступенем ризику;
 • обсяг КРi кредитів в цьому розподілі.

На основі цих показників розраховується обсяг класифікованих кредитів або кредитів з урахуванням ступеня ризику (КРкл) за формулою:

.

На основі наведених даних здійснюється аналіз рівня ризику за окремими регіональними установами банку. Для цього розраховуються середні рівні ризику за окремими установами, а також по банку в середньому за формулою:

.

[26; 27, розд. 18.4]

Кредит — економічні відносини, що виникають між кредитором і позичальником з приводу одержання останнім позички в грошовій або товарній формі на умовах повернення в певний строк і зі сплатою відсотка.

Банківський кредит — надається банками у грошовій формі підприємствам, населенню і державі.

Комерційний кредит — надається одним підприємством іншому у вигляді продажу товару з відстрочкою платежу.

Кредитний процент — сума, яка виплачується позичальником кредитору за користування позичковими коштами у відповідності із встановленою ставкою процента.

Кредиторська заборгованістьпоточні зобов’язання позичальника.

Обертання кредиту — показник, що характеризує швидкість обігу кредиту.

Рахунок позичковий — рахунок, на якому установи банку обліковують. кредити, що їх одержали позичальники.

Кредитоспроможність — система умов, яка визначає спроможність підприємства залучати позичкові кошти і повертати їх у повному обсязі в передбачені строки і зі сплатою процентів.

Кредитний ризик — ризик несплати позичальником основного боргу і відсотків, що належать кредитору.

1. Сутність кредиту.

2. Види кредитів.

3. Склад показників кредитної діяльності банків.

4. Дати характеристику економічної категорії «обертання кредиту».

5. Методика розрахунку середніх залишків позик.

6. Методика розрахунку швидкості обороту позик.

7. Методика розрахунку часу обороту позик.

8. Методика факторного аналізу динаміки кредитового обороту.

9. Методика факторного аналізу динаміки швидкості обороту позик.

 1. 10. Методика індексного аналізу динаміки швидкості і часу обороту позик.
 2. 11. Сутність статистичного забезпечення управління залученням коштів підприємствами.
 3. 12. Сутність кредитоспроможності позичальників. Система показників захищеності інтересів кредиторів.

План практичних занять

1.  Розрахунок середніх залишків позик.

2.  Розрахунок швидкості обороту позик.

3.  Розрахунок часу обороту позик.

4.  Факторний аналіз динаміки кредитового обороту.

5.  Факторний аналіз динаміки швидкості обороту позик.

6.  Індексний аналіз динаміки швидкості і часу обороту позик.

7.  Статистичне дослідження позабанківських форм залучених коштів.

Навчальні завдання

 1. За даними таблиці визначити показники швидкості обороту позик по окремих установах банку і в середньому по банку (тис. грн.):
Установа банку Базовий квартал Звітний квартал
Кредитовий оборот Середні залишки позик Кредитовий оборот Середні залишки позик
А 186 120 384 240
Б 441 210 869 410
В 364 270 612 450

Відповідь. У середньому по банку 1,65 та 1,69 об.

 1. За даними завдання 1 здійснити порівняльний аналіз динаміки швидкості обороту позик за окремими установами банку і в середньому по банку на основі абсолютних приростів, темпів зростання, приросту, абсолютного значення 1% приросту та коефіцієнтів еластичності. Зробіть висновки.
 2. За даними завдання 1 і програмою завдання 2 здійсніть порівняльний аналіз динаміки кредитового обороту та середніх залишків позик. Зробіть висновки.
 3. За даними завдання 1 обчисліть індекси швидкості обороту позик змінного, фіксованого складу та структурних зрушень. Зро­біть висновки.

Відповідь. 1,025; 1,013; 1,012.

5. За даними завдання 1 знайдіть абсолютний розмір зміни швидкості обороту позик на основі результатів розрахунку індексів (див. завдання 4).

6. За даними завдання 1 обчисліть тривалість одного обороту позик по окремих установах банку і в середньому по банку.

Відповідь. У середньому по банку 55 та 53 дні.

7. За даними завдання 1 здійсніть порівняльний аналіз динаміки швидкості обороту позик і тривалості одного обороту за програмою завдання 2. Зробіть висновки.

8. За даними завдання 1 обчисліть індекси тривалості одного обороту позики змінного, фіксованого складу та структурних зру­шень. Зробіть висновки.

Відповідь. 0,968; 0,978; 0,990.

9. За даними завдання 1 по установах банку і в цілому по банку обчисліть абсолютний розмір зміни кредитового обороту за рахунок динаміки швидкості обороту позик і середніх залишків позик. Зробіть висновки.

Відповідь. 44 тис. грн. та 825 тис. грн.

10. За даними завдання 1 по установах банку і в цілому по бан­ку знайдіть розмір зміни швидкості обороту позик за рахунок динаміки кредитового обороту і середніх залишків позик.

Відповідь. 0,795 та – 0,75 об.

11. За даними завдання 1 обчисліть показники варіації швидкості обороту позик у базовому та звітному періодах та зробіть висновки.

Відповідь. У звітному періоді 0,373 об.

12. За даними таблиці обчисліть обсяг класифікованих кредитів по установах банку і по їх сукупності:

Обсяг заборгованості за кредитами за ступенем ризику, тис. грн.
«Стандартні» «Під контролем» «Субстандартні» «Сумнівні» «Безнадійні»
Коефіцієнт ризику, % 2 5 20 50 100
Установа банку
А 3380 670 564 790 230
Б 10450 3040 2280 1900 1330
В 12500 6100 4700 3000 2030

Відповідь. По установі А 838,9 тис. грн.

13. За даними завдання 12 знайдіть середній рівень ризику позик і здійсніть їх порівняльний аналіз.

Відповідь. По установі А 14,9 %.

14. За даними завдання знайдіть середні рівні ризику позик та здійсніть порівняльний аналіз статики і динаміки.

Установа банку Базовий період Звітний період
Обсяг
наданих позик
Обсяг класифікованих кредитів Обсяг
наданих позик
Обсяг класифікованих кредитів
А 1956 192 2400 173
Б 1375 234 1658 274
В 2587 517 2572 478

Відповідь. У середньому по банку 15,93 та 13,95 %.

15. За даними завдання 14 обчисліть індекси ризику позик змін­ного, фіксованого складу та структурних зрушень. Зробіть висновки.

Відповідь. 0,875; 0,897; 0,976.

16. За даними завдання 14 обчисліть абсолютний розмір зміни рів­ня ризику на основі результатів розрахунку індексів (завдання 15).

Задача 1. За наведеними в таблиці даними, тис. грн., визначіть:

1)   показники швидкості обороту позик;

2)   індекси швидкості обороту позик змінного, фіксованого складу та структурних зрушень;

3)   абсолютний розмір зміни кредитового обороту за рахунок динаміки швидкості обороту позик і середнього обсягу позик.

Установа банку Базовий період Звітний період
Середні залишки позик Кредитовий
оборот
Середні залишки позик Кредитовий
оборот
З0 КО0 З1 КО1
А 135 216 250 420
Б 270 580 450 990
В 495 693 700 987

Розв’язання

Швидкість обороту позик, розрахована за формулою , становить:

у базовому періоді А — 1,55, Б — 2,10, В — 1,35;

у звітному періоді: А — 1,60, Б — 2,12, В — 1,36.

Індекс швидкості обороту позик змінного складу визначимо за формулою:

.

Індекс швидкості обороту позик фіксованого складу:

.

Індекс швидкості структурних зрушень:

.

Абсолютний розмір зміни кредитового обороту становитиме в цілому по банку за рахунок

 • швидкості обороту позик:

ΔКОш = (n1n01 = (1,71 – 1,65)1400 = 81 тис. грн.;

 • динаміки середніх залишків позик:

ΔКОЗ = ( тис. грн.

Абсолютний розмір зміни швидкості обороту позик у середньому по банку за рахунок

 • кредитового обороту:  (обороту);
 • середніх залишків позик:  (обороту).
 1. За даними, наведеними в таблиці, визначіть:
 • обсяг класифікованих кредитів;
 • середній рівень ризику кредитів.
Показник Обсяг заборгованості з кредитів, тис. грн.
Усього в тому числі за ступенем ризику
«Стан­дартні» «Під
контролем»
«Субстан­дартні» «Сумнів­ні» «Безнадійні»
Коефіцієнт ризику 2 5 20 50 100
Обсяг заборгованості за позиками КР, тис. грн. 1956 1369 293 117 99 78

Розв’язання

Обсяг класифікованих кредитів

(тис. грн.).

Середній рівень ризику:

.


* У загальному вигляді d — частка, яка характеризує структуру сукупності, що використовується як вага окремих значень ознаки при обчисленні середньої величини.

загрузка...