Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

СТАТИСТИКА ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Основний капітал — це найвагоміша частина у складі національного багатства. Він згідно з визначенням в СНР відрізняється від основних фондів на житлові об’єкти фізичних осіб та зміну залишків незавершеного будівництва, що перейшло у власність замовника. Основний капітал поділяють на виробничий і невиробничий. Перший включає основний капітал, який багаторазово бере участь у процесі виробництва, по частинах переносить свою вартість на створену продукцію, при цьому зношуючись і втрачаючи свою вартість. Вартісним еквівалентом цього зносу виступають амортизаційні відрахування, які включаються до собівартості про­дукції.

Невиробничий основний капітал (освіти і науки, охорони здоров’я, управління та ін.) функціонує тривалий час, але не бере участі у виробництві матеріальних благ, і втрачена ним вартість не переноситься на створену продукцію.

Різноманітний склад основного капіталу зумовлює необхідність класифікації його в якісно однорідні групи за окремими оз­наками: виробничим призначенням, формами власності, галузями економіки, територіальною ознакою, натурально-предметним складом.

Згідно з класифікацією основного капіталу вивчають його структуру (частка окремих груп у загальній вартості основного капіталу). Зміни у структурі основного капіталу за ряд років аналізують за допомогою лінійного і квадратичного коефіцієнтів структурних зрушень.

В аналізі складу основного капіталу важливе місце займає визначення частки активних і пасивних засобів праці (технологічна структура) та вивчення зміни співвідношення цих груп протягом ряду років. Підвищення частки активних засобів праці свідчить про зростання технічного озброєння праці та позитивні зміни в інвестиційній діяльності.

Узагальнюючою характеристикою різноманітних засобів праці є їх вартісна оцінка. Тривале функціонування засобів праці, змі­ни в умовах їх відтворення в різні періоди спричинюють наяв­ність кількох вартісних оцінок.

Зношування засобів праці у процесі функціонування приводить до зменшення їх вартості. Внаслідок цього існує два показники вартості основного капіталу: повна вартість, або «валовий основний капітал», за якою він оцінений в момент придбання; залишкова вартість основного капіталу, або «чистий основний капітал», яка менша від повної вартості на суму зносу, тобто амортизаційних відрахувань за період з моменту введення основних фондів в експлуатацію до дати, на яку проводиться їх оцінювання.

Амортизаційні відрахування — частина вартості основного ка­піталу, яка перенесена на виготовлену продукцію (спожитий капітал). На практиці суму амортизації визначають на основі норм амортизації.

На підставі повної та залишкової вартості основного капіталу можна розрахувати характеристики стану основного капіталу (ОК):

коефіцієнт придатності

;

коефіцієнт зношуваності

.

Перший коефіцієнт характеризує частку неперенесеної вартості на створюваний продукт, другий — ту частину вартості основного капіталу, яка вже перенесена.

Ці коефіцієнти є моментними показниками і їх зміна залежить від руху (надходження і вибуття) основного капіталу. Аналізуючи якісні характеристики стану основного капіталу, необхідно розглядати їх динаміку за ряд років. При цьому доцільно також застосовувати показники руху основного капіталу, вікового складу основного устаткування. Погіршення показників стану основного капіталу може свідчити про серйозні проблеми в оновленні устаткування на підприємствах країни, що приведе до застосування застарілих технологічних процесів і як наслідок створення неконкурентоспроможної продукції.

Для характеристики руху основного капіталу використовують показники надходження, оновлення і вибуття:

коефіцієнт надходження

;

коефіцієнт оновлення

;

де ОКнн — вартість нового основного капіталу, що надійшов;

коефіцієнт вибуття

.

Взаємозв’язок між наявністю і рухом вартості основного капіталу може бути охарактеризований за допомогою балансових рівнянь:

за повною вартістю ОКк = ОКп + ОКн – ОКв;

за залишковою вартістю ОКЗк = ОКЗп + ОКЗн – ОКЗв – А,

де ОКЗк, ОКЗп — відповідно залишкова вартість основного капіталу на кінець і початок року; ОКЗн — залишкова вартість основ­ного капіталу, що надійшов протягом року; ОКЗв — залишкова вартість основного капіталу, що вибув протягом року; А — сума амортизаціних відрахувань.

Для характеристики використання основного капіталу може бути застосована система показників. Найбільш вживаним є показник капіталовіддачі (к). Його розраховують, як відношення обсягу продукції, послуг або прибутку (Q-результату виробничої діяльності) до середньорічної вартості основного капіталу

,

де ОКп — вартість основного капіталу на початок року; ОКн, ОКв — відповідно вартість основного капіталу, що надійшов і вибув протягом року; Ч1 — кількість місяців до кінця року, протягом яких діяв основний капітал, що надійшов; Ч2 — кількість місяців до кінця року після того, як цей основний капітал вибув.

.

В аналізі капіталовіддачі важливе значення надається вивченню її динаміки. Динаміку капіталовіддачі окремих галузей економіки характеризують за допомогою системи індексів змінного, фіксованого складу і впливу структурних змін.

Індекс капіталовіддачі змінного складу (індекс середньої капіталовіддачі) обчислюють за формулою:

,

де Q0, Q1 — обсяг продукції відповідно в базисному і поточному періодах; OK0, OK1 — середньорічна вартість основного капіталу відповідно в базисному і поточному періодах;  — частка основного капіталу окремих галузей економіки в загальному обсязі його відповідно в базисному і поточному періодах.

Індекс капіталовіддачі фіксованого складу має такий вигляд:

.

Якщо на індекс капіталовіддачі змінного складу впливає як зміна капіталовіддаччі окремих галузей, так і зміна частки основного капіталу окремих галузей з різними рівнями капіталовіддачі в усій сукупності основного капіталу, то на індекс фіксованого складу впливає тільки перший фактор. Вплив другого фактора, тобто структурних змін, можна визначити за формулою:

.

З метою більш детального аналізу розраховують також віддачу активних засобів праці Ка, які беруть безпосередньо участь у створенні продукції. Її розраховують як відношення обсягу продукції до середньорічної вартості активних засобів праці (АЗ), тобто . Капіталовіддача, як узагальнюючий показник використання основного капіталу, дорівнює добутку віддачі активних засобів праці на їх частку в загальній вартості основного капіталу:

.

Така залежність зберігається і між індексами цих показників, що дозволяє визначати вплив зміни окремих факторів на зміну капіталовіддачі.

Оберненим показником капіталовіддачі є капіталомісткість продукції (). Капіталомісткість продукції характеризує величину основного капіталу, яка використовується для виробництва одиниці продукції галузі.

У процесі аналізу використання основного капіталу необхідно не тільки розібратись у тенденціях його зміни, вивчити фактори, які на нього впливають, але і розрахувати вплив окремих факторів на зміну обсягу створення продукції (DQ).

Зміна вартості продукції за рахунок зміни: обсягу основного капіталу ; капіталовіддачі . За відсутності прямих даних можна скористатися індексами відповідних показників і визначити у відносному виразі зміну обсягу продукції за рахунок зміни: обсягу основного капіталу ; капіталовіддачі .

Зростання виробничого основного капіталу, удосконалення його приводять до підвищення озброєння праці основними засобами, що сприяє підвищенню продуктивності праці. Середньорічний показник озброєння праці основним капіталом (капіталоозброєність праці) розраховується діленням середньорічної вартості останнього на середньооблікову чисельність робітників за рік. Між озброєністю праці (О), її продуктивністю (W) і капіталовіддачею (К) існує залежність: W : O = K; . Індекси цих показників також взаємозв’язані. Якщо продуктивність праці зростає швидше ніж її озброєність, то капіталовіддача зростає, що вказує на інтенсивний шлях розвитку.

[27; 34]

Національне багатство — це сукупність нагромадження матеріальних благ, створених працею попередніх і нинішнього поколінь людей і природних ресурсів та фінансових засобів.

Виробничий основний капітал — багаторазово бере участь у процесі виробництва, по частинах переносить свою вартість на створений продукт, при цьому зношуючись і втрачаючи свою вартість.

Невиробничий основний капіталфункціонує тривалий час, але не бере участь у виробництві матеріальних благ, і втрачена ним вартість не переноситься на створений продукт.

Структура основного капіталу — частка окремих груп у загальній вартості основного капіталу.

Повна вартість основного капіталу — вартість, за якою він оцінений в момент придбання.

Залишкова вартість основного капіталу — неперенесена вартість на створений продукт, яка менша від повної вартості на суму зносу.

Амортизаційні відрахування — частина вартості основного капіталу, яка перенесена на виготовлену продукцію (спожитий капітал).

Коефіцієнт придатності основного капіталу — частка неперенесеної вартості основного капіталу на створений продукт (залишкової вартості) в повній вартості основного капіталу.

Коефіцієнт зношуваності основного капіталу — частка перенесеної вартості основного капіталу на створений продукт (суми зносу) в повній вартості основного капіталу.

Коефіцієнт надходження основного капіталу — частка повної вартості основного капіталу, що надійшов, в повній вартості його на кінець року.

Коефіцієнт оновлення основного капіталу — частка повної вартості нового основного капіталу, що надійшов, в повній вартості його на кінець року.

Коефіцієнт вибуття основного капіталу — частка повної вартості основного капіталу, що вибув протягом року, в повній вартості його на початок року.

Капіталовіддача — узагальнюючий показник використання основного капіталу, що характеризує обсяг створеної продукції на одиницю вартості основного капіталу.

Індекси капіталовіддачі — відносні показники, що характеризують зміну показників капіталовіддачі в часі, просторі, або середніх їх значень.

Капіталовіддача активних засобів праці — характеризує обсяг створеної продукції на одиницю вартості активних засобів праці, що беруть безпосередньо участь у створенні продукції.

Капіталомісткість продукції — характеризує величину основного капіталу, що використовується для виробництва одиниці продукції.

Показник озброєння праці основним капіталом (капіталоозброєння праці) — характеризує вартість основного капіталу, що приходиться на одного середньооблікового робітника.

 1. 1. З якою метою проводять групування основного капіталу?
 2. 2. Які основні ознаки для групування основного капіталу в якісно однорідні групи?
 3. 3. Як визначають структуру основного капіталу і про що свідчать її зміни?
 4. 4. Яке значення має зміна активної частини основного капіталу?
 5. 5. Чому об’єкти, що належать до основного капіталу, мають кілька вартісних оцінок?
 6. 6. Чим відрізняється залишкова вартість від повної вартості основного капіталу?
 7. 7. З якою метою проводиться генеральна інвентаризація та переоцінка основного капіталу?
 8. 8. За якою формулою розраховується середньорічна вартість основного капіталу?
 9. 9. Що характеризує сума амортизації?
 10. 10. Які показники характеризують стан основного капіталу?
 11. 11. Внаслідок чого коефіцієнт зношеності на кінець року може бути меншим ніж на початок року?
 12. 12. Як розраховуються показники руху основного капіталу?
 13. 13. Що спричиняє перевищення коефіцієнта надходження основного капіталу над коефіцієнтом його вибуття?
 14. 14. Взаємозв’язок між наявністю і рухом основного капіталу по повній та залишковій вартості.
 15. 15. Показники використання основного капіталу.
 16. 16. Методика побудови систем індексів для характеристики середньої капіталовіддачі.
 17. 17. Взаємозв’язок між капіталовіддачею всього основного капіталу, активних засобів праці та частки останніх у загальній вартості основного капіталу.
 18. 18. Які фактори впливають на зміну валового випуску продукції?
 19. 19. Методика розрахунку впливу зміни екстенсивних і інтенсивних факторів на зміну валового випуску продукції:

а) в абсолютному виразі;

б) у відносному виразі.

План практичних занять

1.  Система показників стану і руху основного капіталу, їх економічна сутність.

2.  Повна і залишкова вартість основного капіталу, методика розрахунку їх на кінець року.

3.  Система показників використання основного капіталу.

4.  Статистичне вивчення динаміки використання основного капіталу.

5.  Розрахунок впливу факторів на валовий випуск продукції та визначення резервів його зростання.

Навчальні завдання

Задача 1. На початок року повна вартість виробничого основного капіталу в галузі складала 2570 млн грн., а за відрахуванням зносу — 1809 млн грн. Надійшов новий основний капітал: в лютому на 250 млн грн., у червні на 950 млн грн. Вибуття основного капіталу за повною вартістю: в березні на 720 млн грн., у жовтні на 150 млн грн. Списано зносу на вибулий основний капітал 610 млн грн. Сума нарахованої амортизації 264,7 млн. грн.

Визначіть: 1) середньорічну вартість основного капіталу; 2) на­явність основного капіталу на кінець року: а) за повною вартістю, б) за залишковою вартістю; 3) коефіцієнти зношення і придатності основного капіталу; 4) коефіцієнти оновлення і вибуття основного капіталу. Зробіть висновки.

Задача 2. Повна вартість виробничого основного капіталу регіону на початок року становила 4520 млн грн., коефіцієнт зношення на початок року — 25 %. Протягом року був введений в дію основний капітал вартістю 880 млн грн., з них новий на 420 млн грн., сума зносу введеного основного капіталу 90 млн грн. Вибуло основного капіталу за повною вартістю на 510 млн грн., за залишковою на 385 млн грн. Сума нарахованої амортизації 564,6 млн грн. Середньооблікова чисельність робітників 4000 чол., випуск продукції (послуг) складав 6780 млн. грн.

Визначіть: 1) повну і залишкову вартість основного капіталу на кінець року; 2) показники зношеності та придатності основного капіталу на кінець року; 3) показники руху основного капіталу; 4) показники капіталоозброєності праці та капіталовіддачі за рік. Зробіть висновки.

Задача 3. Наведені дані про виробничий основний капітал галузі за рік: повна вартість основного капіталу, що вибув, 710 млн грн., його залишкова вартість 280 млн грн. Коефіцієнт вибуття основного капіталу 10 %. Сума нарахованої амортизації 918 млн грн. Вартість основного капіталу на кінець року: а) повна — 8200 млн грн., б) залишкова — 6150 млн грн.

Визначіть: 1) повну вартість основного капіталу, що надійшов протягом року; 2) коефіцієнт надходження основного капіталу; 3) коефіцієнт зношеності основного капіталу на кінець року.

Задача 4. Коефіцієнт зношеності основного капіталу галузі на початок року 30 %. Надійшло за рік нових засобів праці на 180 млн грн. Повна вартість вибулого основного капіталу 150 млн грн. (коефіцієнт придатності його — 60 %). При цьому коефіцієнт вибуття становив 25 %. Сума нарахованої амортизації — 80 млн грн.

Визначіть коефіцієнт зношеності основного капіталу на кінець року.

Задача 5. За наведеними в таблиці даними визначіть: 1) прямі та обернені показники використання: а) всього основного капіталу, б) активної частини основного капіталу; 2) індекси динаміки загальної капіталовіддачі та капіталовіддачі активної частини і покажіть мультиплікативний взаємозв’язок між ними; 3) приріст продукції загальний, у тому числі за рахунок екстенсивного та інтенсивного факторів. Зробіть висновки.

Показник Базовий період Поточний період
Валовий випуск продукції, млн грн. 820 910
Середньорічна вартість основного капіталу, млн грн. 410 500
Питома частка активної частини у загальній вартості основного капіталу, % 40 44

Задача 6. У таблиці наведені дані про валовий випуск продукції та вартість основного капіталу окремих галузей.

Галузь Валовий випуск продукції, млн грн. Середньорічна вартість основного капіталу, млн грн.
Базовий період Поточний період Базовий період Поточний період
1 360 615 90 150
2 510 522 170 180

Визначіть: 1) індекси динаміки капіталовіддачі: а) змінного складу, б) фіксованого складу; 2) індекс впливу структурних зру­шень; 3) зміну валового випуску продукції кожної галузі за рахунок: а) екстенсивного фактора, б) інтенсивного фактора; 4) кое­фіцієнт еластичності в кожній галузі. Зробіть висновки.

Задача 7. За наведеними даними визначіть: 1) середню капіталовіддачу в базовому і поточному періодах; 2) індекс динаміки середньої капіталовіддачі; 3) індекс капіталовіддачі фіксованого складу; 4) індекс впливу структурних зрушень у розподілі основного капіталу за галузями на динаміку середньої капіталовіддачі; 5) зміну валового випуску продукції в кожній галузі за рахунок окремих факторів. Зробіть висновки.

Галузь Валовий випуск продукції,
млн грн.
Рівень капіталовіддачі в поточному періоді, млн грн. Індекс динаміки капіталовіддачі
Базовий період Поточний період
А 150 180 1, 80 0, 9
Б 250 275 2, 53 1, 1

Задача 8. На підставі наведених даних визначіть прирости валового випуску продукції за рахунок зміни: а) вартості основного капіталу, б) рівня його використання.

Показник Минулий період Поточний період
Вартість основного капіталу, млн грн. 200 240
Капіталоємкість продукції, грн. 0, 2 0, 25

Задача 9. Валовий випуск продукції збільшився на 14 % і становив у базисному періоді 280 млн грн. При цьому капіталовіддача знизилась на 5 %. Визначіть зміну валового випуску продукції в абсолютному і відносному виразі за рахунок зміни: а) вартості основного капіталу, б) рівня його використання.

Задача 10. Вартість робочих машин і устаткування у поточному періоді порівняно з минулим зросла на 9 % при збільшенні валового випуску продукції на 12 %. Частка машин і устаткування в обсязі основного капіталу знизилась з 46, 0 до 42, 8 %.

Визначіть: 1) як змінилась капіталовіддача основного капіталу і капіталовіддача активної частини; 2) скільки процентів приросту продукції було одержано за рахунок зміни: а) вартості основного капіталу, б) капіталовіддачі.

Задача 1. Повна вартість основного капіталу господарюючих суб’єктів регіону на початок року становила 600, а за відрахуванням зношеності — 400 млн грн. Протягом року було введено в дію нового основного капіталу на 110 млн грн., у тому числі в березні — на 80, у червні на 30 млн грн. Вибуття основного капіталу внаслідок зносу (за повною вартістю) було в червні на 50 млн грн. і в жовтні на 30 млн грн. Зношення вибулого основного капіталу становило 90 %. Сума нарахованої амортизації — 64,5 млн грн.

Визначіть: 1) середньорічну вартість основного капіталу; 2) наяв­ність основного капіталу на кінець року: а) за повною вартістю, б) за залишковою; 3) коефіцієнт зношеності основного капіталу: а) на початок року, б) на кінець року; 4) коефіцієнт придатності основного капіталу: а) на початок року, б) на кінець року; 5) коефіцієнт відновлення основного капіталу; 6) коефіцієнт вибуття основного капіталу; 7) капіталовіддачу та капіталоозброєність праці, якщо відомо, що валовий випуск продукції 1456 млн грн., а середньооблікова чисельність робітників — 1232 осіб.

Розв’язання

1. Середньорічна вартість основного капіталу:

(млн грн.).

2. Вартість основного капіталу на кінець року, млн грн.:

а) повна

600 + 110 – 50 – 30 = 630;

б) залишкова

.

3. Коефіцієнт зношення основного капіталу становитиме, %:

а) на початок року

;

б) на кінець року

.

4. Коефіцієнт придатності основного капіталу, %:

а) на початок року:

100 – 33,3 = 66,7, або ;

б) на кінець року:

100 – 30, 6 = 69, 4, або .

5. Коефіцієнт відновлення основного капіталу:

.

6. Коефіцієнт вибуття основного капіталу:

.

7. Капіталовіддача  (грн.), тобто на одну гривню основного капіталу припадає 2,3 грн. валового випуску продукції.

Капіталоозброєність праці  (тис. грн.).

Отже, рівень відновлення основного капіталу перевищує рівень його вибуття, що дало змогу розширити відтворення засобів праці та зменшити рівень їх зношеності.

Відповіді.

Задача 1. 1) 264,7 млн грн.; 2) а) 2850 млн грн., б) 2434,3 млн грн.; 3) коефіцієнт зношеності 29,6 %, 14,6 %.

Задача 2. 1) 4890 і 3650,4 млн грн.; 2) 25,3 %.

Задача 3. 1) 1810 млн грн.; 3) 25 %.

Задача 4. 31,7 %.

Задача 5. 2) 0,91; 0,83. ;3) 180 млн грн., – 90 млн грн.

Задача 6. 1) 1,03; 0,997; 2) 1,03.

Задача 7. 2) 1,00; 3) 1,009; 4) 0,991.

Задача 8. а) 200 млн грн.; б) – 240 млн грн.

Задача 9. а) 56 млн грн.; б) – 16,8 млн грн.

Задача 10. 1) 0,957; 1,028; 2а) 17 %, б) 5 %.

загрузка...