Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Структурно логічна схема вивчення дисципліни “СТАТИСТИИКА”

Вища

математика

Наступні дисципліни

Економічна

теорія

Лектор к.ек.н., ст.викладач

ВМ.Краєвський

Національний аграрний університет України ЗАТВЕРДЖУЮ:
Ірпінський економічний коледж Зам. директора коледжу: ___________Н.В.Ільченко

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

З дисципліни “СТАТИСТИКА”

відділення бухгалтерський облік та аудит

курс 2, семестр 3

Число тижнів 16
Лекцій 16од.
Практичних занять 16од.
Самостійна робота    -
Всього: 32год.
Місяці Тижні Лекції Кількість годин Практичні заняття Кількість годин Лабораторні заняття Кількість годин Самостійна робота Кількість годин Обов’язкова і рекомендована література
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
МОДУЛЬ 1
9 1 тиждень Предмет і метод статистики.

Статистичне спостереження.

1 Предмет і метод статистики.

Статистичне спостереження.

- 1.С.5-16;

С.17-27.

1тиждень Зведення і групування статистичних даних 1 Зведення і групування статистичних даних - 1. С.28-43
3иждень Зведення і групування статистичних даних 2 Зведення і групування статистичних даних 2 1. С.44-57
5иждень Середні велечини 2 Середні велечини 2 1. С.58-70
10 7тиждень Показники варіації 2 Показники варіації 2 1. С.74-81

Місяці Тижні Лекції Кількість годин Практичні заняття Кількість годин Лабораторні заняття Кількість годин Самостійна робота Кількість годин Обов’язкова і рекомендована література
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
МОДУЛЬ 2
9тиждень Вибірковий метод 2 Вибірковий метод 2 1.С.85-107
11 11тиждень Кореляційний аналіз 1,5 Кореляційний аналіз 1,5 1.С.150-166
11 тиждень Кореляційний аналіз 1,5 Кореляційний аналіз 1,5 1.С.166-175
12 13 тиждень Ряди динаміки 2 Ряди динаміки 2 1.С.184-204
15 тиждень Індекси 2 Індекси 2 1.С.217-221

Література:

1. Гаркавий В.К. Статистика: Підручник. – К.:Вища школа, 1995. – 415с.

2. Головач А.В., Єріна А.М., Козирєв О.В. Статистика. Підручник.- К.:Вища школа, 1993.-623с.

3. Герасименко С.С., Головач А.В., Єріна А.М. та інш. Статистика: Підручник/

За ред. д-ра екон. наук Герасименко С.С. – 2-ге видання, перероблене і доп.- К.: КНЕУ,2000-457с.

4. Мармоза А.Т. Практикум з теорії статистики.-К.:Ельга, Ніка-Центр, 2003.-344с.

5. Опря А.Т. Статистика: (з програмованою формою контролю знань). – К.: Урожай, 1996.- 448с.

Лектор к.ек.н. В.М.Краєвський
Завідувач відділенням к.ек.н.

6. Критерії оцінки знань студентів (спеціальність 6.050300 – Товарознавство та комерційна діяльність)

в т.ч.

Всього                 1 семестр                2 семестр

Лекції, год.                                       16                             16                             –

Практичні заняття, год.                  16                             16                             –

Самостійна робота, год.                  –                                 –                             –

Рейтинг з дисципліни, год.            100                            100                          –

Кредити                                              4                              4                             –

Рейтинг навч. роботи                       70                             70                           –

Рейтинг атестації                              30                             30                           –

Кількість тижнів                               34                             16                            –

  1. Рейтинги
Навчальна робота по модулях
Модуль 1 2 Разом
Rом 100 100 70
Контр.робота 100 100 -
Кількість кредитів

2

2

4

Rдр ( 10%) 2 2 8
Rштр. ( 5%) 2 2 8
Допуск до атест. (%) 42
Атестація (60%) 60

2. Рейтингові оцінки із змістових модулів

Термін навчання, тижні Номер змістового модуля Навчальне навантаження, год. Кредити

ECTS

Рейтингова оцінка змістового модуля, бали
мінімальна розрахункова
1 – 7 1 14 2 60 100
8 – 15 2 18 2 60 100
Всього
4 32 4 42 70

Оцінки

Залік: « зараховано» – 60 – 100

« не зараховано » 0 – 59

Іспит:

Оцінка націон. ECTS Rдис.
Відмінно А 90 – 100
Добре В 82 – 89
С 75 – 81
Задовільно D 66 – 74
Е 60 – 65
Незадовільно EX 35 – 59
F 01 – 34

7. Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів

Модуль 1.                                                       Варіант _____________

В таблиці наведені дані 10-% вибіркового обстеження господарств про урожайність зернових культур. Генеральна сукупність дорівнює 200.

Урожайність, ц/га

Кількість господарств

n
….

22 – 26

…..

…..

4

……

……

…..

……

…..

16

18

Сума ….. ……

Відомо, що        ∑ xn=520

Обчислити відсутні в таблиці дані.  Побудувати ряд розподілу.

Модуль 1.                                                     Варіант __________

В таблиці наведені дані 10-% вибіркового обстеження господарств про урожайність ячменю. Генеральна сукупність дорівнює 200.

Урожайність, ц/га

Кількість господарств

n
30 – 32

…..

…..

…..

…..

……

……

……

……

7

…..

– 12

– 3

4

…..

Сума ….. ……

Відомо, що        xn=720

Обчислити відсутні в таблиці дані.  Побудувати ряд розподілу.

Модуль 1.                                                     Варіант __________

В таблиці наведені дані 10-% вибіркового обстеження господарств про урожайність ячменю. Генеральна сукупність дорівнює 300.

Урожайність, ц/га

Кількість господарств

n
20 – 22

…..

…..

…..

……

……

……

5

- 15

– 10

….

…..

Сума ….. ……

Відомо, що        xn=720.

Обчислити відсутні в таблиці дані.  Побудувати ряд розподілу.

Модуль 1.                                                     Варіант __________

У таблиці наведені депозитні процентні ставки 11 відділень банків.

Відділення комерційних банків

Депозитні процентні ставки в окремих відділеннях, %
Центральні 18 16 14 15 14
Філії 11 12 13 10 15 12

Визначте внутрішньогрупову, міжгрупову та загальну дисперсії депозитної процентної ставки, покажіть їх взаємозв‘язок.

Модуль 1.                                                     Варіант ___________

За вибірковим обстеженням малих підприємств з різною формою власності рівні рентабельності реалізації продукції диференціюються таким чином :

Форма власності Кількість підприємств Рентабельність, %
Державна 7 19, 22, 21, 24, 18, 24, 17
Приватна 8 26, 31, 33, 30, 27, 28,29, 32

Визначте міжгрупову дисперсію рентабельності реалізації продукції та кореляційне відношення.

Модуль 1.                                                     Варіант __________

Результати контрольної перевірки денного надою молока від 15 корів порідного стада наведено нижче:

Стадо корів Денний надой молока, кг
Чистопородне

Племінне

10    14    9    11   12    10

12    9    10     7    13    9    8    11  8

Визначте міжгрупову , внутрішньогрупову та загальну дисперсії денного надою молока.

Модуль 1.                                                     Варіант __________

За даними аудиторської перевірки 24 комерційних банків, виявлено залежність між рівнем ліквідності активів та їх прибутковістю.

Загальна дисперсія прибутковості активів дорівнює 31. Визначте внутрішньо групову, міжгрупову дисперсію та кореляційне відношення.

Коефіцієнт ліквідності активів Кількість банків Середній рівень прибутковості активів,%
0,2 – 0,4 6 15
0,4 – 0,6 5 8
0,6 – 0,8 5 6
0,8 і більше 8 3

Модуль 1.                                                     Варіант __________

Вихідні дані наведені в таблиці :

Рівень зв’язку Кількість переговорів Середня тривалість телеф. розмови, хв. Групова дисперсія тривалості розмови
1 300 10 1,6
2 150 7 1,2
3 50 4 0,4

Визначте міжгрупову, внутрішньогрупову та загальну дисперсії. Розрахуйте кореляційне відношення.

Модуль 1.                                                     Варіант __________

Розподіл сільськогосподарських угідь регіону за природною родючістю грунтів характеризується даними :

Природна родючість грунтів, балів % до загальної площі
Північні райони Південні райони
До 65 11 7
65 – 70 29 29
70 – 75 31 38
75 – 80 20 17
80 – 85 9 9
Разом 100 100

По кожній групі районів визначте модальний та медіальний рівень родючості грунтів. У яких районах грунти за родючістю однорідніші ?

Модуль 1.                                                     Варіант __________

Рівень рентабельності підприємств характеризується даними :

Рівень рентабельності, % % до підсумку
легка промисловість харчова промисловість
До 5 5 7
5 – 10 11 13
10 – 15 16 21
15 – 20 25 28
20 – 25 21 15
25 – 30 16 9
30 і вище 6 7
Разом 100 100

Для кожної галузі визначте модальні та медіальні рівні рентабельності. Порівняйте варіацію, зробіть висновки.

Модуль 1.                                                     Варіант __________

На кінець року поточні коефіцієнти ліквідності підприємств-позичальників становили:

Коефіцієнт ліквідності До 1,5 1,5 – 1,7 1,7 – 1,9 1,9 – 2,1 2,1-2,3 2,3 і вище
Частка підприємств, %

4

11

19

31

25

10

Визначте характеристики розподілу: середню, моду, середнє квадратичне  відхилення, коефіцієнти варіації та асиметрії.

Модуль 1.                                                     Варіант ___________

За даними аудиторської перевірки 24 комерційних банків, виявлено залежність між рівнем ліквідності активів та їх прибутковістю.

Загальна дисперсія прибутковості активів дорівнює 31. Визначте внутрішньо групову, міжгрупову дисперсію та кореляційне відношення.

Коефіцієнт ліквідності активів Кількість банків Середній рівень прибутковості активів,%
0,2 – 0,4 6 15
0,4 – 0,6 5 8
0,6 – 0,8 5 6
0,8 і більше 8 3

Модуль 1.                                                     Варіант ___________

За даними звітів сільськогосподарських підприємств рівень рентабельності виробництва залежить від ступеня забезпеченості ресурсами.

Визначте між групову дисперсію та кореляційне відношення, якщо загальна дисперсія рентабельності виробництва становить 116. Вихідні дані наведені в таблиці.

Коефіцієнт забезпе- ченості ресурсами Кількість підприємств Рівень рентабельності, %
До 0,9 31 10
0,9 – 1,1 45 16
1,1 і більше 24 35

Модуль 1.                                                     Варіант ___________

За вибірковим обстеженням малих підприємств з різною формою власності рівні рентабельності реалізації продукції диференціюються таким чином :

Форма власності Кількість підприємств Рентабельність, %
Державна 4 16, 22, 21, 20
Приватна 7 25, 31, 33, 28, 27, 24, 27

Визначте міжгрупову дисперсію рентабельності реалізації продукції та

Модуль 2.                                                     Варіант ___________

З метою вивчення втрат урожаю озимого ячменю при збиранні на полі площею  100 га в порядку безповторної вибірки проведено накладання метрівок   (квадратних    рам 1 кв.м )і одержано такі результати:

Втрати урожаю на 1 кв.м, г Кількість мет-

рівок (кв.м)

До 10 5
10-15 11
15-20 19
20-25 9
25 і вище 6

З ймовірністю 0,997 встановити для всієї площі межі частки з рівнем втрат урожаю  понад 20 г/кв.м.

Модуль 2.                                                     Варіант ___________

З метою вивчення втрат урожаю озимого ячменю при збиранні на полі площею  100 га в порядку безповторної вибірки проведено накладання метрівок   (квадратних    рам 1 кв.м )і одержано такі результати:

Втрати урожаю на 1 кв.м, г Кількість мет-

рівок (кв.м)

До 8 4
8 – 10 12
10 – 12 19
12 – 14 10
14 і вище 5

З ймовірністю 0,954 встановити для всієї площі межі частки з рівнем втрат урожаю  понад 14 г/кв.м.

Модуль 2.                                                     Варіант ___________

З метою вивчення втрат урожаю озимого ячменю при збиранні на полі площею  100 га в порядку безповторної вибірки проведено накладання метрівок   (квадратних    рам 1 кв.м )і одержано такі результати:

Втрати урожаю на 1 кв.м, г Кількість мет-

рівок (кв.м)

До 15 5
15 – 18 10
18 – 21 17
21 – 24 12
24 і вище 6

З ймовірністю 0,997 встановити для всієї площі межі частки з рівнем втрат урожаю  понад 21 г/кв.м.

Модуль 2.                                                     Варіант ___________

З метою вивчення втрат урожаю озимого ячменю при збиранні на полі площею  100 га в порядку безповторної вибірки проведено накладання метрівок   (квадратних    рам 1 кв.м )і одержано такі результати:

Втрати урожаю на 1 кв.м, г Кількість мет-

рівок (кв.м)

До 10 6
10-12 12
12 – 14 19
14 – 16 9
16 і вище 4

З ймовірністю 0,954 встановити для всієї площі межі частки з рівнем втрат урожаю  понад 14 г/кв.м.

Модуль 2.                                                     Варіант ___________

Проведено 10%-не вибіркове обстеження втрат зерна озимої пшениці через несвоєчасне збирання урожаю і одержано слідуючи результати

Сорт пшениці

Кількість

пробних

ділянок

Втрата зерна, ц/га Дисперсія втрат зерна
А 12 3 6,2
В 8 6 7,3
С 5 8 9,8

Зймовірністю 0,997 встановити для всіх ділянок межі середніх втрат зерна в ц/га.

Модуль 2.                                                     Варіант ___________

Проведено 20%-не вибіркове обстеження втрат зерна озимої пшениці через несвоєчасне збирання урожаю і одержано слідуючи результати

( вибірка випадкова, повторна )

Сорт пшениці

Кількість

пробних

ділянок

Втрата зерна, ц/га Дисперсія втрат зерна
А 12 3 6,2
В 8 6 7,3
С 5 8 9,8

Зймовірністю 0,954 встановити для всіх ділянок межі середніх втрат зерна в ц/га.

Модуль 2.                                                     Варіант ___________

Вибірково обстежено посіви озимої пшениці, визначена частка зимової загибелі посівів :

Сорт пшениці Обстежена площа, га Частка зимової загибелі посівів, %
А 6 10
В 4 15

Визначте середню частку зимової загибелі посівів; граничну похибку вибірки для частки та довірчий  інтервал з ймовірністю 0,954.

Модуль 2.                                                     Варіант ___________

Вибірково обстежено посіви озимої пшениці, визначена частка зимової загибелі посівів :

Сорт пшениці Обстежена площа, га Частка зимової загибелі посівів, %
А 5 8
В 7 12

Визначте середню частку зимової загибелі посівів; граничну похибку вибірки для частки та довірчий  інтервал з ймовірністю 0,997.

Модуль 2.                                                     Варіант ___________

Вибірково обстежено посіви озимої пшениці, визначена частка зимової загибелі посівів :

Сорт пшениці Обстежена площа, га Частка зимової загибелі посівів, %
А 8 10
В 10 7

Визначте середню частку зимової загибелі посівів; граничну похибку вибірки для частки та довірчий  інтервал з ймовірністю 0,954.

Модуль 2.                                                     Варіант ___________

Вибірково обстежено посіви озимої пшениці, визначена частка зимової загибелі посівів :

Сорт пшениці Обстежена площа, га Частка зимової загибелі посівів, %
А 7 10
В 5 12

Визначте середню частку зимової загибелі посівів; граничну похибку вибірки для частки та довірчий  інтервал з ймовірністю 0,997.

Модуль 2.                                                     Варіант ___________

Вибірково обстежено посіви озимої пшениці, визначена частка зимової загибелі посівів :

Сорт пшениці Обстежена площа, га Частка зимової загибелі посівів, %
А 7 10
В 5 12

Визначте середню частку зимової загибелі посівів; граничну похибку вибірки для частки та довірчий  інтервал з ймовірністю 0,997.

Модуль 2.                                                     Варіант ___________

Побудувати 95-% довірчий інтервал для генеральної частки корів з денним надоєм від 17,9 до 22,1 кг при умові, що вибіркова частка дорівнює 32%. Генеральна сукупність дорівнює 1600. Вибірка  25 % без повторна.

Модуль 2.                                                     Варіант ___________

Побудувати 99-% довірчий інтервал для генеральної частки корів з денним надоєм від 18,7 до 23,2 кг при умові, що вибіркова частка дорівнює 34%. Генеральна сукупність дорівнює 1600. Вибірка  20 % без повторна.

Модуль 2.                                                     Варіант ___________

Побудувати 95-% довірчий інтервал для генеральної частки корів з денним надоєм від 19,0 до 22,7 кг при умові, що вибіркова частка дорівнює 35%. Генеральна сукупність дорівнює 2000. Вибірка  25 % без повторна.

Модуль 2.                                                     Варіант ___________

Побудувати 99-% довірчий інтервал для генеральної частки корів з денним надоєм від 16,2 до 18,4 кг при умові, що вибіркова частка дорівнює 28%. Генеральна сукупність дорівнює 1800. Вибірка  20 % без повторна.

Модуль 3.                                                       Варіант _____________

Є  дані про реалізацію продуктів на ринку:

Назва продуктів

Вартість реалізованої продукції, тис.грн.

Зміна цін у звітному періоді порівняно з базисним, %

базисний період звітний період
Картопля 85 137 +3
Молоко 53 48 +2
Яйця 80 115 -2

Обчислити загальні індекси та абсолютні прирости цін, фізичного обсягу продукції та товарообороту. Зробити короткі висновки.

Модуль 3.                                                       Варіант _____________

Дані про реалізацію продуктів на ринку наведені в таблиці:

Назва продуктів

Вартість реалізованої продукції, тис.грн.. Зміна цін у звітному періоді порівняно з базисним , %
базисний       період звітний період
Молоко 25 23 + 2
Картопля 75 130 + 3
Яйця 80 115 - 2

Обчислити загальні індекси та абсолютні прирости цін, фізичного обсягу продукції. Зробити короткі висновки.

Модуль 3.                                                       Варіант _____________

Є  дані про реалізацію продуктів на ринку:

Назва продуктів

Вартість реалізованої продукції, тис.грн.

Зміна цін у звітному періоді порівняно з базисним, %

базисний період звітний період
Картопля 75 115 +2
Молоко 27 23 +2
Яйця 95 115 -2

Обчислити загальні індекси та абсолютні прирости цін, фізичного обсягу продукції та товарообороту. Зробити короткі висновки.

Модуль 3.                                                       Варіант _____________

Є дані про підсумки торгів пшеницею на аграрних біржах:

Клас пшениці

Обсяг продажу, млн.грн. Зміна цін у звітному періоді порівняно з базисним , %
базисний       період звітний період
3-й 25 23 + 2
4-й 75 130 + 3

Обчислити загальні індекси та абсолютні прирости фізичного обсягу реалізації, цін і товарообороту . Зробити короткі висновки.

Модуль 3.                                                       Варіант _____________

Є дані про підсумки торгів пшеницею на аграрних біржах:

Клас пшениці

Обсяг продажу, млн.грн. Зміна цін у звітному періоді порівняно з базисним , %
базисний       період звітний період
3-й 33 30 + 2
4-й 76 128 + 3

Обчислити загальні індекси та абсолютні прирости фізичного обсягу реалізації, цін і товарообороту . Зробити короткі висновки.

Модуль 3.                                                       Варіант _____________

Є дані про підсумки торгів пшеницею на аграрних біржах:

Клас пшениці

Обсяг продажу, млн.грн. Зміна цін у звітному періоді порівняно з базисним , %
базисний       період звітний період
3-й 36 43 + 3
4-й 95 88 + 2

Обчислити загальні індекси та абсолютні прирости фізичного обсягу реалізації, цін і товарообороту . Зробити короткі висновки.

Модуль 3.                                                       Варіант _____________

Динаміка виробництва продукції на цукровому заводі представлена даними:

Продукція Витрати на виробництво,млн. грн. Темп приросту фізичного обсягу виробництва, %
жовтень листопад
Цукор-пісок 16,2 27,6 +14
Цукор-рафінад 4,1 5,4 +7

Визначити загальний індекс фізичного обсягу продукції; абсолютний приріст грошових

витрат на виробництво в цілому та за рахунок зміни фізичного обсягу продукції.

Модуль 3.                                                       Варіант _____________

Динаміка виробництва продукції на цукровому заводі представлена даними:

Продукція Витрати на виробництво,млн..грн. Темп приросту фізичного обсягу виробництва, %
жовтень листопад
Цукор-пісок 15,4 23,8 +11
Цукор-рафінад 5,3 6,1 +7

Визначити загальний індекс фізичного обсягу продукції; абсолютний приріст грошових витрат на виробництво в цілому та за рахунок зміни фізичного обсягу продукції.

Модуль 3.                                                       Варіант _____________

Динаміка виробництва продукції на цукровому заводі представлена даними:

Продукція Витрати на виробництво, млн.грн. Темп приросту фізичного обсягу виробництва, %
жовтень листопад
Цукор-пісок 19,7 28,9 +8
Цукор-рафінад 6,1 6,9 +4

Визначити загальний індекс фізичного обсягу продукції; абсолютний приріст грошових витрат на виробництво в цілому та за рахунок зміни фізичного обсягу продукції.

Модуль 3.                                                       Варіант _____________

Динаміка урожайності пшениці :

Рік Урожайність,ц/га Темп зростання %
базисний ланцюговий
1 40 ….. …..
2 ….. ….. 102
3 ….. 112 …..
4 ….. ….. …..

Обчислити відсутні в таблиці дані. Відомо, що середній темп приросту дорівнює 8 %.

Модуль 3.                                                       Варіант ___________

Динаміка урожайності пшениці :

Рік Урожайність,ц/га Темп зростання %
базисний ланцюговий
1 ….. ….. …..
2 ….. ….. 106
3 ….. 110 …..
4 ….. 110 …..
5 35,1 ….. …..

Обчислити відсутні в таблиці дані. Відомо, що середній темп приросту дорівнює 4%.

Модуль 3.                                                       Варіант ___________

Динаміка урожайності пшениці :

Рік Урожайність,ц/га Темп зростання %
базисний ланцюговий
1 40 ….. …..
2 ….. ….. 102
3 ….. 112 …..
4 ….. ….. …..

Обчислити відсутні в таблиці дані. Відомо, що середній темп приросту дорівнює 8 %.

Модуль 3.                                                       Варіант ___________

Динаміка урожайності пшениці :

Рік Урожайність,ц/га Темп зростання %
базисний ланцюговий
1 40 ….. …..
2 ….. ….. 102
3 ….. 112 …..
4 ….. ….. …..

Обчислити відсутні в таблиці дані. Відомо, що середній темп приросту дорівнює 8 %.

Модуль 3.                                                       Варіант ___________

Динаміка урожайності пшениці :

Рік Урожайність,ц/га Темп зростання %
базисний ланцюговий
1 ….. ….. …..
2 ….. 105
3 ….. ….. 104
4 50.4 ….. …..

Обчислити відсутні в таблиці дані. Відомо, що середній темп приросту дорівнює 8 %.

Модуль 3.                                                       Варіант ___________

Динаміка урожайності пшениці :

Рік Урожайність,ц/га Темп зростання %
базисний ланцюговий
1 ….. ….. …..
2 ….. ….. 106
3 ….. 110 …..
4 ….. 110 …..
5 35,1 ….. …..

Обчислити відсутні в таблиці дані. Відомо, що середній темп приросту дорівнює 4%.

Модуль 3.                                                       Варіант ___________

Динаміка урожайності пшениці :

Рік Урожайність,ц/га Темп зростання %
базисний ланцюговий
1 ….. ….. …..
2 ….. ….. 106
3 ….. 110 …..
4 ….. 110 …..
5 35,1 ….. …..

Обчислити відсутні в таблиці дані. Відомо, що середній темп приросту дорівнює 4%.

Модуль 4.                                                       Варіант _____________

Є дані про розмір посівних площ і валовий збір зернових культур :

Культура Валовий збір, ц Посівна площа, га
Базисний період Звітний період Базисний період Звітний період
Пшениця 7884 10044 270 310
Ячмінь 14620 13340 340 290
Гречка 1955 2530 85 115
Здійснити індексний аналіз змін середньої урожайності зернових культур.

Модуль 4.                                                       Варіант _____________

Є дані про урожай і урожайність зернових культур:

Культура Урожай, ц Урожайність, ц/га
Базисний період Звітний період Базисний період Звітний період
Просо 475 287 6,5 7,7
Пшениця 7537,5 9187,5 33,5 37,5

Здійснити індексний аналіз змін урожаю і урожайності зернових культур. Показати взаємозв’язок між індексами.

Модуль 4.                                                       Варіант _____________

Динаміка прямих витрат праці на виробництво продукції рослинництва в агропідприємстві характеризується даними :

Сільськогосподарсь-

кі    культури

Витрати праці на 1 ц продукції, люд.-год. Валовий збір культур,        тис.ц
В базисному періоді В звітному періоді В базисному періоді В звітному періоді

Зернові

0,87

0,74

14,55

16,52

Зернобобові

1,53

1,72

6,35

3,47

Визначте загальний індекс продуктивності праці та абсолютний розмір економії ( перевитрат ) праці.

Модуль 4.                                                       Варіант _____________

Є дані про розмір посівних площ і валовий збір зернових культур:

Вид продукції Посівна площа, га Урожай, ц
Базисний

період

Звітний період Базисний період Звітний період
Ячмінь 335 275 13735 9762,5
Пшениця 220 280 6490 8960

Здійснити індексний аналіз змін врожаю зернових культур.

Модуль 4.                                                       Варіант _____________

Є дані про урожай і урожайність зернових культур:

Культура Урожай, ц Урожайність, ц/га
Базисний період Звітний період Базисний період Звітний період
Просо 475 287 6,5 7,7
Пшениця 7537,5 9187,5 33,5 37,5

Здійснити індексний аналіз змін урожаю і урожайності зернових культур. Показати взаємозв’язок між індексами.

Модуль 4.                                                       Варіант _____________

Динаміка витрат праці робітників с.г. підприємства характеризується           даними:

Продукція

Витрати праці за період, тис. люд.-год.

Темп приросту трудомісткості,%

базисний період звітний період
Картопля 64,2 78,2 +18
Цукрові буряки 2528,3 33,1 +9

Визначте індекси трудомісткості виробництва і продуктивності праці.

Модуль 4.                                                       Варіант _____________

Є дані про розмір валового збору і урожайність зернових культур :

Культура Валовий збір, ц Урожайність, ц/га
Базисний період Звітний період Базисний період Звітний період
Пшениця 9570 11100 33 38
Просо 455 348 7 6

Здійснити індексний аналіз змін валового збору зернових культур.

Модуль 4.                                                       Варіант _____________

Динаміка витрат праці робітників с.г. підприємства характеризується           даними:

Продукція

Витрати праці за період, тис. люд.-год.

Темп приросту трудомісткості,%

базисний період звітний період
Картопля 64,2 78,2 +15
Цукрові буряки 2528,3 33,1 +7

Визначте індекси трудомісткості виробництва і продуктивності праці.

Модуль 4.                                                       Варіант _____________

Є дані про розмір валового збору і урожайність зернових культур :

Культура Валовий збір, ц Урожайність, ц/га
Базисний період Звітний період Базисний період Звітний період
Пшениця 9570 11100 33 38
Просо 455 348 7 6
Гречка 2990 2860 25 22

Здійснити індексний аналіз змін валового збору зернових культур

Модуль 4.                                                       Варіант _____________

Є дані про розмір посівних площ і валовий збір зернових культур:

Вид продукції Посівна площа, га Урожай, ц
Базисний

період

Звітний період Базисний період Звітний період
Ячмінь 335 275 13735 9762,5
Пшениця 220 280 6490 8960

Здійснити індексний аналіз змін врожайності зернових культур

Модуль 4.                                                       Варіант _____________

Динаміка витрат праці робітників с.г. підприємства характеризується даними:

Продукція Витрати праці за період, тис. люд.-год. Темп приросту трудомісткості,%
базисний період звітний період
Картопля 64,2 78,2 +18
Цукрові буряки 2528,3 33,1 +9

Визначте індекси трудомісткості виробництва і продуктивності праці.

Модуль 4.                                                       Варіант _____________

Є дані про розмір валового збору і урожайність зернових культур :

Культура Валовий збір, ц Урожайність, ц/га
Базисний період Звітний період Базисний період Звітний період
Пшениця 9570 11100 33 38
Просо 455 348 7 6
Гречка 2990 2860 25 22

Здійснити індексний аналіз змін врожаю зернових культур.

Модуль 4.                                                       Варіант _____________

Динаміка прямих витрат праці на виробництво продукції рослинництва в                                      агропідприємстві характеризується даними :

Сільськогосподарсь-

кі    культури

Витрати праці на 1 ц продукції, люд.-год. Валовий збір культур,        тис.ц
В базисному періоді В звітному періоді В базисному періоді В звітному періоді

Зернові

0,87

0,74

14,55

16,52

Зернобобові

1,53

1,72

6,35

3,47

Визначте загальний індекс продуктивності праці та абсолютний розмір економії ( перевитрат ) праці.

Модуль 4.                                                       Варіант _____________

Є дані про розмір посівних площ і валовий збір зернових культур :

Культура Валовий збір, ц Посівна площа, га
Базисний період Звітний період Базисний період Звітний період
Пшениця 7884 10044 270 310
Ячмінь 14620 13340 340 290
Гречка 1955 2530 85 115
Здійснити індексний аналіз змін середньої урожайності зернових культур.

Модуль 4.                                                       Варіант _____________

Динаміка витрат праці робітників с.г. підприємства характеризується           даними:

Продукція

Витрати праці за період, тис. люд.-год.

Темп приросту трудомісткості,%

базисний період звітний період
Картопля 64,2 78,2 +15
Цукрові буряки 2528,3 33,1 +7

Визначте індекси трудомісткості виробництва і продуктивності праці.

Модуль 4.                                                       Варіант _____________

Є дані про розмір валового збору і урожайність зернових культур :

Культура Валовий збір, ц Урожайність, ц/га
Базисний період Звітний період Базисний період Звітний період
Пшениця 9570 11100 33 38
Просо 455 348 7 6
Гречка 2990 2860 25 22

Здійснити індексний аналіз змін валового збору зернових культур

Модуль 4.                                                       Варіант _____________

Є дані про розмір посівних площ і валовий збір зернових культур:

Вид продукції Посівна площа, га Урожай, ц
Базисний

період

Звітний період Базисний період Звітний період
Ячмінь 335 275 13735 9762,5
Пшениця 220 280 6490 8960

Здійснити індексний аналіз змін врожайності зернових культур

Модуль 4.                                                       Варіант _____________

Динаміка витрат праці робітників с.г. підприємства характеризується даними:

Продукція Витрати праці за період, тис. люд.-год. Темп приросту трудомісткості,%
базисний період звітний період
Картопля 64,2 78,2 +18
Цукрові буряки 2528,3 33,1 +9

Визначте індекси трудомісткості виробництва і продуктивності праці.

Модуль 4.                                                       Варіант _____________

Є дані про розмір валового збору і урожайність зернових культур :

Культура Валовий збір, ц Урожайність, ц/га
Базисний період Звітний період Базисний період Звітний період
Пшениця 9570 11100 33 38
Просо 455 348 7 6
Гречка 2990 2860 25 22

Здійснити індексний аналіз змін врожаю зернових культур.

Модуль 4.                                                       Варіант _____________

Динаміка прямих витрат праці на виробництво продукції рослинництва в                                      агропідприємстві характеризується даними :

Сільськогосподарсь-

кі    культури

Витрати праці на 1 ц продукції, люд.-год. Валовий збір культур,        тис.ц
В базисному періоді В звітному періоді В базисному періоді В звітному періоді

Зернові

0,87

0,74

14,55

16,52

Зернобобові

1,53

1,72

6,35

3,47

Визначте загальний індекс продуктивності праці та абсолютний розмір економії ( перевитрат ) праці.

Модуль 4.                                                       Варіант _____________

Є дані про розмір посівних площ і валовий збір зернових культур :

Культура Валовий збір, ц Посівна площа, га
Базисний період Звітний період Базисний період Звітний період
Пшениця 7884 10044 270 310
Ячмінь 14620 13340 340 290
Гречка 1955 2530 85 115
Здійснити індексний аналіз змін середньої урожайності зернових культур.
загрузка...