Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Сучасні тенденції розвитку СР послуг

Тема 28. Напрями розвитку СР послуг.

Різниця між торгівлею послугами від звичайної торгівлі товарами. Невидимий експорт і імпорт. Необхідність розрізняти послугу. Класифікація послуг. Поділ послуг світовим банком. Поділ послуг відповідно до засобів доставки споживачу. Види послуг за власними класифікаційними критеріями МВФ. Види послуг які прийняті ЮНКТАД. Структурно-галузеві компоненти та виробничо-комерційні операції у системі міжнародної торгівлі послугами. Світовий ринок послуг як категорія міжнародної економіки. Основні країни на світовому ринку послуг. Генеральна угода з торгівлі послугами (ГАТС). Декларація про глобальну електронну торгівлю. Розвиток механізмів регулювання торгівлі послугами. Зростання обсягів міжнародного консультативного бізнесу, фінансово-кредитні послуги, туристичні послуги. Питома вага транспортних послуг. Тенденції сучасного міжнародного ринку послуг. Міжнародна торгівля ліцензіями, патентами, «ноу-хау». Інжинірингові послуги. Основні типи фрайчайзу. Лізингові операції.

Тема 29 Світовий ринок транспортних послуг.

Значення транспортних послуг у міжнародній торгівлі. Розрізнення транспортних послуг   .Особливості транспортних послуг. Специфічні характеристики видів транспорту. Вплив транспортних витрат на міжнародну торгівлю. Поняття транспортного тарифу і фрахтової ставки. Виділення галузей з погляду територіального поділу праці. Форми організації перевезень у міжнародному судноплавстві. Види коносамента. Основні пункти коносамента. Види тарифу. Види  повітряних перевезень. Міжнародні залізничні перевезення. Міжнародне автомобільне перевезення. Сучасні тенденції розвитку міжнародного транспорту . Базисні умови міжнародних перевезень. «ІНКО-ТЕРМС-90».  Міжнародні транспортні конвенції. Участь України у транспортних перевезеннях товару.

Тема 30. Ринок міжнародних туристичних послуг.

Туризм як  провідний напрямок розвитку ринку послуг. Поняття «туризм». Особливості Міжнародного туризму. Фактори впливу  на рівень попиту та пропозиції туристичних послуг. Міжнародний туризм як  соціальне явище. Основні чинники ,що  впливають на розвиток туризму. Індустрія туризму . Основні напрямки туристичної політики.  Супутні розрахунки з туризму.  Конкурентоспроможність туристичної індустрії. Групи факторів які впливають на ступінь конкурентоспроможності країни в галузі туристичного бізнесу. Принципи  які впливають на конкурентоспроможність  туристичної галузі.  Основні   стратегії конкуренції на ринку туристичних послуг. Ціноутворення в галузі  туристичного бізнесу. Системи вартісних важелів. Цінова політика  тур фірм. Зовнішні та внутрішні  фактори розвитку туризму. Характерні особливості ціноутворення в сфері туризму. Методи ціноутворення при визначенні цін турів. Регулювання туристичного ринку. Входження України в сферу туристичного бізнесу.

Тема 31. Світовий ринок страхових послуг.

Створення страхового фонду. Найважливіші  особливості страхування.  Поділ ризиків в зовнішньоекономічній діяльності. Методи управління ризиками. Класифікація міжнародних страхових організацій. Класифікація страхування. Страхування ризиків у зовнішньоекономічній діяльності. Страхування технічних ризиків і відповідальності перед третіми особами. Відшкодування прямих збитків. Пріоритетні напрями транспортного страхування в Міжнародній сфері. Заява страхувальника. Об’єкт морського страхування. Умови договору страхування. Генеральний поліс.

Тема 32. Світовий ринок інформаційних послуг.

. Поняття ринку інформаційних послуг. Види інформації. Основні характеристики якісної інформації. Форми інформації. Поділ ринку інформаційних послуг. Основні країни світового ринку інформаційних послуг. Характерні особливості сучасного інформаційного забезпечення. Особливості функціонування світового інформаційного ринку. Україна у розвитку світового ринку інформаційних послуг.

Тема 33. Світовий ринок рекламних послуг.

Економічний зміст рекламних послуг. Характерний процес рекламної діяльності. Розмежування світу на економічні зони. Витрати на рекламу. Види реклами. Класифікація видів реклами. Реклами для міжнародних ринків. Етапи планування рекламної компанії. Методи розробки рекламного бюджету. Попередня оцінка ефективності реклами. Головні характеристики реклами. Основні функції реклами. Міжнародні засоби розповсюдження реклами. Особливості розповсюдження в ЗМІ. Основні переваги і недоліки газетної, радіо і телереклами. Учасники міжнародної рекламної компанії. Основні риси ефективного рекламного оголошення. Рекламний лозунг. Правила створення результативних рекламних тестів. Організація міжнародних рекламних компаній. Особливості регулювання рекламної діяльності на інтернаціональному рівні.

Тема 34. Світовий ринок освітніх послуг.

Класифікація освітніх послуг. Особливості освітніх послуг. Освітні послуги «платні» і «безкоштовні». Неоднорідний ринок освітніх послуг.Два види цін на освітні послуги. Особливості ціни на послуги освіти. Реклама на ринку освітніх послуг. Участь України у світовому ринку освітніх послуг.

Тема 35. Світовий ринок фінансових послуг.

Особливості функціонування ринку міжнародних фінансових послуг. Види фінансових послуг. Ключові концепції фінансових установ. Умови, що формують досконалий фінансовий ринок. Ключові фактори у комерційних банках, що працюють у сфері надання послуг. Кредитні послуги. Лізинг як різновид фінансових послуг. Види лізингу. Схема лізингової угоди. Прямі і непрямі учасники лізингових угод. Класифікація видів лізингу. Участь України у світовому ринці фінансових послуг.

Тема 36. Інжинірингові послуги.

Торгівля патентами, ліцензіями, «ноу-хау».

Особливості надання інжинірингових послуг. Передумови виділення інжинірингових послуг в самостійний вид міжнародної діяльності. Принципи інжинірингу. Групи інжинірингових послуг. Консалтинг. Види реінжинірингових послуг. Етапи інжинірингового циклу. Особливості договору на консультативний інжиніринг. Основні методи розрахунку винагороди за надані інженерно-консульційні послуги. Розвиток інжинірингових послуг в Україні. Принципи міжнародної торгівлі патентами, ліцензіями, «ноу-хау». Головні країни експортери товарів інтелектуальної праці. Система ліцензійних угод та платежів.

Тема 37. Розвиток ринку послуг в Україні.

Проблеми та перспективи розвитку ринку транспортних послуг. Сучасний стан розвитку транспортної галузі. Головні автомобільні дороги України. Основні стратегічні коридори міжнародних перевезень у Центральній та Східній Європі. Коридори які пройдуть через територію України. Складові транспортної системи України. Спеціалізовані та інтегральні транспортні вузли. Основні транспортні вузли України. Транспортно-економічні райони України. Особливості українського ринку туристичних послуг. Складові туристичної галузі України. Особливості зарубіжного туризму в Україні. Основні риси сучасного виїзного  туризму в Україні. Конкурентні переваги туристичної індустрії України. Шляхи прискорення розвитку матеріально-технічної бази туристичного бізнесу в Україні. Розвиток консалтингових послуг в Україні. Головні галузі, у яких є необхідною допомога менеджмент-консультантів. Пропозиція послуг в сфері консалтингу вітчизняних та іноземних фірм. Групи фірм, що надають консультативні послуги вітчизняному ринку. Основні сектори пропозиції інформаційних послуг на українському ринку. Основні суб’єкти інформаційного ринку. Способи задоволення інформаційних потреб в Україні.

загрузка...