Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Суть фінансових інвестицій

З метою отримання прибутку тимчасово вільні кошти підпри­ємство може інвестувати в різні види підприємницької діяльності. Визначення терміна «фінансові інвестиції» наведено в П(С)БО 2 «Баланс» – це активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вар­тості капіталу або інших вигод для інвестора.

Інвестор – юридична або фізична особа, яка здійснює вкладен­ня коштів для створення основних засобів та інших активів.

Фінансові інвестиції здійснюються з метою отримання доходу у вигляді дивідендів або зростання ринкової вартості акцій, здійснення впливу на діяльність підприємства, що інвестується, отримання податкових пільг по інвестиціях тощо.

За терміном фінансові інвестиції поділяються на:

а) довготермінові – терміном більше одного року;

б) короткотермінові — терміном, що не перевищує одного року.

Довготермінові фінансові інвестиції включають:

а) інвестиції, що утримуються підприємством до їх погашення;

б) інвестиції в асоційовані підприємства – інвестиції в підпри­ємство, в якому інвестору належить блокувальний пакет акцій

(більше 25%);

в) інвестиції в дочірні підприємства – інвестиції в підприємства, які перебувають під контролем материнського підприємства;

г) інвестиції у спільну діяльність;

д) інші фінансові інвестиції.

Короткотермінові фінансові інвестиції поділяються на еквіва­ленти грошових коштів та інші.

Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і характеризуються незначним ризиком зміни вартості.

Залежно від видів придбаних паперів фінансові інвестиції поділяють на пайові та боргові. Пайові фінансові інвестиції засвід­чують право власності на частку у статутному капіталі емітента корпоративних прав (акції). Вони мають необмежений термін обігу. Боргові фінансові інвестиції не надають права власності. Вони ви­ступають як боргові цінні папери (облігації) і утримуються підпри­ємством до їх погашення з метою одержання доходу.

Методологія обліку фінансових інвестицій визначається П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції». Для з’ясування питань, пов’язаних з оцінкою та обліком фінансових інвестицій, потрібно визначитися зі спеціальними термінами, які наведені в П(С)БО 12

та інших стандартах.

Амортизована собівартість фінансової інвестиції — собівартість фінансової інвестиції з урахуванням часткового її списання внаслідок зменшення корисності, яка збільшена (зменшена) на суму накопиченої амортизації дисконту (премії).

Асоційоване підприємство – підприємство, в якому інвестору належить блокувальний (понад 25 відсотків) пакет акцій (голосів) і яке не є дочірнім або спільним підприємством інвестора.

Ефективна ставка відсотка – ставка відсотка, що визначається діленням суми річного відсотка та дисконту (або різниці річного відсотка та премії) на середню величину собівартості інвестиції (або зобов’язання) та вартості її погашення.

Контрольні учасники – учасники спільної діяльності зі створен­ням юридичної особи (спільного підприємства), які здійснюють контроль за її діяльністю. Метод ефективної ставки відсотка — ме­тод нарахування амортизації дисконту або премії, за яким сума амортизації визначається як різниця між доходом за фіксованою ставкою відсотка і добутком ефективної ставки та амортизованої вартості на початок періоду, за який нараховується відсоток.

Метод участі в капіталі – метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об’єкта інвестування.

Ринкова вартість фінансової інвестиції – сума, яку можна от­римати від продажу фінансової інвестиції на активному ринку.

Роялті — платежі за використання нематеріальних активів підприємства (патентів, торговельних марок, авторського права, програмних продуктів тощо).

Спільна діяльність – господарська діяльність зі створенням або без створення юридичної особи, яка є об’єктом спільного контролю двох або більше сторін відповідно до письмової угоди між ними.

Суттєвий вплив – повноваження брати участь у прийнятті рішень з фінансової, господарської та комерційної політики об’єкта інвестування без здійснення контролю цієї політики.

Оцінка фінансових інвестицій здійснюється у двох випадках: при безпосередньому проведенні фінансової інвестиції (первісна оцінка) та при складанні фінансової звітності (оцінка на дату балансу).

загрузка...