Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Сутність маркетингової політики розподілу.

Методи розповсюдження, збуту товарів є останнім елементом комплексу маркетингу. Збут є лише складовою комплексу маркетингу, хоча і дуже важливою. Маркетингова політика розподілу стосується задач, що знаходять­ся у взаємозв’язку з каналами руху товарів, по яких товар попадає до кінцевого споживача. Збутова політика фірми має органічно поєднуватись з іншими елементами комплексу маркетингу: характеристиками товару, його позиціонуванням на ринку, ціновими стратегіями. Методами просування товару. Витрати на збут становлять іноді до 50% роздрібної ціни товару тому питання розподілу своєї продукції виробники мають опрацьовувати дуже ретельно.

Канали розподілу (збуту) – сукупність фірм чи окремих осіб, які виконують посередницькі функції щодо фізичного переміщення товарів і перебирають на себе або сприяють переданню права власності на товари на шляху їх просування від виробника до споживача. Основна мета розподільної політики полягає у формуванні оп­тимальної розподільної системи.

У сфері розподільної політики вирішуються такі задачі:

–    формування каналів збуту, по яких товар або послуга надходять до кінцевого споживача;

–    керування каналами розподілу;

–    рішення про маркетингову логістику, тобто визначення способів
перевезень, засобів транспортування і місць розташування
складів постачання і збуту.

Крім того, у межах розподільної політики фірма здійснює такі функції:.

1)        визначення частки обороту або частки ринку;

2)     визначення ступеня розподілу;

3)   оцінка витрат на розподіл;

4)   формування іміджу каналу збуту.

Реалізація продукції у більшості випадків проводиться через по­середників, кожний з яких формує відповідний канал розподілу. Використання посередників у сфері обігу вигідно, насамперед, для виробників:

1. У цьому випадку їм приходиться мати справу з обмеженим колом зацікавлених осіб по реалізації продукції.

  1. Забезпечується широка доступність товару при русі його безпосередньо до ринку збуту.
  2. За допомогою посередників можливо скоротити кількість пря­мих контактів виробників із споживачами продукції.

Серед основних причин, які  обумовлюють використання посеред­ників, можна виділити такі:

–     організація процесу руху товарів вимагає наявності певних фінансових ресурсів;

–     створення оптимальної системи руху товарів припускає на­явність відповідних знань і досвіду в галузі кон’юнктури рин­ку свого товару, методів торгівлі і розподілу;

посередники завдяки своїм контактам, досвідові і спеціалізації дозволяють забезпечити широку доступність товару і доведен­ня його до цільових ринків

Підприємства в умовах ринкової економіки значну увагу приділя­ють проблемам оптимізації процесу просування товарів від виробни­ка до споживача. Результати їхньої господарської діяльності багато в чому залежать від того, наскільки правильно обрані канали розподілу товарів, форми і методи їхнього збуту, від широти асортименту й якості наданих підприємством послуг, пов’язаних з реалізацією про­дукції.

загрузка...