Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Сутність та види дебіторської заборгованості за нетоварними операціями

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансових звітах визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість» (опрацювати самостійно).

Дебіторська заборгованість — це сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату.

Дебітори-юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів.

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може достовірно визначена її сума.

Згідно П(С)БО 10 дебіторська заборгованість поділяється на довгострокову та поточну. При цьому враховуються такі критерії, як: строк погашення та зв’язок з нормальним операційним циклом. Операційний цикл – проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отримання коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг.

Довгострокова дебіторська заборгованість – сума дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.

Для віднесення дебіторської заборгованості до довгострокової необхідно, щоб виконувалися обидва критерії:

  • не виникає в ході нормального операційного циклу;
  • строк її погашення більше 12 місяців.

У разі, якщо строк погашення дебіторської заборгованості, що не виникає в ході нормального операційного циклу, менше року, вона відноситься до

66

поточної.

Поточна дебіторська заборгованість – сума дебіторської заборгованості,

яка виникає в ході нормального операційного циклу, або буде погашена протягом 12 місяців з дати балансу.

Дебіторська заборгованість, яка виникає в ході нормального операційного циклу визнається поточною незалежно від строку погашення

Також доцільно виділити такі види дебіторської заборгованості:

  • дебіторська заборгованість за товари, роботу, послуги (товарна);
  • дебіторська заборгованість, яка виникає від операцій підприємства інших, ніж продаж
    товарів, виконання робот, надання послуг (нетоварна).

Донетоварних операцій відносять:

–         розрахунки за виданими авансами.

–         розрахунки з підзвітними особами;
розрахунки за нарахованими доходами;

–         розрахунки за претензіями;

розрахунки за відшкодуванням завданих збитків;

–   розрахунки з іншими дебіторами.

загрузка...