Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Сутність та значення бухгалтерського облікур.

Збір, обробка і систематизація інформації про діяльність господарюючого суб’єкта має важливе значення, адже на підставі цієї інформації здійснюється контроль за діяльністю господарюючого суб’єкта з боку адміністрації, власників, держави тощо, а також приймаються управлінські та інші рішення. Вказана інформація повинна бути представлена у вигляді зрозумілому для різних її користувачів, системно та повно відображати господарську діяльність, що потребує застосування відповідних правил, принципів, способів її формування. Бухгалтерський облік як наука являє собою вчення про систему отримання, обробки і видачі інформації про господарську діяльність підприємств.

Отже, бухгалтерський облік — це основне джерело економічної інформації та важливий засіб контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства.

Бухгалтерський облік як наука виник досить давно. Автором бухгалтерії сотні років вважався монах-математик Лука Пачолі (1445-1515рр.), який є автором книги “Трактат о счетах и записях”. Але нещодавно була знайдена книга датована 1458р. “О торговле и совершенном купце”, автором якої є Бенедетто Котрульі.

В сучасних умовах господарювання бухгалтерський облік є обов’язковим для ведення всіма юридичними особами, а порядок його ведення регулюється законодавчими і нормативними актами різних рівнів. Взагалі, бухгалтерський облік встановлює взаємозв’язок між економікою і правом в процесі господарської діяльності. Економічна сторона бухгалтерського обліку дає змогу оцінити ефективність господарських операцій і процесів, а юридична – їх законність і доцільність.

Згідно закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” №996 від 16 липня 1999 . бухгалтерський облік – це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про господарську діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Отже, головною метою ведення бухгалтерського обліку є надання

44

відповідним користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності, рух грошових коштів підприємства тощо. Основними користувачами інформації, яка формується в системі бухгалтерського обліку є:

1)   адміністрація підприємства (управлінський апарат, менеджери, керівники підрозділів, які
несуть відповідальність за діяльність підприємства);

2) власники (учасники) підприємства;

3) працівники підприємства;

4) інвестори, постачальники, банки та інші кредитори;

5) контролюючі органи   (в тому числі органи ДПС);

6) інші користувачі.

Оскільки різні групи користувачів цікавить різна облікова інформація, порядок формування якої регулюється різними законодавчими і нормативними актами, то в Україні бухгалтерський облік поділяють на 3 види:

1)   фінансовий;

2) податковий;

3)   управлінський.

Фінансовий облік забезпечує повне, безперервне і взаємопов’язане відображення всіх господарських операцій, що були здійсненні на підприємстві. Під впливом цих господарських операцій відбуваються зміни в складі активів, власного капіталу і зобов’язань підприємства. Тому об’єктами фінансового обліку є активи, власний капітал, зобов’язання та господарські операції.

Фінансовий облік базується на документуванні всіх господарських операцій і періодичному проведенні інвентаризацій. Також в системі фінансового обліку здійснюється узагальнення всіх господарських явищ в грошовому вимірнику та їх відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку за допомогою подвійного запису. В кінці звітного періоду за даними фінансового обліку складається фінансова звітність. Основною формою фінансової звітності є баланс, в якому відображається стан активів, власного капіталу і зобов’язань підприємства на звітну дату.

Отже, фінансовий облік ведеться за допомогою таких елементів, як документація, інвентаризація, оцінка, калькуляція, рахунки, подвійний запис, баланс, звітність. Сукупність вказаних елементів є методом бухгалтерського (фінансового) обліку.

Обов’язковість та порядок ведення фінансового обліку регулюють наступні законодавчі і нормативні акти:

1)   Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” №996 від 16 липня   1999  р.,  який  визначає  правові  принципи  регулювання,  організації,  ведення  бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;

2) Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку (П(С)БО) –

45

нормативно- правові акти, затверджені Міністерством фінансів України, що визначають принципи та методи   ведення   бухгалтерського   обліку   і   складання   фінансової   звітності,   які   не суперечать міжнародним стандартам;

3) План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291;

4) Інструкція   про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом
Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291;

5) Накази та листи Міністерства фінансів України, що роз’яснюють порядок застосування
стандартів бухгалтерського обліку;

6) Інші нормативні акти.

Податковий облік — це облік, який ведеться за правилами податкового законодавства. Добре продумана система податкового обліку забезпечує правильне обчислення податків, своєчасну їх сплату, неможливість ухилення від оподаткування. За даними податкового обліку складають податкову звітність (декларації, розрахунки), яку подають до відповідних контролюючих органів. Слід зазначити, що в Україні термін “податковий облік” вперше з’явився в новій редакції Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97р. До 1997 р. розмежування бухгалтерського обліку на фінансовий та податковий не існувало. Будь-які зміни в податковому законодавстві зумовлювали відповідні зміни в методології бухгалтерського обліку. Відповідно до нині діючої законодавчої бази, існує ряд розбіжностей між податковим та фінансовим обліком (наприклад, при визначенні оподатковуваного та облікового прибутків). Ряд вчених розглядають податковий облік як самостійний вид обліку з виділенням йому провідного місця в системі облікової інформації. На нашу думку, податковий облік слід розглядати як підсистему бухгалтерського обліку.

Згідно закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” №996 від 16 липня 1999 р внутрішньогосподарський (управлінський) облік – система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів в процесі управління підприємством. Отже, управлінський облік ведеться підприємствами для забезпечення внутрішніх інформаційних потреб в процесі прийняття управлінських рішень. В системі управлінського обліку відтворюється, передусім, інформація про витрати. Адже саме зменшення витрат є основною умовою підвищення ефективності діяльності підприємства. Обов’язковість та порядок ведення управлінського обліку і складання внутрішньої (управлінської) звітності вирішується адміністрацією підприємства, а його дані є комерційною таємницею.

загрузка...