Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Теми рефератів

1.Особливості планування та організації сільськогосподарського виробництва

2.Методи науки і прийоми їх дослідження

3.Поняття та складові ланки аграрного підприємства і їх взаємодія

4.Реформування відносин власності в аграрних підприємствах

5.Організаційно-правові форми підприємств в умовах ринку

6.Організація селянських (фермерських) господарств

7.Установчі документи та реєстрація нових формувань

8.Агропромислова інтеграція

9.Економічна безпека, санація, банкрутство підприємства

10.Особисті підсобні господарства

11.Інфраструктура ринку та її складові

12.Організація роботи товарних бірж

13.Суть і завдання товарних бірж

14.Види біржових угод та проведення біржових торгів

15.Котирування цін та проведення біржових розрахунків

16.Агроторгові дома

17.Аукціони

18.Ярмарки

19.Оптово-продовольчі ринки

20Споживча кооперація та фірмові магазини

21.Організація агросервісу в системі АПК

22.Організація матеріально-технічного забезпечення

23.Особливості організації окремих напрямів агросервісної діяльності

24.Організація здійснення лізингових операцій

25.Організація соціальної інфраструктури

26.Організаційно-економічні основи формування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

25.Організація створення кооперативу

26.Підготовка установчих документів та проведення установчих зборів

27.Організація функціонування кооперативу

28.Формування та діяльність адміністрації кооперативу

29.Вибір виду діяльності кооперативу

30Організація господарської діяльності та формування базового капіталу

31Особливості управління в кооперативах

32Ціноутворення та результати діяльності обслуговуючих кооперативів

33.Класифікація засобів виробництва та планування амортизаційних відрахувань

34.Обґрунтування потреби підприємства та його підрозділів у засобах виробництва

35.Планування та організація використання машинно-тракторного парку

36.Організація машинно-тракторного парку та планування обсягу собівартості механізованих робіт

37.Визначення потреби в сільськогосподарській техніці та раціональне комплектування агрегатів

38.Планування та організація використання вантажного автотранспорту

39.Організація використання транспорту та визначення потреби у вантажних автомашинах

40.Планування обсягу і собівартості вантажоперевезень

41.Організація ремонтної бази, ремонту, технічного обслуговування та зберігання сільськогосподарської техніки

42.Планування потреби в оборотних засобах

43.Планування потреби в нафтопродуктах та організація нафтового господарства

44.Планування потреби в кормах

45.Планування потреби в насінні

46.Планування нагромадження і використання добрив та засобів захисту рослин

47.Завдання, принципи та методи нормування праці в сільськогосподарських підприємствах

48.Способи вивчення затрат робочого часу трудових процесів

49.Нормування праці на механізованих польових роботах

50.Нормування праці на транспортних і ручних роботах

51.Нормування праці в тваринництві

52.Поняття, принципи і завдання наукової організації праці. Форми організації праці

53.Наукова організація праці та атестація робочих місць

54.Форми і системи оплати праці

55.Оплата праці в рослинництві

56.Оплата праці в тваринництві

57.Оплата праці працівників обслуговуючих підрозділів

58.Оплата праці керівників, спеціалістів та обслуговуючого персоналу

59.Оплата праці від валового доходу

60.Планування діяльності аграрних підприємств

61.Види планів, зміст та організація внутрішньогосподар­ського планування

62.Зміст і методика стратегічного і перспективного бізнес -планування

63.Суть та організація поточного і оперативного планування

64.Зміст і методика складання бізнес-плану сільськогосподарського підприємства

65.Розробка маркетингової програми бізнес-плану

66.Обґрунтування виробничої програми підприємства

67.Планування витрат і собівартості продукції

68.Складання фінансового плану підприємства

69.Суть, принципи та особливості господарського  розрахунку в умовах ринку

70.Організація внутрішньогосподарського розрахунку

71.Організація оперативного контролю госпрозрахункових витрат у ринкових умовах

72.Формування і використання доходів госпрозрахункових підрозділів

73.Система ведення господарства. Організація земельної території сільськогосподарських підприємств

74.Поняття і класифікація системи ведення господарства

75.Система рослинництва

76.Система тваринництва

77.Система ведення обслуговуючих і підсобних промислових виробництв

78.Організація землеустрою та облаштування земельної території підприємств

79.Планування та організація виробництва продукції рослинництва

80.Методика складання технологічних карт вирощування сільськогосподарських культур

81.Планування та організація виробництва зерна

82.Планування та організація виробництва технічних культур

83.Планування та організація виробництва картоплі та овочів

84.Організація виробництва продукції садівництва і виноградарства

85.Особливості планування обслуговуючих виробництв

86.Планування роботи живого тягла

87.Планування потреби та використання електроенергії

88.Зміст та особливості планування розвитку поголів’я і виробництва продукції тваринництва

89.Організація виробництва продукції скотарства

90.Організація виробництва продукції свинарства

91.Організація виробництва продукції вівчарства

92.Організація виробництва продукції птахівництва

93.Зміст, принципи і особливості планування та організації кормовиробництва

94.Планування виробництва та використання кормів.

95.Кормовий баланс

96.Організація польового і лукопасовищного кормовиробнитцва

97Організація зеленого конвеєра

98.Організація і планування зберігання та переробки продукції рослинництва

99.Організація зберігання і переробки зерна

100.Організація зберігання і переробки цукрових буряків

101.Організація зберігання і переробки овочів та картоплі

102.Організація зберігання і переробки плодів та ягід

103.Планування обсягів виробництва, асортименту тасобівартості продукції переробки

104.Організація зберігання і переробки м’яса

105.Організація зберігання і переробки молока

106.Планування собівартості продукції переробки тваринницької продукції

Викладач                                                            Штиков Є.О.

Розглянуто на засіданні циклової комісії обліково-економічних дисциплін:

Протокол №___ від «___ »________ 200 _ р.

Голова циклової комісії                    Л.П.Павлик

загрузка...