Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ З ДИСЦИПЛІНИ “ПРАВОЗНАВСТВО”

1. Поняття та ознаки держави. Основні закономірності виникнення держави і права.

  1. 2.   Функції держави.

3. Класифікація держав за формами правління та устрою.

4. Класифікація держав за політичними режимами.

5. Поняття та ознаки права.

6. Функції права.

7. Єдність та відмінності права і моралі.

8. Загальна характеристика реалізації норм права.

9. Поняття та структура правовідносин.

11.Поняття законодавства, його система.

12.Мета і форми систематизації нормативно – правових актів.

13.Поняття й основні ознаки правової держави.

14.Основні напрямки формування громадянського суспільства і правової держави на Україні.

15.Поняття, причини і види правопорушень.

16.Поняття та види юридичної відповідальності.

17.Співвідношення законності, правопорядку, суспільного порядку і
дисципліни.

18.Характерні риси права України.

19.Конституція України  – Основний Закон держави.

20. Форма правління, державного устрою й політичного режиму України.

21.Виборче право та виборча система в Україні.

22.Основні положення конституційного ладу України.

23.Державна символіка України.

24.Громадянство України: набуття та припинення громадянства України.

25. Конституційні права та свободи людини та громадянина.

26.Конституційні обов’язки людини та громадянина.

27.3агальна характеристика системи органів державної влади в Україні.

28.Конституційний принцип поділу влади.

29.Форми і методи державного управління.

30.Система адміністративного права України.

31.Поняття та ознаки адміністративних правопорушень.

32.Види адміністративних стягнень.

33.Адміністративна відповідальність неповнолітніх.

34.Органи уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

35.Поняття та ознаки злочину.

36.Визначення, ознаки та підстави кримінального покарання.

37 Кримінальна відповідальність та її підстави

38.Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

39.Підстави, які пом’якшують та обтяжують покарання.

40.Поняття і загальна характеристика цивільної правоздатності і цивільної дієздатності.

41. Поняття і предмет цивільного права.

42.Суб’єкти цивільного права.

43.Особисті немайнові права громадян та їх захист.

44.Майнові права громадян і юридичних осіб.

45.Форми та види власності

46.Право власності та його конституційний захист.

47.Інтелектуальна власність.

48.Визначення та види цивільне – правових договорів.

49.Умови дійсності правочинів.

50 Недійсність правочинів.

51.Здійснення права на спадкування.

52.Спадкування за законом.

53.Спадкування за заповітом.

54.Форми і види зобов’язань.

55.Підстави виникнення та припинення зобов’язань

56.3дійснення цивільних прав та виконання юридичних обов’язків.

57.Відповідальність за порушення зобов’язань.

58.Поняття шлюбу, умови і порядок його укладання.

59.Правові основи шлюбного договору.

60. Підстави і порядок припинення шлюбу.

61.Визнання шлюбу недійсним.

62.Майнові та немайнові права та обов’язки подружжя.

63.Особисті немайнові права і обов’язки батьків та дітей.

64.Майнові права батьків та дітей.

65.Аліментні обов’язки батьків, дітей та інших членів сім’ї.

66.Опіка і піклування.

67.Джерела трудового права України, їх класифікація.

68.Понятгя, сторони та зміст трудового договору.

69. Підстави виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин.

70.Контракт як особлива форма трудового договору.

71.Колективний трудовий договір.

72.Умови та порядок прийняття на роботу.

73.Особливості працевлаштування та правовий стан осіб, які закінчили навчальні заклади.

74.Порядок припинення трудового договору за ініціативою працівника

75.Порядок припинення трудового договору за ініціативою власника або уповноваженого ним органа.

76. Випробування при прийомі на роботу.

77.Робочий час і його види.

78.Особливості трудової діяльності неповнолітніх.

79.Види дисциплінарних стягнень.

80.Поняття і види часу відпочинку.

81.Особливості праці жінок.

82.Підстави та види переведення на іншу роботу.

83.Матеріальна відповідальність працівників та її види.

84.Порядок розгляду колективних трудових спорів (конфліктів).

85.Конституційні гарантії права громадян на соціальний захист.

86.Поняття та види соціального забезпечення.

87.Поняття соціального страхування.

88.Трудові пенсії.

89.Види соціальних пенсій.

90.Державна допомога сім’ям з дітьми

91.Юридичні гарантії права на охорону здоров’я.

92.Особливості працевлаштування та соціального захисту інвалідів.

93.Основні засади здійснення господарської діяльності в Україні.

94.Суб’єкти господарського права та їх види.

95.Правовий статус підприємств в Україні.

96.Види господарських договорів.

97.Порядок визнання суб’єкта господарювання банкрутом.

98.Відповідальність за порушення у сфері господарювання.

99.Предмет правового регулювання фінансового права в Україні

100 Фінансова система України

101.Бюджетна система га державний бюджет України.

102.Загальна характеристика податкової системи України.

103.Поняття та види податків.

104.Платники податків та об’єкти оподаткування.

105.Відповідальність за порушення законодавства в сфері податкового права.

загрузка...