Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Теоретичні основи панування та організації роботи підприємства. Тести

Тема 1. Організаційно-економічні основи ринкових форм  господарювання.

50 Питання 1.: Сільське господарство задовольняє постійно зростаючі потреби :
1. населення у сировині, а промисловості – в продуктах харчування для виробництва продовольчих і промислових товарів широкого вжитку.
2. населення в продуктах харчування, а промисловості – у сировині для виробництва продовольчих і промислових товарів широкого вжитку.
3. населення у сировині, а промисловості – в основних засобах для виробництва продовольчих і промислових товарів широкого вжитку.
4. населення в продуктах харчування, а промисловості – грошовими коштами для виробництва продовольчих і промислових товарів широкого вжитку.
50 Питання 2.: Сільське господарство – це галузь :
1. не інтегрована в певну природноекономічну систему, в якій кожен компонент є обов’язковим елементом і виконує свою специфічну роль.
2. слабко інтегрована в певну природноекономічну систему, в якій не кожен компонент є обов’язковим елементом і виконує свою специфічну роль.
3. найвищою мірою інтегрована в певну природноекономічну систему, в якій кожен компонент є обов’язковим елементом і виконує свою специфічну роль.
50 Питання 3.: Планування та організація  діяльності підприємства – це економічна наука:
1. система спеціальних знань, пов’язана з дослідженням існуючих економічних процесів і господарських комплексів, темпів, пропорцій, а також тенденцій розвитку, виявленням глибинної їх суті і причин, що спричиняють різні відхилення від запланованих показників, договірних зобов’язань, виробничих потужностей, і об’єктивною оцінкою їх виконання.
2. про ефективність виробництва, шляхи і методи досягнення підприємством найкращих результатів при найменших затратах, предметом вивчення  є мето­ди і способи раціонального поєднання й ефективного ви­користання всіх елементів виробничого процесу на рівні підприємства.
3. яка на підставі об’єктивних законів природи і розвитку суспільства вивчає закономірності планування, раціональної побудови й ефективного ведення господарства в підприємстві.
4. яка на підставі об’єктивних законів природи  вивчає закономірності розвитку і життя біологічних об’єктів.
5. яка вивчає технологію виробництва окремих сільськогосподарських культур.
Питання 4.: Предметом науки «Планування та організація діяльності підприємства»  є:
1 управлінські рішення;
2 підприємство як суб’єкт господарювання;
3 зовнішнє середовище.
4 внутрішнє середовище.
50 Питання 5.: В науці «Планування та організація діяльності підприємства»  застосовують прийом дослідження  –  аналіз, який являє собою:
1. розкладання предмета або явищ на складові частини та елементи з метою детального вивчення кожної частини окремо, дослідження зв’язків між ними.
2. докладне вивчення досвіду роботи типових, передових сільськогосподарських підприємств та їх підрозділів, прогресивних технологій і прийомів роботи, систем ведення землеробства й тваринництва.
3. дослідження масових даних для встановлення впливу окремих факторів  на кінцеві результати виробництва.
4. порівняння декількох варіантів вирішення організаційно-економічних завдань і вибір з них найдоцільнішого та найефективнішого.
5. обґрунтування ефективності нових тенденцій у розвитку форм організації праці, систем землеробства і тваринництва, технології виробництва й окремих прийомів.
50 Питання 6.: В науці «Планування та організація діяльності підприємства»  застосовують прийом дослідження – монографічний, який являє собою:
1. розкладання предмета або явищ на складові частини та елементи з метою детального вивчення кожної частини окремо, дослідження зв’язків між ними.
2. докладне вивчення досвіду роботи типових, передових сільськогосподарських підприємств та їх підрозділів, прогресивних технологій і прийомів роботи, систем ведення землеробства й тваринництва.
3. дослідження масових даних для встановлення впливу окремих факторів  на кінцеві результати виробництва.
4. порівняння декількох варіантів вирішення організаційно-економічних завдань і вибір з них найдоцільнішого та найефективнішого.
5. обґрунтування ефективності нових тенденцій у розвитку форм організації праці, систем землеробства і тваринництва, технології виробництва й окремих прийомів.
50 Питання 7.: В науці «Планування та організація діяльності підприємства»  застосовують прийом дослідження -статистичний, який являє собою:
1. розкладання предмета або явищ на складові частини та елементи з метою детального вивчення кожної частини окремо, дослідження зв’язків між ними.
2. докладне вивчення досвіду роботи типових, передових сільськогосподарських підприємств та їх підрозділів, прогресивних технологій і прийомів роботи, систем ведення землеробства й тваринництва.
3. дослідження масових даних для встановлення впливу окремих факторів  на кінцеві результати виробництва.
4. порівняння декількох варіантів вирішення організаційно-економічних завдань і вибір з них найдоцільнішого та найефективнішого.
5. обґрунтування ефективності нових тенденцій у розвитку форм організації праці, систем землеробства і тваринництва, технології виробництва й окремих прийомів.
50 Питання 8.: В науці «Планування та організація діяльності підприємства»  застосовують прийом дослідження – розрахунково-конструктивний, який являє собою:
1. розкладання предмета або явищ на складові частини та елементи з метою детального вивчення кожної частини окремо, дослідження зв’язків між ними.
2. докладне вивчення досвіду роботи типових, передових сільськогосподарських підприємств та їх підрозділів, прогресивних технологій і прийомів роботи, систем ведення землеробства й тваринництва.
3. дослідження масових даних для встановлення впливу окремих факторів  на кінцеві результати виробництва.
4. порівняння декількох варіантів вирішення організаційно-економічних завдань і вибір з них найдоцільнішого та найефективнішого.
5. обґрунтування ефективності нових тенденцій у розвитку форм організації праці, систем землеробства і тваринництва, технології виробництва й окремих прийомів.
50 Питання 9.: В науці «Планування та організація діяльності підприємства»  застосовують прийом дослідження – експериментальний, який являє собою:
1. розкладання предмета або явищ на складові частини та елементи з метою детального вивчення кожної частини окремо, дослідження зв’язків між ними.
2. докладне вивчення досвіду роботи типових, передових сільськогосподарських підприємств та їх підрозділів, прогресивних технологій і прийомів роботи, систем ведення землеробства й тваринництва.
3. дослідження масових даних для встановлення впливу окремих факторів  на кінцеві результати виробництва.
4. порівняння декількох варіантів вирішення організаційно-економічних завдань і вибір з них найдоцільнішого та найефективнішого.
5. обґрунтування ефективності нових тенденцій у розвитку форм організації праці, систем землеробства і тваринництва, технології виробництва й окремих прийомів.
50 Питання 10.: Підприємство – це :
1. самостійний суб’єкт господарювання, який має права юридичної особи і здійснює свою діяльність (виробничу, комерційну, науково-дослідну) з метою одержання збитку .
2. самостійний суб’єкт господарювання, який має права юридичної особи і здійснює свою діяльність (виробничу, комерційну, науково-дослідну) з метою одержання прибутку.
3. самостійний суб’єкт господарювання, який не має права юридичної особи і здійснює свою діяльність (виробничу, комерційну, науково-дослідну) з метою одержання прибутку.
75 Питання 11.: Сільськогосподарське (аграрне) підприємство – це юридична особа, основним видом діяльності якої є виробництво та переробка сільськогосподарської продукції, виручка від реалізації якої становить :
1. не менше 99  відсотків загальної суми виручки.
2. не більше 1   відсотка загальної суми виручки.
3. не більше 25 відсотків загальної суми виручки.
4. не менше 75 відсотків загальної суми виручки.
5. не менше 50 відсотків загальної суми виручки.
50 Питання 12.: Основна мета діяльності підприємства :
1. одержання прибутку.
2. одержання збитку.
3. виробництво продукції.
4. створення нових робочих місць.
5. забезпечення населення товарами і послугами.
50 Питання 13.: Акціонерне товариство може бути двох видів:
1. відкрите, акції якого розповсюджуються без обмежень для придбання
2. закрите, акції якого розповсюджуються тільки між засновниками.
3. командитне, акції якого розповсюджуються тільки на фондовій біржі.
4. вірні відповіді 1,3.
5. вірні відповіді 1,2.
75 Питання 14.: Акціонерним товариством є підприємство, створене на засадах угоди юридичними особами або громадянами шляхом об’єднання їх майна та ведення підприємницької діяльності з метою одержання прибутку, яке має статутний фонд:
1. поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства.
2. поділений на частки в розмірах, визначених установчими документами, учасники товариства відповідають за його зобов’язаннями тільки своєю часткою у загальному майні.
3. поділений на частки у визначених установчими документами розмірах, особливою характеристикою товариства є додаткова відповідальність його учасників, тобто останні відповідають за зобов’язаннями товариства своїми внесками до статутного фонду, а при їх нестачі – додатково власним майном в однаковому (кратному до внеску кожного учасника) розмірі для всіх учасників.
75 Питання 15.: Товариство з обмеженою відповідальністю – це підприємство, створене на засадах угоди юридичними особами або громадянами шляхом об’єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку, яке має статутний фонд:
1. поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства.
2. поділений на частки в розмірах, визначених установчими документами, учасники товариства відповідають за його зобов’язаннями тільки своєю часткою у загальному майні.
3. поділений на частки у визначених установчими документами розмірах, особливою характеристикою товариства є додаткова відповідальність його учасників, тобто останні відповідають за зобов’язаннями товариства своїми внесками до статутного фонду, а при їх нестачі – додатково власним майном в однаковому (кратному до внеску кожного учасника) розмірі для всіх учасників.
75 Питання 16.: Сільськогосподарський виробничий кооператив (СВК) – це юридична особа, утворена об’єднанням фізичних осіб, які є :
1. сільськогосподарськими товаровиробниками, для спільного виробництва продукції сільського, рибного і лісового господарства на засадах не обов’язкової трудової участі в процесі виробництва.
2. сільськогосподарськими товаровиробниками, для спільного виробництва продукції сільського, рибного і лісового господарства на засадах обов’язкової трудової участі в процесі виробництва.
3. сільськогосподарськими споживачами, для спільного споживання виробничих ресурсів в процесі виробництва.
75 Питання 17.: Приватне підприємство – це самостійний господарюючий статутний суб’єкт, що є :
1. юридичною особою, має самостійний баланс, власні основні й оборотні кошти, розрахунковий та інші рахунки в банках, укладає угоди, може створювати філії та представництва і бути засновником або членом асоціацій, інших об’єднань.
2. юридичною особою, має самостійний баланс, власні основні й оборотні кошти, розрахунковий та інші рахунки в банках, але не може укладає угоди, не може створювати філії та представництва і бути засновником або членом асоціацій, інших об’єднань.
3. різновидом особистого підсобного господарства.
75 Питання 18.: Селянське (фермерське) господарство (СФГ) є формою підприємництва громадян України, які виявили бажання переважно:
1. особистою працею членів цього господарства виробляти товарну продукцію сільського господарства, займатися її переробкою і реалізацією.
2. найманою працею  виробляти товарну продукцію сільського господарства, займатися її переробкою і реалізацією.
3. особистою працею членів цього господарства виробляти  продукцію здебільшого для власного споживання.
50 Питання 19.: Чи мають право підприємства на добровільних засадах об’єднувати свою виробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності:
1. ні  , так як такі об’єднання не передбачені чинними  законами України.
2. так,  якщо це не суперечить антимонопольному законодавству України.
3. ні ,  бо це  суперечить антимонопольному законодавству України.
4. так,  якщо це передбачено міжнародними угодами України .
100 Питання 20.: Асоціація – це договірне об’єднання, створене з метою:
1. постійної координації господарської діяльності і є добровільним об’єднанням підприємств на базі головного підприємства (як правило, переробного).
2. кооперації аграрних і промислових підприємств, а також банків з можливою участю в спільній діяльності підприємств та організацій інших галузей – будівельних, торгових, наукових тощо.
3. спільного виробництва продукції сільського, рибного і лісового господарства на засадах обов’язкової трудової участі в процесі виробництва.
100 Питання 21.: Холдингова компанія – це :
1. така форма акціонерного володіння капіталом, при якому материнська (головна) компанія, володіючи контрольним пакетом акцій дочірніх компаній, об’єднаних в єдину структуру, забезпечує собі управління і контроль за всіма підприємствами, що входять до її складу.
2. тимчасові статутні об’єднання, форма господарювання, заснована на кооперації аграрних і промислових підприємств, а також банків з можливою участю в спільній діяльності підприємств та організацій інших галузей – будівельних, торгових, наукових тощо.
3. статутне об’єднання підприємств, наукових організацій, банків тощо на основі повної фінансової залежності від одного або групи підприємств.
4. підприємство,  засноване на державній, загальнодержавній або комунальній власності. Підприємство створюється згідно з рішенням власника майна чи уповноваженого ним органу.
5. підприємство, що базується на спільній власності українського та іноземного учасника з метою одержання прибутку.
100 Питання 22.: Консорціум – це:
1. така форма акціонерного володіння капіталом, при якому материнська (головна) компанія, володіючи контрольним пакетом акцій дочірніх компаній, об’єднаних в єдину структуру, забезпечує собі управління і контроль за всіма підприємствами, що входять до її складу.
2. тимчасові статутні об’єднання, форма господарювання, заснована на кооперації аграрних і промислових підприємств, а також банків з можливою участю в спільній діяльності підприємств та організацій інших галузей – будівельних, торгових, наукових тощо.
3. статутне об’єднання підприємств, наукових організацій, банків тощо на основі повної фінансової залежності від одного або групи підприємств.
4. підприємство,  засноване на державній, загальнодержавній або комунальній власності. Підприємство створюється згідно з рішенням власника майна чи уповноваженого ним органу.
5. підприємство, що базується на спільній власності українського та іноземного учасника з метою одержання прибутку.
100 Питання 23.: Концерн – це:
1. така форма акціонерного володіння капіталом, при якому материнська (головна) компанія, володіючи контрольним пакетом акцій дочірніх компаній, об’єднаних в єдину структуру, забезпечує собі управління і контроль за всіма підприємствами, що входять до її складу.
2. тимчасові статутні об’єднання, форма господарювання, заснована на кооперації аграрних і промислових підприємств, а також банків з можливою участю в спільній діяльності підприємств та організацій інших галузей – будівельних, торгових, наукових тощо.
3. статутне об’єднання підприємств, наукових організацій, банків тощо на основі повної фінансової залежності від одного або групи підприємств.
4. підприємство,  засноване на державній, загальнодержавній або комунальній власності. Підприємство створюється згідно з рішенням власника майна чи уповноваженого ним органу.
5. підприємство, що базується на спільній власності українського та іноземного учасника з метою одержання прибутку.
100 Питання 24.: Державне підприємство – це  :
1. така форма акціонерного володіння капіталом, при якому материнська (головна) компанія, володіючи контрольним пакетом акцій дочірніх компаній, об’єднаних в єдину структуру, забезпечує собі управління і контроль за всіма підприємствами, що входять до її складу.
2. тимчасові статутні об’єднання, форма господарювання, заснована на кооперації аграрних і промислових підприємств, а також банків з можливою участю в спільній діяльності підприємств та організацій інших галузей – будівельних, торгових, наукових тощо.
3. статутне об’єднання підприємств, наукових організацій, банків тощо на основі повної фінансової залежності від одного або групи підприємств.
4. підприємство,  засноване на державній, загальнодержавній або комунальній власності. Підприємство створюється згідно з рішенням власника майна чи уповноваженого ним органу.
5. підприємство, що базується на спільній власності українського та іноземного учасника з метою одержання прибутку.
100 Питання 25.: Спільне підприємство – це :
1. така форма акціонерного володіння капіталом, при якому материнська (головна) компанія, володіючи контрольним пакетом акцій дочірніх компаній, об’єднаних в єдину структуру, забезпечує собі управління і контроль за всіма підприємствами, що входять до її складу.
2. тимчасові статутні об’єднання, форма господарювання, заснована на кооперації аграрних і промислових підприємств, а також банків з можливою участю в спільній діяльності підприємств та організацій інших галузей – будівельних, торгових, наукових тощо.
3. статутне об’єднання підприємств, наукових організацій, банків тощо на основі повної фінансової залежності від одного або групи підприємств.
4. підприємство,  засноване на державній, загальнодержавній або комунальній власності. Підприємство створюється згідно з рішенням власника майна чи уповноваженого ним органу.
5. підприємство, що базується на спільній власності українського та іноземного учасника з метою одержання прибутку.
100 Питання 26.: Особисте підсобне господарство – це :.
1. форма ведення сільськогосподар­ського виробництва, що здійснюється особистою працею громадянина та членів сім’ї з метою задоволення власних потреб у продовольстві і реалізації лишків сільськогосподарської продукції
2. тимчасові статутні об’єднання, форма господарювання, заснована на кооперації аграрних і промислових підприємств, а також банків з можливою участю в спільній діяльності підприємств та організацій інших галузей – будівельних, торгових, наукових тощо.
3. статутне об’єднання підприємств, наукових організацій, банків тощо на основі повної фінансової залежності від одного або групи підприємств.
4. підприємство,  засноване на державній, загальнодержавній або комунальній власності. Підприємство створюється згідно з рішенням власника майна чи уповноваженого ним органу.
5. підприємство, що базується на спільній власності українського та іноземного учасника з метою одержання прибутку.

Тема  2. Організація інфраструктури аграрного ринку

50 Питання 1.: Товарна біржа згідно з чинним законодавством України – це :
1. організація, що об’єднує юридичних та фізичних осіб, які здійснюють виробничу і комерційну діяльність, і має на меті надання послуг в укладанні біржових угод, виявленні цін, попиту й пропозиції на товари, вивчення, упорядкува­ння, прискорення товарообігу і пов’язаних з ним торгових операцій.
2. тимчасові статутні об’єднання, форма господарювання, заснована на кооперації аграрних і промислових підприємств, а також банків з можливою участю в спільній діяльності підприємств та організацій інших галузей – будівельних, торгових, наукових тощо.
3. статутне об’єднання підприємств, наукових організацій, банків тощо на основі повної фінансової залежності від одного або групи підприємств.
4. підприємство,  засноване на державній, загальнодержавній або комунальній власності. Підприємство створюється згідно з рішенням власника майна чи уповноваженого ним органу.
5. підприємство, що базується на спільній власності українського та іноземного учасника з метою одержання прибутку.
50 Питання 2.: Біржова угода – це угода :
1. купівлі-продажу, або угода про взаємну передачу прав і обов’язків щодо біржового товару, допущеного до обігу на біржі.
2. купівлі-продажу, або угода про взаємну передачу прав і обов’язків щодо товару або послуги, між українськими та іноземними учасниками з метою одержання прибутку. .
3. будь яка угода купівлі або продажу.
75 Питання 3.: Угода з коротким строком поставки ( “касова” або “спотова”):
1. виконання таких угод починається із моменту їх укладання, а поставка товару здійснюється в термін протягом 1 до 3О днів.
2. це взаємопередача прав і обов’язків на реальний товар з відстроченою поставкою, через 3,6,9 місяців. Об’єктом торгівлі при  угодах є товар, який буде вироблено (вирощено) на момент його поставки. Такі угоди дають змогу товаровиробнику самому авансувати майбутнє виробництво.
3. укладаються не на обсяги товару, а тільки на певну кількість контрактів. Об’єктом ф’ючерсної угоди може бути тільки один вид продукції. Мета укладання ф’ючерсної угоди – одержання різниці між ціною контракту на момент його укладання та ціною на день закінчення контракту. Якщо за цей період ціна зросте, то продавець програє.
4. це контракт між двома контрагентами, один з яких одержує премію і бере на себе зобов’язання продати чи купити, а другий сплачує премію та одержує право купити чи продати певний товар за конкретною ціною протягом визначеного терміну.
75 Питання 4.: Угоди з відстроченою поставкою (“форвардні”):
1. виконання таких угод починається із моменту їх укладання, а поставка товару здійснюється в термін протягом 1 до 3О днів.
2. це взаємопередача прав і обов’язків на реальний товар з відстроченою поставкою, через 3,6,9 місяців. Об’єктом торгівлі при  угодах є товар, який буде вироблено (вирощено) на момент його поставки. Такі угоди дають змогу товаровиробнику самому авансувати майбутнє виробництво.
3. укладаються не на обсяги товару, а тільки на певну кількість контрактів. Об’єктом угоди може бути тільки один вид продукції. Мета укладання  угоди – одержання різниці між ціною контракту на момент його укладання та ціною на день закінчення контракту. Якщо за цей період ціна зросте, то продавець програє.
4. це контракт між двома контрагентами, один з яких одержує премію і бере на себе зобов’язання продати чи купити, а другий сплачує премію та одержує право купити чи продати певний товар за конкретною ціною протягом визначеного терміну.
75 Питання 5.: Ф’ючерсні угоди:
1. виконання таких угод починається із моменту їх укладання, а поставка товару здійснюється в термін протягом 1 до 3О днів.
2. це взаємопередача прав і обов’язків на реальний товар з відстроченою поставкою, через 3,6,9 місяців. Об’єктом торгівлі при  угодах є товар, який буде вироблено (вирощено) на момент його поставки. Такі угоди дають змогу товаровиробнику самому авансувати майбутнє виробництво.
3. укладаються не на обсяги товару, а тільки на певну кількість контрактів. Об’єктом угоди може бути тільки один вид продукції. Мета укладання  угоди – одержання різниці між ціною контракту на момент його укладання та ціною на день закінчення контракту. Якщо за цей період ціна зросте, то продавець програє.
4. це контракт між двома контрагентами, один з яких одержує премію і бере на себе зобов’язання продати чи купити, а другий сплачує премію та одержує право купити чи продати певний товар за конкретною ціною протягом визначеного терміну.
75 Питання 6.: Опціонна угода:
1. виконання таких угод починається із моменту їх укладання, а поставка товару здійснюється в термін протягом 1 до 3О днів.
2. це взаємопередача прав і обов’язків на реальний товар з відстроченою поставкою, через 3,6,9 місяців. Об’єктом торгівлі при  угодах є товар, який буде вироблено (вирощено) на момент його поставки. Такі угоди дають змогу товаровиробнику самому авансувати майбутнє виробництво.
3. укладаються не на обсяги товару, а тільки на певну кількість контрактів. Об’єктом угоди може бути тільки один вид продукції. Мета укладання  угоди – одержання різниці між ціною контракту на момент його укладання та ціною на день закінчення контракту. Якщо за цей період ціна зросте, то продавець програє.
4. це контракт між двома контрагентами, один з яких одержує премію і бере на себе зобов’язання продати чи купити, а другий сплачує премію та одержує право купити чи продати певний товар за конкретною ціною протягом визначеного терміну.
50 Питання 7.: Котирувальна ціна – це:
1. ціна, визначена котирувальною комісією біржі шляхом аналізу цін біржових угод, цін продавців і покупців на підставі єдиних критеріїв та спеціальних методів.
2. ціна, визначена котирувальною комісією біржі шляхом аналізу цін  угод на організованому і неорганізованому ринку сільськогосподарської продукції , цін продавців і покупців на підставі єдиних критеріїв та спеціальних методів.
3. узагальнююче поняття ціни у міжнародній практиці.
75 Питання 8.: Аукціони – це :
1. продаж окремих партій або одиничних екземплярів продукції з публічного торгу у встановленому місці та визначений час на основі змагальності покупців. Ціною укладеної угоди є найвища із них. що названа в процесі торгу.
2. організаційно оформлена, короткострокова та періодична форма оптового ринку на основі огляду товару або його зразків.
3. місце здійснення регулярних торгових угод на підставі організованої продажі та купівлі певних видів сільськогосподарської продукції і продовольства.
4. добровільне об’єднання громадян для спільного ведення господарської діяльності з метою поліпшення свого економічного та соціального стану, вона передбачає торговельну, виробничу та іншу діяльність.
5. реалізація виробленої продукції через власні магазини
75 Питання 9.: Ярмарки – це :
1. продаж окремих партій або одиничних екземплярів продукції з публічного торгу у встановленому місці та визначений час на основі змагальності покупців. Ціною укладеної угоди є найвища із них. що названа в процесі торгу.
2. організаційно оформлена, короткострокова та періодична форма оптового ринку на основі огляду товару або його зразків.
3. місце здійснення регулярних торгових угод на підставі організованої продажі та купівлі певних видів сільськогосподарської продукції і продовольства.
4. добровільне об’єднання громадян для спільного ведення господарської діяльності з метою поліпшення свого економічного та соціального стану, вона передбачає торговельну, виробничу та іншу діяльність.
5. реалізація виробленої продукції через власні магазини
75 Питання 10.: Оптово-продовольчий ринок (ОПР) – це :
1. продаж окремих партій або одиничних екземплярів продукції з публічного торгу у встановленому місці та визначений час на основі змагальності покупців. Ціною укладеної угоди є найвища із них. що названа в процесі торгу.
2. організаційно оформлена, короткострокова та періодична форма оптового ринку на основі огляду товару або його зразків.
3. місце здійснення регулярних торгових угод на підставі організованої продажі та купівлі певних видів сільськогосподарської продукції і продовольства.
4. добровільне об’єднання громадян для спільного ведення господарської діяльності з метою поліпшення свого економічного та соціального стану, вона передбачає торговельну, виробничу та іншу діяльність.
5. реалізація виробленої продукції через власні магазини
75 Питання 11.: Споживча кооперація – це :
1. продаж окремих партій або одиничних екземплярів продукції з публічного торгу у встановленому місці та визначений час на основі змагальності покупців. Ціною укладеної угоди є найвища із них. що названа в процесі торгу.
2. організаційно оформлена, короткострокова та періодична форма оптового ринку на основі огляду товару або його зразків.
3. місце здійснення регулярних торгових угод на підставі організованої продажі та купівлі певних видів сільськогосподарської продукції і продовольства.
4. добровільне об’єднання громадян для спільного ведення господарської діяльності з метою поліпшення свого економічного та соціального стану, вона передбачає торговельну, виробничу та іншу діяльність.
5. реалізація виробленої продукції через власні магазини
75 Питання 12.: Фірмові магазини – це :
1. продаж окремих партій або одиничних екземплярів продукції з публічного торгу у встановленому місці та визначений час на основі змагальності покупців. Ціною укладеної угоди є найвища із них. що названа в процесі торгу.
2. організаційно оформлена, короткострокова та періодична форма оптового ринку на основі огляду товару або його зразків.
3. місце здійснення регулярних торгових угод на підставі організованої продажі та купівлі певних видів сільськогосподарської продукції і продовольства.
4. добровільне об’єднання громадян для спільного ведення господарської діяльності з метою поліпшення свого економічного та соціального стану, вона передбачає торговельну, виробничу та іншу діяльність.
5. реалізація виробленої продукції через власні магазини
75 Питання 13.: Агросервісні структури  надають широку номенклатуру виробничих послуг для сільського господарства:
1. послуги матеріально-технічного забезпечення , ремонт і обслуговування машинно-тракторного парку, транспортні послуги, агрохімічні роботи.
2. охоронні послуги.
3. банківські послуги
75 Питання 14.: Лізинг-це:
1. дозвіл, виданий уповноваженими органами державної влади на здійснення певного виду діяльності.
2. договір, укладений двома сторонами, відповідно до якого одна сторона (лізингодавець) надає в користування іншій стороні (лізингоодержувачу) об’єкт лізингу на визначений період і за певну плату.
3. така форма акціонерного володіння капіталом, при якому материнська (головна) компанія, володіючи контрольним пакетом акцій дочірніх компаній, об’єднаних в єдину структуру, забезпечує собі управління і контроль за всіма підприємствами, що входять до її складу.
100 Питання 15.: Соціальна інфраструктура – це:
1. організація, що об’єднує юридичних та фізичних осіб, які здійснюють виробничу і комерційну діяльність, і має на меті надання послуг в укладанні біржових угод, виявленні цін, попиту й пропозиції на товари, вивчення, упорядкува­ння, прискорення товарообігу і пов’язаних з ним торгових операцій.
2. сукупність підприємств, установ і закладів, які забезпечують соціально-культурні та житлово-побутові умови сільського населення з метою гарантування відтворення кваліфікованої робочої сили та стабілізації трудових колективів.
3. тимчасові статутні об’єднання, форма господарювання, заснована на кооперації аграрних і промислових підприємств, а також банків з можливою участю в спільній діяльності підприємств та організацій інших галузей – будівельних, торгових, наукових тощо.
загрузка...