Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

1.  Основні закономірності виникнення держави і права.

2.  Поняття, ознаки, функції держави.

3. Класифікація держав за формами правління та устрою.

4. Класифікація держав за політичними режимами.

5. Поняття, ознаки та функції права.

6.  Походження, суть та історичні типи держави.

7. Єдність та відмінності права і моралі.

8. Загальна характеристика реалізації норм права.

9. Поняття та структура юридичних норм.

10. Поняття та структура правовідносин.

11. Поняття законодавства, його система.

12. Мета та форми систематизації нормативно – правових актів.

13. Поняття й основні ознаки правової держави.

14.Основні напрямки формування громадянського суспільства та правової держави на Україні.

15. Поняття, причини і види правопорушень.

16.Поняття та види юридичної відповідальності.

17.Співвідношення законності, правопорядку, суспільного порядку та
дисципліни.

18. Характерні риси права України.

19. Конституція України – Основний Закон держави.

20. Форма правління, державного устрою й політичного режиму України.

21. Виборче право та виборча система в Україні.

22. Основні положення конституційного ладу України.

23. Державна символіка України.

24.Громадянство України: набуття та припинення громадянства України.

25. Конституційні права, свободи та обов’язки людини та громадянина.

26. Судова гілка влади. Характеристика Конституційного суду та судів загальної юрисдикції.

27.3агальна характеристика системи органів державної влади в Україні.

28. Конституційний принцип поділу влади.

29. Форми і методи державного управління. Державна служба.

30. Система адміністративного права України.

31. Поняття та ознаки адміністративних правопорушень.

32.Види адміністративних стягнень. Стягнення за адміністративні правопорушення громадського порядку.

33. Адміністративна відповідальність неповнолітніх.

34. Органи, що уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

35. Поняття та ознаки злочину. Співучасть у злочині.

36. Визначення, ознаки та підстави кримінального покарання.

37. Кримінальна відповідальність та її підстави.

38. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

39. Підстави, які пом’якшують та обтяжують покарання.

40. Поняття і загальна характеристика цивільної правоздатності і цивільної дієздатності.

41. Поняття, предмет, джерела цивільного права.

42. Суб’єкти та об’єкти цивільного права.

43. Особисті немайнові права громадян та їх захист.

44. Майнові права громадян і юридичних осіб.

45. Поняття, форми та види власності.

46. Зміст, сторони, умови укладання договорів купівлі – продажу.

47. Інтелектуальна власність.

48. Визначення та види цивільно – правових договорів.

49. Умови дійсності правочинів. Недійсність правочинів.

50. Поняття, строки позовної давності.

51. Здійснення права на спадкування.

52. Спадкування за законом.

53. Спадкування за заповітом.

54. Форми і види зобов’язань, підстави їх виникнення та припинення.

55. Представництво та довіреність.

56. 3дійснення цивільних прав та виконання юридичних обов’язків.

57. Відповідальність за порушення зобов’язань.

58. Поняття шлюбу, умови і порядок його укладання.

59. Правові основи шлюбного договору.

60. Підстави і порядок припинення шлюбу. Визнання шлюбу недійсним.

61. Особиста приватна власність подружжя. Право спільної сумісної власності.

62.Майнові та немайнові права та обов’язки подружжя.

63.Особисті немайнові права і обов’язки батьків та дітей.

64. Майнові права батьків та дітей.

65. Аліментні обов’язки батьків, дітей та інших членів сім’ї.

66. Опіка і піклування.

67. Джерела трудового права України, їх класифікація.

68. Поняття, сторони та зміст трудового договору.

69.Підстави виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин.

70. Контракт як особлива форма трудового договору.

71. Колективний трудовий договір.

72. Умови та порядок прийняття на роботу.

73. Особливості працевлаштування та правовий стан осіб, які закінчили навчальні заклади.

74. Порядок припинення трудового договору за ініціативою працівника.

75. Порядок припинення трудового договору за ініціативою власника або уповноваженого ним органа.

76. Випробування при прийомі на роботу.

77. Робочий час і його види.

78. Особливості трудової діяльності жінок та неповнолітніх.

79. Види дисциплінарних стягнень.

80. Поняття і види часу відпочинку.

81. Оплата праці. Мінімальна заробітна плата.

82. Підстави та види переведення на іншу роботу.

83. Матеріальна відповідальність працівників та її види.

84. Порядок розгляду індивідуальних та колективних трудових спорів.

85. Конституційні гарантії права громадян на соціальний захист.

86. Поняття та види соціального забезпечення.

87. Поняття соціального страхування.

88. Трудові та соціальні пенсії.

89. Екологічні права та обов’язки громадян України.

90. Державна допомога сім’ям з дітьми.

91. Юридичні гарантії права на охорону здоров’я.

92. Особливості працевлаштування та соціального захисту інвалідів.

93. Основні засади здійснення господарської діяльності в Україні.

94. Суб’єкти господарського права та їх види.

95. Правовий статус підприємств в Україні.

96. Види господарських договорів.

97 .Порядок визнання суб’єкта господарювання банкрутом.

98. Відповідальність за порушення у сфері господарювання.

99. Поняття, предмет, джерела земельного права.

100. Поняття, предмет, джерела фінансового права.

101. Бюджетна система та Державний бюджет України.

102. Загальна характеристика податкової системи України.

103. Поняття та види податків.

104. Адвокатура. Нотаріат. Міліція.

105. Поняття та види банківського кредитування.


загрузка...