Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Теорія грошей

План

  1. Класична кількісна теорія грошей.
  2. Внесок Джорджа Майкла Кейнса в розвиток кількісної теорії грошей.
  3. Неокласичний варіант кількісної теорії грошей.

Література:    Савлук ст. 329-335;
Александров М.М. ст. 84-94, 256-263.

1. Класична кількісна теорія грошей.

Ряд вчених приділяли увагу визначенню взаємозв’язків кількості грошей, цін та товарів, ігноруючи при цьому суть грошей, їх виникнення та розвиток. Саме в рамках цього напрямку розвивалась класична кількісна теорія грошей, яка вивчала вплив грошей та грошово-кредитних відносин на стан економіки. В основі цієї теорії лежить твердження про те, що будь яка зміна кількості грошей веде до пропорційної зміни абсолютного рівня цін товарів, послуг, а відтак до зміни номінального вираження ВВП, національного доходу та ін.

Кількісна теорія грошей зародилась в 16 ст. Саме в цей чає в Європі відбувалося швидке зростання цін, відоме під назвою «революція цін»
(3-5 разів). Виникла необхідність з’ясувати причини цього тривожного явища. Збільшення припливу золота з Америки збільшило кількість грошей, а отже й товарні ціни. Це було перше підтвердження того, що вартість грошей залежить від їх кількості. (Ж.Боден, Дж.Локк, Д.Юм та інші).

Кількісна теорія створювала відповідну методологічну основу і для характеристики принципів формування вартості грошей. В питанні визначення вартості грошей позиція кількісної теорії співпадає з теорією грошового номіналізму.

Теоретичні ідеї кількісної теорії грошей є методологічною основою її класичного і неокласичного напрямків.

Класична кількісна теорія грошей і цін оптимально може бути виражена в рамках аналізу «рівняння обміну», ще його називають формулою Фішера:

ГШ = ЦТ де:

Г – кількість грошей в обігу;

Ш – швидкість обігу за певний період;

Ц – середній рівень цін;

Т – обсяг товарів і послуг, що реалізовані за цей період.

Американський економіст Фішер в своїй пралі «Купівельна спроможність грошей» дав математичне обґрунтування залежності рівня цін від маси грошових засобів, що використовується при здійсненні товарообігу.

Назву «кількісна» ця теорія отримала тому, що її основоположники пояснювали вплив грошей на економічні процеси виключно кількісними чинниками, а саме зміною маси грошей в обороті.

Визначальною ознакою кількісної теорії є положення про те, що вартість грошей і рівень товарних цін визначається змінами кількості грошей. Тобто, чим більше грошей в обороті, тим ціни вищі, а вартість грошей нижча, і навпаки.

2. Внесок Джорджа Майкла Кейнса в розвиток кількісної теорії грошей.

В період економічної кризи 30-х років 20 століття Дж. М. Кейнс
(1883-1946) аналізуючи причини «великої депресії» дійшов висновку, що класична теорія грошей не може вирішити проблеми викликані кризою. Знаменита тріада його праць, яка посіла значне місце в теорії грошових відносин: «Трактат про гроші»; «Загальна теорія зайнятості, процента і грошей»; «Трактат про грошову реформу». В своїх працях він теоретично довів, що механізм ринкової конкуренції за нових умов економічного розвитку не в змозі, сам, без втручання держави, забезпечити ефективне використання головних факторів виробництва. Цей висновок він зробив спираючись на реальні факти кризи. Він відкинув кількісну теорія попиту на гроші і створив власну, яку назвав «теорія переважання ліквідності» і визначив три основні моменти, що лежать в основі попиту на гроші:

Трансакційний мотив – відображає роль грошей як засобу обігу та платежу. Тобто, зберігання грошей як можливість розпоряджатися певною частиною грошей в майбутньому (на ремонт автомобіля);

Мотив обачливості – попит на гроші, як засіб збереження, на випадок виникнення непередбачених ситуацій, забезпечення купівельної спроможності в майбутньому.

Спекулятивний мотив – зберігання грошей яке виникає із бажання уникнути втрат капіталу при зберігання майна у формі облігацій у період очікуваного підвищення норми позичкового процента.

Отже, Дж. Кейнс перебудував теорію грошей, ввівши в неї норму процента. Він перетворив гроші в один із важливих факторів формування інвестиційного попиту і відсунув на другий план традиційний зв’язок грошей і цін.


загрузка...