Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Тести

Тема 1.  Основи фінансів підприємств

Т.1. Фінанси підприємств – це група відносин, пов`язаних з:

а) реєстрацією суб`єкта господарювання у відповідних органах;

б) формуванням статутного фонду;

в) утворенням та використанням первинних грошових доходів;

г) інвестуванням коштів у цінні папери та одержанням доходу

на  них;

д) виконанням податкових та інших платежів у бюджет;

е) створенням резервного фонду Кабінету Міністрів.

є) наявність готівки у касі підприємства;

ж) сукупність різноманітних спеціалізованих фондів та грошових

нагромаджень;

з) сукупність економічних відносин з приводу виробництва, обміну,

розподілу та перерозподілу внутрішнього валового продукту;

и) кредитні відносини суб`єкта господарювання з установами

банків у процесі здійснення виробничої діяльності та

капітальних вкладень.

і) доходи установ, підприємств, організацій, які формуються у

процесі їх функціонування;

к) економічні відносини між суб`єктами господарювання та

бюджетною системою з приводу формування державних фінансів,  фінансів підприємств і населення;

л) система економічних відносин, пов`язаних з кругооборотом

фондів, створенням і розподілом доходів в процесі розширеного відтворення.

Т.2.  Фінансова діяльність підприємства – це:

а) економічні відносини суб`єкта господарювання в процесі

взаємовідносин з юридичними та фізичними особами;

б) економічні відносини суб`єкта господарювання з бюджетною          системою в процесі виконання фінансових зобов`язань;

в) розрахунки з постачальниками за допомогою готівки та виплата                                заробітної плати працівникам;

г)  формування різноманітних фондів грошових засобів;

д)  державна реєстрація підприємства.

Т.3. Управління фінансами підприємства передбачає:

а) наявність об`єктів і суб`єктів управління;

б) існування місцевих органів самоврядування;

в) наявність у суб`єктів господарювання та держави фінансових

ресурсів;

г) існування законодавчих та виконавчих органів влади.

Т.4.  Розподільча функція фінансів підприємств дозволяє:

а) розподіляти фінансові ресурси на основі законодавчого

регулювання;

б) здійснювати управління фінансовою роботою;

в) здійснювати контроль за фінансовою діяльністю підприємств;

г) використовувати ресурси держбюджету.

Т.5.  Фінансові відносини  підприємств з кредитними

установами виникають з приводу:

а) акумуляції кредитних ресурсів;

б) касово-розрахункових операцій;

в) видачі та повернення безпроцентних позик;

г) повернення кредиту;

д) страхування майна.

Т.6. Об`єктом фінансів підприємств є:

а) система грошових відносин;

б) соціальні відносини;

в) трудове законодавство;

г) розподіл грошових доходів.

Т.7. Сферою фінансових відносин підприємств є:

а) виробнича діяльність підприємств;

б) збутова діяльність підприємств;

в) розподіл валової продукції на матеріальні витрати (с),

необхідний  продукт (v), додатковий продукт (m).

Т.8. Джерелами формування фінансових ресурсів підприємств є:

а) надходження від Пенсійного фонду;

б) надходження від Фонду сприяння зайнятості населення;

в) грошові надходження підприємств від усіх видів діяльності;

г) кредитні інвестиції;

д) бюджетні асигнування.

Т.9. Передумовами ефективного функціонування фінансів

підприємств є:

а) однотипність форм власності;

б) свобода підприємництва;

в) стабільність оподаткування і його оптимальні розміри;

г) вільне ринкове ціноутворення;

д) відсутність конкуренції.

е) самофінансування підприємства;

є) необмежене державне втручання в діяльність підприємства.

Т.10. Доходами підприємств є:

а) амортизаційні відрахування;

б) виручка від реалізації продукції;

в) виручка від реалізації майна, що вибуло;

г) валовий і чистий дохід, прибуток від реалізації;

д) прибуток від операцій з цінними паперами;

е) прибуток від будівельно-монтажних робіт, виконаних

господарським способом.

Т.11. Надходженнями підприємств вважають:

а) прибуток минулих років, виявлений у поточному році;

б) кредиторська заборгованість, списана як безнадійна;

в) бюджетні асигнування;

г) стійкі пасиви;

д) мобілізація внутрішніх резервів;

е) цільові внески трудового колективу.

Т.12. До фінансових ресурсів підприємств, що мобілізуються

на  фінансовому ринку належать:

а) надходження коштів від первинного розміщення цінних паперів;

б) дивіденди від володіння цінними паперами;

в) кошти від здачі майна в оренду;

г) надходження від ф`ючерсних операцій.

д) доходи від лізингових операцій.

Т.13. До фінансових ресурсів підприємств, що формуються

при заснуванні належать:

а) кредитні інвестиції;

б) страхові відшкодування;

в) внески засновників у статутні фонди.

Т.14. В основу організації фінансів підприємств покладено:

а) форму власності;

б) порядок сплати податкових зобов`язань;

в) комерційний розрахунок;

г) напрямок діяльності підприємства на перспективу;

д) самоокупність і самофінансування.

Т.15. Види відповідальності підприємств за невиконання

фінансових зобов`язань:

а) економічна;

б) адміністративна;

в) кримінальна;

г) суспільна.

Т.16. До фінансових відносин належать відносини:

а) пов`язані з формуванням статутного фонду суб`єкта

господарювання;

б) з державною реєстрацією підприємства в органах місцевої влади;

в) що виникають у підприємства з державою з приводу

податкових та інших платежів у бюджет та цільові фонди;

г) які виникають між суб`єктами господарювання у зв’язку з

інвестуванням у цінні папери та одержанням на них доходів

у вигляді відсотків, дивідендів;

д) пов`язані з одержанням та розподілом прибутку;

е) які виникають з приводу одержання та сплати штрафних санкцій.

Т.17. Фінанси підприємства виконують наступні функції:

а) розподільча;

б) контролююча;

в) захисна;

г) організації виробництва;

д) пов`язана з прийняттям управлінських рішень за конкретними

питаннями;

е) координуюча;

є) стимулююча;

ж) фіскальна.

Т.18.  Формування фінансових ресурсів на підприємстві – це:

а) процес його кредитування;

б) утворення фондів грошових засобів для виконання

фінансових зобов`язань перед державою та іншими

суб`єктами господарювання;

в) страхові відшкодування;

г) страхові внески;

д) процес відтворення робочої сили;

е) зменшення простроченої кредиторської заборгованості на підприємстві.

Т.19. Передумовами ефективного функціонування фінансів

підприємств є:

а) різноманітність форм власності:

б) переважне застосування в процесі господарської діяльності

готівкової форми розрахунків;

в) дотримання принципів комерційного розрахунку;

г) наявність конкурентного середовища;

д) концентрація виробництва.

Т. 20. Найбільш важливі напрями фінансової роботи на

сільськогосподарських підприємствах в сучасних умовах:

а) управління готівкою;

б) розподіл прибутку;

в) акумуляція фінансових ресурсів;

г) матеріально-технічне забезпечення;

д) пошук резервів збільшення доходності.

Т.21. Фактори, які зумовили незадовільний фінансовий

стан більшості:

а) умови надання кредиту;

б) інфляція попиту;

в) амортизаційна політика;

г) протекціонізм на товари вітчизняного виробництва;

д) нестача фінансових ресурсів;

е) макроекономічна ситуація в країні.

Тема 2. Організація  грошових розрахунків підприємств

Т.1. Кошти підприємств підлягають зберіганню в банку:

а) обов`язково;

б) не обов`язково;

в) за бажанням підприємства;

г) обов`язково за виключенням ліміту.

Т.2. При здійсненні розрахункових операцій підприємство

обирає форму розрахунків:

а) самостійно;

б) за вказівкою вищестоящих органів;

в) за домовленістю з партнером;

г) за вказівкою банку.

Т.3. Які кошти знаходяться в касі підприємств:

а) готівкові;

б) розрахункові;

в) кредитні;

г) депозитні;

д) валютні.

Т.4. Готівка для видачі заробітної плати може

зберігатися в касі протягом:

а) 5 робочих днів;

б) 10 робочих днів;

в) 3 робочих днів;

г) одного робочого дня.

Т.5. Ліміт залишку готівки в касі сільськогосподарське

підприємство встановлює, виходячи з:

а) розміру оборотних фондів підприємства;

б) розміру статутного фонду;

в) рентабельності підприємства;

г) чисельності працюючих на підприємстві.

Т.6. Який документ не потрібно подавати при відкритті

рахунків у банку:

а) заяву на відкриття рахунку;

б) примірник статуту підприємства;

в) свідоцтво про державну реєстрацію в органах державної влади;

г) баланс.

Т.7. Система безготівкових розрахунків включає:

а) класифікацію розрахунків;

б) організацію розрахунків;

в) взаємовідносини підприємств з населенням;

г) взаємовідносини між підприємствами;

д) взаємовідносини підприємств з бюджетом.

Т.8. Платіжні доручення можуть бути:

а) відзивні;

б) безвідзивні;

в) прості;

г) акцептовані;

д) гарантовані.

Т.9. Чеки бувають:

а) іменні;

б) на пред`явника;

в) привілейовані;

г) грошові;

Т.10. Акредитиви бувають:

а) покриті;

б) непокриті;

в) прості;

г) переказні;

д) відзивні;

е) безвідзивні.

Т.11. Строк дії акредитиву вказується:

а) в договорі між постачальником і покупцем;

б) в заяві на відкриття акредитиву;

в) встановлюється банком-емітентом самостійно.

Т.12. Платіжна вимога-доручення виписується:

а) постачальником;

б) постачальником та покупцем, у випадку згоди останнього

оплатити за нею;

в) банком постачальника;

г) банком покупця.

Т.13. Вексель – це цінний папір, що являє собою:

а) грошове зобов`язання боржника сплатити певну суму

в указаний строк;

б) грошову вимогу постачальника до платника про сплату

певної суми грошей;

в) договір між постачальником і платником про сплату

певної суми  грошей.

Т.14. Найпоширеніші випадки застосування векселів:

а) для відстрочки часу платежу;

б) для оформлення товарного кредиту;

в) для проведення факторингу;

г) для проведення платежів у порядку планових;

д) для проведення клірингу;

е) для проведення лізингу.

Т.15. Акредитив призначений для розрахунків:

а) з одним постачальником;

б) з декількома постачальниками;

в) з декількома заготівельними організаціями.

Т.16. Розрахунки платіжними дорученнями можуть

здійснюватися:

а) за фактично відвантажену продукцію;

б) у вигляді попередньої оплати;

в) у час, вказаний в договорі.

Т.17. Поточний рахунок закривається:

а) при досить невеликій сумі коштів на ньому;

б) при наявності заяви власника рахунку про його закриття;

в) за рішенням організації, що створила це підприємство;

г) за розпорядженням податкової адміністрації.

Тема 3. Грошові надходження підприємств

Т.1. Грошовими надходженнями є:

а) виручка від реалізації продукції;

б) виручка від реалізації зайвого майна;

в) виручка від здачі основних засобів в оренду;

г) прибуток підприємства;

д) валовий доход підприємства;

е) дебіторська заборгованість, списана як безнадійна;

є) дивіденди, які поступили ззовні.

Т.2. На виручку від реалізації продукції впливають:

а) ціна реалізації;

б) кількість реалізованої продукції;

в) собівартість продукції.

Т.3. Що включає в себе поняття “позареалізаційні доходи”:

а) пені, штрафи, неустойки, страхові відшкодування за майно,

одержані господарством;

б) надані послуги;

в) проценти від вкладення коштів на депозит;

г) прибуток від реалізації продукції промислових підприємств;

д) орендна плата, сплачена господарством;

е) дебіторська заборгованість, списана як безнадійна.

Т.4. Внутрішніми джерелами грошових надходжень

підприємств є:

а) виручка від реалізації продукції;

б) виручка від іншої реалізації;

в) прямі іноземні інвестиції;

г) бюджетні асигнування;

д) кредиторська заборгованість.

Т.6. Позареалізаційні витрати включають:

а) витрати від стихійного лиха, яких можна було уникнути;

б) витрати від стихійного лиха, яких не можна було уникнути;

в) кредиторська заборгованість, списана як безнадійна;

г) понаднормативне списання товарно-матеріальних цінностей;

Т.7. За якими цінами продається продукція на ринку

а) розрахунковими;

б) договірними;

в) звичайними;

г) оптовими;

д) вільними;

е) регульованими;

є) роздрібними;

ж) контрактними;

Т.8. Які складові елементи входять до реалізаційної ціни

а) собівартість;

б) податок на прибуток;

в) балансовий прибуток;

г) ПДВ;

д) АЗ;

е) митний збір;

Тема 4. Формування і розподіл прибутку

Т.1. Прибуток підприємства – це:

а) грошове надходження;

б) грошовий потік;

в) перевищення доходів від його діяльності над сумою видатків;

г) джерело формування централізованих фінансових ресурсів

держави;

д) джерело відшкодування витрат господарства.

Т.2. Доход від реалізації основних засобів:

а) включається до складу позареалізаційних доходів;

б) не включається до складу позареалізаційних доходів;

в) це перевищення ринкової ціни об`єкта продажу над його

залишковою вартістю;

г) це перевищення залишкової вартості об`єкта продажу над його

ринковою ціною;

д) це сума перевищення первісної вартості над сумою зносу.

Т.3. Прибуток як об`єкт оподаткування:

а) це прибуток від реалізації продукції, робіт та послуг;

б) балансовий прибуток;

в) скоригована сума валового доходу за певний період зменшена

на суму валових витрат і суму амортизаційних відрахувань

за цей же період;

г)  чистий прибуток.

Т.4. Чистий прибуток сільськогосподарських підприємств – це:

а) оподатковуваний прибуток;

б) балансовий прибуток;

в) прибуток від реалізації продукції, скоригований на сальдо

позареалізаційних доходів і витрат;

г) балансовий прибуток за мінусом всіх податків, що стягуються з

прибутку та штрафів фінансово-ревізійних органів;

д) прибуток, яким підприємство може розпоряджатися самостійно.

Т.5. Грошовий потік підприємства:

а) це сума валових доходів, зменшена на суму валових витрат та

вартості основних засобів;

б) сума всіх прибутків;

в) чистий прибуток за мінусом амортизації;

г) виручка від реалізації продукції за мінусом матеріальних витрат;

д) сума щорічних амортизаційних відрахувань і чистого прибутку.

Т.6. Чистий прибуток сільськогосподарського підприємства

розподіляється в:

а) фонд нагромадження;

б) резервний фонд;

в) державні централізовані фонди;

г) фонд оплати праці;

д) фонд матеріального заохочення.

Т.7.  За рахунок фонду нагромадження здійснюється:

а) фінансування приросту нормативу власних оборотних засобів;

б) покриття збитків від житлово-комунального господарства;

в) фінансування природоохоронних заходів;

г) матеріальне заохочення працівників;

д) фінансування витрат на науково-конструкторські розробки та

проектно-пошукові роботи.

Т.8. Валовий доход – це:

а) валова продукція за мінусом матеріальних витрат виробництва;

б) валова продукція за мінусом оплати праці з відрахуваннями;

в) знову створена вартість;

г) внутрішній валовий продукт за мінусом податків, зборів та

платежів.

Т.9. З чистого доходу на підприємстві формуються фонди:

а) споживання;

б) фонд збільшення розміру виплат при виході працівників

на пенсію;

в) соціального страхування працівників;

г) резервний фонд;

д) відшкодування робочої сили.

є) відрахування до Фонду обов`язкового державного соціального

страхування.

Т.10. Суть класичного методу розподілу підприємницького

доходу полягає в його розподілі:

а) пропорційно здійсненим витратам на виробництво продукції;

б) пропорційно внеску в підприємство;

в) рівними частками, незалежно від кількості працюючих.

Т.11. Дайте визначення поняття “балансовий прибуток”:

а) це прибуток від реалізації продукції, робіт і послуг;

б) це розрахунковий прибуток;

в) це прибуток від реалізації продукції, робіт і послуг та від

позареалізаційної діяльності;

г) це прибуток від реалізації майна та одержаний в якості дивідендів.

Т.12. Прибуток, що залишається в розпорядженні

господарства, – це:

а) прибуток від реалізації;

б) оподатковуваний прибуток;

в) чистий прибуток;

г) прибуток від позареалізаційної діяльності;

д) різниця між доходами та платежами в бюджет.

Т.13. Фактори, від яких залежить розмір прибутку:

а) собівартість;

б) ціна одиниці продукції та кількість реалізованої;

в) кількість виробленої продукції;

г) розмір плати за коротко- та довгострокову позику;

д) величина витрат на виробництво та реалізацію продукції.

Т.14.  Що не входить до складу балансового прибутку

підприємства:

а) прибутком від реалізації товарної продукції;

б) сума отриманих штрафів від інших суб`єктів господарювання;

в) кредиторська заборгованість;

г) борги, списані раніше як безнадійні.

Т.15. Знайдіть правильне визначення економічної

сутності прибутку:

а) частина реалізованого додаткового продукту;

б) частина реалізованого додаткового і необхідного продукту;

в) кошти, отримані від фінансових інвестицій;

г) фінансовий результат основної діяльності підприємства.

Т.16.  Норма прибутку – це:

а) показник ефективності використання оборотних засобів;

б) відношення прибутку до собівартості реалізованої продукції;

в) показник ефективності авансованого капіталу;

г) показник ефективності використання основних засобів.

д) показник ефективності виробничої діяльності підприємства.

Т.17. Рівень рентабельності найбільш повно відображає

ефективність:

а) виробничої діяльності підприємства;

б) конкретної галузі;

в) використання землі;

г) використання авансованого у виробництво капіталу.

Т.18. Фактори, які найбільш впливають на рівень

рентабельності:

а) рівень податків;

б) спеціалізація;

в) витрати виробництва;

г) форма власності;

д) якість продукції.

Т.19. Фактори, які найбільш впливають на норму прибутку:

а) оборотність капіталу;

б) концентрація виробництва;

в) середньорічна вартість основних і оборотних фондів;

г) рівень податків;

д) форма господарювання.

Тема 5. Оподаткування підприємств

Т.1. Яке з визначень найбільш повно характеризує податки:

а) обов’язкові платежі в бюджет;

б) фіскальні інструменти держави;

в) примусові стягнення в бюджет;

г) обов’язкові примусові стягнення з юридичних і фізичних

Т.2. Принципи оподаткування:

а) стабільність;

б) гнучкість;

в) рівність;

г) стимулювання;

д) економічність;

е) всі перелічені.

Т.3.  Відрахування на соціальні заходи включають виплати до:

а) Пенсійного фонду;

б) Фонду обов’язкового державного соціального страхування;

в) фонду сприяння конверсії;

г) Чорнобильського фонду.

Т.4. До ресурсних платежів відносяться:

а) плата за воду;

б) лісовий доход;

в) плата за землю;

г) збір за забруднення навколишнього середовища;

д) збір з власників транспортних засобів.

Т.5.  Реалізація податкової системи здійснюється через:

а) податкову політику;

б) податкову систему;

в) податковий механізм;

г) податковий кредит.

Т.6. Які товари маркуються акцизними марками:

а) всі підакцизні товари;

б) алкогольні і тютюнові вироби вітчизняного виробництва;

в) хутро;

г) килими;

д) алкогольні  і тютюнові вироби імпортного виробництва.

Т.7. Що є об’єктом оподаткування ПДВ:

а) оборот з реалізації товарів;

б) оборот з продажу товарів;

в) ціна продажу товарів;

г) прибуток.

Т.8. Податкове зобов’язання являє собою:

а) загальну суму ПДВ, одержану платником податку у звітному періоді  у зв’язку з продажем продукції;

б) загальну суму ПДВ, яку платник податку має сплатити в бюджет;

в) суму ПДВ, на яку платник податку має право зменшити

свій податковий кредит.

Т.9. Яким є податок на прибуток підприємств:

а) прямим;

б) непрямим;

в) гнучким.

Т.10.  Об’єктом оподаткування прибутку підприємства є:

а) прибуток від реалізації продукції;

б) балансовий прибуток;

в) валовий прибуток;

г) прибуток, що визначається шляхом скоригованого валового

доходу, зменшеного на суму валових витрат та

Тема 6. Обігові кошти та їх організація на підприємстві

Т.1. Оборотні засоби:

а) це частина авансованого капіталу у виробництво;

б) це весь авансований у виробництво капітал;

в) це вартісний вираз частини засобів підприємства, які

функціонують в процесі кругообороту як оборотні

фонди і фонди обігу;

г) це кошти авансовані у сферу виробництва і сферу обігу;

д) характеризуються багатократною участю у кругообороті засобів;

е) переносять свою вартість на вироблену продукцію на протязі

одного виробничого циклу.

Т.2. Оборотні засоби у сфері виробництва – це:

а) готова продукція;

б) виробничі запаси;

в) витрати майбутніх періодів;

г) кошти у розрахунках;

д) кролі, бджоли, птиця, звірі.

Т.3. Норматив оборотних засобів – це:

а) економічно обгрунтований розрахунок максимальної потреби

у фінансових ресурсах, необхідних підприємству для

придбання максимальної потреби товарно-матеріальних

цінностей, які забезпечують його безперервний виробничий цикл;

б) залишок оборотних засобів на кінець року;

в) економічно обгрунтований розрахунок мінімальної потреби

у фінансових ресурсах, для придбання товарно-матеріальних

цінностей, які забезпечують нормальну роботу підприємства;

г) наявна величина оборотних засобів в господарстві на певну дату;

д) планова потреба в оборотних засобах;

Т.4. Норма оборотних засобів:

а) виражає мінімальний запас товарно-матеріальних цінностей,

необхідний для нормального функціонування підприємства

виражений у днях;

б) має вартісний вираз;

в) виражається у процентному співвідношенні до споживання;

г) залежить від тривалості знаходження засобів в обороті;

д) розраховується для визначення сукупного нормативу.

Т.5.  Які фактори впливають на структуру оборотних активів підприємства:

а) галузева підпорядкованість;

б) період року;

в) сезонність виробництва;

г) спеціалізація підприємства.

Т.6. Для визначення нормативу оборотних засобів по готовій

продукції необхідно мати такі дані:

а) середні мінімальні залишки по готовій продукції;

б) вартість середньодобової реалізації продукції;

в) середню періодичність надходження коштів на розрахунковий

рахунок;

г) річний обсяг реалізації на плановий рік;

д) фактичний обсяг реалізації за звітний рік.

Т.7. До залучених джерел фінансування оборотних

засобів відносять:

а) статутний фонд;

б) кредиторську заборгованість;

в) сталі пасиви;

г) амортизаційний фонд;

д) відшкодування страхових організацій.

Т.8. Коефіцієнт закріплення (завантаження) оборотних

коштів в обороті визначається як:

а) сума виручки від реалізації на 1 грн. оборотних коштів;

б) розмір вкладених оборотних засобів на 1 грн. реалізованої

продукції;

в) відношення реалізованої продукції до середніх вкладень в

оборотні кошти;

г) відношення тривалості року (360 днів) до коефіцієнту

оборотності;

д) відношення прибутку до середньорічної вартості оборотних

засобів.

Т.9. Фактори підвищення ефективності використання

оборотних засобів:

а) збільшення середньорічних вкладень в оборотні засоби;

б) прискорення збуту продукції;

в) уповільнення оборотності в днях;

г) збільшення коефіцієнту оборотності;

д) зменшення коефіцієнту закріплення оборотних коштів.

Т.10. Джерелами формування оборотних засобів є:

а) власні джерела;

б) сталі пасиви;

в) інші джерела;

г) залучені джерела;

д) фонд споживання;

е) позичені джерела.

Т.11. Власними джерелами формування оборотних

засобів підприємства є:

а) статутний фонд;

б) амортизаційний фонд;

в) відрахування від прибутку у фонди спеціального призначення;

г) резервний фонд;

д) сталі пасиви.

Т.12. Для формування оборотних засобів використовуються

банківські кредити:

а) короткострокові;

б) середньострокові;

в) довгострокові.

Т.13. Показники економічної ефективності використання

оборотних  засобів:

а) фондовіддача;

б) тривалість одного обороту;

в) показники фінансової стабільності;

г) норма прибутку.

Т.14. Коефіцієнт оборотності оборотних засобів характеризує:

а) кількість оборотів на рік;

б) окупність оборотних засобів;

в) розмір сум основних виробничих фондів до вартості валової

продукції.

Т.15. Тривалість одного обороту – це:

а) відношення суми обороту до середньорічної вартості оборотних

засобів;

б) відношення вартості фондів до середньорічної кількості

працівників;

в) відношення кількості днів року до коефіцієнта оборотності

оборотних засобів;

Т.16. Прискорення оборотності оборотних засобів можливе

за рахунок:

а) впровадження нового механізму господарювання;

б) зниження матеріаломісткості  продукції;

в) пожвавлення збутової діяльності підприємств.

г)  ліквідації залежалих товарно-матеріальних цінностей.

Т.17. За економічною суттю оборотні засоби поділяють на:

а) обслуговуючі сферу виробництва та сферу реалізації продукції;

б) виробничі і невиробничі;

в) постійного користування та сезонного;

г) нормовані та ненормовані.

Тема 7. Кредитування підприємств

Т.1. Які основні принципи кредитування:

а) строковість, платність;

б) забезпеченість;

в) самоокупність;

г) поверненість;

д) нецільове використання.

Т.2. Основні функції кредиту – це:

а) перерозподільча;

б) захисна;

в) стимулююча;

г) інвестиційна;

д) емісійна.

Т.3. Назвіть форми кредиту, які можуть використовуватись                               суб`єктами господарської діяльності:

а) комерційний;

б) банківський;

в) споживчий;

г) державний;

д) лізинговий;

е) іпотечний.

Т.4. Як класифікуються кредити за забезпеченням:

а) іпотечні;

б) бланкові;

в) гарантовані третьою особою;

г) прострочені;

д) з фіксованою процентною ставкою;

е) паралельні;

є) забезпечені заставою.

Т.5. Як класифікуються кредити за способом погашення:

а) гарантійні;

б) з плаваючою процентною ставкою;

в) у розстрочку;

г) з регресією платежів;

д) консорціальні;

е) після закінчення обумовленого періоду;

є) стандартні;

ж) достроково.

Т.6. Основні показники, які характеризують

кредитоспроможність  позичальника:

а) коефіцієнт обертання запасів;

б) коефіцієнт покриття;

в) коефіцієнт абсолютної ліквідності;

г) коефіцієнт рентабельності капіталу;

д) коефіцієнт незалежності.

Т.7. Критерії оцінки кредитоспроможності:

а) забезпечення власними коштами не менш як на 30%;

б) ділова репутація;

в) коефіцієнт незалежності не < 0,5;

г) коефіцієнт абсолютної ліквідності не < 0,25;

д) наявність замовлень на реалізацію продукції, що випускається.

Т.8. Кредити можуть надаватися з метою:

а) придбання оборотних і основних засобів;

б) придбання цінних паперів;

в) формування та збільшення статутного фонду господарських

товариств;

г) здійснення капіталовкладень;

д) покриття збитків господарської діяльності;

е) здійснення розрахунків з постачальниками;

є) виконання фінансових зобов`язань.

Т.9. Які документи необхідно подати в банк для отримання

короткострокового кредиту:

а) статут або установчий договір;

б) фінансову звітність;

в) договір застави;

г) проектно-кошторисну документацію;

д) документ про відведення земельної ділянки;

е) висновок аудиторської фірми;

є) позитивне рішення економічної експертизи;

ж) бізнес-план;

з) техніко-економічне обгрунтування.

Т.10. Які риси притаманні комерційному кредиту:

а) грошова форма;

б) об`єктом кредиту є реалізовані товари, виконані роботи та

послуги;

в) заставою може бути гарантія або поручительство третьої особи;

г) заставою кредиту може бути вексель;

д) кредиторами виступають юридичні особи;

е) високий ризик.

Т.11. Погашення комерційного кредиту здійснюється шляхом:

а) перерахуванням коштів з поточного рахунку;

б) сплати боржником за векселем;

в) переоформлення на банківський;

г) передачі векселя іншій юридичній особі.

Т.12. За яких умов підприємство отримує  банківський кредит:

а) при поданні в банк всіх необхідних документів: заяви, копії

статутних документів, фінансової звітності тощо;

б) при позитивній оцінці банком кредитоспроможності клієнта;

в) при оформленні кредитного договору;

г) при відкритті позичкового рахунку;

д) за виконання умов а), б), в), г), д).

Т.13. Забезпеченням кредиту може бути:

а) нерухомість;

б) земля;

в) страховий поліс;

г) вексель;

Т.14. В якому порядку здійснюється погашення кредиту:

а) прострочена заборгованість, основна сума і проценти за кредит;

б) основна сума, проценти і потім прострочена заборгованість;

в) проценти за кредит, основна сума і потім прострочена

заборгованість;

г) проценти за кредит, прострочена заборгованість, основна

сума  кредиту;

д) основна сума кредиту, прострочена заборгованість, проценти

за кредит.

Тема 8.  Фінансове забезпечення відтворення основних фондів

Т.1. Основні засоби – це:

а) матеріальні активи, які підприємство утримує з метою

використання їх у процесі виробництва або поставки товарів,

очікуваний строк корисного використання (експлуатаційні)

яких більше одного року;

б) об’єкти строком служби більше одного року і вартість понад

500 грн.

Т.2. До основних виробничих засобів відносять:

а) незавершене виробництво;

б) нематеріальні активи;

в) вимірювальні прилади;

г) офісне обладнання;

д) малоцінні та швидкозношувані предмети.

Т.3. За призначенням основні засоби поділяються:

а) виробничі і невиробничі;

б) нормовані і ненормовані;

в) матеріальні і грошові;

г) продуктивні і непродуктивні.

Т.4. Випадки, в яких відбувається збільшення статутного

фонду підприємства:

а) уцінка основних засобів і товарно-матеріальних цінностей;

б) індексація основних засобів;

в) введення в дію об`єктів капітальних вкладень;

г) реалізація об`єктів 2 і 3 групи основних засобів;

д) ліквідація основних засобів 2 і 3 групи.

Т.5. Яка вартість основних фондів застосовується при

нарахуванні амортизації:

а) відновна;

б) первісна;

в) купівельна;

г) балансова;

д) ринкова;

е) залишкова.

Т.6. Які методи нарахування використовуються при прискореній

амортизації:

а) зменшуючого залишку;

б) лінійний (рівномірний);

в) подвійно-понижуючий;

г) цілих значень років служби;

д) рівномірно прискорений;

Т.7. Основні фонди поділяються за такими групами:

а) гр. 1 – офісне обладнання, автомобілі, меблі

гр. 2 – споруди і передавальні пристрої

гр. 3 – всі інші основні фонди, не включені до 1 та 2 груп;

б) гр. 1 – будівлі і передавальні пристрої

гр. 2 – сільськогосподарські машини, комбайни, меблі,

інформаційні системи

гр. 3 – всі інші фонди, не включені до 1 та 2 груп;

в) гр. 1 – будівлі, споруди, передавальні пристрої

гр. 2 – автотранспорт, меблі, офісне обладнання, інформаційно-

обчислювальні системи, телефони, прилади та устаткування.

гр. 3 – всі інші фонди, не включені до 1 та 2 груп.

Т.8. Балансова вартість 2 і 3 групи основних фондів на початок звітного періоду, яка є базою для нарахування щорічної амортизації, визначається як балансова вартість на початок звітного періоду зменшена:

а) на суму амортизаційних відрахувань за попередній період;

б) на суму виведених з експлуатації основних фондів за попередній

період;

в) на суму виведених з експлуатації основних фондів за попередній

період, суму амортизаційних відрахувань та збільшена на суму

витрат на придбання основних фондів, капітальний ремонт,

модернізацію та їх реконструкцію;

г) на суму витрат на придбання основних фондів, капітальний

ремонт, модернізацію та їх реконструкцію.

Т.9. Економічну ефективність використання основних

засобів характеризує:

а) коефіцієнт оборотності;

б) фондозабезпеченість;

в) фондоозброєність;

г) окупність;

д) фондовіддача.

Т.10. Який метод використовується для нарахування

амортизації нематеріальних активів:

а) цілих значень років служби;

б) рівномірно прискорений;

в) лінійний (рівномірний);

г) подвійно-понижуючий;

д) зменшуючого залишку.

Т.11. Що відноситься до позичених джерел капітальних

вкладень:

а) амортизаційні відрахування;

б) доход від продажу основних засобів;

в) довгострокові кредити банку;

г) акціонерний капітал;

д) випуск облігацій.

Т.12. Які засоби виробництва за вартісною оцінкою є

складовою основних фондів:

а) будівлі виробничого призначення;

б) будівлі невиробничого призначення;

в) земля несільськогосподарського призначення;

г) технічні засоби.

Т.13. Які витрати підприємства слід віднести до

капітальних вкладень:

а) незавершене виробництво;

б) покупка робочої худоби;

в) будівництво клубу;

г) витрати на придбання товарно-матеріальних цінностей;

д) витрати, пов`язані з проектно-пошуковими роботами;

е) покупка патенту.

Т.14. Які додаткові, крім загальноприйнятих, документів

необхідно представити підприємству для

отримання довгострокового кредиту банку:

а) гарантійний лист або заставне зобов`язання;

б) статут підприємства;

в) техніко-економічне обгрунтування;

г) проектно-кошторисну документація;

д) проект кредитного договору;

е) позитивний висновок економічної експертизи;

є) дозвіл на відведення земельної ділянки;

ж) план капітального будівництва.

Т.15. Найбільш реальні джерела фінансування

капітальних вкладень  в сучасних умовах:

а) довгострокові кредити;

б) бюджетні кошти;

в) амортизаційні відрахування;

г) чистий прибуток;

д) облігаційні позички;

е) прибуток від реалізації зайвих матеріалів і устаткування.

Т.16. Як називається документ, що містить інформацію

про строки будівництва, обсяги капітальних вкладень

стосовно будівлі в цілому і за роками:

а) план капітальних вкладень;

б) титульний список;

в) внутрішньозабудований титульний список;

г) технічний проект;

д) кошторис будівництва.

Т.17. Що означає термін “лізинг”:

а) отримувати майно в спадщину;

б) брати позику під заставу;

в) брати і здавати майно в тимчасове володіння;

г) брати майно в тимчасове користування;

д) брати майно в тимчасове володіння і користування.

Т.18. Які основні види лізингу:

а) майновий;

б) фінансовий;

в) товарний;

г) оперативний.

Т.19. В чому суть фінансового лізингу:

а) оплата по лізинговій угоді здійснюється в грошовій формі;

б) термін дії договору лізингу значно менший нормативного строку

служби майна, що передається в оренду;

в) термін договору лізингу становить 50% нормативного строку

служби майна;

г) термін договору лізингу перевищує 60% нормативного

строку служби майна.

Т.20. На які види поділяється лізинг в залежності від

обслуговування об`єкту лізингу:

а) багатосторонній лізинг;

б) повний лізинг;

в) двосторонній лізинг;

г) чистий лізинг;

д) частковий лізинг.

Т.21. Як лізинг поділяється за характером лізингових платежів:

а) грошовий;

б) бартерний;

в) компенсаційний;

г) кліринговий;

д) змішаний.

Т.22. Що є головним критерієм економічної ефективності

основних  виробничих фондів:

а) фондовіддача;

б) фондоємкість;

в) норма прибутку;

г) окупність затрат;

д) збільшення суми прибутку.

Т.23. Вкажіть основні фактори підвищення ефективності

основних фондів:

а) збільшення обсягів виробництва;

б) підвищення продуктивності праці;

в) зменшення грошово-матеріальних витрат на одиницю продукції;

г) зростання цін на вироблену продукцію.

Т.24. Які показники характеризують абсолютну ефективнісь

капітальних вкладень:

а) збільшення обсягів виробництва;

б) приріст прибутку;

в) приріст валового доходу;

г) відношення прибутку (приросту прибутку) до суми

капітальних    вкладень;

д) строк окупності капітальних вкладень.

Т.25. Які показники характеризують порівняльну ефективність

капітальних вкладень:

а) собівартість продукції;

б) затрати приведені;

в) прибуток;

г) питомі приведені затрати;

д) норма прибутку.

Т.26. Як визначається строк окупності капітальних вкладень:

а) відношенням виручки від реалізації очікуваної продукції на суму

капітальних вкладень;

б) відношенням суми річного прибутку на капітальні вкладення;

в) відношенням суми капітальних вкладень на суму виручки;

г) відношенням суми капітальних вкладень на суму очікуваного

за рік прибутку;

д) відношенням суми капітальних вкладень на суму очікуваного

за рік чистого прибутку;

е) відношенням суми капітальних вкладень на очікуваний за рік

грошовий потік.

Тема 9.  Оцінка фінансового стану підприємства

Т.1. Прийоми оцінки фінансового стану підприємства:

а) аналіз платоспроможності;

б) порівняльний аналіз;

в) аналіз відносних показників;

г) факторний аналіз;

д) аналіз кредитоспроможності.

Т.2. До моделі фінансового аналізу належать:

а) кореляційний аналіз;

б) дескриптивний;

в) індексний;

г) нормативний;

д) балансовий.

Т.3. Коефіцієнт автономії (незалежності) визначається

як відношення:

а) суми позикових коштів до суми підсумку балансу;

б) власних коштів до позикових;

в) власних коштів до валюти балансу;

г) поточних активів до поточних пасивів.

Т.4. Коефіцієнт абсолютної ліквідності визначається

як відношення:

а) власних оборотних коштів до заборгованості підприємства;

б) грошових коштів та короткотермінових фінансових вкладень до

поточних пасивів;

в) грошових коштів та дебіторської заборгованості до поточних

пасивів.

Т.5. Які показники дозволяють оцінити майновий стан

підприємства:

а) площа сільськогосподарських угідь;

б) річна вартість валової продукції;

в) первісна вартість основних і оборотних засобів;

г) залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та

оборотних фондів;

д) сума прибутку одержаного за календарний рік.

Т.6. Який показник найбільш точно характеризує прибутковість

інвестицій:

а) відношення балансового прибутку до валюти балансу і виражене у

відсотках;

б) відношення балансового прибутку до інвестицій і виражене у

відсотках;

в) відношення чистого прибутку до інвестицій і виражене у

відсотках.

Т.7. До показників фінансової стабільності відносяться:

а) виручка від реалізації продукції;

б) балансовий прибуток;

в) заборгованість кредиторам (у %);

г) фондовіддача.

Т.8. До показників оцінки ділової активності підприємств

відносяться:

а) оборотність власного капіталу;

б) розміри інвестицій;

в) продуктивність праці;

г) покриття заборгованості по довгострокових пасивах.

Т.9. До показників оцінки рентабельності діяльності

підприємства  відносять:

а) рівень цін на продукцію підприємства;

б) повна собівартість продукції;

в) чистий прибуток;

г) рентабельність продукції;

д) рентабельність власного капіталу.

Т.10. Підприємство вважається неплатоспроможним:

а) якщо наявних активів у ліквідній формі недостатньо для

задоволення в установлений строк вимог, пред`явлених

до підприємства кредиторами;

б) якщо коефіцієнт абсолютної ліквідності менше за 0,2;

в) якщо коефіцієнт покриття дорівнює 1;

г) занадто низького значення рівня показника фінансового

лівериджу;

д) за наявності в арбітражному суді позову кредиторів.

Т.11. Платоспроможність підприємства визначається за

використанням показників:

а) коефіцієнт автономії;

б) питома вага залучених засобів у вартості майна;

в) коефіцієнт абсолютної ліквідності;

г) проміжний коефіцієнт покриття;

д) загальний коефіцієнт обертання;

е) коефіцієнт ліквідності товарно-матеріальних цінностей;

є) загальний коефіцієнт покриття;

ж) коефіцієнт покриття запасів;

з) маневреність власних оборотних коштів;

и) частка виробничих запасів у активах;

і) коефіцієнт концентрації залученого капіталу;

й) питома вага заборгованості кредиторам.

Т.12. Загальний коефіцієнт покриття показує:

а) яку частину майна підприємства створено за рахунок власних

засобів;

б) яку частину майна підприємства створено за рахунок

позичених засобів;

в) яку частину короткострокових та довгострокових зобов`язань

можна покрити за рахунок реалізації майна підприємства,

створеного за рахунок власних засобів;

г) яку частину короткострокових зобов`язань можна покрити

за рахунок власних ліквідних засобів І, ІІ, ІІІ класів ліквідності.

Т.13. До І класу ліквідності відносяться такі активи

підприємства:

а) основні засоби, обладнання до устаткування, нематеріальні

активи;

б) розрахунки з дебіторами;

в) запаси і витрати та інші оборотні засоби;

г) грошові засоби і короткострокові фінансові вкладення.

Т.14. Коефіцієнт ліквідності товарно-матеріальних цінностей

показує, яку частину:

а) короткострокових зобов`язань підприємство може погасити,

реалізувавши товарні і матеріальні цінності;

б) залучених засобів можна погасити за рахунок реалізації власних;

в) складають запаси і витрати і вартості майна;

г) складають товарно-матеріальні цінності у вартості власних

засобів і довгострокових пасивів.

Т.15. Мінімальне допустиме значення проміжного

коефіцієнта покриття знаходиться в межах:

а) 0,2-0,25;

б) 0,5-0,6;

в) 0,7-0,8;

г) 0,9-1,0.

Т.16. Оцінка фінансового стану господарств здійснюється

за допомогою:

а) оцінки балансу підприємства;

б) нормування оборотних засобів;

в) структури ліквідності активів;

г) показників рентабельності;

д) забезпеченості основними фондами.

Т.17. Фактори, які найбільш впливають на фінансовий стан

сільськогосподарських підприємств:

а) забезпечення кредитними ресурсами;

б) форма господарювання;

в) податковий тиск;

г) виробничі витрати;

д) спеціалізація і рівень товарності.

Т.18. Показники ліквідності характеризують:

а) рівень фінансової незалежності підприємств;

б) ефективність використання ресурсів;

в) платоспроможність;

г) забезпеченість ресурсами;

д) рівень ділової активності.

Т.19. Які активи підприємства відносяться до ІІ класу

ліквідності:

а) грошові засоби;

б) запаси і витрати;

в) готова продукція;

г) кошти в розрахунках;

д) грошові засоби і короткострокові фінансові вкладення.

Т.20. Яке критичне значення коефіцієнта фінансової стабільності, що характеризує інвесторам і кредиторам захищеність їх інтересів:

а) 0,5;

б) в межах 0,1-0,5;

в) 0,2;

г) в межах 0,5-1;

д) 1.

Тема 10. Фінансове планування на підприємствах

Т.1. Вкажіть найбільш повне визначення суті фінансового

планування:

а) баланс грошових надходжень;

б) баланс доходів і витрат;

в) платіжний календар на місяць, 10 днів, 5 днів;

г) розрахунок потреби у фінансових ресурсах;

д) розробка планів фінансового забезпечення загального розвитку

підприємства.

Т.2. Балансовий метод – це:

а) економіко-математичне моделювання;

б) метод балансування підсумкових показників;

в) розрахунково-аналітичний метод;

г) ув’язка фінансових показників дохідної і витратної частини

фінансового плану.

Т.3. Призначення фінансового планування:

а) контроль за своєчасністю грошових надходжень;

б) фінансове забезпечення інвестиційної діяльності;

в) фінансове забезпечення загального розвитку підприємства;

г) контроль за своєчасністю платежів;

д) фінансове забезпечення з метою досягнення стратегічних цілей;

е) фінансове забезпечення поточної виробничої діяльності.

Т.4. Що являє собою бізнес-план:

а) план виробництва продукції;

б) план виробництва і реалізації продукції на певний період;

в) письмовий документ, який окреслює економіко-організаційну

сторону інвестиційного проекту і визначає його прибутковість;

г) письмовий документ, який характеризує потреби ринку в

конкретній продукції.

Т.5. Що являє собою таблиця плану “Зведений фінансовий

план” сільськогосподарського підприємства:

а) перелік грошових надходжень від реалізації основних видів

продукції;

б) всі грошові надходження і витрати підприємства за кожний

місяць;

в) баланс грошових надходжень і видатків підприємства в цілому

і щоквартально.

Т.6. Платіжний календар – це:

а) графік розрахунків з постачальниками товарно-матеріальних

цінностей;

б) графік реалізації продукції і грошових надходжень;

в) інструмент оперативного планування фінансової діяльності

підприємства;

г) строки погашення кредиторської заборгованості.

Т.7. На який період, як правило, складається платіжний

календар:

а) на кожний день;

б) на місяць з розбивкою на декади, тижні;

в) на квартал з розбивкою помісячно.

Т.8. Суть оперативного фінансового планування:

а) розрахунок очікуваних грошових надходжень;

б) визначення черговості розрахунків;

в) складання платіжного календаря і контроль за його виконанням.

Т.9. Що є загальним об`єктом фінансового планування:

а) комерційна діяльність підприємства;

б) виробнича діяльність підприємства;

в) фінансова діяльність підприємства.

Т.10. Яка основна мета складання фінансової частини

бізнес-плану:

а) визначення обсягів виробництва у вартісній оцінці;

б) визначення цін за каналами реалізації та повної собівартості

одиниці продукції;

в) визначення фінансових потреб та джерел їх покриття;

г) визначення суми прибутку та рівня рентабельності.

Т.11. Яка інформаційна база фінансового планування:

а) план попереднього періоду;

б) фактичні показники звітного періоду;

в) середньостатистичні дані рівня показників по району, області,

галузі.

Тема 11.  Фінансова санація підприємств

Т.1. Примусова ліквідація підприємства здійснюється

у випадках:

а) коли підприємство визнане банкрутом;

б) якщо його занесено до реєстру неплатоспроможних підприємств;

в) якщо його борги перевищують вартість активів;

г) якщо на ухвалу суду будуть визнані недійсними установчі

документи й рішення про створення підприємства.

Т.2. Підставою про порушення справи про банкрутство

підприємства  може бути:

а) письмова заява будь-кого з кредиторів боржника;

б) письмова заява потенційного санатора;

в) невизнання боржником претензії про відшкодування

заборгованості;

г) неповернення банківського кредиту в обумовлений термін.

Т.3. З моменту визнання боржника банкрутом:

а) припиняється підприємницька діяльність підприємства;

б) припиняється нарахування пені та відсотків на всі види боргових

зобов`язань;

в) вважаються такими, що минули, строки всіх боргових зобов`язань

банкрута;

г) ухвалюється постанова про реорганізацію (ліквідацію) юридичної

особи банкрута;

д) приймається ухвала про санацію підприємства.

Т.4. За банкрутства підприємства під час задоволення претензій

кредиторів передусім відшкодовуються:

а) вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

б) вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;

в) вимоги щодо платежів до бюджету;

г) витрати, пов`язані з веденням справи про банкрутство в

арбітражному суді;

д) зобов`язання перед працівниками підприємства-боржника.

Т.5. Модель проведення санації підприємства включає:

а) причинно-наслідковий аналіз фінансової кризи (санаційний

аудит);

б) оголошення підприємства банкрутом;

в) формування санаційної стратегії;

г) рішення арбітражного суду про проведення санації;

д) внесення до реєстру неплатоспроможних підприємств.

Т.6. Фінансова санація включає заходи для:

а) рефінансування дебіторської заборгованості;

б) призначення тимчасової адміністрації;

в) реструктуризації заборгованості;

г) технічного переобладнання;

д) складання ліквідаційного балансу.

загрузка...