Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Тести

МОДУЛЬ 1

ВСТУП. Теоретичні основи сучасного землеробства і тваринництва.

1.Що ви розумієте під визначенням „землеробство як галузь сільськогосподарського виробництва”?

* Галузь, яка забезпечує населення продуктами харчування.

* Галузь, яка забезпечує населення продуктами харчування, тваринництво – кормами, промисловість сировиною.

* Галузь, яка об’єднує підрозділи сільськогосподарського виробництва: рослинництво, плодівництво, овочівництво тощо.

* Галузь сільського господарства, яка виробляє рослинницьку продукцію.

2. Як ви розумієте поняття „землеробство як наука”?

* Наука про захист землі від ерозії.

* Наука про раціональне використання землі та захист її від ерозії.

* Наука про раціональне використання землі, захист її від ерозії, відтворення родючості грунту для одержання високих врожаїв.

* Наука про відтворення родючості землі.

3. Які фактори життя потрібні рослинам?

* Вода, тепло, світло, поживні речовини.

* Вода, тепло, кисень.

* Світло, тепло, гумус, вода, поживні речовини.

* Світло, тепло, повітря, вода, поживні речовини.

4. Назвіть суть закону незамінності і рівнозначності факторів життя рослин.

* Не можна замінити одні добрива іншими.

* У грунт необхідно вносити лише ті добрива, яких у ньому не вистачає.

* Жоден з факторів життя рослин не можна замінити іншим, всі вони абсолютно рівнозначні і незамінні.

* Одночасне забезпечення рослин усіма факторами життя.

5. Назвіть суть закону повернення поживних речовин у грунт.

* Всі речовини, використані рослинами на створення врожаю, необхідно повернути в грунт з добривами.

* Всі елементи живлення, винесені з урожаєм, можна замінити азотними добривами.

* Поступово приводити до оптимальної величини всі добрива, які  містяться в мінімумі.

6.Суть закону сукупної дії факторів життя рослин.

* Забезпечення рослин поживними речовинами.

* Забезпечення рослин водою.

* Забезпечення рослин поживними речовинами і водою.

* Одночасне забезпечення рослин усіма факторами життя.

7. Суть закону плодозміни.

* Свідчить про необхідність впровадження науково-обґрунтованих сівозмін.

* Свідчить про необхідність вносити лише ті добрива, яких у грунті не вистачає.

* Всі фактори життя рослин абсолютно рівнозначні і незамінні.

8.  До космічних факторів життя рослин належать:

* Повітря.

* Поживні речовини.

* Світло, тепло.

* Мікроорганізми.

* Волога.

9. Земними факторами життя рослин є:

* Волога, поживні речовини, повітря.

* Бур’яни.

* Хвороби, шкідники.

* Світло, тепло.

10. Закон землеробства, що відображає вимогливість рослин до факторів життя:

* Повернення поживних речовин у грунт.

* Незамінності і рівнозначності факторів.

* Плодозміни.

Правильної відповіді немає.

Тема:  Грунти та їх родючість

1. Визначення поняття „родючість грунту”.

* Здатність грунту забезпечувати рослин поживними речовинами.

* Здатність грунту забезпечувати рослини водою, теплом, киснем.

* Здатність грунту забезпечувати рослини водою, повітрям і поживними речовинами.

* Правильної відповіді немає.

2. Яким вимогам відповідає родючий грунт?

* Містить достатню кількість поживних речовин.

* Містить достатню кількість поживних речовин та води.

* Містить достатню кількість поживних речовин, води, має оптимальний тепловий і повітряний режим.

3. На які групи поділяють показники родючості грунту?

* Хімічні та агрохімічні.

* Біологічні, агрофізичні і меліоративні.

* Біологічні, агрофізичні і агрохімічні.

4. Основні фізико-механічні властивості грунту:

* Зв’язкість, механічний склад, структура.

* Зв’язкість, пластичність, прилипання.

* Зв’язкість, пластичність, липкість, спілість.

* Зв’язкість, склад вбірних основ.

5. Що таке пластичність грунту?

* Стан грунту, при якому він добре оброблюється.

* Здатність грунту в зволоженому стані утворювати і зберігати відповідну форму, утворену в процесі обробітку.

* Стан зволоження, при якому грунт найкраще обробляється і найменше витрачається зусиль на обробіток.

* Здатність грунту в вологому стані прилипати до грунтообробних знарядь. Залежить від  властивостей грунту.

6. Що таке спілість грунту?

* Стан зволоження, при якому грунт найкраще обробляється і найменше витрачається зусиль на обробіток.

* Стан вологості, при якому необхідно починати обробіток грунту.

* Стан грунту, який визначає його придатність до якісного обробітку та сівби.

7. Як ви розумієте поняття липкість грунту? Від чого вона залежить?

* Стан зволоження, при якому грунт найкраще обробляється і найменше витрачається зусиль на обробіток.

* Здатність грунту в вологому стані прилипати до грунтообробних знарядь. Залежить від  властивостей грунту.

* Здатність грунту прилипати до грунтообробних знарядь. Залежить від спілості  грунту.

8. Що називається ґрунтом?

1.  Сукупність речовин, які приводять до утворення ґрунту  з ґрунтотворної породи.

2.  Це основний засіб сільськогосподарського виробництва, а також

несільськогосподарського використання.

3. Самостійне природне тіло, яке утворилось в результаті зміни верхньої частини земної кори.

4. Самостійне природне тіло, яке утворилося в результаті зміни верхньої частини

земної кори під впливом рослинних і тваринних організмів, рельєфу, виробничої   діяльності людини.

9. Як  називають умови під впливом яких відбувається ґрунтотворний процес?

1.Антропогенний.

2.Грунтоутворенний.

3.Новоутворений.

4.Морфологічний.

10. Які ґрунти називають теплими?

1.Піщані і супіщані.

2.Каштанові і чорноземи.

3.Сіроземи і буроземи.

4.Солонці і солончаки.

11.  Які елементи живлення є основними для розвитку і росту рослин?

 1. Бор, сірка, цинк.
 2. Фосфор, калій, молібден.
 3. Азот, фосфор, сірка.
 4. Фосфор, калій, азот.

12.  Від чого залежить вміст гумусу в ґрунтах України?

 1. Від запасів по всьому гумусному профілю.
 2. Від зони розміщення ґрунтів.
 3. Від типу і механічного складу ґрунтів.
 4. Від зони розміщення, типу механічного складу, особливостей ґрунтотворних  порід, кліматичних умов.

13. Що відноситься до фізичних властивостей ґрунту?

 1. Пластичність, липкість.
 2. Набухання, осідання.
 3. Питома, об’ємна маса ґрунту, пористість.
 4. Зв’язність, структурність.

14.  Які чорноземи називаються типовими:

1. Ґрунти у яких найбільше виражені ознаки утворення чорноземів – інтенсивне     нагромадження гумусу, азоту, та зональних елементів, неглибоке вимивання  карбонатів, відсутність різкої диференціації ґрунтового профілю.

2. Ґрунти, в яких відбувається інтенсивне нагромадження гумусу.

3. Ґрунти, які мають відносно глибокий 80 см і великий гумусний горизонт.

4. Ґрунти, які мають високу родючість порівняно з іншими ґрунтами.

15.      Для чого проводиться бонітування ґрунтів?

 1. З метою поглибленого вивчення ґрунтів.
 2. З метою складання плану землекористування.
 3. З метою їх оцінки.
 4. З метою використання ґрунтів.

16. Родючість, що відтворюється в ґрунті без втручання людини

Штучна

Ефективна

Економічна

Природна

Первісна

17. Родючість, що є результатом діяльності людини

Штучна

Ефективна

Економічна

Природна

Первісна

18. До елементів родючості належать:

Поживні речовини, вода, повітря

Повітря, сонце

Фізичні властивості грунту

Чистота поля від бур’янів, хвороб

Водні властивості грунту

19. Біологічними показниками родючості грунту є:

* Засміченість грунту насінням та вегетативними органами розмноження бур’янів, шкідниками та збудниками хвороб с/г культур.

* реакція ґрунтового розчину (рН).

*будова і структура грунту.

20. Агрохімічними показниками родючості грунту є:

* Біологічна активність грунту.

* Реакція ґрунтового розчину (рН) та ємність вбирання.

* Зв’язкість, пластичність, спілість.

21. Агрофізичними показниками родючості грунту є:

* Засміченість грунту насінням та вегетативними органами розмноження бур’янів, шкідниками та збудниками хвороб с/г культур.

* Реакція ґрунтового розчину (рН) та ємність вбирання.

* Гранулометричний склад, будова і структура грунту.

22.  Виберіть основні типи грунтів зони Полісся.

* Підзолисті, дерново-підзолисті, дернові і болотні.

* Світло-сірі, сірі лісові, темно-сірі лісові, опідзолені.

* Типові чорноземи, звичайні чорноземи, каштанові

23. Виберіть основні типи грунтів зони Лісостепу.

* Підзолисті, дерново-підзолисті, дернові і болотні.

* Світло-сірі, сірі лісові, темно-сірі лісові, опідзолені.

* Типові чорноземи, звичайні чорноземи, каштанові

24. Виберіть основні типи грунтів зони Степу.

* Підзолисті, дерново-підзолисті, дернові і болотні.

* Світло-сірі, сірі лісові, темно-сірі лісові, опідзолені.

* Типові чорноземи, звичайні чорноземи, каштанові

25. Не природним фактором грунтотворення є:

Материнська порода

Господарська діяльність людини

Клімат

Рослинний і тваринний світ

Рельеф місцевості

26. До яких заходів окультурення грунту належить зрошення, осушення, обробіток грунту?

* Агрохімічний;

* Біологічний;

* Агрофізичний.

27. Як називається класифікація грунтів на основі якісної оцінки?

* Кадастр;

* Бонітування;

* Картограма.

28. Які з названих показників характеризують родючість грунту?

* Капілярність;

* Вологоємність;

* Структура.

29. Які грунти вапнують?

* Дерново-підзолисті;

* Чорноземи;

* Солонцюваті.

Всі вище перераховані.

Правильної відповіді  немає.

30. Які речовини використовують для зменшення кислотності грунту?

* Гіпс;

*Фосфогіпс.

* Вапно,дефекати.

Тема:  Зональні системи землеробства та сівозміни

1. Як називається науково – обґрунтоване чергування сільськогосподарських культур і пару у просторі і часі?

 1. Ротація сівозмін.
 2. Ротаційна таблиця.
 3. Структура посівних площ.
 4. Сівозміна.

2. Як називається культура, яку вирощують не більш трьох років підряд на одному і тому ж  самому полі?

 1. Монокультура.
 2. Повторна.
 3. Виводна.
 4. Беззмінна.

3. Культура, яку вирощують більш тривалий час на одному полі сівозміни називається:

 1. Повторна.
 2. Беззмінна.
 3. Монокультура.
 4. Виводна.

4. Якщо в господарстві вирощують одну сільськогосподарську культуру, то її називають:

 1. Беззмінна.
 2. Повторна.
 3. Монокультура.
 4. Виводна.

5. Період, протягом якого сільськогосподарські культури і пар проходять через кожне поле, згідно з прийнятою схемою сівозміни, називається:

 1. Сівозміна.
 2. Структура посівних площ.
 3. Ротація сівозміни.
 4. Ротаційна таблиця.

6. Перелік сільськогосподарських культур, або їх груп, та парів у порядку чергування на полях сівозміни називається:

 1. Ротаційна таблиця.
 2. Структура посівних площ.
 3. Ротація сівозміни.
 4. Сівозміна.

7. Які культури належать до слабо чутливих, залежно від реагування на сівозміни та беззмінні посіви?

 1. Горох, цукрові буряки, пшениця, ячмінь.
 2. Кукурудза, просо, бавовник, картопля.
 3. Люпин, льон, соняшник, капуста.
 4. Ріпак, овес, ячмінь, пшениця.

8.Які культури сильно знижують урожай при беззмінних посівах?

 1. Соняшник, льон, цукрові буряки.
 2. Кукурудза, гречка, просо.
 3. Люпин, горох, пшениця.
 4. Картопля, тютюн, бавовник.

9. Поле, на якому протягом певного періоду не вирощують сільськогосподарські культури, але його якісно і вчасно обробляють і знищують бур’яни називається:

 1. Кулісний пар.
 2. Зайнятий пар.
 3. Сидеральний пар.
 4. Чистий пар.

10. Як називається пар на якому висівають смугами високостебельні культури?

 1. Зайнятий.
 2. Сидеральний.
 3. Кулісний.
 4. Ранній.

11. Як називається пар зайнятий рослинами для заробки в грунт на зелене добриво?

 1. Ранній.
 2. Чорний.
 3. Чистий.
 4. Сидеральний.

12. Перерахуйте перспективні проміжні культури:

 1. Жито, пшениця, ячмінь.
 2. Кукурудза, соя, горох.
 3. Гірчиця, ріпак, редька олійна.
 4. Соняшник, рицина, гречка.

13. За типами, сівозміни поділяються на:

 1. Польові, кормові і спеціальні.
 2. Сидеральні.
 3. Ґрунтозахисні.
 4. Просапні.

14. За видами сівозміни поділяються на:

 1. Зерно паропросапні, зерно парові.
 2. Зерно просапні, зерно – трав’яні.
 3. Травопільні, просапні.
 4. Ґрунтозахисні, сидеральні.

15. Як називаються сівозміни, в яких більшу частину ріллі використовують для багаторічних трав?

 1. Плодозмінні.
 2. Трав’янопросапні.
 3. Ґрунтозахисні.
 4. Травопільні.

16. Сівозміни, в яких просапні культури займають кілька полів і вони чергуються з багаторічними травами називаються:

 1. Ґрунтозахисні.
 2. Травянопросапні.
 3. Плодозмінні.
 4. Травопільні.

17. Сівозміни в яких набір культур, розміщення і їх чергування забезпечують захист ґрунту від ерозії називаються:

 1. Плодозмінні.
 2. Зерно просапні.
 3. Травопільні.
 4. Ґрунтозахисні.

18. Яким культурам в сівозміні надається перевага на сильно еродованих землях?

 1. Зерновим.
 2. Просапним.
 3. Багаторічним.
 4. Однорічним травам.

19. Як називається сівозміна, в якій дотримуються прийнятих меж полів, а розміщення культур на полях і попередниках відповідає певній схемі?

 1. Схемі сівозміни.
 2. Освоєна.
 3. Фермерська.
 4. Спеціальна.

20. За якими показниками проводять оцінку порівняльних сівозмін?

 1. Економічною ефективністю.
 2. За родючістю ґрунту.
 3. За врожайністю.
 4. Економічною ефективністю і за дією на родючість.

21. Від чого залежить продуктивність сівозміни?

 1. Від правильного визначення обґрунтованої структури посівів.
 2. Від спеціалізації господарства.
 3. Від грунтово – кліматичних умов.

22. Як називається документ, який відображає не тільки технологію рільництва в господарстві, а й результати впливу агрозаходів на родючість полів, урожайність культур?

 1. Книга землекористування
 2. Книга історії полів.
 3. План освоєння сівозмін.
 4. Проект сівозміни.

Тема:  Обробіток грунту

1.Який вид обробітку застосовують для зберігання вологи в груні.

1)  фрезерування;

2)         оранка:

3)    боронування.

2.Я кий вид обробітку застосовують для підтягування вологи до верхніх шарів грунту?

1)          шлейфування;

2)    оранка;

3)          коткування.

3. Під який обробіток грунту вносять гній?

1)         Боронування;

2)    Культивація;

3)    оранка.

4.Який із видів обробітку ґрунту використовують для провокування, проростання насінні бур’янів?

1)          оранка;

2)    лущення;

3)          культивація.

5.Який з видів обробітку ґрунту застосовують в умовах розвитку вітрової ерозії?

1) оранка відвальна;

2)        фрезування:

3)        безвідвальна оранка.

6.  Механічна дія на грунт робочих органів, механізмів та знарядь, що забезпечують створення найкращих умов для вирощування сільськогосподарських культур називається:

 1. Переміщування.
 2. Розпушування.
 3. Обробіток.
 4. Обертання.

7.  Здатність грунту чинити опір зовнішнім силам, які намагаються роз’єднати ґрунтові частинки називається:

 1. Пластичність.
 2. Липкість.
 3. Зв’язність.
 4. Фізична стиглість.

8. Здатність ґрунту приймати надану йому в зволоженому стані форму без утворення тріщин і зберігати її після припинення дії на грунт зовнішніх сил називається:

 1. Липкість.
 2. Пластичність.
 3. Зв’язність.
 4. Фізична стиглість.

9. Як називається перший найбільш глибокий обробіток ґрунту після збору попередника?

 1. Основний.
 2. Плоско різний.
 3. Плантажний.
 4. Ярусна оранка.

10. Прийом обробітку ґрунту, який забезпечує кришення, обертання, розпушування ґрунту, а також підрізування кореневої системи рослин, заробку добрив і рослинних решток називається:

 1. Кришення.
 2. Обертання.
 3. Оранка.
 4. Фрезерування.

11. Який обробіток відноситься до перспективних?

 1. Мінімальний, ґрунтозахисний, консервуючий.
 2. Гребневий.
 3. Смуговий.
 4. Обробіток ґрунту без оранки.

12. Система обробітку ґрунту під ярі культури залежить від:

 1. Попередників.
 2. Механічного складу ґрунту.
 3. Культури.
 4. Зони вирощування.

13. Як називають основний обробіток ґрунту в літньо – осінній період під посів ярих культур у наступному році?

 1. Передпосівним.
 2. Зяблевим.
 3. Післяпосівним.
 4. Спеціальним.

14. В які строки проводять зяблеву оранку?

 1. Весною.
 2. Зимою.
 3. Літом.
 4. Восени.

15. Який обробіток грунту проводять безпосередньо перед сівбою?

 1. Оранку.
 2. Культивацію.
 3. Боронування.
 4. Лущення.

16. Для підвищення якості основного обробітку грунту після багаторічних трав проводять:

 1. Боронування.
 2. Культивацію.
 3. Лущення.
 4. Оранку.

17.  Основні технологічні операції при обробітку грунту.

1. Перевертання, вирівнювання.

2. Розпушування, вирівнювання та кришення.

3. Перевертання, розпушування, кришення, ущільнення, вирівнювання поверхні грунту, підрізання бур’янів.

18.. Який обробіток грунту є основним?

1. Оранка.

2. Зяблевий глибокий обробіток грунту.

3. Боронування, лущення, культивація.

19. Заходи поверхневого обробітку грунту.

1. Оранка, лущення, культивація, боронування.

2. Лущення, культивація, неглибока оранка, шлейфування, коткування.

3. Лущення, культивація, боронування, шлейфування, коткування, підгортання.

20. Що таке мінімальний обробіток грунту.

1. Обробіток грунту плоскорізною технікою.

2. Обробіток, який забезпечує зниження енергетичних витрат, зменшення кількості й глибини обробітку, поєднання операцій в одному робочому процесі.

3. Обробіток, який забезпечує зниження енергетичних витрат, глибини його проведення, заміну плуга на плоскоріз

Буряни та заходи боротьби з ними

1. Бур’янами називають:

 1. Рослини, що належать до культурних видів, але не вирощуються на даному полі.
 2. Рослини, які засмічують сільськогосподарські і інші угіддя, завдають шкоди культурним рослинам, знижуючи їх урожай та погіршуючи якість.
 3. Рослини, які спричиняють алергічні захворювання.
 4. Рослини отруйні для тварин.

2. Як називають рослини, які відносяться до культурних видів, не вирощуваних на даному полі?

 1. Бур’яни.
 2. Засмічувачі.
 3. Бур’яни – паразити.
 4. Бур’яни – ефемери.

3. До якої біогрупи відносяться рослини з коротким циклом розвитку 1,5 -2 міс.:

 1. Кореневі.
 2. Ярі.
 3. Мало річні (ефемери).
 4. Зимуючі.

4. Багаторічні бур’яни за способом вегетативного розмноження і будовою кореневої системи  поділяють на біогрупи:

 1. Коренепаросткові, кореневищні, стрижнекореневі.
 2. Зимуючі.
 3. Озимі.
 4. Ярі.

5. До якої біогрупи  відносяться бур’яни, які не здатні до фотосинтезу і живуть за рахунок готових поживних речовин рослини – господаря:

 1. Карантинні.
 2. Паразитичні.
 3. Коренепаросткові.
 4. Ефемери.

6. Бур’яни, які розвиваються за типом ярих і озимих відносяться до біогрупи:

 1. Ярі.
 2. Зимуючі.
 3. Озимі.
 4. Мало річні.

7.Бур’яни, які розмножуються переважно вегетативним способом і деякою мірою насінням, що перешкоджає боротьбі з ними, відносяться до біогрупи:

 1. Стрижнекореневі.
 2. Повзучі.
 3. Коренепаросткові.
 4. Кореневищні.

8. За способом живлення бур’яни поділяють на типи:

 1. Зелені або непаразитичні, паразитичні, напівпаразитичні.
 2. Мало річні, ефемери, ярі ранні.
 3. Ярі пізні, дворічні.
 4. Озимі, зимуючі.

9. До яких бур’янів відносять окремі рослини з різних біологічних груп, що не дуже поширені, однак завдають великої шкоди сільському господарству:

 1. Кореневі.
 2. Бульбові.
 3. Повзучі.
 4. Карантинні.

10. До бур’янів  внутрішнього карантину належать:

 1. Куряче просо, щириця, курай, лишай сизий.
 2. Амброзія багаторічна три роздільна, полинолиста, гірчак рожевий.
 3. Гірчак рожевий.
 4. Кукуль, редька дика.

11. Визначити ступінь забур’янення поля, якщо бур’яни зустрічаються поодиноко:

 1. Низька, слаба.
 2. Сильна.
 3. Дуже сильна.
 4. Середня.

12. Визначити ступінь забур’янення поля, якщо бур’яни переважають над культурними рослинами, заглушають їх:

 1. Середня.
 2. Сильна.
 3. Низька, слаба.
 4. Дуже сильна.

13. Заходи боротьби з бур’янами, спрямовані проти  занесення та розповсюдження на полях насіння і вегетативних зачатків бур’янів, називають:

 1. Винищувальними.
 2. Запобіжними.
 3. Хімічними.
 4. Механічними.

14. Пряме знищення бур’янів, що ростуть на полях належить до:

1.Винищувальних.

2. Карантинних.

3. Біологічних.

4. Запобіжних заходів.

15. За способом дії та характером пошкодження рослин, гербіциди поділяють на:

 1. Контактні, системні.
 2. Кореневої дії.
 3. Комбінованої дії.
 4. Проти злакові.

16. За особливостями проникнення в рослини і способом внесення, гербіциди поділяють на:

 1. Кореневої дії, дії через обприскування, комбінованої.
 2. Протидвосімядольні.
 3. Проти злакові.
 4. Широкого спектру.

17. Назвіть спосіб застосування гербіцидів, які вносять в захисну зону одночасно з сівбою, або в період вегетації просапних культур.

 1. Суцільний.
 2. Локальний.
 3. Стрічковий.
 4. Місцевий.

18. Назвати заходи боротьби з бур’янами, які проводяться за допомогою фітофагів – комах, грибів, бактерій та інших організмів.

 1. Біологічні.
 2. Фітоценотичні.
 3. Агротехнічні.
 4. Механічні.

МОДУЛЬ 2

Тема:  НАСІННЯ ТА СІВБА

ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ С/Г КУЛЬТУР

1. Які показники відносяться до посівних якостей насіння?

1. Натура зерна, вологість, маса 1000 шт. насінин, запах.

2. Вологість, маса 1000 шт. насінин, чистота, схожість, енергія проростання.

3. Запах, забарвлення, вологість, чистота, вміст білка.

2.  Який видається документ після аналізів в контрольно-насіннєвій інспекції, що дозволяє використовувати насіння як посівне?

1. Акт результатів аналізу

2. Сертифікат насіння

3. Посвідчення про кондиційність насіння

4. Результат аналізу насіння

5. Свідоцтво про кондиційність насіння

3. Що таке чистота насіння?

1. Здатність насіння утворювати нормально розвинені корені

2. Вміст в посівному матеріалі групи насіння основної культури у відсотках за масою

3. Здатність насіння до швидкого і дружнього проростання

4. Які потрібні дані, що входять в формулу, для розрахунку вагової норми висіву культури?

1. Вологість, чистота, маса 1000 насінин.

2. Маса 1000 насінин, норма висіву в мільйонах штук насінин на 1 га, посівна придатність.

3. Чистота, схожість, норма висіву в тисячу штук насінин на 1 га.

4. Маса 1000 насінин, посівна придатність, чистота, колір насіння.

6. Яка буває схожість насіння?

1. На піску, польова.

2. Лабораторна, польова.

3. Польова, на папері, у піску.

6. Із названих зернових культур вибрати ті, що належать до першої групи хлібів:

1. Кукурудза, пшениця, ячмінь, тритікале, жито.

2. Пшениця, ячмінь, тритікале, жито, овес.

3. Сорго, просо, рис, кукурудза.

4. Сорго, просо, рис, кукурудза, тритікале.

7. Із названих зернових культур вибрати ті, що належать до другої групи хлібів:

1. Кукурудза, пшениця, ячмінь, тритікале, жито.

2. Пшениця, ячмінь, тритікале, жито, овес.

3. Сорго, просо, рис, кукурудза, гречка.

4. Сорго, просо, рис, кукурудза, тритікале.

8. Назвати характерні особливості зернових культур першої групи.

1. Вибагливість до тепла вища, а до вологи менше; короткого світового дня.

2. Вибагливість до тепла, нижча, а до вологи вища; рослина довгого світового дня.

3. Світлолюбні, самозапильні, короткого світлового дня.

9. Назвати характерні особливості зернових культур другої групи хлібів.

1. Слабко розвинена коренева система, вологолюбні рослини.

2. Вибагливість до тепла вища, а до вологи менша; короткого світового дня.

3. Вибагливість до тепла, нижча, а до вологи вища; рослина довгого світового дня.

10.  Із названих зернових І і ІІ груп хлібів вибрати ті, що мають суцвіття колос.

1. Просо, овес, сорго, рис.

2. Пшениця, жито, тритикале, кукурудза.

3. Овес, просо, тритикале, кукурудза.

4. Ячмінь, жито, тритикале, пшениця.

11. Із названих зернових І і ІІ груп хлібів вибрати ті, що мають суцвіття волоть.

1. Просо, овес, сорго, рис.

2. Пшениця, жито, тритикале, кукурудза.

3. Овес, просо, тритикале, кукурудза.

4. Ячмінь, жито, тритикале, пшениця.

12. Із названих культур вибрати ту, яка має окремо чоловіче і жіноче суцвіття.

1. Жито                                                      4. Кукурудза

2. Овес                                                       3. Просо                                                     6. Сорго

13. Із названих фаз розвитку злакових і бобових зернових культур назвати фази розвитку злакових культур.

1. Проростання насіння, сходи, кущення, вихід в трубку, колосіння, цвітіння, формування і достигання зерна.

2. Проростання насіння, сходи, гілкування, викидання волоті, цвітіння, формування зерна.

3. Проростання насіння, сходи,  кущення, бутонізація, цвітіння, формування і достигання зерна.

14. Які із названих зернових культур мають озимий і ярий тип розвитку?

1. Кукурудза, жито, просо, овес.

2. Пшениця, ячмінь.

3. Жито, пшениця, тритикале, ячмінь, овес.

15. Назвати кращі грунти для вирощування озимої пшениці.

1. Чорноземні грунти  каштанові,  темно-сірі, опідзолені грунти.

2.  Торфовища, перезволожені, солонцюваті, темнокаштанові.

3. Солонцюваті,  темно-сірі, торфовища.

17. Виберіть за названими показниками насіння м’якої  пшениці для сівби, щоб воно відповідало Державному стандарту України.

1. Схожість 89%                           5. Сортова чистота насіння 90%

2. Схожість 92%                           6. Сортова чистота насіння 99%

3. Чистота насіння 90%               7. Вологість насіння 13 %

4. Чистота насіння 98%               8. Вологість насіння 15%

18. Яку норму насіння середньо рослих сортів озимої пшениці потрібно висівати в лісостеповій зоні та в які строки?

Норми висіву

 1. 5 – 5,5 млн.шт. схожого насіння на 1га
 2. 4 – 4,5 млн.шт. схожого насіння на 1га
 3. 4,5 – 5 млн.шт. схожого насіння на 1 га

Строки посіву

 1. з 1 – 15 вересня
 2. з 5 -20 вересня
 3. з 1 – 10 вересня
 4. з 15 вересня – 5 жовтня

20. Назвіть вимоги озимого жита до вологи.

 1. Відноситься до вологолюбних рослин
 2. Відноситься до посухостійких рослин

3. Краще ніж інші зернові витримує весняні посухи.

20. Назвіть вимоги озимого жита до грунтів.

 1. Може рости на дерново-підзолистих грунтах
 2. Може рости на легких суглинках
 3. Може рости на супісках і пухких піщаних грунтах, також на грунтах з підвищеною кислотністю (рН – 5,3)
 4. Може рости на заболочених і важких глинистих грунтах

20. Назвіть вимоги озимого жита до попередників.

 1. Не дуже вибагливе до попередників і до повторного вирощування
 2. Вибагливе до попередників

21. Назвати норму висіву та глибину загортання насіння озимого жита при сухій погоді.

 1. 55 – 60 млн. шт./га, 3-4 см.
 2. 5,0 – 5,5 млн. шт./га, 5-6 см.
 3. 3,5 – 4,0 млн. шт./га, 2-3 см.

22. Назвати вимогливість до вологи озимого ячменю.

1. Відноситься до вологолюбних рослин. Коефіцієнт транспірації – 414-523

2. Відзначається посухостійкістю. Коефіцієнт транспірації – 400,

23. Виберіть із названих кращі попередники для вівса.

1. Люцерна                           5. Картопля

2. Озима пшениця                6. Кукурудза

3. Горох                                 7. Цукровий буряк

4. Люпин                               8. Ячмінь

23*. Назвати вимоги рослин кукурудзи до температурних умов.

1. Мінімальна температура проростання насіння +2 +5 0С, оптимальна температура для росту і розвитку +10 +250С.

2. Мінімальна температура проростання насіння +7+100С, оптимальна температура для росту і розвитку +25 +300С, сходи гинуть при температурі -6 -70С.

3.  Мінімальна температура проростання насіння +10+150С, оптимальна температура для росту і розвитку +28+350С, сходи гинуть при температурі -40С.

24. Назвати спосіб сівби кукурудзи на силос в Лісостепу.

1.  пунктирний з міжряддями 45 см

2. пунктирний з міжряддями 70 см

3. з міжряддями 15см

4. з міжряддями 30 см

25. Назвати вимоги рослин кукурудзи до світла.

1. Рослини можуть рости і розвиватись невеликому затіненні

2. Незначне затінення негативно впливає на продуктивність посіву

3. Рослини довгого світлового дня

4. Рослини короткого світлового дня

26. Назвати вимоги рослин кукурудзи до грунтів.

1. Кращими грунтами є: чорноземні, темно-каштанові, темно-сірі середнього механічного складу

2. Кращими грунтами є: важкосуглинкові чорноземи, осушені торфовищами

27. Із названих біологічних особливостей вибрати ті, що характерні для рослин кукурудзи.

1. Теплолюбна, світлолюбна рослина короткого дня, достатньо посухостійка, перехреснозапильна.

2. Теплолюбна, світлолюбна рослина короткого дня, вологолюбива, самозапильна.

3. Холодостійка, тіньовитривала, перехреснозапильна.

29. Назвати для Лісостепу норми висіву та глибину загортання насіння кукурудзи.

Норми висіву насіння, кг/га

 1. 12 – 15               3. 40 – 50
 2. 20 -25                 4. 55 – 60

Глибина загортання насіння,см

 1. 10 – 15              3. 5 – 7
 2. 4 -5                    4. 10 – 12

30. Назвати строки збирання кукурудзи на силос:

1. до викидання волоті

2. до молочної стиглості

3. у фазі молочно-воскової стиглості

31. Із названих біологічних особливостей вибрати ті, що характерні для рослин гороху.

Тривалість вегетаційного періоду:

 1. 150 – 160 днів
 2. 75 – 115
 3. 60 – 80 днів

Температурні умови:

 1. Насіння починає проростати при температурі 8 – 100С
 2. 2. Насіння починає проростати при температурі – 1 – 20С
 3. Сходи добре витримують короткочасні заморозки – 9 – 100С
 4. Сходи добре витримують короткочасні заморозки – 5 – 70С

32. Назвати кращі попередники для гороху.

1. кукурудза на силос або зерно                  5. озимі зернові

2. багаторічні бобові трави                           6. люпин

3. картопля                                  7. цукрові буряки в районах достатнього

4. баштанні культури                      зволоження

8. льон довгунець                        9. соняшник

33. Назвати для лісостепових районів норми висіву і глибину загортання гороху насіння.

Норми висіву млн.шт. на 1 га

 1. 0,9 – 1                2. 1,3 – 1,4
 2. 1,1                      3. 1,5 – 1,6

Глибина загортання насіння на середніх і легких грунтах, см

 1. 4 – 5
 2. 6 – 7
 3. 8 – 10

Глибина загортання насіння на важких грунтах, см

 1. 4 – 5
 2. 6 – 7
 3. 8 – 10

34.  Кормова цінність бульб.

1. в 100 кг міститься 29 – 30 кормових одиниць

2. в 100 кг міститься 9,3 – 10,2 % кормових одиниць

50.35.  З бульб виготовляють.

1. спирт, винний спирт, кормові дріжджі, фруктозу

2. спирт, крохмаль, глюкозу, декстрину

36.  Назвати кращі попередники картоплі.

1. Озимі зернові                                    5. Помідори, баклажани

2. Пласт багаторічних трав                  6. Кукурудза на силос

3 Зайнятий пар                                      7. Цукрові буряки, столові буряки, морква

4. Капуста, огірки, гарбузи                  8. Люпин, горох

37. Назвати вимоги рослин картоплі до температурних умов.

1. Бульби починають проростати при температурі на глибині загортання не нижче 3 – 50С,  оптимальна температура для формування бульб 18 – 200С, сходи гинуть при температурі мінус 2 – 30С.

2. Бульби починають проростати при температурі на глибині загортання  1 – 20С, оптимальна температура для формування бульб 250С, сходи гинуть при температурі мінус 3 – 50С.

5. Ріст бульб припиняється при температурі 29 – 300С  сходи гинуть при температурі мінус 2-50С, холодостійка культура.

38. Назвати вимоги росин картоплі до світла і до грунту.

1. Картопля вибаглива до світла

2. Картопля не вибаглива до світла

3. Найбільш придатні для картоплі достатньо удобрені супіщані й суглинкові грунти, легкі чорноземи, окультурені некислі торфові грунти і на заплавах річок

4. Найкраще формується врожай картоплі за слабо кислої реакції ґрунтового розчину (рН – 4,5 – 6,5)

39. Назвати кращий спосіб збирання картоплі.

1. Потоково-груповий

2. Роздільний

3. Комбінований

40. Який спосіб посадки картоплі поширений в зонах достатньої зволоженості?

1. Гребеневий

2. Без гребеневий

3. Напівгребеневий

41. Де у виробничих умовах можна зберігати бульби товарної картоплі.

1. Картоплесховища

2. Кагати

3. Траншеї

4. Ями

42. Назвіть температурні умови росту і розвитку соняшнику.

1. При температурі 3 – 50С сходи з’являються на 7 – 8 – й день

2. При температурі 15 – 200С сходи з’являються на 7-8 – й день

3. Оптимальна температура для росту і розвитку соняшника 25-270С

4. Оптимальна температура для росту і розвитку соняшника 30-350С

5. Сходи витримують заморозки до мінус 5-60С

6. Сходи витримують заморозки до мінус 3-40С

43.Назвіть біологічні особливості соняшнику.

1. Соняшник посухостійка рослина

2. Вологолюбна рослина

3. Світлолюби ва

4. Ті невитривала

44. Назвіть агротехнічні прийоми вирощування соняшнику.

1. Доцільно висівати соняшник після суданської трави та цукрових буряків

2. Розміщувати посіви соняшнику на тому самому полі через 8-10 років

3. Соняшник не вибагливий до поживного режиму грунтів порівняно з іншими польовими культурами

4. Соняшник дуже вибагливий до поживного режиму грунтів порівняно з іншими польовими культурами

5. Сівбу проводять при температурі грунту 8-120С на глибину 6-8 см з густотою посівів 50-55 тис.шт.

6. Сівбу проводять при температурі грунту 6-80С на глибину 3-4 см густотою посівів 40-45 тис.шт.

45. До якої групи с/г культур належить ріпак?

1. Олійні   2. Зернобобові    3. Ефіролійні

46. Назвіть біологічні особливості і агротехнічні прийоми вирощування озимого ріпаку.

1. Добрий медонос, з 1га його посіву можна отримати до 100 кг меду

2. Ріпакову олію використовують в їжу

3. Рослина довгого світового дня

4. Вегетаційний період культури триває 200-220 днів

5. Норма висіву 30-40 кг/га

6. Ріпак не вибагливий до вологи і родючості грунту

7. Непридатні – важкі глинисті, заболочені, засолені й кислі грунти

8. Органічні добрива краще вносити під озимий ріпак в дозі 30-40т/га

47. Назвіть тривалість вегетаційного періоду для льону-довгунця.

1. 150 – 160 днів

2. 72 – 85 днів

3. 116 – 123 днів

48. Вкажіть через скільки років слід повертати льон на попереднє поле з метою уникнення льоновтоми.

1. не раніше як через 2 – 3 роки

2. не раніше як через 6 – 7 років

3. не раніше як через 8 – 10 років

49. Назвіть строки посіву льону-довгунця:

1. самий ранній, при прогріванні грунту на глибині 10 см до 2-30С

2. ранній, при прогріванні грунту на глибині 10 см до 5-60С

3. пізній, при прогріванні грунту на глибині 10 см до 10-120С

50. Назвати спосіб посіву озимої пшениці, що вирощується по інтенсивній технології?

1. Перехресний        2. Звичайний рядковий     3. Вузькорядний

51. Визначіть основну ланку агрономічного забезпечення інтенсивної технології в рослинництві.

1. Насіння, система машин, добрив, захист рослин від бур’янів

2. Формування колективу, соціальні умови.

3. Розробка технологічних карт, програмування врожайності, система добрив, обробітку грунту, насіння, сівба, догляд, збирання.

52. Назвіть суть інтенсивних технологій вирощування с/г культур.

1. Надійна охорона навколишнього середовища

2. Застосування системи ґрунтозахисного обробітку грунту

3. Створення необхідних умов для росту і розвитку рослин.

53.Назвати рослину, насіння якої проростає при температурі грунту

1-20С.

1. Просо.             2. Овес.            3. Кукурудза.

54Яка з названих культур найбільш використовується для підсівання багаторічних трав?

1. Еспарцет.         2. Ячмінь.           3. Кукурудза.

55За відсутністю якого показника не можна визначити норми висіву насіння?

1. Посівна придатність.              2. Вологість.

3. Енергія проростання.

Овочівництво

1.Які з названих культур належать до цибулинних?

1)  ріпа

2)         цибуля

3)    сельдерей

4)         часник

5)         щавель

2.Які з названих овочевих культур належать до плодових?

1)  салат

2)    огірки

3)         кабачки

4)         щавель

5)         баклажани

3.Які з названих овочевих культур належать до листоплідних (зелених)?

1)  капуста

2)         салат

3)         огірки

4)         шпинат

5)         кріп

4.Головнініимн особливостями овочівництва є:

1)         механізоване вирощування;

2)         вирощування овочевих у відкритому і захищеному грунті;

3)         використання розсадного методу культури:

4)    вирощування без великих затрат праці;

5.Яке значення овочів в харчуванні людей?

1) джерело білків

2)        клітковини

3)        вітамінів

4)   жирів

5)        мінератьних солей

РОЗДІЛ ТВАРИННИЦТВО

МОДУЛЬ 4

1. Укажіть основні елементи виробничо-зоотехнічного та племінного обліку у тваринництві

1.Надання кличок та складання акта про приплід

2. Надання індетифікаційного номеру.

3.Мічення тварин

4.Надання кличок, індетифікаційних номерів та мічення тварин, складання акта про приплід.

2. Назвіть способи мічення , якими великій рогатій худобі встановлюють індефікаційні номера:

1. Нумерація вищипами.

2.Татуювання .

3.Закріплення бірок.

4. Нумерація холодом

3. Назвіть способи мічення, якими поросятами встановлюють гніздові та індефікаційні номери:

1. Нумерація вищипами.

2.Татуювання.

3.Закріплення бирок.

4.Нумерація холодом.

4.  Із наведеного переліку ознак і структурних змін вказати ті,що характерні для фаз після утробного розвитку  тварини:

1.Пристосування організму до нового типу травлення, обміну речовин, терморегуляції.

2.Пробудження статевого рефлексу. Подальший розвиток організму.

3.Згасання основних функцій, зміна хімічного складу організму, молекулярної структури клітин, уповільнення синтезу і засвоєння білків і відкладання жиру.

4.Розквіт всіх функцій організму, високої продуктивності, відтворення  потомків.

5.  Вказати тривалість статевого циклу у самок таких видів:

1.16-19                  А.Корови

2.19-21.                  В.Кобили

3.20-22.                  С.Свиноматки

4.21-24                   Е.Вівцематки

6. Вказати тривалість статевої охоти у самок :

1.3-36                     А.Корови

2.25-36                   В.Кобили

3.36-48                   С.Свиноматки

4.12-96                   Е.Вівцематки

7. Із наведених переліку вікових періодів вказати той, у якому настає статева зрілість, таких тварин:

1.5-6                       А. ВРХ

2.6-9                       В.Кобила

3.16                        С.Свиноматка

4.18                        Е.Вівцематка

5.19-20

8. Вказати період настання господарської зрілості у тварин:

1.10-12                  А.Жеребець

2.13-14                  В.Бугай

3.36                       С.Кнур

Е.Баран

9. Назвіть способи парування сільськогосподарських  тварин:

1.Природне

2.Штучне

3.Природне вільне та ручне

4.Природне (вільне і ручне) та штучне

10. Вкажіть назву гібрида, одержаного внаслідок таких схрещувань:

1.Лошак               А.Осел х Кобила

2.Мул                   В.Жеребець х Ослиця

11. Вкажіть які господарства займають племінною роботою у тваринництві

1.Державні племені заводи

2.Репродуктор

3.Племферм

4.Племгоспи

5.Державні племені заводи, репродуктори племферми, племгоспи

12. Із наведеного переліку продукції скотарства вказати ту, яка належить до  таких видів:

1.Молоко                      А.Основна

2.Яловичина                В. Додаткова

3.Телятина

4.Гній

13. Що розуміється під поняттям “поживність корму”:

1.Поживність корму – це його здатність споживатися тваринами певного виду.

2.Поживність корму – це його фізичній стан, потрібний для споживання тваринами.

3. Поживність корму – це його здатність задовольняти природні вимоги тварин до живлення.

4.Поживність корму – це комплекс показників, що характеризують його хімічний склад.

14.Які хімічні елементи необхідні для життєдіяльності тварин:

1.Органогені: вуглець, водень, кисень ,азот.

2.Мікроелементи: кальцій, фосфор, натрій, калій, магній, сірка.

3.Усі елементи періодичної таблиці хімічних  елементів.

15. Що розуміється під поняттям “кормів”:

1.Продукти, що містять поживні речовини.

2.Продукти рослинного і тваринного походження, що містять поживні речовини у засвоюваній формі.

3.Продукти різного походження.

4.Продукти рослинного, тваринного, мікробного і мінерального походження, що використовуються в годівлі сільськогосподарських тварин, та містять поживні речовини у засвоєній формі і не впливають  шкідливо на їх здоров’я та  якість продукції.

16. Методи оцінювання кормів:

1.Органолептичні

2.Хімічні

3.Органолептичні і хімічні

4.Господарські, хімічні, органолептичні

17. Що таке силос?

1.Консервована зелена маса

2.Зелений корм, законсервований за рахунок спонтанного бродіння в анаеробних умовах.

3.Соковитий корм, виготовлений  із зеленої маси, законсервований анероїд ним способом, або із застосуванням консервантів.

4.Зеленна маса, законсервована  із застосуванням консервантів.

18. Які корми належать до коренеплодів?

1. Морква, буряки.

2.Морква, топінамбур.

3.Напів цукрові ,цукрові буряки.

4.Морква, буряк, бруква, куузіки.

19. Які корми належать до грубих?

1.Солома, полова , висівка.

2.Сіно, солома, полова, сінне борошно.

3.Солома, полова, трав’яне борошно.

20 Яка енергетична поживність сінна(один.\ кг)

1.0,1-0,2

2.0,5-0,6

3.0,3-0,5

4.0,6-0,8

21. Вказати правильну послідовність заготівлі сіна:

1.Обертання.

2.Скощування трави.

3.Плющення.

4.Пресування.

5.Згрібання у валки.

6.Досушування активним вентилюванням.

7.Укладання у сховища.

22. За якими показниками визначається якість сіна?

1.Колір, запах, вологість, облиствленість.

2.Запах, фаза вегетації рослин, вологість.

3.Колір, запах, вологість, фаза вегетації рослин, облиствленість,  ботанічний склад, ознаки псування.

4.Колір,запах, ознаки псування, ботанічний склад, вологість.

23. Які способи підготовки соломи  до згодовування дають можливість підвищити перетравність її поживних речовин?

1.Хімічні .

2.Фізичні.

3.Біологічні.

4.Фізичні біологічні.

24. У чому полягає основна кормова цінність кормів тваринного походження?

1.Висока енергетична цінність.

2.Високий вміст органічних речовин.

3.Високий вміст мінеральних речовин.

4.Висока  біологічна цінність протеїну.

25. Що таке раціон?

1.Набір кормів.

2.Набір кормів спожитих твариною.

3.Набір і кількість кормів, спожитих тваринами за певний проміжок часу.

4.Кількість кормів, які тварина споживає за певний проміжок часу.

26. Які дані необхідні  для складання раціону?

1.Норми годівлі.

2.Норми годівлі та які корми і в яких кількостях згодовують.

3.Інформація про тварин, норми годівлі, які і в яких кількостях згодовують, поживність кормів.

4.Норми годівлі і поживність кормів.

27. Що таке структура раціону?

1.Співвідношення між масою об’ємистих і концентрованих кормів.

2.Співвідношення кормів у раціоні за енергетичною поживністю у відсотках до його сумарної енергетичної поживності .

3.Відношення енергетичної поживності концентрованих кормів до енергетичної поживності  об’ємистих.

28. Яка інформація про тварин береться  до уваги при визначені  норм годівлі дійних корів?

1.Жива маса, надій, вгодованість.

2.Жива маса, надій, вміст жиру в молоці , вік , вгодованість.

3.Жива маса, вміст жиру в молоці , вгодованість.

4.Жива маса, надій, вік

МОДУЛЬ 5

 1. 1. Зазначити для кожного з наведених термінів відповідне визначення:

Визначення:                                                                                 Термін:

 1. Період від отелення корови до її плідного          А. Сухостійний період.

осіменіння (парування).

 1. Період від припинення лактації до                       Б. Сервіс-період.

наступного отелення корови.

3. Період від отелення корови до її запуску.               В. Лактаційний період.

2. Із наведеного переліку показників м’ясної продуктивності худоби зазначити ті, що оцінюють після їх забою:

1.Жива маса.                                                       6.Перед забійна маса.

2.Маса туші.                                                        7.Морфологічний склад.

3.Середньо добовий приріст.                             8.Хімічний склад.

4.Забійний вихід.                                                 9.Оплата корму.

5.Вгодованість.

3. Із наведеного переліку показників молочної продуктивності корови зазначити той, що є основним під час її бонітування.

1.Надій за лактацією.

2.Жива маса.

3.Молочний жир за лактацією.

4.Молочний жир за перші 305 днів або  скорочену закінчену лактацію.

4. Розділити технологічні  операції доїння корів за наведеними видами:

Операції:                                                                         Види операцій:

1.Масаж вим’я.                                                            А.Підготовчі.

2.Перехід наступної корови.

3.Здоювання перших цівок молока.                           Б. Основні.

4.Обмивання водою.

5.Витирання вим’я.                                                     В.Заключні.

6.Одягання доїльних стаканів.

7.Контроль за доїнням.

8.Відключення і знімання доїльних стаканів.

9.Машине додоювання.

10.Зливання молока.

11.Контроль стану вим’я.

5. Із наведеного переліку технологічних процесів зазначити ті , що належать до первинної обробки молока:

1.Сепарування.

2.Пастиризація.

3.Очищення від механічних домішок.

4.Охолодження.

5.Зберігання.

6.Нормалізація.

7.Транспортування.

8.Сквашування.

6. Із наведеного переліку молочних продуктів зазначити ті, що належать до кисломолочних:

1.Пряжене молоко.

2.Ацидофільне молоко.

3.Простокваша звичайна.

4.Йогурт.

5.Айрак.

6.Сир сичужний.

7.Сметана.

8.Вершки.

9.Сироватка.

10.Знежирене молоко.

7. Із наведеного переліку документів вказати ті, що необхідно оформити  для реалізації худоби на мясо переробне підприємство:

1.Довідка лікаря ветеринарної медицини господарства.

2.Товарно – транспортна накладна.

3.Акт про зняття тварини від годівлі.

4.Ветиренарне свідоцтво.

5.Акт на вибракування маточного  поголів’я.

6.Акт зважування тварини.

8. Вкажіть, які з порід свиней належать до третьої групи:

1.Українська степова ряба.

2.Велика біла.

3.Українсько степова біла.

4.Північнокавказька.

5.Велика чорна.

6.Гемширська.

7.Миргородська.

8.Дюрок.

9. Вкажіть, які з наведених порід свиней належать до першої групи:

1.Українська степова ряба.

2.Українська м’ясна.

3.Велика біла.

4.Українська степова біла.

5.Північнокавказька.

6.Полтавська м’ясна.

7.Дюрок.

8.Уельська.

10. Вкажіть причину, яка зумовлює аліментарну амнезію у поросят – синусів:

1.Особливості росту.

2.Дефіцит заліза в молоці.

3.Захворювання поросят синусів.

4.Порушеня обміну заліза в організмі.

11. Вкажіть фактори, що зумовлюють недосконалість терморегуляції новонароджених поросят:

1.Вікові особливості росту.

2.Низька теплопродукція.

3.Висока теплопродукція.

4.Велика поверхня тіла на одиницю живої маси.

5.Відсутній підшкірний жир.

6.Низька жива маса при народжені.

12. Вкажіть причини, які зумовлюють відсутність імунітету новонародженого поросят:

1.Вікові особливості росту.

2.Непроникність плаценти до молекули імуноглобулінів.

3.Протеолітична дія ферментів.

13. Вказати препарати  які застосовують  внутрішньо м’язовою (ін’єкцією) для профілактики  аліментарної анемії поросят синусів:

1.Розчин залізного купоросу .

2.Розчин феродексу.

3.Фероглюкіну.

4.Розцин мідного купоросу.

5.Розчин лактату заліза.

6.Розчин сфероліту.

14. Зазначити технологічні операції і їх послідовність під час і зразу ж після опоросу свиноматок:

1. Прибрати у станках послід.

2. Напоїти маток теплою водою (відвійками).

3. Енергійно витерти тіло поросят рушником або мішковиною.

4. Прочистити рот, ніс і вуха поросяти від слизу.

5. Обрізати пуповину (5-6 см від живота).

6. Новонароджених поросят перемістити у тепле лігво (ящик).

7. Продезинфікувати  вим’я, соски і підпустити поросят до свиноматки.

8. Змазати пуповину 10%-м розчином йоду.

9. Замінити підстилку.

10. У новонароджених поросят видалити щипцями клиновидні (чорні) зуби.

15. Із наведеного переліку ознак вказати ті, що враховують під час визначення реалізації  ціни 1кг  немитої і чистої вовни:

Ознаки вовни:                                                                 Вовна:

1.Настриг немитої вовни.                                           А. Немита.

2.Види вовни.                                                               В. Чиста.

3.Вміст жиру у вовні.

4.Вихід чистого молока у відсотках.

5.Довжина вовни.

6.Тонина вовни.

7.Настриг чистої вовни.

8.Колір.

9.Вміст поту у вовні.

10.Стан вовни.

16. Вказати послідовність технологічних операцій  на стригальному пункті під час роботи з вівцями:

1.Захист овець від холоду.

2.Купання овець.

3.Захист тварин від намокання.

4.Голодна витримка.

5.Стриження овець.

17. Вказати послідовність технологічних операцій на стригальному пункті під час роботи з вівцями:

1.Збереження кіп.

2.Маркування кіп.

3.Реалізація вовни.

4.Реєстрація кіп.

5.Пакування вовни.

6.Зважування вовни.

7.Класирування вовни.

18. Із наведеного прикладу факторів вказати ті, що враховуються для встановлення норм годівлі груп овець:

1.Вік.

2.Жива маса.

3.Виробничий напрям породи.

4.Період лактації.

5.Інтенсивність статевого використання.

6.Фізіологічний стан.

7.Період кітності.

19. Із наведеного переліку порід курей вказати ті, що використовують у м’ясних кросах:

1.Род-айленд.

2.Корніш.

3.Плімутрок білий.

4.Нью-гемшир

5.Леггорн.

20. Із наведеного переліку  кросів  сільськогосподарської птиці зазначити бройлерні кроси курей:

1.Медео.

2.Бройлер – 6.

3.Смєна.

4.Харківський – 56

5.Гібро – 6

6.Хідон.

21. Із наведеного переліку кросів сільськогосподарської птиці зазначити кроси індиків:

1.Гібро-6.

2.Хідон.

3.Харківський – 56

4.Темп.

5.Домінант-бурий.

6.Харківський -76.

22. Вказати тривалість світлового дня у перші три доби вирощування курчат яєчного періоду:

1.12год.

2.17год.

3.23год.

23. Вказати оптимальний  параметр мікроклімату під брудером у перший тиждень вирощування бройлерів на глибокій підстилці:

1.25-30С                           А.20-40%

2.30-35С                           В 40-60%

3.35-40С                          С 65-75%

24. Зазначити тривалість використання сільськогосподарської птиці  таких видів:

1.22                       А.Кури яєчних порід

2.26                       В.Кури м’ясних порід

3.28-30                 С.Качки.

4.31-34                 Е.Індики.

25. Розподілити наведені категорії яєць за терміном їх зберігання:

1.7                                 А.Харчові

2.25                               В.Дієтичні

3.90                               Е.Столові

4.120(у холодильнику).

26. Розподілити наведенні категорії харчових яєць за їх масою:

1.660-760                     А.Відбірні.

2.360-559                     В. І категорія.

3.560-659                     Е.ІІ категорія

27. Зазначити тривалість інкубаційного періоду яєць наведених прикладів домашньої птиці:

1.15                                А.Перепілки.

2.17                                В.Кури.

3.21                                Г. Качки.

4.28                               С.Гуси.

5.30                               Е.Індики.

6.34

28. Із наведених заходів вказати ті, що стимулюють раннє статеве дозрівання с/г птиці:

1. Скорочення світлового дня.

2. Збільшення рівня протеїну в раціоні.

3. Продовження світлового дня.

4. Обмежена годівля ремонтного молодняку.

5. Підвищення температури в пташнику до 200С.

6. Підвищення інтенсивності освітлення до 30 лк.

ДОПОВНЕННЯ ТЕСТІВ ДО РОЗДІЛУ ТВАРИННИЦТВО:

1. Кормова база – це :

1)  обсяг і якість кормів, системи їх виробництва і використання ;

2)         продукти рослинного і тваринного походження;

3)         посівні площі кормових культур та їх структура;

4)         сукупність різних кормів та їх співвідношення .

2.Класифікація кормів – це групування їх :

1)  за якістю;

2)         походженням та найбільш важливим якостям ;

3)  за поживністю;

4)         за ступенем поїдання тваринами.

3. До грубих кормів відносяться:

1)  зелена маса кормових культур;

2)          сіно, солома ;

3)          коренебульбоплоди;

4)          силос.

4. Поживність корму визначається як:

1)  властивість   корму   задовольняти   потреби   тварин   у   мікро   –   і макроелементах;

2)         ступінь задоволення потреб тварини у вуглеводах;

3)         показник якісної характеристики корму ;

4)         комплексний показник    якості,  що характеризує властивість  корму задовольняти потреби тварин в усіх поживних речовинах.

5.3елений конвеєр- це:

1)  кормові культури господарства;

2)          кормові культури господарства, які забезпечують тваринництво кормами протягом року;

3)  структура площ кормових культур, висіяних для потреб тваринництва;

4)          безперебійне забезпечення тварин зеленим кормом протягом літа.

6. Порода – це :

1)  певна популяція тварин;

2)         тварини, що мають спільне походження ;

3)         група тварин одного виду із спільним походженням;

4)         тварини певного виду, що відрізняються високою продуктивністю.

7.Породи класифікуються:

1)  за продуктивністю;

2)           за походженням;

3)           за рівнем племінної роботи;

4)     всі відповіді вірні.

8.8.Ріст тварини визначають шляхом :

1)  взяття промірів ;

2)         застосуванням індексних методів ;

3)  зважування ;

4) окомірно.

9.Гетерозис проявляється у тварин :

1)  одержаних від високопродуктивних предків породи ;

2)         одержаних в результаті відбору і підбору;

3)         одержаних від схрещування істотно відмінних між собою ліній, порід чи видів;

4)         одержаних в результаті цілеспрямованої системи парувань.

10.Відтворення стада – це :

1)  елемент технології;

2)     сортування тварин та відбір кращих із них;

3)           система зооветеринарних  заходів,  направлена на покращення  стала шляхом відбору, підбору і цілеспрямованого парування ;

4)           всі відповіді вірні.

11.Система племінного обліку у тваринництві передбачає включення системи кличок. Індивідуальні клички тваринам присвоюються :

1)  у свинарстві;

2)          у скотарстві та конярстві;

3)          у вівчарстві;

4)          у птахівництві.

12.Поживність корму виражається :

1)          в кілокалоріях ;

2)          в кормових одиницях ;

3)          в обмінній енергії;

4)    всі відповіді вірні.

13.До порід ВРХ молочного напрямку продуктивності можна віднести :

1)  кіанську, абердин – агуську, шароле;

2)           червону степову, голштинську, голландську;

3)           симентальську, монбельярдську, лебединську;

4)     герефордську, чорнорябу, симентальську.

14. Прив’язна технологія утримання великої рогатої худоби пов’язана :

1)  з достатньою мірою спеціалізації праці тваринників ;

2)         із зниженням затрат праці;

3)         з великими затратами праці і неможливістю ефективного застосування сучасних машин;

4)    з ефективним застосуванням техніки (системи машин).

15. Молочне скотарство характеризується :

1)  середнім виходом м’яса на кожні 100 ц. молока;

2)          високою питомою вагою молока в товарній продукції;

3)          поєднанням виробництва молока з виробництвом м’яса;

4)          середнім удоєм на фуражну корову.

16.Безпрнв’язня технологія утримання корів дає можливість :

1)         оптимізувати індивідуальну годівлю тварин;

2)         забезпечити оптимальні умови утримання і відпочинку корів ;

3)         знизити загальні затрати на виробництво молока;

4) зекономити корми і підстилку.

І7.Потоково – цехова технологія виробництва молока дає можливість:

1)         оптимізувати годівлю тварин відповідно їх фізіологічного стану;

2)         сформувати   однорідні   групи   худоби   за   рівнем   продуктивності, фізіологічним станом;

3)  оптимально механізувати виробничі процеси на фермі;

4)         всі відповіді вірні.

18.Облік   молочної   продуктивності    корів    передбачає   використання методу контрольних доїнь. Такі контрольні доїння проводять :

1)  щоденно;

2)          один раз на тиждень;

3)          один раз в декаду;

4)          один раз в квартал.

19.Щоб розрахувати жироодиниці молока ( 1 % – не молоко ) по стаду

необхідно :

1)  додати надоєне молоко від кожної корови за день (місяць ) ;

2)          додати визначену жирність молока по кожній корові, за день ( місяць );

3)          перемножити всю кількість надоєного молока за день ( місяць ) на процент жиру в ньому ;

4)          всі відповіді вірні.

20.Щоб перерахувати молоко натуральної жирності на базисну жирність необхідно:

1)  розділити надоєне молоко натуральної жирності на базисну жирність ;

2)  розділити надоєне молоко натуральної жирності на фактичну жирність молока;

3)         перевести надоєне молоко в однопроцентне і розділити його на базисну жирність;

4)         перевести надоєне молоко в однопроцентне і розділити на фактичну жирність.

21. Головна мета бонітування тварин – це визначити їх племінну цінність. Проводять бонітування:

1)  один раз протягом всього життя тварин;

2)    тільки у тому випадку, коли постає питання про вибракування;

3)          щорічно;

4)          один раз у 2 – 3 роки.

22.Бонітуванню підлягають:

1)  все стадо тварин;

2)          тільки доросле поголів’я ;

3)          тільки племінні тварини;

4)          ремонтний молодняк і доросле поголів’я.

23.При бонітуванні тварина оцінюється :

1)  тільки за продуктивністю ;

2)         тільки за конституцією і екстер’єром;

3)         за   комплексом   ознак   (   походженням,   продуктивністю,   розвитком, екстер’єром);

4)         тільки за якісно нащадків.

24.Система   утримання   свиней   передбачає  технологію  групового  їх утримання і індивідуального. Індивідуально утримують:

1)  маток холостих і порісних ;

2)          підсисних маток та кнурів ;

3)          ремонтний молодняк;

4)          порісних маток.

25.Найпотиренішими видами відгодівлі свиней є :

1)  м’ясо – сальна;

2)         м’ясо – беконна;

3)         до жирних кондицій ;

4)         м’ясна, беконна, сальна.

26. Для беконної відгодівлі придатні:

1)  свині різних порід;

2)          свині різного віку ;

3)          тільки молодняк білих порід і віком не старше 3 місяців.

4)          свині різних порід, але віком не старше 4 місяців.

27.Смакові якості свинини різко погіршують такі корми :

1)  горох, пшениця, картопля, зелена трава;

2)          горох, люпин, кукурудза, пшеничні висівки, картопля, риба;

3)          соя. овес, макуха, рибні продукти, брага:

28.Свиням краще згодовувати зернові корми :

1)  подрібненими на крупні частини;

2)         середньорозмеленими;

3)         дрібнорозмеленими;

4)         всі відповіді вірні.

29.Однією з найхарактерніших особливостей овець порівняно з іншими с- г. тваринами є :

1)  багатоплідність;

2)          наявність вовнового покриву;

3)          яскраво виражена сезонність парувань і окотів ;

4)          невибагливість та розвинутий інстинкт стадності.

30.Для підстилки вівцям використовують :

1)  подрібнену солому (січку) різних зернових культур;

2)          подрібнену солому тільки безостих зернових культур;

3)          тільки довгу солому безостих зернових культур ;

4)          всі відповіді вірні.

31.Відлучення   ягнят   від   маток   необхідно   проводити   до   початку парування їх не пізніше як :

1)  за 4 місяці ;

2)         за 2 місяці;

3)         за 3 місяці;

4)    за 1 місяць.

32. Відбір і підбір у вівчарстві здійснюють на основі:

1) походження та живої маси;

2)        живої маси та плодючості;

3)        живої маси, плодючості та настригу і якості вовни ;

4)        бонітування.

33.Основними кормами для годівлі овець взимку виступають :

1)          солома, стебла кукурудзи і соняшнику. макуха;

2)          сінаж, силос, капуста, ячмінь, кукурудза;

3)          сіно, сінаж, полова, силос, коренеплоди, концкорми, просо ;

4)          всі відповіді вірні.

34.Комбікорм – це :

1)  суміш грубих, соковитих, концентрованих, мінеральних кормів ;

2)         суміш різних кормових засобів, які є в наявності у господарстві;

3)         суміш   концентрованих   (   зернових   )   кормів,   мінеральних   солей, вітамінних препаратів і антибіотиків ;

4)         всі відповіді вірні.

Розділ механізація

5.1. Який   тип   автонапувалок  призначений   для   напування   великої рогатої худоби в літніх таборах ?

1)  ПА-1А;

2)         ВУК-3А ;

3)         АГП-Ф-200.

2. Який тип подрібнювачів призначений для подрібнення зерна і качанів кукурудзи ?

1)  ИРТ-Ф-80-1;

2)    МРК-5 ;

3)          ИРМ-50.

3.Зазначте марку пересувного кормороздавальника на тваринницьких фермах ?

1)         ТПК-І5;

2)         ТРП-Ф-15;

3)         ТВК-80.

4.Яка з названих доїльних установок призначена для доїння корів у таборах?

1)  «Тандем -автомат»;

2)         УДА-8А;

3)         УДЛ-Ф-12-1;

4)         «Карусель»,

5)         УДА-100.

5.Який тип автонапувалок призначений для напування свиней у літніх таборах?

1)  АСГ-24А;

2)         АСН-24 А;

3)         ПБС-1А.

6. Який комплект автоматизованого обладнання призначений для вирощування бройлерів на сітчастих підлогах

1)БКМ-3Д

2) КП-5-1

3)КП-9

Ш7.Які   типи    культиваторів   використовуються   для    міжрядного

Обробітку грунту в посівах овочевих культур ?

1) КОР-4,2;

2)         КФО-4,2;

3)         КФЛ-4.2;

4)         КГФ-2,8;

5)         КПС-4.

8 .Яку з названих машин використовують для збирання помідорів ?

1)  ММТ-1 ;

2)          СКТ-2;

3)          УКМ-2;

4)    КОП-1,4;

5)          ЛКГ-1,4.

9. Які типи косарок використовуються для скошування природних і сіяних трав з складанням маси у валки або покоси ?

1)  КП-Ф-6

2)          КС-Ф-2,1Б;

3)          КД-Ф-4;

10.Який   тип   косарок   призначений  для   скошування   з   одночасним плющенням скошених стебел сіяних бобових трав і укладанням маси у

валки ?

1)  КСГ-Ф-2,1Б;

2)         КПРН-3А;

3)         КД-Ф-4.

11.Які прес – підбирачі   використовують для підбору сіна або соломи з валків і пресування в тюки ?

1)         ВЦН-Ф-3;

2)         ПКТ-ф-2;

3)         ПР-Ф-750;

12.Яка    установка    призначена    для    досушування    сіна    активним вентилюванням ?

1)  ППЛ-Ф-16;

2)          ГП-Ф-16;

3)          УВС-16А.

13.Який тип автонапувалок призначений для напування великої рогатої худоби підігрітою водою ?

1)  ПА-1 ;

2)          АГК-4Б;

3)     АП-1.

25 14.Які типи культиваторів найбільш ефективно використовуються для передпосівного обробітку грунту під цукровий буряк ?

1)КПШ-9;

2)          КПС-4;

3)    УСМК-5,4Б;

4)          УСМК-5,4В ;

5)    АРВ-8,1-02.

15.Якими   проріджувачами   формують   густоту  сходів   вздовж  рядків буряків ?

1)  УСМК-5,4Б;

2)         УСМК-5,4;

3)         УСМК-5,4В ;

4)    ПСА-2,7:

5)         ПСА-5,4.

16.Які машини використовують   для збирання коренеплодів цукрових буряків ?

1)  БМ-6А;

2)          КС-6Б;

3)          МБС-6;

4)    РКС-6;

5)          РКМ-6;

17.Які типи культиваторів застосовують для суцільного передпосівного обробітку грунту за голландською технологією вирощування картоплі ?

1)  УСМК-5,4Б;

2)          КПС-4 ;

3)          КПГ-2,2;

4)          КВФ-2,8;

5)          КВФ-4.

І8.Які  з  картоплесаджалок  використовуються  для  садіння  бульб у попередньо нарізані гребені ?

1)          СН-4Б-1 ;

2)          КСМ-4;

3)          САЯ-4;

4)          КСМГ-4;

5)          КСМГ-6.

19.Які типи культиваторів використовують для міжрядного обробітку картоплі ?

1) УСМК-5,4В;

2)        КПГ-2,2;

3) КОН-2,8А;

4)        КРН-4.2;

5)        КНО-2,8.

20. Який   агрегат   використовується   для   лущення   після   стерньових

попередників ?

1)  Т-150К+КПШ-5;

2)          Т-150К+ЛДГ-10;

3)          К-701+ОПТ-3-5.

21.Який   агрегат   використовується   для   лущення   після   кукурудзи, соняшнику, багаторічних трав на важких грунтах ?

1)  Т-150К+ЛДГ-15;

2)         Т-150К+БДТ-7;

3)         Т-150К+БД-І0.

22.Які з агрегатів використовуються при ґрунтозахисному обробітку ?

1)  ДТ-75+КПЕ-3,8+БИГ-3 ;

2)          К-701-ОПТ-3-5+БИГ-3;

3)          Т-150+ПЛН-6-35+ЗККШ-6А;

23.Які типи  машин   використовують для  внесення рідких, добрив  і

гербіцидів ?

1)  КРН-5,6А;

2)          МВУ-5 ;

3)          ПОМ-630-1.

24.Яка з приставок випускається для збирання соняшнику на зерно на комбайн « Дон-1200»?

1)           ПСП-1,5;

2)           ПСП-10;

3)           ПСП-8.

25.Які типи плугів найбільш ефективні для основного обробітку ґрунту під цукровий буряк ?

1)  ПЛН-5-35;

2)         ПНЯ-4-40;

3)         ПН-5-35

4)         ПЯ-3-35

5)         ПЛ-5-35

26.Які з зернових сівалок    використовуються у районах поширення вітрової ерозії ?

1)  СЗЛ-3,6;

2)          СЗК-3,6;

3)          СЗІІ-3,6А;

4)          СЗС-2,1 ;

5)          ЛДС-6.

27.Яка з названих машин використовується для обпилювання рослин порошкоподібними пестицидами ?

1) ОПШ-15-01;

2)     ПОМ-630;

3)          ОП-3200;

4)          ОШУ-50А ;

5)          ОП-3200-1.

28. Які  з названих  машин використовують для  внесення     органічних добрив ?

1)          ПРТ-10;

2)          МБУ-5 ;

3)     ПРТ-І6М;

4)     МВУ-8Б;

5)     1РМГ-4.

загрузка...