Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Тести з економічного контролю

Варіант 1

 1. Економічний контроль – це:

a)     ефективний засіб попередження, виявлення і запобігання порушенням та посяганням на національне багатство країни

б)  складова частина господарського управління, його функція, метод реалізації управлінських рішень

в)  джерело інформації про позитивні та негативні явища на всіх ділянках виробничої діяльності

г)  система органів державного господарського управління, що здійснює контроль за соціальним і економічним розвитком країни відповідно до чинного законодавства України

д)  всі відповіді вірні

2.  За суб’єктами фінансово-господарський контроль поділяється на:

а)  державний, муніципальний, аудиторський, контроль власника

б)  відомчий, внутрішньогосподарський, зовнішній, державний, муніципальний

в)  попередній, незалежний, поточний, ретроспективний

г)  наступний, документальний, фактичний

д)  всі відповіді вірні

 1. Предметами господарського контролю на стадії виробництва є:

а)  праця, предмети, засоби праці

б)  відшкодування спожитих засобів виробництва, розподіл і перерозподіл заново створеного продукту

в)  операції щодо збуту продукції

г)  виробниче і особисте споживання, пов’язане з відтворенням і розширенням виробничих фондів і задоволенням суспільних проблем

д)  всі відповіді вірні

 1. Метод контролю – це:

а)  сукупність прийомів і способів дослідження суспільно необхідного продукту

б)  дослідження додержання вимог законодавчого врегулювання суспільно необхідного продукту

в)  спосіб дослідження, який визначає підхід до об’єктів, що вивчаються, шлях наукового пізнання і встановлення істини

г)  сукупність прийомів і способів дослідження розширеного відтворення суспільно необхідного продукту і додержання вимог щодо його законодавчого регулювання

д)  всі відповіді вірні

 1. Спосіб фактичної перевірки наявності товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів, а також контроль за їх збереженням – це:

а)  контрольний обмір

б)  письмові пояснення

в)  зустрічна перевірка документів

г)   інвентаризація

д)  всі відповіді вірні

 1. Сукупність трудових процесів, пов’язаних з організацією перевірки наявності та стану матеріальних цінностей, фінансових ресурсів, розрахункових операцій, а також створення необхідних умов для їх здійснення – це:

а)  ревізія

б)  контроль

в)  контрольно-ревізійна робота

г)  перевірка

д)  всі відповіді вірні

 1. Відносно плановості ревізії бувають:

а)  первинні

б)  планові

в)  часткові

г)  позапланові

д)  всі відповіді вірні

 1. При плануванні контрольно-ревізійної роботи складають такі плани:

а)  річні

б)  квартальні

в)  індивідуальні

г)  робочі програми

д) всі відповіді вірні

 1. Державна контрольно-ревізійна служба у своїй діяльності керується:

а)  Конституцією України

б)  Законом «Про контрольно-ревізійну службу в Україні»

в)  Указами Президента та Кабінету Міністрів України

г)  нормативно-законодавчими актами

д)  всі відповіді вірні

 1. Ревізор несе відповідальність за:

а)  своєчасність і належну якість ревізії

б)  використання службового становища в корисних цілях

в)  суворе додержання Конституції і законів України

г)  надання допомоги працівникам підприємства, яке ревізується, в усуненні виявлених недоліків

д) всі відповіді вірні

 1. Етапи ревізійного процесу:

а)  планування і підготовка до ревізії

б)  проведення та оформлення результатів ревізії

в)  прийняття рішення за результатами проведеної ревізії

г)  організація контролю за виконанням рішень за матеріалами ревізій

д) всі відповіді вірні

 1. Результати проведеної ревізії оформляють:

а)  основним актом ревізії

б)  проміжним актом ревізії

в)  наказом по підприємству

г)  наказом контрольно-ревізійного органу, який проводив перевірку

д)  всі відповіді вірні

 1. Перевірка документів в залежності від порядку перевірки може бути:

а)  хронологічною

б)  наскрізною

в)  систематизованою

г)  комбінованою

д)  всі відповіді вірні

 1. Рішення за матеріалами ревізії приймає орган, що призначив перевірку у формі:

а)  листа

б)  розпорядження

в)  наказу

г)  постанови

д) всі відповіді вірні

 1. Ознайомлення зі станом підконтрольного об’єкта на місці, зокрема, зі станом складського господарства, використанням виробничих потужностей, охороною праці й технікою безпеки – це:

а)  обстеження

б) розслідування

в) економічний аналіз

г) аудит

д) всі відповіді вірні

 1. Які органи контролюють додержання законодавства про податки, правильність обчислення і своєчасність внесення до бюджету податків, інших платежів:

а)  Рахункова палата Верховної ради України

б)  Державне казначейство

в)  Фонд державного майна

г)  Державна податкова адміністрація

д)  всі відповіді вірні

 1. До принципів побудови економічного контролю належать:

а)  економічність

б)  плановість

в)  всеосяжність

г)  документування

д)  всі відповіді вірні

 1. Аудит – це:

а)  незалежний фінансовий контроль, який здійснюють спеціальні аудиторські фірми або окремі аудитори

б)  незалежна перевірка фінансово-господарської діяльності підприємства аудиторськими фірмами на платних засадах

в)  перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації підприємства з метою визначення відповідності його діяльності чинному законодавству та встановленим нормативам

г)  перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації підприємства з метою визначення достовірності його звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам

д)  всі відповіді вірні

 1. До принципів аудиту відносять:

а)  планування

б)  суттєвість

в)  майстерність

г)  активність

д)  всі відповіді вірні

 1. Види аудиторських висновків:

а)   умовний

б)  безумовний

в)  відмова від висновку

г)  проміжний

д)  всі відповіді вірні

Варіант 2

 1. Фінансовий контроль – це:

а)  одна з форм управління фінансами

б)  особлива сфера контролю, зумовлена формуванням і використанням фінансових ресурсів у всіх структурних підрозділах економіки держави

в)  перевірка господарських і фінансових операцій щодо їх законності, економічної доцільності та досягнення позитивних кінцевих результатів роботи

г)  перевірка господарських операцій, які здійснюються з використанням грошей, а в окремих випадках і без них

д)  всі відповіді вірні

 1. Державна контрольно-ревізійна служба у своїй діяльності керується:

а)  Конституцією України

б)  Законом «Про контрольно-ревізійну службу в Україні»

в)  Указами Президента та Кабінету Міністрів України

г)  нормативно-законодавчими актами

д)  всі відповіді вірні

 1. Муніципальний контроль здійснюють:

а)  Державна пожежна інспекція

б)  місцеві Ради народних депутатів

в)  Державний митний комітет України

г)  Міністерство економіки України

д) всі відповіді вірні

 1. За періодичністю здійснення контроль поділяється на:

а)  попередній

б)  поточний

в)  оперативний

г)   наступний

д)  всі відповіді вірні

5.  Предметами господарського контролю на стадії розподілу є:

а)  праця, предмети, засоби праці

б)  відшкодування спожитих засобів виробництва, розподіл і перерозподіл заново створеного продукту

в)  операції щодо збуту продукції

г)  виробниче і особисте споживання, пов’язане з відтворенням і розширенням виробничих фондів і задоволенням суспільних проблем

д)  всі відповіді вірні

 1. До загальнонаукових методів контролю відносять:

а)  інвентаризація

б)  аналіз

в)  контрольний пуск сировини і матеріалів у виробництво

г)  аналогія

д)  всі відповіді вірні

 1. Метод зіставлення фактичного обсягу виконаних робіт з обсягом робіт, оформлених документами – це:

а)  експертиза

б)  економічний аналіз

в)  контрольний обмір

г)  контрольний пуск сировини і матеріалів у виробництво

д) всі відповіді вірні

 1. Застосування засобів і способів перевірки в момент, коли підконтрольні особи цього не чекають – це принцип:

а)  плановості

б)  безперервності

в)  раптовості

г)  повноти

д)  всі відповіді вірні

 1. Права ревізорів:

а)  використання службового становища в корисних цілях

б)  суворо додержуватися законів і Конституції України

в)  мати безперешкодний доступ на склади, у сховища, виробничі та інші приміщення для їх обстеження

г)  одержувати від банків необхідні відомості, копії документів, довідки про банківські операції та залишки коштів

д) всі відповіді вірні

 1. Форма документального контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, дотриманням законодавства з фінансових питань, достовірністю обліку і звітності – це:

а)  перевірка

б)  ревізія

в)  розслідування

г)  судово-бухгалтерська експертиза

д)  всі відповіді вірні

 1. На етапі підготовки до ревізії ревізор:

а)  складає робочу програму

б)  ознайомлюється з минулою фінансово-господарською діяльністю підприємства

в)  складає робочий план

г)  ознайомлюється із законодавством України, що регулює діяльність даного підприємства

д)  всі відповіді вірні

 1. Для оформлення під час ревізії результатів перевірки окремих ділянок або об’єктів перевірки складають:

а)  основний акт ревізії

б)  проміжний акт ревізії

в)  наказ

г)  протокол

д)  всі відповіді вірні

 1. Перевірку документів за датами, за порядком розміщення документів у папках називають

а)  хронологічною

б)  систематизованою

в)  комбінованою

г)  зустрічною

д)  всі відповіді вірні

 1. До складу ревізійної комісії підприємства входять:

а)  громадяни України, що мають вищу освіту, безперервний стаж роботи не менше 3 років на посаді бухгалтера, економіста, фінансиста, юриста

б)  касири, комірники, завідуючі гаражем, фермою, складом

в)  близькі та родичі членів правління

г)  всі відповіді вірні

д)  всі відповіді не вірні

 1. Види аудиту:

а)  зовнішній і внутрішній

б)  плановий і позаплановий

в)  обов’язковий і добровільний

г)  первинний, повторний і додатковий

д)  всі відповіді вірні

 1. Вищий орган управління аудиторською діяльністю:

а)  Верховна Рада України

б)  Кабінет міністрів України

в)  Аудиторська палата України

г)  Державна податкова адміністрація України

д)  всі відповіді вірні

 1. В залежності від відповідності фінансової звітності первинній документації, аналітичному і синтетичному обліку аудиторські висновки бувають:

а)  позитивні

б)  негативні

в)  позитивні з усунутими розходженнями

г)  позитивні з попередженням

д)  всі відповіді вірні

 1. Право на одержання сертифіката аудитора мають:

а)  громадяни України, які здобули вищу освіту

б)  особи, що мають певні знання з аудиту та досвід роботи не менше 3 років підряд

в)  особи, що працювали на посадах аудитора, ревізора, економіста, бухгалтера, фінансиста, юриста

г)  мають намір займатися аудиторською діяльністю

д)  всі відповіді вірні

 1. Аудиторська діяльність в Україні регулюється:

а)  законодавством України про податки

б)  Законом України «Про аудиторську діяльність»

в)  Законом України «Про державну контрольно-ревізійну службу»

г)  Указом Президента України «Про заходи щодо підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи»

д)  всі відповіді вірні

 1. Принцип, який полягає в тому, що аудитор повинен вміти вибрати найбільш вагомі господарські факти, на підставі яких буде грунтуватися висновок аудитора називають принципом:

а)  суттєвості

б)  конфіденційності

в)  майстерності

г)  документування

д)  всі відповіді вірні

Варіант 3

 1. Функції господарського контролю:

а)  профілактична

б)  мобілізуюча

в)  інформативна

г)  перевірка дотримання касової дисципліни

д) всі відповіді вірні

 1. Внутрішньогосподарський контроль здійснюють:

а)  керівники підприємств

б)  бухгалтерська і планово-економічна служби

в)  аудитори і аудиторські фірми

г)  ревізори та інспектори

д)  всі відповіді вірні

 1. За періодичністю здійснення контроль поділяють на:

а)  попередній

б)  поточний

в)  наступний

г)  додатковий

д)  всі відповіді вірні

 1. За формами здійснення контроль буває:

а)   ревізія і аудит

б)  обстеження і економічний аналіз

в)  розслідування і судово-бухгалтерська експертиза

г)  інвентаризація та контрольний обмір

д) всі відповіді вірні

 1. Прийом наукового пізнання, що грунтується на заміні досліджуваного об’єкта на аналог, модель, що має істотні прикмети оригіналу – це метод:

а)  моделювання

б)  синтезу

в)  аналізу

г)  абстрагування

д)  всі відповіді вірні

 1. Метод, що здійснюється з метою перевірки фактичного витрачання сировини і матеріалів у виробництво, виходу готової продукції, відходів виробництва, продуктивності обладнання називають:

а)  інвентаризацією

б)  контрольним пуском сировини і матеріалів у виробництво

в)  контрольним обміром

г)  експертизою або лабораторним аналізом

д)   всі відповіді вірні

 1. До обов’язків ревізорів відносять:

а)  володіння комплексом способів і прийомів контрольно-ревізійної роботи

б)  об’єктивне викладання виявлених фактів і порушень

в)  накладання на керівників і службових осіб адміністративні стягнення

г)  суворе додержання Конституції та законів України

д)  всі відповіді вірні

 1. Основні причини необхідності ревізій:

а)  не завжди ефективний попередній і поточний контроль з боку керівників, бухгалтерів і фахівців відповідних галузей діяльності

б)  низька свідомість окремих працівників стосовно ощадливості й збереження суспільної власності

в)  недоліки в доборі кадрів матеріально відповідальних осіб, неякісна інвентаризація

г)  бажання керівників контрольно-ревізійних органів

д)  всі відповіді вірні

 1. Робочий план включає:

а)  перелік робіт, які підлягають виконанню під час ревізії, строки їх виконання та спосіб перевірки, термін закінчення ревізії

б)  перелік конкретних питань, що підлягають перевірці, період, за який має бути проведена ревізія, а також опис процедури її здійснення

в)  строки проведення ревізій, прізвища перевіряючих

г)  не зазначаються особи, які будуть проводити ревізію, але вказується кількість ревізій в кварталі

д)  всі відповіді вірні

 1. За складом спеціалістів ревізії бувають:

а)  фактичні

б)  документальні

в)  комплексні

г)  некомплексні

д)  всі відповіді вірні

11. Економічний контроль – це:

а)  ефективний засіб попередження, виявлення і запобігання порушенням та посяганням на національне багатство країни

б)  складова частина господарського управління, його функція, метод реалізації управлінських рішень

в)  джерело інформації про позитивні та негативні явища на всіх ділянках виробничої діяльності

г)  система органів державного господарського управління, що здійснює контроль за соціальним і економічним розвитком країни відповідно до чинного законодавства України

д)  всі відповіді вірні

12.  Форма документального контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, дотриманням законодавства з фінансових питань, достовірністю обліку і звітності – це:

а)  перевірка

б)  ревізія

в)  розслідування

г)  судово-бухгалтерська експертиза

д)  всі відповіді вірні

 1. Методи контролю поділяють на:

а)  загальнонаукові

б)  специфічні

в)  соціологічні

г)  аналітичні

д) всі відповіді вірні

14. Предметами господарського контролю на стадії споживання є:

а)  праця, предмети, засоби праці

б)  відшкодування спожитих засобів виробництва, розподіл і перерозподіл заново створеного продукту

в)  операції щодо збуту продукції

г)  виробниче і особисте споживання, пов’язане з відтворенням і розширенням виробничих фондів і задоволенням суспільних проблем

д)  всі відповіді вірні

 1. Спосіб фактичної перевірки наявності товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів, а також контроль за їх збереженням – це:

а)  контрольний обмір

б)  письмові пояснення

в)  зустрічна перевірка документів

г)   інвентаризація

д)  всі відповіді вірні

 1. Рішення за матеріалами ревізії приймає орган, що призначив перевірку у формі:

а)  листа

б)  розпорядження

в)  наказу

г)  постанови

д) всі відповіді вірні

17.  До принципів побудови економічного контролю належать:

а)  економічність

б)  плановість

в)  всеосяжність

г)  документування

д)  всі відповіді вірні

 1. Ліцензія на проведення аудиту – це:

а)  визначення кваліфікаційної придатності

б)  дозвіл на проведення аудиту

в)  рішення аудитора здійснювати аудиторські перевірки

г)  документ, що підтверджує право її власника на аудиторську діяльність на території України згідно законодавства України

д)  всі відповіді вірні

 1. Результати незалежного контролю оформляють:

а)  висновком

б)  звітом

в)  протоколом

г)  актом

д)  всі відповіді вірні

19.  Ревізор несе відповідальність за:

а)  своєчасність і належну якість ревізії

б)  використання службового становища в корисних цілях

в)  суворе додержання Конституції і законів України

г)  надання допомоги працівникам підприємства, яке ревізується, в усуненні виявлених недоліків

д) всі відповіді вірні

20.  Які органи контролюють додержання законодавства про податки, правильність обчислення і своєчасність внесення до бюджету податків, інших платежів:

а)  Рахункова палата Верховної ради України

б)  Державне казначейство

в)  Фонд державного майна

г)  Державна податкова адміністрація

д)  всі відповіді вірні

Варіант 4

 1. Фінансовий контроль – це:

а)  одна з форм управління фінансами

б)  особлива сфера контролю, зумовлена формуванням і використанням фінансових ресурсів у всіх структурних підрозділах економіки держави

в)  перевірка господарських і фінансових операцій щодо їх законності, економічної доцільності та досягнення позитивних кінцевих результатів роботи

г)  перевірка господарських операцій, які здійснюються з використанням грошей, а в окремих випадках і без них

д)  всі відповіді вірні

2.  За суб’єктами фінансово-господарський контроль поділяється на:

а)  державний, муніципальний, аудиторський, контроль власника

б)  відомчий, внутрішньогосподарський, зовнішній, державний, муніципальний

в)  попередній, незалежний, поточний, ретроспективний

г)  наступний, документальний, фактичний

д)  всі відповіді вірні

3.  Предметами господарського контролю на стадії збуту є:

а)  праця, предмети, засоби праці

б)  відшкодування спожитих засобів виробництва, розподіл і перерозподіл заново створеного продукту

в)  операції щодо збуту продукції

г)  виробниче і особисте споживання, пов’язане з відтворенням і розширенням виробничих фондів і задоволенням суспільних проблем

д)  всі відповіді вірні

4.  Об’єктом  контролю є:

а)  юридичні та фізичні особи, діяльність яких пов’язана з використанням суспільної власності

б)  необоротні активи, запаси кошти, розрахунки та інші активи

в)  власний капітал та забезпечення зобов’язань

г)  доходи і результати діяльності

д)  всі відповіді вірні

 1. Вивчення показників виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємства з метою з’ясування причин невиконання завдання з реалізації продукції, з прибутків, встановлення факторів, які впливають на збільшення чи зменшення затрат – це:

а)  експертиза або лабораторний аналіз

б)  письмове пояснення

в)  економічний аналіз

г)  конкретизація

д)  всі відповіді вірні

 1. Сукупність трудових процесів, пов’язаних з організацією перевірки наявності та стану матеріальних цінностей, фінансових ресурсів, розрахункових операцій, а також створення необхідних умов для їх здійснення – це:

а)  ревізія

б)  контроль

в)  контрольно-ревізійна робота

г)  перевірка

д)  всі відповіді вірні

7.  Результати проведеної ревізії оформляють:

а)  основним актом ревізії

б)  проміжним актом ревізії

в)  наказом по підприємству

г)  наказом контрольно-ревізійного органу, який проводив перевірку

д)  всі відповіді вірні

8.  Перевірка документів в залежності від порядку перевірки може бути:

а)  хронологічною

б)  наскрізною

в)  систематизованою

г)  комбінованою

д)  всі відповіді вірні

9.  На етапі підготовки до ревізії ревізор:

а)  складає робочу програму

б)  ознайомлюється з минулою фінансово-господарською діяльністю підприємства

в)  складає робочий план

г)  ознайомлюється із законодавством України, що регулює діяльність даного підприємства

д)  всі відповіді вірні

10.  До складу ревізійної комісії підприємства входять:

а)  громадяни України, що мають вищу освіту, безперервний стаж роботи не менше 3 років на посаді бухгалтера, економіста, фінансиста, юриста

б)  касири, комірники, завідуючі гаражем, фермою, складом

в)  близькі та родичі членів правління

г)  всі відповіді вірні

д)  всі відповіді не вірні

 1. Залежно від обсягів охоплюваних ревізією господарських операцій ревізії бувають:

а)  повні

б)  часткові

в)  комплексні

г)  некомплексні

д)  всі відповіді не вірні

12.  За суб’єктами фінансово-господарський контроль поділяється на:

а)  державний, муніципальний, аудиторський, контроль власника

б)  відомчий, внутрішньогосподарський, зовнішній, державний, муніципальний

в)  попередній, незалежний, поточний, ретроспективний

г)  наступний, документальний, фактичний

д)  всі відповіді вірні

 1. При плануванні контрольно-ревізійної роботи складають такі плани:

а)  річні

б)  квартальні

в)  індивідуальні

г)  робочі програми

д) всі відповіді вірні

 1. Ревізор несе відповідальність за:

а)  своєчасність і належну якість ревізії

б)  використання службового становища в корисних цілях

в)  суворе додержання Конституції і законів України

г)  надання допомоги працівникам підприємства, яке ревізується, в усуненні виявлених недоліків

д) всі відповіді вірні

 1. Муніципальний контроль здійснюють:

а)  Державна пожежна інспекція

б)  місцеві Ради народних депутатів

в)  Державний митний комітет України

г)  Міністерство економіки України

д) всі відповіді вірні

 1. Аудит – це:

а)  незалежний фінансовий контроль, який здійснюють спеціальні аудиторські фірми або окремі аудитори

б)  незалежна перевірка фінансово-господарської діяльності підприємства аудиторськими фірмами на платних засадах

в)  перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації підприємства з метою визначення відповідності його діяльності чинному законодавству та встановленим нормативам

г)  перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації підприємства з метою визначення достовірності його звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам

д)  всі відповіді вірні

 1. Види аудиту:

а)  зовнішній і внутрішній

б)  плановий і позаплановий

в)  обов’язковий і добровільний

г)  первинний, повторний і додатковий

д)  всі відповіді вірні

 1. Аудиторська діяльність в Україні регулюється:

а)  законодавством України про податки

б)  Законом України «Про аудиторську діяльність»

в)  Законом України «Про державну контрольно-ревізійну службу»

г)  Указом Президента України «Про заходи щодо підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи»

д)  всі відповіді вірні

 1. Державна контрольно-ревізійна служба у своїй діяльності керується:

а)  Конституцією України

б)  Законом «Про контрольно-ревізійну службу в Україні»

в)  Указами Президента та Кабінету Міністрів України

г)  нормативно-законодавчими актами

д)  всі відповіді вірні

 1. Метод зіставлення фактичного обсягу виконаних робіт з обсягом робіт, оформлених документами – це:

а)  експертиза

б)  економічний аналіз

в)  контрольний обмір

г)  контрольний пуск сировини і матеріалів у виробництво

д) всі відповіді вірні

загрузка...