Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Тести з правознавства

ПРАВОЗНАВСТВО Берегеля І. М.

Модуль №1. Основи теорії держави і права, основи                 конституційного права, адміністративне право України.

Критерії оцінювання

50 - 43 – «5»

42 – 35 – «4»

34 – 25 – «3»

24 – 0 – «2»

Тема №1 Основи теорії держави і права.

Критерії оцінювання

22 – 19 б. – «5»

18 – 15 – «4»

14 – 11 – «3»

10 – 0 – «2»

№ пит. Текст питання / відповіді Тип пит. Прав. Відп. Час хв. К–сть балів Приміт.
1. Визначте теорії виникнення держави: 2 1,00 1
1. органічна;
2. суспільна;
3. договірна;
4. психологічна.
2. Історичний тип держави це: 2 1,00 1
1. рабовласницький;
2. технократичний;
3. буржуазний;
4. теологічний;
3. Назвіть гілки державної влади: 2 1,00 1
1. господарча;
2. законодавча;
3. судова;
4. виконавча.
4. Назвіть функції держави: 2 1,00 1
1.договірні;
2. внутрішні;
3. зовнішні;
4. політичні.
5. Що є формою державного правління: 2 1,00 1
1. республіка;
2. демократія;
3. диктатура;
4. монархія.
6. Форми держави це: 2 1,00 1
1. форма правління;
2. соціальна форма;

3. політичного режиму;

4. форма державного устрою.
7. До складних форм державного устрою належать такі форми: 2 1,00 1
1. проста;
2. унітарна;
3. федерація;
4. конфедерація.
8. До антидемократичних режимів належать: 2 1,00 1
1. демократично – радикальний;
2. консервативний;
3. фашистський;
4. авторитарний.
9. Ознаками демократичного режиму є: 2 1,00 1
1. людина – найвища соціальна цінність;
2. верховенство закону;
3. багатопартійність;
4. рівноправність всіх видів власності.
10. Право виконує такі функції: 2 1,00 1
1. нормативно – регулюючу;
2. орієнтаційну;
3. запобіжну;
4. інформаційну.
11. Ознаки права: 2 1,00 1
1. складається з норм;
2. необов’язкові правила поведінки;
3. гарантується і забезпечується державою;
4. мають пріоритет над іншими нормами.
12. Всю родову сукупність суспільних відносин регулює: 1 1,00 1
1. інститут права;
2. норма права;
3. галузь права;
4. розділ права.
13. Правові норми: 2 1,00 1
1. встановлюються державою;
2. забезпечуються звичкою;
3. формально визначені;
4. забезпечуються моральним впливом.
14. Назвіть структуру правової норми: 2 1,00 1
1. гіпотеза;
2. інститут;
3. санкція;
4. диспозиція.
15. Які галузі права Ви знаєте: 2 1,00 1
1. земельне;
2. цивільне;
3. охоронне;
4. трудове.
16. Джерела права це: 2 1,00 1
1. правовий звичай;
2. правовий інститут;
3. нормативно – правовий акт;
4. правовий прецедент.
17. Суб’єктом правовідносин є: 1 1,00 1
1. людина;
2. індивід;
3. особистість;
4. особа.
18. Індивідуальними правовими актами є: 2 1,00 1
1. рішення суду;
2. акт помилування;
3. наказ про зарахування на роботу;
4. закони України.
19. Вищою формою правотворчості є: 1 1,00 1
1. кодифікація;
2. інкорпорація;
3. консолідація;
4. кодування.
20. Характерні ознаки кодифікації: 2 1,00 1
1.вона є різновидом систематизації;
2. передбачає зміни у тексті;
3. усуває дублювання законів;
4. підбір законів по темі.
21. Підставами розмежування видів правопору- 1 1,00 1
шень у межах певного виду є:
1. ознаки правопорушення;
2. склад правопорушення;
3. наслідки правопорушення;
4. способи правопорушення.
22. Назвіть види правопорушень: 2 1,00 1
1. адміністративні проступки;
2. дисциплінарні правопорушення;
3. моральні правопорушення;
4. злочини.
Всього: 22 питання 22 22

Тема №2. Основи конституційного права.

Тема №3. Адміністративне право України.

Критерії оцінювання

28 – 24 б. – «5»

23 – 20 – «4»

19 – 15 – «3»

14 – 0 – «2»

1. Що визначається в Україні найвищою соціальною цінністю ? 1 1,00 1
1. життя і здоров’я людини;
2. честь і гідність людини;
3. недоторканість і безпека людини;
4. вірно все вищезазначене.
2. За Конституцією Україна є державою: 1 1,00 1
1. унітарною;
2. федеративною;
3. конфедеративною;
4. імперією.
3. На основі якого нормативного акта приймаються закони та інші нормативні акти? 1 1,00 1
1. Указу Президента;
2. Постанови Кабінету міністрів;
3. Постанови суду;
4. Конституції України.
4. В Україні встановлено: 1 1,00 1
1. єдине громадянство;
2. подвійне громадянство;
3. немає інституту громадянства;
4. поняття громадянства не передбачено
Конституцією України.
5. Хто прийняв Конституцію України? 1 1,00 1
1. український народ;
2. Президент;
3. Кабінет Міністрів;
4. Верховна Рада.
6. Яку іншу назву має Конституція? 1 1,00 1
1. Основний закон держави;
2. Головний закон;
3. Закон країни;
4. Найвищий юридичний закон.
7. Користуватись правовою допомогою захисника громадянин має право: 2 1,00 1
1. з моменту арешту;
2. з моменту затримання;
3. з моменту закінчення слідства;
4. під час суду.
8. Чи мають закони зворотну силу? 1 1,00 1
1. не мають ні в яких випадках;
2. повинно зазначатись в самому законі;
3. мають, коли обтяжують відповідальність;
4. мають, коли пом’якшують чи скасовують відповідальність.
9. Назвіть законодавчий орган держави: 2 1,00 1
1. Парламент;
2. Верховна Рада;
3. Кабінет Міністрів;
4. Президент.
10. Хто може бути народним депутатом України.
1. громадянин України; 1 1,00 1
2. особа без громадянства;
3. іноземний громадянин;
4. особа, що має подвійне громадянство.
11. Верховна Рада приймає: 1 1,00 1
1. постанови;
2. закони;
3. акти;
4. правильно все вищезазначене.
12. Ким є Президент за Конституцією України? 1 1,00 1
1. главою держави;
2. главою виконавчої влади;
3. главою законодавчої влади;
4. главою парламенту.
13. Перед ким несе відповідальність Кабінет

Міністрів?

1 1,00 1
1. перед Президентом;
2. перед Верховною Радою;
3. перед народом;
4. правильно все вищенаведене.
14. Правосуддя в Україні здійснюється: 1 1,00 1
1. судовими і прокурорськими органами;
2. виключно судами;
3. Судами і воєнними трибуналами;
4. Міністерством юстиції.
15. Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є: 1 1,00 1
1. Верховний Суд України;
2. Конституційний Суд;
3. Вищий Господарський Суд;
4. Вищий Кримінальний Суд.
16. Основною функцією Національно банку є: 1 1,00 1
1. накопичення валютних засобів;
2. накопичення дорогоцінних металів;
3. надання кредитів;
4. забезпечення стабільності грошової одиниці.
17. Хто здійснює парламентський контроль за дотриманням прав та свобод людини і громадянина? 1 1,00 1
1. Голова Верховної Ради;
2. народні депутати;
3. Уповноважений з прав людини;
4. Український центр прав людини.
18. Який орган здійснює контроль за використанням коштів Державного бюджету? 1 1,00 1
1. Прокуратура;
2. Верховна Рада;
3. Рахункова Палата;
4. Державне казначейство України.
19. Адміністративне право – це: 1 1,00 1
1. норми, що регулюють відносини управлінського характеру;
2. норми, що регулюють відносини по збору,
поділу, використанню грошових коштів;
3. норми, що регулюють майнові та особисті
немайнові відносини;
4. норми, що регулюють шлюбні відносини.
20. Назвіть ознаки адміністративного правопорушення 2 1,00 1
1. протиправність;
2. винність;
3. суспільно-небезпечність;
4. зміцнення законності.
21. Не підлягають адміністративній відповідальності особи, які діяли: 2 1,00 1
1. у стані крайньої необхідності;
2. у стані необхідної оборони;
3. у стані неосудності.
4. у стані необхідності.
22. Адміністративній відповідальності підлягають особи: 1 1,00 1
1. з 16 років;
2. з 14 років;
3. з 18 років;
4. з 21 року.
23. Які органи уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення: 2 1,00 1
1. адміністративні комісії при виконкомах;
2. районні суди;
3. органи внутрішніх справ, державні інспекції;
4. адміністрація підприємства.
24. Назвіть види адміністративних стягнень: 2 1,00 1
1. штраф;
2. оплатне вилучення предмета, який став знаряддям або об’єктом правопорушення;
3. довічне ув’язнення;
4. адміністративний арешт.
25. Щодо неповнолітніх до 16 років застосовуються такі заходи адміністративного впливу: 2 1,00 1
1. зобов’язання публічно попросити вибачення;
2. догана, або сувора догана;
3. передача неповнолітнього під нагляд батькам;
4. адміністративний арешт до 15 діб.
26. Назвіть заходи адміністративного примусу: 2 1,00 1
1. попереджувальні;
2. заходи адміністративного припинення;
3. примусове лікування;
4. довічне ув’язнення.
27. Суб’єктами адміністративного правопорушення є: 2 1,00 1
1. громадяни України;
2. особи без громадянства;
3. неосудні особи;
4. особи, що досягли 16 років.
28. Є такі види адміністративних правопорушень: 2 1,00 1
1. у галузі охорони праці;
2. у сільському господарстві;
3. у галузі торгівлі;
4. порушення договірних зобов’язань.
Всього: 28 питань 28 28
Всього по модулю: 50 питань 50 50

Модуль №2. Трудове та цивільне право.

Критерії оцінювання

59 – 53б. – «5»

52 – 46 – «4»

45 – 30 – «3»

29 – 0 – «2»

Теми: 1. Поняття трудового права. Трудові права громадян.

2. Поняття робочого часу та часу відпочинку.

3. Оплата праці.

Критерії оцінювання

23 – 21 – «5»

20 – 19 – «4»

18 – 12 – «3»

11 – 0 – «2»

1. Колективний договір – це 2 1,00 1
1. угода між власником підприємства і трудовим колективом;
2. угода між власником підприємства і працівником;
3. угода з особливими умовами праці;
4. угода між власником підприємства і профспілкою.
2. Колективний договір набирає чинності: 2 1,00 1
1. з дня підписання;
2. з дня, зазначеного у ньому;
3. після опублікування в місцевій пресі;
4. з наступного місяця після підписання.
3. Особливим видом трудового договору є: 1 1,00 1
1. контракт;
2. трудовий договір;
3. колективний договір;
4. угода з профспілкою.
4. Трудовий договір укладається на такий строк: 2 1,00 1
1. на невизначений строк;
2. на строк, що встановлюється за погодженням сторін;
3. на час виконання певної роботи;
4. на 1 рік.
5. При укладанні трудового договору працівник повинен надати такі основні документи: 1 1,00 1
1. заява, паспорт, трудова книжка;
2. заява, паспорт, трудова книжка, характеристика;
3. документ про освіту, заява, документи про партійну приналежність;
4. довідка про стан здоров’я, паспорт, характеристика.
6. Назвіть строки випробувань за трудовим законодавством; 2 1,00 1
1. 1 місяць;
2. 3 місяці;
3. 6 місяців;
4. 2 місяці.
7. Для яких осіб не встановлюється строк випробування при прийомі на роботу: 2 1,00 1
1. неповнолітніх;
2. робітників;
3. молодих спеціалістів;
4. інвалідів, вагітних жінок.
8. Назвіть підстави припинення трудового договору: 2 1,00 1
1. закінчення строку трудового договору;
2. за вироком суду;
3. при закінченні строку випробування;
4. банкрутство підприємства.
9. Працівник має право розірвати трудовий договір попередивши про це: 1 1,00 1
1. за 2 тижні;
2. за 1 день;
3. за місяць;
4. в цей же день.
10. Додатковим підставами розірвання трудового договору з ініціативи власника є: 2 1,00 1
1. одноразове грубе порушення трудового договору керівним працівником;
2. неможливість виконувати працівником трудових обов’язків у зв’язку із станом здоров’я;
3. у зв’язку із втратою довіри;
4. вчинення аморального проступку працівником, який виконує виховні функції.
11. При скороченні чисельності чи штату працівників переважне право залишення на роботі мають: 2 1,00 1
1. працівники з більш високою кваліфікацією;
2. працівники з більш високою продуктивністю праці;
3. при наявності двох або більше утриманців;
4. молоді сім’ї.
12. При припиненні трудового договору працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі: 1 1,00 1
1. не менше середнього місячного заробітку;
2. не менше двомісячного заробітку;
3. передбаченому у колективному договорі;
4. не менше місячного заробітку.
13. Нормальна тривалість робочого часу триває: 1 1,00 1
1. 40 годин у тиждень;
2. 36 годин у тиждень;
3. 24 години у тиждень;
4. за домовленістю сторін.
14. Назвіть види робочого часу; 2 1,00 1
1. нормальна і скорочена тривалість;
2. неповний робочий час;
3. ненормований робочий час;
4. нормований робочий час.
15. Надурочні роботи не повинні тривати більше як: 1 1,00 1
1. 100 годин на рік;
2. 50 годин на рік;
3. 120 годин на рік;
4. 60 годин на рік.
16. До надурочних робіт забороняється залучати: 2 1,00 1
1. вагітних жінок;
2. неповнолітніх;
3. жінок, що мають дітей віком до 3-х років;
4. жінок, що мають дітей віком від 3-х до 14-ти років.
17. Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється: 1 1,00 1
1. Верховною Радою;
2. Кабінетом Міністрів;
3. Міністерством економіки;
4. Головою Верховної Ради України.
18. Мінімальна заробітна плата – це: 1 1,00 1
1. винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці;
2. винагорода за працю понад установлені норми;
3. виплата у формі винагороди за підсумками роботи за рік;
4. розмір заробітної плати за просту некваліфіковану працю.
19. Назвіть види відпочинку за законодавством України: 1 1,00 1
1. перерва для відпочинку і харчування;
2. святкові і неробочі дні;
3. щорічні і додаткові відпустки;
4. правильне все вищезазначене.
20. Назвіть види відпусток: 1 1,00 1
1. щорічна та додаткова відпустка;
2. творча та соціальна;
3. відпустка без збереження заробітної плати;
4. правильне все вищезазначене.
21. Соціальні відпустки – це: 2 1,00 1
1. відпустка у зв’язку з вагітністю і пологами;
2. відпустка по догляду за дитиною до 3-х років;
3. відпустка у зв’язку з навчанням;
4. додаткова відпустка працівникам, що мають дітей.
22. Робота у вихідний день може компенсуватись: 2 1,00 1
1. за згодою сторін;
2. наданням іншого дня відпочинку;
3. у грошовій формі у подвійному розмірі;
4. не компенсується.
23. Заробітна плата за час відпустки виплачується не пізніше: 1 1,00 1
1. трьох днів після її початку;
2. трьох днів до її початку;
3. в день початку відпустки;
4. за 2 дні до початку відпустки.
Всього: 23 питання 23хв 23

Тема: 4. Трудові спори. Право соціального захисту.

Критерії оцінювання

10 – 9 –  «5»

8 – «4»

7 – 6 – «3»

5 – 0 – «2»

1. За порушення трудової дисципліни застосовуються такі заходи стягнення: 2 1,00 1
1. адміністративний арешт;
2. догана;
3. звільнення;
4. штраф.
2. Які види матеріальної відповідальності Ви знаєте? 2 1,00 1
1. обмежена;
2. часткова;
3. повна;
4. неповна.
3. Індивідуальний трудовий спір – це: 1 1,00 1
1. спір між працівником і власником підприємства;
2. спір між колективом підприємства і власником підприємства;
3. спір між профспілковим органом і власником підприємства;
4. спір між працівником і профспілкою.
4. Якими органами розглядаються трудові спори? 2 1,00 1
1. Верховним Судом України;
2. комісіями з трудових спорів;
3. третейськими судами;
4. районним (міськими) судами.
5. Якими органами розглядаються колективні трудові спори (конфлікти)? 2 1,00 1
1. примирною комісією;
2. профспілковим органом;
3. керівництвом підприємства;
4. трудовим арбітражем.
6. Страйк – це: 1 1,00 1
1. тимчасове припинення роботи;
2. тимчасове колективне добровільне припинення роботи працівниками;
3. невихід на роботу;
4. невиконання своїх трудових обов’язків.
7. Назвіть джерела права соціального захисту: 2 1,00 1
1. ЗУ „Про пенсійне забезпечення”;
2. ЗУ „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”;
3. ЗУ „Про оплату праці”;
4. Конституція України.
8. Назвіть види трудових пенсій: 2 1,00 1
1. пенсія за віком;
2. пенсія по інвалідності;
3. соціальна пенсія;
4. пенсія у разі втрати годувальника.
9. Право на пенсію за віком мають: 1 1,00 1
1. жінки 50 років, чоловіки 60 років;
2. жінки 55 років, чоловіки 65 років;
3. жінки 55 років, чоловіки 60 років;
4. жінки 55 років, чоловіки 55 років;
10. Яким органом обчислюється страховий стаж? 1 1,00 1
1. Фондом соціального страхування;
2. Пенсійним фондом;
3. Верховною Радою;
4. підприємством працівника.
Всього: 10 питань 10хв 10

Тема №5. Поняття цивільного права. Спадкування.

Критерії оцінювання

26 – 22 б.– «5»

21 – 19 – «4»

18 – 12 – «3»

11  – 0 – «2»

1. Які відносини регулює цивільне право? 2 1,00 1
1.особисті майнові;
2. особисті немайнові;
3. між господарюючими суб’єктами;
4. спадкові.
2. Джерелами цивільного права є: 2 1,00 1
1. Конституція України;
2. Цивільний кодекс;
3. ЗУ» Про власність»;
4. Сімейний кодекс.
3. Правоздатність – це: 1 1,00 1
1. право створювати обов’язки і набувати прав;
2. мати права і обов’язки;
3. володіння, розпорядження, користування;
4. зобов’язання.
4. Дієздатність – це: 1 1,00 1
1. право своїми діями набувати права і створювати обов’язки;
2. здатність мати права і обов’язки;
3. управління обов’язками ;
4. здатність вчиняти дії.
5. Коли виникає правоздатність і дієздатність у юридичних осіб? 1 1,00 1
1. одно моментно;
2. за домовленістю;
3. з моменту створення юридичної особи;
4. з моменту державної реєстрації.
6. Повний обсяг дієздатності у громадянина настає: 1 1,00 1
1. з дня народження;
2. з 18 років;
3. з 16 років;
4. з 21 року.
7. Правоздатність у громадян наступає: 1 1,00 1
1. з дня народження;
2. з 15 років;
3. з 18 років;
4. з 21 року.
8. Неповна дієздатність настає: 1 1,00 1
1. з 14 до 18 років;
2. до 14 років;
3. з 18 років;
4. з 18 до 21 року.
9. Право власності – це: 2 1,00 1
1. розпорядження;
2. володіння;
3. користування;
4. регулювання.
10. Витребування майна з чужого незаконного володіння – це: 1 1,00 1
1. деліктоздатність;
2. право володіння;
3. віндикація;
4. негаторний позов.
11. Засобами забезпечення зобов’язань є: 2 1,00 1
1. прийняття законодавства;
2. укладання угод;
3. неустойка;
4. застава.
12. Право особи на результати інтелектуальної, творчої діяльності – це: 1 1,00 1
1. право власності;
2. право інтелектуальної власності;
3. майнові права;
4. особисті немайнові права.
13. Істотними умовами цивільного договору є: 2 1,00 1
1. умови щодо предмета договору;
2. умови, що мають обов’язковий характер згідно із  законодавством;
3. умови, суттєві для цього виду договорів;
4. ціна.
14. Позовна давність – це: 1 1,00 1
1. позов у суд;
2. строк для захисту прав у суді;
3. строк на право звернення до суду;
4. певний проміжок часу.
15. Назвіть загальні строки позовної давності: 1 1,00 1
1. 1 рік;
2. 3 роки;
3. 1 місяць;
4. законом не встановлені.
16. Назвіть види довіреностей: 2 1,00 1
1. генеральні;
2. спеціальні;
3. річні;
4. разові.
17. Який максимальний строк довіреності? 1 1,00 1
1. 3 роки;
2. 2 роки;
3. 1 рік;
4. 5 років.
18. Залежно від способу укладання, цивільні договори поділяються: 1 1,00 1
1. усні і письмові;
2. письмові і нотаріальні;
3. реальні і консенсуальні;
4. односторонні і багатосторонні.
19. В цивільному праві за спричинену шкоду відповідають у такому обсязі: 1 1,00 1
1. у повному обсязі;
2. обмежено заробітною платою;
3. обмежено матеріальним становищем;
4. в підвищеному обсязі.
20. Цивільні спори розглядає: 1 1,00 1
1. господарський суд;
2. Верховний Суд;
3. суди загальної юрисдикції;
4. Конституційний Суд.
21. Обов’язкову частку в спадщині успадковують: 2 1,00 1
1. дружина;
2. неповнолітні діти;
3. непрацездатні батьки;
4. діти.
22. Форма заповіту буває: 1 1,00 1
1. проста письмова;
2. усна;
3. нотаріальна;
4. письмова.
23. Спадкування відбувається : 2 1,00 1
1. за законом;
2. за заповітом;
3. за усним договором;
4. за домовленістю сторін.
24. Часом відкриття спадщини є: 2 1,00 1
1. день смерті спадкодавця;
2. день оголошення заповіту;
3. день оголошення особи померлою;
4. день вступу у володіння спадщиною.
25. Місцем відкриття спадщини є: 2 1,00 1
1. місце смерті спадкодавця;
2. місцезнаходження  нерухомого майна;
3. місцезнаходження майна за місцем проживання спадкодавця;
4. місцезнаходження основної частини майна спадкодавця.
26. Назвіть основні умови складання заповіту: 2 1,00 1
1. складається у письмовій формі;
2. зазначається місце і час складання;
3. особистий підпис заповідача;
4. таємність заповіту.
Всього 26 питань 26хв 26
Всього по модулю 59 питань 59хв 59

Модуль №3. Сімейне, кримінальне та фінансове право.

Критерії оцінювання

45 – 39 б. – «5»

38 – 33 – «4»

32 – 22 – «3»

21 – 0 – «2»

Тема №1. Сімейне право.

Критерії оцінювання

15 – 13 – «5»

12 – 11  – «4»

10 – 8  – «3»

7 – 0 – «2»

1. Назвіть джерела сімейного права: 2 1,00 1
1. сімейний кодекс;
2. Конституція України;
3. міжнародні договори;
4. цивільний кодекс.
2. Умови укладання шлюбу: 2 1,00 1
1. взаємна згода;
2. згода батьків;
3. шлюбний вік;
4. матеріальна забезпеченість.
3. Шлюбний вік: 1 1,00 1
1. 18 років;
2. чоловіки – 18, жінки – 17;
3. чоловіки – 18, жінки – 16;
4. 17 років.
4. Не можуть перебувати у шлюбі: 2 1,00 1
1. рідні брат і сестра;
2. усиновлювач і усиновлений;
3. двоюрідний брат і сестра;
4. троюрідні брат і сестра.
5. Особистими немайновим права та обов’язками подружжя є: 2 1,00 1
1. право на материнство;
2. право дружини та чоловіка на заміну прізвища;
3. право дружини та чоловіка на особисту свободу;
4. право на майно, набуте кожним з них до шлюбу
6. Особистою приватною власністю чоловіка та дружини є: 2 1,00 1
1. речі індивідуального користування;
2. коштовності;
3. премії, нагороди за особисті заслуги, страхові суми;
4. заробітна плата.
7. Назвіть умови укладання шлюбного договору: 2 1,00 1
1. письмова форма;
2. нотаріальне посвідчення;
3. взаємна згода;
4. згода батьків.
8. Шлюб реєструється по закінченні такого строку: 1 1,00 1
1. 1 місяць;
2. 1 тиждень;
3.1 день;
4. 2 місяці.
9. Недійсним є шлюб: 2 1,00 1
1. якщо особа перебуває у іншому зареєстрованому шлюбі;
2. якщо цей шлюб є фіктивним;
3. якщо був укладеним між родичами прямої лінії споріднення;
4. якщо в подружжя несумісність характерів.
10. Якщо мати і батько дитини мають різні прізвища, то яке може мати дитина? 1 1,00 1
1. прізвище батька;
2. матері;
3. подвійне;
4. за згодою батьків.
11. З якого віку встановлюється опіка над дитиною? 1 1,00 1
1. до 14 років;
2. з 14 років;
3. до 12 років;
4. з 10 до 13років.
12. З якого віку встановлюється піклування? 1 1,00 1
1. від 14 років;
2. від 14 до 16 років;
3. від 14 до 18 років;
4. з народження до 18 років.
13. Батьки зобов’язані утримувати дитину до : 1 1,00 1
1. повноліття;
2. до отримання нею паспорта;
3. до вступу до вищого навчального закладу;
4. до одруження.
14. Чи мають такі ж права і обов’язки щодо піклування за дитиною неповнолітні батьки? 1 1,00 1
1. мають;
2. не мають;
3. мають, після досягнення повноліття.
4. мають, але не усі.
15. Чи може укладатися шлюб між усиновлювачем і усиновленим? 1 1,00 1
1. так;
2. ні;
3. так, якщо усиновлення скасовується у встановленому законом порядку;
4. не може у будь – якому випадку.
Всього 15 питань 15 15

Тема №2. Кримінальне право України

Критерії оцінювання

15 – 13 б. – «5»

12 – 11 – «4»

10 – 8 – «3»

7 – 0 – «2»

1. Кримінальні Закони видаються: 1 1,00 1
1. Верховною Радою України;
2. Кабінетом Міністрів України;
3. міністерствами, відомствами;
4. судами України.
2. Назвіть головні інституції кримінального права: 2 1,00 1
1. злочин;
2. вина;
3. покарання;
4. відповідальність.
3. Назвіть основну функцію кримінального права: 1 1,00 1
1.регулятивна;
2. запобіжна;
3. заборонна;
4. охоронна.
4. Коли набрав чинності новий Кримінальний Кодекс України: 1 1,00 1
1. 2001 рік;
2. 2004 рік;
3. 2005 рік;
4. 2003 рік.
5. Що є підставою кримінальної відповідальності? 1 1,00 1
1. суспільно – небезпечне діяння;
2. склад злочину;
3. вина;
4. караність.
6. Назвіть ознаки злочину: 2 1,00 1
1. склад злочину;
2. суспільна небезпека;
3. винність;
4. протиправність.
7. Які види умислу Ви знаєте? 2 1,00 1
1. прямий;
2. вторинний;
3. не прямий;
4. первинний.
8. Назвіть види необережності: 2 1,00 1
1. злочинна самовпевненість;
2. необхідна оборона;
3. крайня необхідність;
4. злочинна недбалість.
9. Назвіть стадії вчинення злочину: 2 1,00 1
1. готування до злочину;
2. замах на злочин;
3. незакінчений злочин;
4. закінчений злочин.
10. Розрізняють такі види співучасників: 2 1,00 1
1. виконавець;
2. організатор;
3. спільник;
4. підбурювач.
11. Назвіть ознаки добровільної відмови від злочину: 2 1,00 1
1. остаточне припинення особою готування до злочину;
2. відмова від вчинення злочину з волі самої особи;
3. розуміння особою можливості доведення злочину до кінця;
4. невдала спроба вчинення злочину.
12. На які три групи поділяються покарання? 2 1,00 1
1. основні;
2. додаткові;
3. покарання, що можуть призначатись і як основні, і як додаткові;
4. допоміжні.
13. До додаткових покарань відносять: 2 1,00 1
1. позбавлення спеціального військового звання, рангу, чину, або кваліфікаційного класу;
2. конфіскація майна;
3. арешт;
4. довічне позбавлення волі.
14. З якого віку неповнолітні підлягають кримінальній відповідальності? 1 1,00 1
1. з 16 ;
2. з 14 ;
3. з 15 ;
4. з 17.
15. Які види звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності Вам відомі? 2 1,00 1
1. звільнення із застосуванням примусових заходів виховного характеру;
2. звільнення у зв’язку із закінченням строків позовної давності;
3. звільнення у зв’язку з вчиненням нетяжкого злочину;
4. зняття і погашення судимості.
Всього по темі 15 питань 15 15

Тема №3. Фінансове право України.

Критерії оцінювання

15 – 13б. –«5»

12 – 11 – «4»

10 – 8 – «3»

7 – 0 –«2»

1. Назвіть відносини, що регулюються фінансовим правом: 2 1,00 1
1. Державний бюджет;
2. страхова діяльність;
3. банківська діяльність;
4. договірні.
2. Суб’єктами фінансових відносин є: 2 1,00 1
1. держава;
2. юридичні особи;
3. фізичні особи;
4. іноземні громадяни.
3. На які види поділяються податки в Україні? 2 1,00 1
1. загальнодержавні;
2. обласні;
3. місцеві;
4. міські.
4. До загальнодержавних податків відносять: 2 1,00 1
1. ПДВ
2. акцизний збір;
3. державне мито;
4. ринковий збір.
5. До  місцевих податків відносять: 2 1,00 1
1. готельний збір;
2. збір за паркування автомобілів;
3. податок з реклами;
4. плата за землю.
6. Бюджетна система України складається з: 2 1,00 1
1. Державного бюджету;
2. зведеного бюджету;
3. місцевого бюджету;
4. Державного та місцевих бюджетів.
7. З яких розділів складається класифікація доходів бюджету? 2 1,00 1
1. податкові та неподаткові надходження;
2. доходи від операцій з капіталом;
3. допомога іноземних держав;
4. трансферти.
8. Дефіцит бюджету – це: 1 1,00 1
1. перевищення видатків над доходами бюджету;
2. перевищення доходів бюджету над його видатками;
3. відповідність доходів та видатків бюджету;
4. дефіцит коштів.
9. Назвіть основне джерело, що регулює бюджетні відносини: 1 1,00 1
1. Конституція України;
2. Бюджетний кодекс;
3. ЗУ» Про Державний бюджет»;
4. ЗУ»Про оподаткування».
10. Який строк складає бюджетний період? 1 1,00 1
1. 1 місяць;
2. 6 місяців;
3. 1 рік ;
4. 1 бюджетний рік.
11. Назвіть орган, який організовує та проводить контроль за використанням коштів державного бюджету: 1 1,00 1
1. Рахункова Палата України;
2. Верховна Рада України;
3. Кабінет Міністрів України;
4. Державна контрольно – ревізійна служба.
12. Аудиторську діяльність здійснюють: 2 1,00 1
1. аудитори;
2. бухгалтери;
3. аудиторські фірми;
4. Аудиторська палата України.
13. Назвіть види загальнообов’язкового державного страхування: 2 1,00 1
1. пенсійне;
2. від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
3. на випадок безробіття, тимчасової втрати працездатності;
4. страхування життя.
14. До банківської системи належать: 2 1,00 1
1. Національний банк України;
2. інші банки, що створені і діють на території України;
3. інвестиційні компанії;
4. Пенсійні фонди.
15. Яка основна функція Національного банку: 1 1,00 1
1. визначає і здійснює грошово – кредитну політику;
2. здійснює емісію національної валюти;
3.виступає кредитором останньої інстанції;
4.забезпечує стабільність грошової одиниці.
Всього по темі 15 питань 15 15
Всього по модулю 45 45
Всього по предмету
загрузка...