Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

ТИПОВА ПРОГРАМА

ТЕМА 1. ОСНОВИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ.

Поняття фінансів підприємств. Загальні ознаки фінансів підприємств. Фі­нанси підприємств – як система грошових відносин. Об’єкти та суб’єкти фінан­сів підприємств. Сутність фінансів підприємств. Функції фінансів підприємств.

Поняття грошових фондів підприємств. Статутний фонд. Фонд оплати праці. Амортизаційний фонд. Фонд споживання. Фонд накопичення.

Поняття фінансових ресурсів підприємств. Джерела формування фінансових ресурсів.

Основні принципи організації фінансів підприємств. Фінанси підприємств в умовах формування ринкової економіки.

Поняття фінансової діяльності підприємств. Основні види діяльності та форми власності суб’єктів господарської діяльності. Основні задачі фінансової діяльності підприємств. Основні напрямки фінансової роботи на підприємстві.

Зміст керування фінансами підприємств. Фінансові методи та фінансові важелі в керуванні фінансами підприємств. Правове, нормативне та інформаційне забезпечення керування фінансами підприємств.  Задачі керування фінан­сами підприємств.

Література : № 1 ,2, 4, 12, 13, 17, 29, 30, 33, 40,45.

ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВ.

Сутність грошових розрахунків в діяльності підприємств. Напрямки грошового обігу підприємств. Поняття готівкових та безготівкових розрахун­ків. Регулювання готівкового обігу коштів. Принципи організації безготівко­вих розрахунків на підприємствах.

Види грошових розрахунків, що відкриваються підприємствами в уста­новах банку. Порядок відкриття розрахункового рахунку. Порядок відкриття поточного рахунку. Субрахунок. Порядок відкриття бюджетних рахунків. По­рядок відкриття позикових рахунків. Відкриття підприємствами депозитних рахунків в установах банку. Документи які необхідні для відкриття рахунків в установах банку. Банківські рахунки в іноземній валюті: їх призначення та по­рядок відкриття.

Форми здійснення безготівкових розрахунків в господарському обігу. Розрахунки платіжними дорученнями. Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями. Розрахунки чеками. Розрахунки акредитивами. Вексельна форма розрахунків. Платіжна вимога. Інкасові доручення (розпорядження).

Організація готівково-грошових розрахунків на підприємстві і сфера їх застосування. Порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні.

Розрахунково-платіжна дисципліна на підприємстві, її зміст та значення для забезпечення господарської діяльності. Порядок пред’явлення претензій по розрахунках. Санкції в системі грошових розрахунків і платежів.

Література : № 28, 29, 30, 33, 36, 40, 45, 52, 53, 55, 56, 57, 58.

ТЕМА 3. ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ.

Економічна характеристика, склад і класифікація грошових надходжень підприємств. Внутрішні та зовнішні джерела грошових надходжень підпри­ємств.

Виручка від реалізації продукції, робіт та послуг. Виручка від іншої реа­лізації. Прибутки від позареалізаційних операцій.

Визначення моментів реалізації продукції. Фактори, які впливають на величину виручки від реалізації продукції, робіт та послуг. Вплив обсягу та асортименту реалізуємої продукції на величину виручки.

Вплив рівня цін на величину виручки від реалізації продукції, робіт та послуг. Вільні, фіксовані та регулюючі ціни. Розрахунок ціни продукції. Опто­ві та роздрібні ціни.

Визначення планової виручки від реалізації продукції, робіт та послуг. Визначення обсягу реалізації продукції, робіт та послуг.

Грошові надходження від фінансово-інвестиційної  діяльності підпри­ємств. Прибутки, отримані від придбання та продажу акцій, облігацій та інших цінних паперів. Надходження від грошових внесків в установах банку. Надхо­дження від операцій з іноземною валютою.

Надходження від пайових внесків та від участі в діяльності інших під­приємств. Надходження від надання позик. Надходження від здачі майна в оренду. Надходження від лізінгових операцій. Фінансовий та оперативний лізінг.

Грошові надходження від реалізації основних засобів і нематеріаль­них активів. Надходження від застосованих штрафних санкцій. Бюджетні дота­ції, субвенції. Надходження з позабюджетних фондів. Страхові відшкодування.

Література : № 1 ,4, 17, 28, 29, 40, 41, 43, 45, 52, 53, 55.

ТЕМА 4. ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ.

Економічний зміст прибутку. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства.

Прибуток від реалізації продукції. Фактори, які впливають на формуван­ня прибутку. Формування собівартості продукції та її вплив на прибуток.

Методи розрахунку планового обсягу прибутку від реалізації продукції. Метод прямого розрахунку. Метод розрахунку прибутку на основі показника витрат на 1 грн. продукції. Економічний (аналітичний) метод.

Прибуток від іншої реалізації, його склад і формування.

Прибуток від фінансових інвестицій, його склад і формування.

Прибуток від позареалізаційних операцій, його склад і формування.

Прогнозування і планування прибутку підприємства.

Розподіл прибутку підприємств та його економічне значення. Розподіл балансового прибутку. Чистий прибуток підприємства, його розподіл та вико­ристання. Фонди грошових коштів підприємства, що формуються за рахунок чистого прибутку.

Економічні методи регулювання розподілу і використання прибутку.

Література : № 20, 21, 22, 23, 40, 45, 46, 53.

ТЕМА 5. ОПОДА ТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ.

Сутність і призначення оподаткування. Система оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності (підприємств). Регулююча функція податків. Види податків.

Оподаткування прибутку підприємств. Визначення валових доходів, ва­лових витрат та прибутку, який підлягає оподаткуванню. Ставки та термін стя­гнення податку на прибуток.

Податкові платежі за ресурси. Плата (податок) за землю. Податок з влас­ників транспортних засобів. Податок на нерухоме майно (нерухомість). Збір за спеціальне використання природних ресурсів.

Непрямі податки.

Мито. Об’єкти оподаткування. Ставки оподаткування.

Акцизний збір. Платники податку. Об’єкти оподаткування. Ставки опо­даткування. Термін стягнення акцизного збору в державний бюджет. Пільги по акцизному збору.

Податок на додану вартість. Платники податку. Об’єкти оподатку­вання. Ставки оподаткування. Операції, які звільнили від оподаткування. Термін стягнення податку на додану вартість в бюджет.

Відрахування суб’єктів господарювання на формування цільових держа­вних фондів. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. Збір на обо­в’язкове соціальне страхування. Збір на формування Фонду для здійснення за­ходів по ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і соціальному захисту населення. Внески до державного інноваційного фонду. Відрахування і збори на фінансування дорожнього господарства.

Місцеві податки і збори (обов’язкові платежі).

Література : № 5, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 55, 56, 58.

ТЕМА 6. ОБІГОВІ КОШТИ ТА ЇХ ОРГАНІЗАЦІЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ.

Сутність обігових коштів та їх організація. Принципи організації обіго­вих коштів. Склад та структура обігових коштів. Класифікація обігових коштів та її значення в діяльності підприємства. Розміщення обігових Коштів на під­приємстві.

Методи визначення потреб в обігових коштах. Метод прямого обчис­лення потреби в обігових коштах і сфера його застосування. Поняття норм і . нормативів обігових коштів. Економічний метод обчислення потреби в обіго­вих коштах і його використання.

Джерела формування обігових коштів. Власні обігові кошти, джерела їх формування. Позичені і залучені обігові кошти, джерела їх формування.

Показники стану обігових коштів. Нестача власних обігових коштів, ме­тоди її визначення, причини виникнення і джерела поповнення. Залишок влас­них обігових коштів і його використання.

Показники ефективності використання обігових коштів. Обертання обі­гових коштів та шляхи його прискорення. Коефіцієнти обертання і заванта­ження обігових коштів.

Література : № 17, 18, 55, 56, 58.

ТЕМА 7. КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ.

Особливості індивідуального кругообігу коштів підприємств як переду­мова кредитних відносин. Форми і види кредитів, які використовуються в гос­подарській діяльності підприємств.

Банківський кредит – основна форма залучення підприємствами позиче­них коштів. Класифікація кредитів залежно від строків, об’єктів кредитування. Принципи кредитування. Терміновий кредит. Овердрафт. Кредитна лінія. Кон­токорентний кредит. Кредитування в іноземній валюті. Умови і порядок одер­жання і погашення банківських кредитів.

Комерційний (товарний) кредит. Умови одержання і погашення кредиту.

Державний кредит. Порядок фінансування інвестиційних потреб підприємства за рахунок бюджетних позик.

Лізинговий кредит. Переваги та недоліки лізінгового кредиту.

Визначення потреб в кредитах. Раціональні межі кредитування. Кредито­спроможність підприємства.    Ліквідність балансу. Банківський контроль в процесі кредитування. Гарантії своєчасності і повноти сплати кредиту. Кредит­на заявка. Методи перевірки забезпечення кредиту.

Позичкові рахунки. Позичковий процент, критерії його диференціації і джерела сплати. Залучення банками в кредитні ресурси тимчасово вільних ко­штів підприємств.

Література : № 5, 7, 22, 43, 56, 58.

ТЕМА 8. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ.

Склад і структура основних фондів підприємств. Зміст і джерела відтво­рення основних фондів. Показники стану та ефективності використання основ­них виробничих фондів. Відтворення основних фондів.

Знос і амортизація основних фондів. Фізичний знос. Моральний знос. Су­тність амортизації. Розрахунок норми амортизації. Розрахунок суми амортиза­ційних відрахувань. Визначення балансової вартості груп основних фондів. Ін­дексація балансової вартості груп основних фондів і нематеріальних активів. Норми амортизаційних відрахувань. Прискорена амортизація.

Капітальні вкладення на підприємстві. Джерела фінансування капітальних вкладень.

Планування та використання амортизаційних відрахувань. Фінансове забезпечення ремонту основних фондів.

Література : № 4, 5, 8, 12, 28, 40, 45, 53.

ТЕМА 9. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА.

Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення. Ін­формаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. Показники бухгалтерської звітності, які використовуються для оцінки фінансового стану. Необхідність і порядок перетворення бухгалтерського балансу в аналітичний.

Загальна характеристика майна (коштів) підприємства, його складу, роз­міщення і структури. Оцінка складу майна за показниками: основні кошти і до­вгострокові вкладення; обігові кошти (матеріальні обігові кошти, грошові кош­ти і короткострокові цінні папери).

Платоспроможність підприємства як показник фінансового стану.

Сутність фінансової стійкості підприємства.

Оцінка рентабельності роботи підприємства. Вплив рентабельності під­приємства на його фінансовий стан. Оцінка рентабельності продукції. Оцінка рентабельності виробничих фондів. Оцінка рентабельності власних коштів. Оцінка рентабельності довгострокових фінансових вкладень.

Оцінка балансового прибутку. Оцінка факторів, що впливають на прибу­ток від реалізації продукції. Оцінка доходів від позареалізаційних операцій.

Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

Література : № 27, 34, 37, 38, 47, 51.

ТЕМА 10. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ.

Зміст, мета і завдання фінансового планування. Фінансове планування як процес визначення потреби підприємств у фінансових ресурсах , прогнозування їх надходжень.

Методи фінансового планування. Балансовий метод. Програмно-цільовий метод. Нормативний метод. Метод коефіцієнтів.

Інформаційна база фінансового планування. Аналіз фінансових показни­ків звітного періоду. Показники виробничо-господарської діяльності планового періоду як вихідна база для фінансового планування.

Зміст та структура фінансового плану підприємства.

Розрахунок доходів. Визначення виручки від реалізації продукції, робіт та послуг. Розрахунок надходжень від фінансових інвестицій. Визначення по­треби в довгострокових кредитах, в залучених коштах з інших зовнішніх дже­рел.

Розрахунок витрат на виробництво і реалізацію продукції, відрахувань у цільові фонди.

Планування витрат на розширення, реконструкцію і технічне переосна­щення виробництва.

Зміст і призначення перевірочної таблиці (шахматки) до фінансового

плану. Порядок її складання.

Виконання фінансового плану. Контроль за виконанням фінансового пла­ну.

Зміст оперативного фінансового плану надходження коштів і платежів. Його призначення, порядок складення і контроль за виконанням.

Література : № 1, 16, 17, 18, 22, 23, 55, 56, 57.

ТЕМА 11. ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ.

Сутність та ціль фінансової санації підприємств. Випадки в яких можуть прийматися рішення о проведенні фінансової санації підприємства. Етапи і по­рядок проведення санації. Оперативний санаційний контролінг.

Фінансова криза на підприємстві, її симптоми і фактори виникнення. Са­наційний аудит. Чиста санація. Порядок погашення балансових збитків підпри­ємств.

Внутрішні резерви і джерела фінансової стабілізації. Зовнішні фінансові джерела санації підприємства. Санація з притягненням коштів власників під­приємства. Участь кредиторів у фінансовому оздоровленні боржника. Фінансо­ва участь персоналу в санації підприємства.

Економіко-правові аспекти санації і банкрутства господарських суб’єктів. Фінансова санація за рішенням арбітражного суду. Передумови і наслідки банкрутства підприємства. Санація шляхом реорганізації (реконструкції).

Державна фінансова підтримка санації підприємств.

Розробка проекту фінансового оздоровлення підприємств.

Література : № 13, 24, 25, 27, 56.


загрузка...