Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

ТИПОВА ПРОГРАМА

Вступ. Теоретичні основи сучасного землеробства і тваринництва

Землеробство і тваринництво як галузь сільськогосподарського виробництва і їх завдання в умовах ринкової економіки та формування ринку продовольчих товарів. Фактори врожаю та стабілізації землеробства. Закони сучасного землеробства й фактори життя рослин. Напрями науково-технічного прогресу в землеробстві і тваринництві  в сучасних умовах. Зміст і завдання дисципліни „Технологія виробництва сільськогосподарської продукції”.

Технологія виробництва продукції рослинництва

Тема 1. Грунти та їх родючість

Поняття про грунт та його родючість. Шляхи відтворення родючості грунту. Роль гумусу в родючості грунту. Фіто-санітарний стан грунту. Створення позитивного балансу органічних речовин у грунті. Використання органічних добрив. Використання соломи і сидератів на добриво. Водний, повітряний та поживний режими грунту, прийоми їх регулювання.

Грунти України та їх якісна оцінка. Бонітування грунтів. Охорона грунтів від ерозії і забруднення.

Тема 2. Зональні системи землеробства та сівозміни

Наукові основи системи землеробства. Системи землеробства Полісся, Лісостепу України. Системи землеробства Степової зони України. Ґрунтозахисна контурно-меліоративна система землеробства. Наукові основи біологічного землеробства.

Поняття про сівозміни. Наукові й агроекологічні основи сівозмін. Класифікація сівозмін. Принципи побудови ґрунтозахисних сівозмін. Сівозміни фермерських господарств.    Впровадження і освоєння сівозмін.

Практичне заняття

Ознайомлення з ґрунтовими картами господарства структурою посівних площ зони. Складання схем та ротаційних таблиць польових сівозмін.

Тема 3. Обробіток грунту

Наукова основа і завдання обробітку грунту. Прийоми основного і поверхневого обробітку грунту. Мінімалізація – важливий етап удосконалення обробітку грунту. Система обробітку грунту під ярі та озимі культури.

Особливості обробітку грунту на забруднених територіях радіонуклідами. Контроль якості обробітку грунту.

Тема 4. Добрива та їх застосування

Роль добрив та їх застосування в умовах інтенсифікації сільськогосподарського виробництва. Мінеральні добрива, їх класифікація. Органічні добрива. Строки і способи внесення добрив. Система удобрення в сівозміні. Особливості внесення добрив на забруднених територіях радіонуклідами.

Практичне заняття

Вивчення основних видів добрив за колекціями і зразками.

Розрахунок норм добрив на запланований врожай та приріст врожаю. Визначення окупності 1 кг діючої речовини добрив.

Тема 5. Буряни та заходи боротьби з ними

Поняття про бур’яни, шкода від них. Джерела забур’янення полів. Класифікація бур’янів. Методи обліку забур’яненості грунту, посівів, врожаю. Заходи боротьби з бур’янами.

Тема 6. Насіння і сівба

Закон України „Про насіння”. Система насінництва на Україні. Посівні якості насіння і врожайність. Державні стандарти якості насіння сільськогосподарських культур (ДСТУ – 2240-93).

Підготовка насіння до зберігання і сівби. Строки і способи сівби. Норми висіву насіння. Агротехнічні вимоги до посівних і садильних машин. Визначення якості посівних робіт.

Практичне заняття

Ознайомлення з методикою визначення якості насіння. Розрахунок норм висіву насіння і загальної потреби насіння на заплановану площу посіву.

Тема 7. Принципи програмування врожаю сільськогосподарських культур

Поняття про програмування врожаїв сільськогосподарських культур. Рівні врожайності. Етапи та принципи програмування врожайності. Методи програмування врожайності. Агробіологічні та агрохімічні основи програмування врожайності. Програмування врожаїв при інтенсивних технологіях вирощування сільськогосподарських культур.

Практичне заняття

Ознайомлення з методами визначення програмованого врожаю сільськогосподарських культур.

Тема 8. Прогресивні технології вирощування сільськогосподарських культур

Стан і перспективи розвитку галузі рослинництва. Групування культурних рослин. Технології вирощування сільськогосподарських культур.

Суть інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур. Технології вирощування провідних культур зони: зернових і зернобобових, кукурудзи на зерно і силос; цукрових буряків, льону, соняшнику, озимого ріпаку, картоплі за такою схемою: значення, біологічні особливості, районовані сорти, місце в сівозміні, система удобрення, обробіток грунту, сівба, догляд за посівами, система захисту від бур’янів, шкідників і хвороб; збирання і зберігання. Особливості та ефективність зарубіжних інтенсивних технологій вирощування с/г культур.

Практичне заняття

Складання агротехнічної частини технологічної карти вирощування сільськогосподарських культур зони. Розробка технології вирощування основних сільськогосподарських культур зони.

Тема 9. Лучне кормовиробництво

Загальна характеристика природних кормових угідь, їх класифікація. Продуктивність природних кормових угідь та способи їх підвищення. Технологія поверхневого і корінного поліпшення луків і пасовищ. Паспортизація природних кормових угідь.

Тема 10. Основи овочівництва

Значення овочів, їх ефективність. Класифікація овочевих культур. Сорти овочевих культур зони. Овочівництво закритого і відкритого грунту. Прогресивні технології вирощування овочевих культур.

Тема 11. Основи плодівництва

Значення плодів і ягід, їх ефективність. Класифікація плодово-ягідних культур. Сорти плодово-ягідних культур зони. Закладання плодового саду. Догляд за садами, збирання та зберігання врожаю плодово-ягідних культур. Особливості вирощування ягідних культур.

Біологічні особливості та основи годівлі с/г тварин

Тема 12. Основи розведення сільськогосподарських тварин

Завдання щодо поліпшення породності худоби. Поняття про породи, їх виробничу класифікацію і породоутворюючі фактори. Поняття про ріст, розвиток та методи їх обліку. Тривалість використання тварин. Поняття про оцінку худоби за продуктивністю, екстер’єром і конституцією, генотипом тощо. Добір та підбір тварин, їх значення. Бонітування тварин. Методи розведення тварин. Організація племінної роботи. Зоотехнічний і племінний облік.

Практичне заняття

Ознайомлення з виробничо-зоотехнічним обліком, методами обліку росту і розвитку сільськогосподарських тварин.

Обчислення абсолютного і відносного середньодобового приросту тварин.

Тема 13. Основи годівлі сільськогосподарських тварин та оцінка поживності кормів

Значення повноцінної годівлі тварин. Оцінка кормів за якістю і поживністю. Класифікація кормів, їх характеристика, підготовка до згодовування. Основи нормованої годівлі. Поняття про норми і раціони годівлі. Техніка складання кормових раціонів. Типи годівлі різних видів тварин. Облік заготівлі і використання кормів.

Практичне заняття

Оцінка якості кормів за зовнішніми ознаками. Визначення кормової норми і складання збалансованих раціонів для сільськогосподарських тварин.

Тема 14. Породи, продуктивність і відтворення поголів’я великої рогатої худоби

Породи великої рогатої худоби молочного, комбінованого і м’ясного напрямів, їх характеристика і районування.  Молочна і м’ясна продуктивність, фактори, що їх обумовлюють. Методика визначення місячної і річної продуктивності корів. Тривалість продуктивного використання корів. Племінна робота в скотарстві. Методи розведення великої рогатої худоби. Статева зрілість, вік парування, тривалість вагітності. Способи вирощування ремонтного молодняку.

Технологія виробництва продукції тваринництва

Тема 15. Технологія виробництва молока

Способи і системи утримання великої рогатої худоби. Організація годівлі. Типи годівлі і структура раціонів у літній і зимовий періоди. Технологія виробництва молока. Особливості технології виробництва молока при нормованій годівлі. Технологія машинного доїння і первинної обробки молока.

Тема 16. Технологія виробництва яловичини

Суть і особливості вирощування та відгодівлі на м’ясо худоби різних напрямів. Системи і способи відгодівлі молодняку при різних технологічних варіантах утримання і годівлі. Формування технологічних груп у приміщеннях-цехах: телят молочного віку, дорощування та інтенсивної відгодівлі. Відгодівля дорослої худоби. Нормативи продуктивності і здавальної маси на відгодівлі.

Практичне заняття

Визначення валового приросту за період відгодівлі і середньо здавальної маси однієї голови.

Тема 17. Технологія виробництва свинини

Породи свиней різних напрямів продуктивності. Районування і системне розведення свиней в Україні. Структура і оборот стада. Основна нормативна продуктивність і відтворення поголів’я. Особливості годівлі і утримання маточного поголів’я та вирощування молодняку.

Типи відгодівлі свиней у різних умовах господарювання. Технологія виробництва свинини при інтенсивній м’ясній відгодівлі на промисловій основі. Основні нормативи відгодівлі і здавальної маси молодняку.

Практичне заняття

Ознайомлення з технологією виробництва свинини на комплексах. Визначення валового приросту за період відгодівлі і середньо здавальної маси однієї голови.

Тема 18. Технологія виробництва продукції вівчарства

Основні напрями вівчарства в Україні. Породи овець, їх вовнова і м’ясна продуктивність. Відтворення поголів’я та вирощування молодняку. Пасовище і відгінне утримання овець. Технологія виробництва вовни і баранини на спеціалізованих фермах. Основні нормативи відтворення і продуктивності овець.

Тема 19 Технологія виробництва продукції птахівництва

Види птиці, основні породи курей, гусей, качок, індиків та їх продуктивність. Відтворення і розведення птиці.

Особливості годівлі і утримання різних видів птиці. Технологія виробництва дієтичних яєць на птахофабриках. Технологія виробництва м’яса бройлерів, виробництва м’яса качок, гусей, індиків. Основні нормативи строків вирощування живої маси.

Тема 20. Основи зоогігієни сільськогосподарських тварин

Зоогігієнічні і ветеринарно-санітарні вимоги до тваринницьких приміщень. Мікроклімат приміщень. Санітарно-гігієнічні вимоги до кормів, водопостачання та напування тварин, видалення гною. Екологія в тваринництві.

Основи механізації і електрифікації сільськогосподарського виробництва

Тема 21. Енергетика та агротехнічні основи використання її в сільському господарстві

Класифікація тракторів і автомашин за їх конструкцією і призначенням та їх використання в сільському господарстві, їх технічна характеристика. Тяговий опір машин і знарядь. Принципи комплектування машинно-тракторних агрегатів. Поняття про норми виробітку і норми витрат пального та мастильних матеріалів. Технологічні карти і методика розрахунку потреби в машинно-тракторних агрегатах і паливно-мастильних матеріалах. Технічна продуктивність агрегатів, її визначення. Методика перерахунку тракторів в умовні еталонні.

Умови експлуатації, технічного обслуговування і зберігання техніки. Використання електроенергії в сільському господарстві. Порядок відпуску і обліку використання електроенергії.

Практичне заняття

Комплектування машинно-тракторних агрегатів. Розрахунок продуктивності машинно-тракторних агрегатів та потреби в паливно-мастильних матеріалах.

Тема 22. Комплекс машин для вирощування і збирання зернових і зернобобових культур

Коротка характеристика, комплектування і використання машин і агрегатів для обробітку грунту.

Використання агрегатів для приготування, навантаження та внесення добрив. Сівалки. Машини для хімічного захисту рослин. Зернозбиральні машини. Особливості застосування технологічних комплексів при вирощуванні зернових культур за інтенсивними технологіями.

Практичне заняття

Установка сівалок на задану норму висіву. Розрахунок норм висіву і установлення маркерів.

Ознайомлення з системою машинно-тракторного парку.

Тема 23. Технологічний комплекс машин для вирощування і збирання кукурудзи і соняшнику

Загальна будова, агротехнічна характеристика і використання комплексу машин для вирощування кукурудзи і соняшнику. Культиватори для передпосівного і міжрядкового обробітку грунту. Пневматичні пунктирні сівалки для посіву кукурудзи і соняшнику. Кукурудзозбиральні комбайни та механізація збирання і обмолочування качанів. Використання зернозбиральних комбайнів і пристроїв до них для збирання соняшнику. Особливості застосування технологічних комплексів з використанням інтенсивних іноземних технологій.

Тема 24 Технологічний комплекс машин для вирощування і збирання цукрових і кормових буряків

Комплекс машин і знарядь для передпосівного, міжрядного обробітку, захисту посівів. Загальна будова бурякових сівалок і посів. Бурякозбиральні комбайни і комплекси. Особливості застосування технологічних комплексів з використанням інтенсивних технологій.

Тема 25. Машини для вирощування і збирання картоплі та овочів

Загальна характеристика і застосування вертикально-фрезерних культиваторів для передпосівного обробітку грунту, картоплекопачів і комбайнів для збирання картоплі, картоплесортувальних пунктів. Технологічний комплекс машин за голландською технологією вирощування і збирання картоплі. Машини для вирощування овочів.

Практичне заняття

Ознайомлення з технологічними комплексами вирощування технічних культур, картоплі і овочів та агротехнічними вимогами до них.

Тема 26. Машини для збирання і заготівлі кормів

Система машин для збирання і заготівлі кормів, їх агротехнічна характеристика. Машини для збирання і заготівлі грубих кормів (сіна, соломи). Силосозбиральні комбайни. Механізація заготівлі силосу, сінажу, вітамінного борошна. Технологія та ефективність комплексної механізації збирання, заготівлі і зберігання кормів.

Тема 27. Система машин з меліорації земель та протиерозійних заходів

Завдання зрошення земель та основні види поливів. Склад зрошувальних систем та способи зрошення. Машини і установки для зрошення (поверхневе, підгрунтове, дощування, краплинне зрошення). Особливості механізованого обробітку грунту на зрошених землях. Способи осушення. Механізація і знаряддя для проведення протиерозійних заходів.

Тема 28 Механізація і автоматизація виробничих процесів у тваринництві

Система машин і механізмів, способи механізації виробничих процесів на фермах і комплексах скотарства і свинарства: водопостачання і водонапування, приготування і роздачі кормів, прибирання гною, доїння і первинної обробки молока тощо. Механізація виробничих процесів у вівчарстві. Система типового обладнання і механізмів із автоматизації виробничих процесів на птахофабриках. Застосування електроенергії в тваринництві. Санітарно-технічне обладнання ферми.

Практичне заняття

Ознайомлення з роботою системи машин і механізмів на тваринницьких фермах і комплексах, їх технічною характеристикою.

загрузка...