Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Управління обліком

Ведення обліку передбачає поєднання методологічних та організаційних його принципів. Питання методології обліку вирішується централізовано органами, які ним керують. Методо­логічні принципи ведення обліку однакові для всіх, а ор­ганізаційні принципи кожне підприємство обирає самостійно, враховуючи його структуру, особливості технології та інші конк­ретні обставини.

Бухгалтерський облік забезпечує збирання, обробку і система­тизацію інформації, яка необхідна для управління. Тому від якості бухгалтерського обліку залежить якість всієї економічної роботи на підприємстві.

Раціональна організація бухгалтерського обліку повинна за­безпечувати виконання поставлених перед ним завдань при най­менших затратах праці і коштів.

Для раціональної організації бухгалтерського обліку не­обхідно:

а)  вивчити   особливості   технології   та   організації   роботи
підприємства, які впливають на облік;

б)  врахувати можливості підприємства щодо кадрового забез­печення та використання обчислювальної техніки;

в)  проаналізувати економічні взаємозв’язки між структурни­ми підрозділами та бухгалтерією підприємства. Це визначає ор­ганізацію бухгалтерського обліку, яка може бути централізова­ною або децентралізованою.

В діяльності підприємства зацікавлені, перш за все, його влас­ники, а також велике коло інших осіб (держава, кредитори тощо). З метою поєднання інтересів зацікавлених сторін здійснюється Регулювання бухгалтерського обліку. Це регулювання можна відобразити на чотирьох рівнях:

1.Закони України, укази Президента України, постанови
Кабінету Міністрів України, які регулюють питання ведення бух­галтерського обліку в усіх суб’єктів господарської діяльності.

2.Нормативні документи Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України, Державного казначейства України, Державної податкової адміністрації, Національного бан­ку України та інших органів управління. Ці документи є обов’яз­ковими для виконання, але вони не повинні суперечити докумен­там першого рівня.

3.Нормативні  акти,   інструкції,   методичні  рекомендації,
вказівки, листи міністерств і відомств виконують роль, головним
чином, роз’яснень або деталізації суті нормативних документів
вищих рівнів.

4.На підприємстві формують облікову політику, враховуючи
вимоги вищих рівнів управління та конкретні умови діяльності.

Основними документами, які регламентують систему бухгал­терського обліку в Україні, є:

1.Закон України  «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. № 996-ХІУ.

2.Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, затвер­джені Міністерством фінансів України.

3.План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов’язань   та   господарських   операцій   підприємств   і   ор­ганізацій та інструкція по його застосуванню, затверджені нака­зом Міністерства фінансів України від ЗО листопада  1999 р.№ 291.

загрузка...