Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Узагальнення даних обліку у фінансовій звітності

1.Склад, призначення та загальні вимоги до фінансової звітності

Бухгалтерська звітність – звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів. Бухгалтерську звітність можна розділити на фінансову, податкову та управлінську.

Мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності в Україні, а також вимоги до визнання та розкриття елементів звітності підприємств, організацій та інших юридичних осіб всіх форм власності (крім банків і бюджетних установ) визначені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».

Фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Згідно з П(С)БО1 метою складання фінансової звітності є надання повної, правдивої, неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності, рух грошовий коштів та зміни у власному капіталі підприємства.

Тобто, фінансова звітність повинна забезпечити загальні інформаційні потреби широкого кола користувачів, які покладаються на неї як на основне джерело фінансової інформації під час прийняття економічних рішень.

Інформаційні потреби основних користувачів фінансових звітів

Користувачі звітності Інформаційні потреби
Інвестори, власники Придбання, продаж та володіння цінними паперами; участь в капіталі підприємства; оцінка якості управління; визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу
Керівництво підприємства Регулювання діяльності підприємства
Банки постачальники та інші кредитори Забезпечення діяльності підприємства; оцінка здатності підприємства своєчасно виконувати зобов’язання
Замовники Оцінка здатності підприємства своєчасно виконувати зобов’язання
Працівники підприємства Оцінка здатності підприємства своєчасно виконувати зобов’язання; забезпечення зобов’язань підприємства перед працівниками
Органи державного управління Формування макроекономічних показників

Для прийняття економічних рішень користувачам фінансових звітів необхідна інформація про фінансовий стан, результати діяльності та зміни у фінансовому стані підприємства. Зазначені інформаційні потреби обумовили склад фінансової звітності, яка складається з таких форм:

баланс (форма 1) – звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал;

звіт про фінансові результати (форма 2) – звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства;

звіт про рух грошових коштів (форма 3) – звіт, який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді;

звіт про власний капітал (форма 4) – звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду;

примітки до фінансових звітів – сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію і обгрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами).

Фінансова звітність поділяється на річну та проміжну (квартальну, місячну).Склад річної фінансової звітності наступний: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про власний капітал, Звіт про рух грошових коштів, Примітки.

Баланс та Звіт про фінансові результати є обов’язковими елементами у складі поточної квартальної фінансової звітності.

Фінансові звіти містять статті, склад і зміст яких визначаються відповідними положеннями (стандартами). Стаття наводиться у фінансовій звітності, якщо відповідає таким критеріям:

існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигод, пов’язаних з цією статтею;

оцінка статті може бути достовірно визначена.

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва складається з Балансу (форма 1-м) та Звіту про фінансові результати (форма 2-м).

Якісні харакгеристики фінансової звітності:

1)  інформація, яка надається у фінансових звітах, повинна бути дохідлива і розрахована на
однозначне тлумачення її користувачами за умови, що вони мають достатні знання та зацікавлені
у сприйнятті цієї інформації;

2)фінансова  звітність  повинна  містити  лише  доречну  інформацію,   яка   впливає  на
прийняття рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події,                                                                                                               193
194

3)підтвердити та скорегувати їхні оцінки, зроблені у минулому.

4)фінансова звітність повинна бути достовірною.  Інформація, наведена у    фінансовій
звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на  рішення користувачів звітності.

4)     фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам порівнювати:

фінансові звіти підприємства за різні періоди; фінансові звіти різних підприємств.

Принципи підготовки фінансової звітності:

Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких принципів: автономності; безперервності діяльності; періодичності;

історичної (фактичної) собівартості;

нарахування та відповідності доходів і витрат;

повного   висвітлення; послідовності; обачності:

превалювання змісту над формою;

єдиного грошового вимірника.

Для того, щоб фінансова звітність була зрозумілою користувачам, вона повинна містити дані про:

підприємство;

дату звітності та звітний період;

валюту звітності та одиницю її виміру;

відповідну інформацію щодо звітного та попереднього періоду;

облікову політику підприємства та її зміни;

консолідацію фінансових звітів;

припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності:

обмеження щодо володіння активами;

участь у спільних підприємствах;

виявлені помилки   минулих   років   та   пов’язані   з ними коригування;

переоцінку статей фінансових звітів;

іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами).

2.Організація роботи перед складанням фінансової звітності

Обов’язковою вимогою до фінансової звітності є її достовірність, в зв’язку з чим необхідно належним чином організувати роботу як бухгалтерії, так і інших підрозділів підприємства.

Для забезпечення своєчасного складання річної фінансової звітності на підприємстві бажано складати Зведений графік робіт по складанню звітності, який затверджується керівником підприємства.

Перед складанням річного звіту на підприємстві повинна бути проведена обов’язкова інвентаризація всіх активів, зобов’язань та документів підприємства. При проведенні інвентаризації керуються Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних

195

цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків, яка затверджена наказом МФУ від 11.08.94р. №69. За результатами інвентаризації перевіряють достовірність облікових даних, інвентаризація є також важливим засобом контролю збереження активів підприємства.

Для проведення інвентаризації створюють інвентаризаційну комісію, до складу якої входять керівники структурних підрозділів, бухгалтерія, інженери, технологи, механіки і інші досвідчені працівники, які добре знають об’єкти інвентаризації. Очолює комісію керівник підприємства або його заступник.

Після проведення інвентаризації проводять уточнення бухгалтерських даних.

Методика складання фінансової звітності залежить від форми обліку, яку використовує підприємство.

При журнальній формі дані первинних документів переносять в облікові реєстри (відомості, книги, листи-розшифровки, журнали тощо). Узагальнюючими реєстрами при журнальній формі обліку є журнали, які побудовані за кредитовою ознакою (тобто ведуться по кредиту відповідних рахунків в розрізі кореспондуючих з ними по дебету рахунків) та Головна книга.

В кінці місяця підсумкові дані журналів переносять до Головної книги. Головна книга ведеться протягом календарного року, на кожен синтетичний рахунок в Головній книзі відводять окрему сторінку. По кожному рахунку щомісяця в Головній книзі відображають сальдо, кредитовий оборот (загальною сумою), дебетовий оборот в розрізі кореспондуючих рахунків та в цілому.

Перевірку записів в Головній книзі здійснюють підрахунком суми оборотів і залишків по всім рахункам. Загальна сума записів по дебету рахунків повинна дорівнювати записам по кредиту рахунків. Для полегшення роботи можна скласти оборотну відомість.

Таким чином, при журнальній формі обліку підставою для заповнення звітності є дані Головної книги та окремі журнали.

3.Порядок заповнення Балансу підприємства (П(С)БО 2)

Зміст, форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей визначаються П(С)БО 2 «Баланс».

Баланс — це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання та власний капітал

Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.

У балансі відображаються активи, зобов’язання та власний капітал підприємства. Підсумок активів завжди повинен дорівнювати сумі зобов’язань та власного капіталу.

Згідно з П(С)БО2 баланс має таку структуру: І. Актив:

1) необоротні активи;

2)  оборотні активи;

196

3)  витрати майбутніх періодів; II. Пасив:

1)  власний капітал;

2)забезпечення наступних витрат і платежів;

3)довгострокові зобов’язання;

4)поточні зобов’язання;

5)доходи майбутніх періодів.

В балансі інформація про активи, зобов’язання і власний капітал може бути наведена за наступних умов:

1)  актив відображається в балансі за умови, що оцінка його може бути достовірно визнана  і   очікується   отримання   в   майбутньому   економічних   вигод,   пов’язаних   з   його  використанням;

2)зобов’язання  відображається  в   балансі,  якщо   його  оцінка  може  бути  достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок  його погашення;

3)власний капітал відображається в балансі одночасно з відображенням активів або  зобов’язань, які призводять до його змін.

Згідно П(С)БО 2 у статтях балансу повинна відображатись правдива, достовірна інформація, що дає змогу оцінити теперішні і майбутні події.

Для заповнення статей балансу використовується дані про залишки по балансових рахунках.

Інформацію балансу використовують для аналізу фінансового стану підприємства (оцінки ліквідності майна, фінансової стійкості, ділової ефективності, господарської діяльності, ринкової активності тощо).

Підприємство                                   за ЄДРПОУ

Територія                                          за  КОАТУУ

Орган Державного управління       за  СПОДУ

Галузь (вид діяльності)                    за  ЗКГНГ

Вид економічної діяльності             за  КВЕД

Одиниця  виміру : тис. грн..

БАЛАНС  на «____»_____________ _________р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010
первинна вартість 011
Знос 012
Незавершене будівництво 020
Основні засоби:
залишкова вартість 030
первинна вартість 031
знос 032
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі   інших підприємств 040
інші фінансові інвестиції 045
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Відстрочені податкові активи 060
Інші необоротні активи 070
Усього за розділом І 080

197

II. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110
незавершене виробництво 120
готова продукція 130
товари 140
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160
первинна вартість 161
резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170
за виданими авансами 180
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230
в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом II 260
III. Витрати майбутніх періодів 270
Баланс 280
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Власний капітал
Статутний капітал 300
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
Усього за розділом І 380
II. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Цільове фінансування 420
Усього за розділом II 430
III. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440
Довгострокові фінансові зобов’язання 450
Відстрочені податкові зобов’язання 460
Інші довгострокові зобов’язання 470
Усього за розділом III 480
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500
Поточна        заборгованість        за        довгостроковими зобов’язаннями 510
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи ,послуги 530
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540
з бюджетом 550
з позабюджетних платежів 560
зі страхування 570
з оплати праці 580
з учасниками 590
із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов’язання 610
Усього за розділом IV 620
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640

Керівник____________________

підпис

Головний  бухгалтер______________________________

Підпис                                                       199

200

4.Порядок заповнення Звіту про фінансові результати (П(С)БО 3)

Другим звітом, який входить до складу фінансової звітності, є Звіт про фінансові результати. Вимоги до його змісту і форми встановлені П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати».

Звіт про фінансові результати - це звіт про доходи, витрати і фінансові результати підприємства.

Метою складання Звіту про фінансові результати є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки підприємства за звітний період.

Для складання бухгалтерської звітності звітною датою вважається останній календарний день звітного періоду. Проте, на відміну від Балансу, який складається на кінець останнього дня звітного періоду, Звіт про фінансові результати складається наростаючим підсумком з початку року.

Звіт про фінансові результати складається з 3 розділів:

I.     Фінансові результати.

II.    Елементи операційних витрат.

III.   Розрахунок показників прибутковості акцій.

Розділ І Звіту про фінансові результати побудований згідно з класифікацією доходів і витрат за видами діяльності та функціями, що забезпечує послідовне зіставлення доходів і витрат для визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду.

У розділі II надається інформація про витрати (на виробництво, збут, управління та інші операційні витрати) в розрізі економічних елементів операційних витрат.

III розділ «Розрахунок показників прибутковості акцій» заповнюється тільки акціонерними товариствами, прості акції яких відкрито продаються і купуються на фондових біржах, включаючи товариства, які знаходяться у процесі випуску таких акцій.

201

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010
Податок на додану вартість 015
Акцизний збір 020
025
Інші вирахування з доходу 030
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040
Валовий:
прибуток 050
збиток 055
Інші операційні доходи 060
Адміністративні витрати 070
Витрати на збут 080
Інші операційні витрати 090
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100
збиток 105
Доход від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120
Інші доходи 130
Фінансові витрати 140
Зтрати від участі в капіталі 150
нші витрати 160
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток 170
збиток 175
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток 190
збиток 195
Надзвичайні:
доходи 200
витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Чистий:
прибуток 220
збиток 225

IІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230
Зитрати на оплату праці 240
Відрахування на соціальні заходи 250
Амортизація 260
нші операційні витрати 270
Разом 280

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 330
Дивіденди на одну просту акцію 340

Керівник_________________ Головний бухгалтер_____________________

202

203

5.Порядок заповнення Звіту про рух грошових коштів (П(С)БО 4)

Зміст і форма звіту про рух грошових коштів та загальні вимоги до розкриття його статей визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів».

Мета складання Звіту про рух грошових коштів полягає у наданні користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах. Для цього грошові потоки класифікуються у певні групи.

Звіт про рух грошових коштів підприємства містить в собі інформацію про грошові потоки за звітний період. Рух коштів відображається у звіті про рух грошових коштів в розрізі трьох видів діяльності: операційної, інвестиційної та фінансової.

П(С)БО 4 передбачає застосування непрямого методу складання звіту про рух грошових коштів, який полягає у трансформації чистого прибутку (збитку) в чисту суму отриманих (витрачених) грошових коштів. В результаті використання цього методу користувачу надається інформація тільки про чисті надходження (вибуття) від операційної діяльності, а індивідуальні надходження і виплати залишаються за межами Звіту.

Рух грошових коштів у розрізі інвестиційної діяльності визначається на основі аналізу змін у статтях розділу балансу «Необоротні активи» та статті «Поточні фінансові інвестиції».

Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності визначається на основі змін у статтях балансу за розділом «Власний капітал» та статтях, пов’язаних з фінансовою діяльністю, у розділах балансу «Забезпечення наступних витрат і платежів», «Довгострокові зобов’язання» і «Поточні зобов’язання» (статті «Короткострокові кредити банків», «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями», «Поточні зобов’язання за рахунками з учасниками»).

Процес складання Звіту включає 4 основних етапи:

  1. Визначення руху грошових коштів у результаті операційної діяльності.

2. Визначення руху грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності.

3. Визначення руху грошових коштів у результаті фінансової діяльності.

1 Визначення чистого руху коштів та узгодження їх залишків.

Для складання звіту використовують такі джерела інформації: баланс; Звіт про фінансові результати; примітки до фінансових звітів (розшифровки статей балансу і звіту про фінансові результати); головна книга; дані про окремих рахунках бухгалтерського обліку.

204

Стаття Код За звітний період За попередній період
Надхо-  і Видаток дження Надхо­дження Видаток
1 2 3 4 5 6
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 010
Коригування на:
амортизацію необоротних активів 020 X X
збільшення (зменшення) забезпечень 030
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 040
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 050
Витрати на сплату відсотків 060 X X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах 070
Зменшення (збільшення):
оборотних активів 080
витрат майбутніх періодів 090
Збільшення (зменшення):
поточних зобов’язань 100
доходів майбутніх періодів ПО
Грошові кошти від операційної діяльності 120
Сплачені:
відсотки 130 X X
податки на прибуток 140 X X
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150
Рух коштів від надзвичайних подій 160
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
фінансових інвестицій 180 X X
необоротних активів 190 X X
майнових комплексів 200
Отримані:
відсотки 210 X X
дивіденди 220 X X
Інші надходження 230 X X
Придбання:
фінансових інвестицій 240 X X
необоротних активів 250 X X
майнових комплексів 260 X X
Інші платежі 270 X X
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280
Рух коштів від надзвичайних подій 290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 X X
Отримані позики 320 X X
Інші надходження 330 X X
Погашення позик 340 X X
Сплачені дивіденди 350 X X
Інші платежі 360 X X
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370
Рух коштів від надзвичайних подій 380
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390
Чистий рух коштів за звітний період 400
Залишок коштів на початок року 410 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420
Залишок коштів на кінець року 430 X X

Керівник ___________

Головний бухгалтер___________

6.Порядок заповнення Звіту про власний капітал (П(С)БО 5)

Останнім звітом, який входить до складу фінансової звітності є Звіт про власний капітал. Вимоги до його змісту та форми встановлені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал».

Метою складання звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

Майно підприємства складається із різноманітних об’єктів обліку — носіїв прав власності окремих суб’єктів. Права кожного власника на майно підприємства і на участь у його прибутках визначаються часткою і формою інвестованих коштів. Вони мають бути чітко відображені у бухгалтерському обліку на підставі відповідних документів. Розкриття цих прав є одним із найважливіших завдань фінансової звітності.

Хоча загальна сума власного капіталу розкривається в балансі за його складовими на кінець звітного і попереднього періодів, власники підприємства та інші користувачі фінансової звітності потребують більш детальної інформації про зміни, що відбулися протягом звітного періоду, причини цих змін. Розкриття такої інформації і є метою складання Звіту про власний капітал.

Показники Звіту формуються на підставі: Балансу; Звіту про фінансові результати; даних аналітичного та синтетичного обліку; алгебраїчної суми показників за іншими статтями цього ж Звіту.                                           206

загрузка...