Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві регу­люється Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансо­ву звітність в Україні» (стаття 8) від 16 липня 1999 р. № 996-ХІУ. Бухгалтерський облік — процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Згідно зі згаданим законом бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня його реєстрації до ліквідації у встановленому порядку. Питання організації бух­галтерського обліку на підприємстві належить до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських опе­рацій у первинних документах, збереження оброблених первин­них документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівниц­тво підприємством.

Підприємство самостійно обирає форму ведення і організації бухгалтерського обліку, а саме:

1)   Введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером (у міжнародній практиці – «Екаунтінг»).

2)   Користування   послугами   спеціаліста   з   бухгалтерського
обліку» зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприєм­ницьку діяльність без створення юридичної особи (в міжнародній
практиці – «Консалтинг»).

3.)Ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку цент­ралізованою    бухгалтерською    або    аудиторською    фірмою(в міжнародній практиці – «Аутсорсинг»).

4.Самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання
звітності безпосередньо власником або керівником підприємства.
Ця форма організації бухгалтерського обліку не може застосо­вуватися на підприємствах, звітність яких повинна оприлюдню­ватися.

Згідно із законом підприємство самостійно:

а)       визначає облікову політику підприємства;

б)  обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему
регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення
інформації в них з додержанням єдиних засад, встановлених зако­ном, та з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології
обробки облікових даних;

в)  розробляє систему і форми внутрішньогосподарського (уп­равлінського) обліку, звітності і контролю господарських опе­рацій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів;

г)  затверджує правила документообігу і технологію обробки
облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів
аналітичного обліку;

д)  може виділяти на окремий баланс філії, представництва,
відділення та інші відокремлені підрозділи, які зобов’язані вести
бухгалтерський облік, з наступним включенням їх показників до
фінансової звітності підприємства.

Законом визначено, що керівник підприємства зобов’язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерсь­кого обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділа­ми, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

Головний бухгалтер приймається на роботу керівником підприємства і йому безпосередньо підпорядковується. При звільненні головний бухгалтер передає справи новому бухгалтеру В цьому випадку перевіряється стан бухгалтерського обліку та достовірність звітних даних, що відображається в акті передачі справ, який підписують новий і колишній бухгалтери та затверджує керівник підприємства.

загрузка...