Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Ведення касової книги

Облік наявності та руху готівки в касі ведуть в касовій книзі за встановленою формою (табл. 2.9). На підприємстві відкривається одна книга, яка повинна бути пронумерована, прошнурована та опечатана сургучевою (або мастиковою) печаткою.

Касова  книга

Номер до­кумента Від кого одержано     або кому видано Номер кореспондую­чого рахунку

Прибуток

Видаток

Залишок на початок дня 600,00 X
243 Чек № 145154 31 90 000,00
244 Гриб В. М. 371 20,00
245 Бугай В. І. 372 90,00
246 Жук В. І. 377 300,00
247 Коновал І. Г. 70 100,00
321 Відомість № 3 за червень 66 90 000,00
322 Бобошко Б. М. 372 120,00
323 Кузуб 1.1. 372 80,00
324 Буряк В. Г. 377 31 400,00
325 Квитанція №43

Разом за день

31 290,00
Разом  за  день 90 510,00 90 890,00
Залишок на кінець дня 220,00 X

Касир Ярмоленко В. П.

Підпис

Записи у касовій книзі перевірив і документи у кількості п’яти при­буткових і п’яти видаткових одержав

Бухгалтер Дем’яненко М. Я.

Підпис

Кількість листів у касовій книзі завіряється підписами керівника і головного бухгалтера підприємства. Приймання та  облік готівки підприємствами сфери торгівлі, громадського  харчування та послуг при здійсненні розрахунків з населенням  проводиться із застосуванням електронних контрольно-касових  апаратів або товарно-касових книг, що визначено положення» і  затвердженим Державною податковою адміністрацією України.

В касовій книзі записи ведуть у двох примірниках через  копіювальний папір кульковою ручкою або чорнилом темного кольору. Перші примірники аркушів залишаються в касовій книзі. Другі примірники аркушів відривні і служать звітом каси­ра. Підчистки і необумовлені виправлення в касовій книзі забороняються. Зроблені виправлення завіряють підписами касир і головний бухгалтер підприємства.

Записи в касову книгу здійснюються касиром після одержані     або видачі грошей по кожному касовому ордеру або іншому замінюючому його документу в день їх надходження або видачі    В кінці кожного робочого дня касир підраховує підсумки операцій  за день, вираховує залишок грошей в касі на кінець дня і передає в бухгалтерію другий відривний аркуш з прибутковими і видатковими касовими документами під розписку в касовій книзі. Це звіт касира.

При згоді касира та при умові забезпечення повного збереженні

касових документів касову книгу можна вести автоматизованим способом за допомогою обчислювальних машин. Контроль за правильністю ведення касової книги покладається на головного бухгалтера підприємства.

За наявності на підприємстві кількох касирів старший касир перед початком робочого дня видає іншим касирам авансом потрібну для видаткових операцій суму готівки під розпис у книзі обліку прийнятих та виданих касиром грошей (типова форма КО-5).

Касири в кінці робочого дня зобов’язані скласти звіт в одер­жанні авансу і готівки, прийнятих (виданих) за прибутковими (видатковими) документами, і здати залишок готівки та касові до­кументи за проведеними операціями старшому касиру під підпис у книзі обліку прийнятих та виданих касиром грошей.

Про аванси, одержані для оплати праці та виплати стипендій, касир зобов’язаний скласти звіт у встановлений строк з урахуван­ням дня їх одержання. До закінчення цього строку касири зо­бов’язані щоденно здавати в касу залишки готівки, яка не видана за платіжними (розрахунково-платіжними) відомостями. Готівка здається в опечатаних касирами сумках, пакетах тощо старшому касиру під підпис у книзі обліку прийнятих та виданих касиром грошей із зазначенням сум.

За наявності на підприємстві тільки одного касира облік прий­нятої та виданої готівки веде сам касир.

На підприємствах, які мають одного касира, у разі потреби тимчасової його заміни, виконання обов’язків касира покладаєть­ся на іншого працівника за письмовим наказом керівника. З цим працівником укладається договір про повну матеріальну відповідальність на час виконання ним обов’язків касира.

У разі відсутності касира (у зв’язку з хворобою тощо) цінності, що перебувають у нього під звітом, перераховуються касиром, якому вони передаються, у присутності керівника та головного бухгалтера або в присутності комісії, призначеної керівником підприємства. Про результати перерахування і передавання цінностей складається акт за підписами зазначених осіб.

На підприємствах, де штатним розписом не передбачена посада касира, виконання його обов’язків може покладатися відповідно розпорядження керівника підприємства на бухгалтера чи іншого працівника, з яким укладається договір про повну матеріальну відповідальність

загрузка...