Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Вибіркове спостереження

1.Загальне поняття вибіркового спостереження.

Вибірковим називається таке спостереження, при якому об­стеженню підлягає лише частина одиниць сукупності, відібра­них на основі науково-розроблених принципів, які забезпе­чують одержання  достатніх даних для характеристики всієї су­купності.

В основі теорії вибіркового спостереження лежать теореми закону великих чисел. Ними зумовлюється вирішенні двох вза­ємопов’язаних і важливих у практичному відношенні питань ви­біркового обстеження: розрахунок обсягу вибіркової сукупності при заданій точності дослідження і визначення помилки обсте­жень при заданому обсязі сукупності.

Мета вибіркового методу полягає в тому, щоб, відібравши з генеральної сукупності певну кількість одиниць, дослідити їх і на цій основі оцінити невідомі параметри генеральної сукупності.

2.Способи відбору у вибіркову сукупність

Назва вибіркової сукупності зумовлюється способом відбо­ру одиниць, тобто схемою її формування. За таких принципів утворюється класифікація видів вибірки. Але слід зазначити, що в навчальній і науковій літературі в цій справі існують деякі розбіжності.

При розгляді питань способів відбору (видів вибірок) буде­мо притримуватися традиційної їх класифікації: 1) власне ви­падковий відбір; 2) механічний відбір; 3) типовий відбір; 4) се­рійний відбір; 5) комбінований відбір.

Власне випадковий спосіб відбору – це такий спосіб формування вибіркової сукупності, коли відбір одиниць з ге­неральної сукупності здійснюється у випадковому порядку. Ви­падковість відбору полягає у дотриманні принципу однакової можливості для всіх одиниць генеральної сукупності потрапити у вибірку.

3.Помилки вибірки

Між характеристиками вибіркової сукупності і шуканими параметрами відповідних характеристик генеральної сукупності існують певні розбіжності, їх називають помилками спосте­реження. Загальна величина помилки вибіркового спостере­ження зумовлюється можливістю виникнення двох видів поми­лок: помилки реєстрації і помилки репрезентативності.

Розрізняють середню і граничну помилку вибірки.

Існують дві формули середньої помилки вибірки. Одна з них використовується при вимірюванні середнього значення оз­наки (наприклад, вибірково обстежується середня продуктив­ність тварин),  друга коли вибірково вимірюється частка ознаки.

загрузка...