Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Види бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік функціонує як єдина інтегрована систе­ма збору, обробки і передачі інформації про діяльність зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень. Він охоплює всі види діяльності підприємства. Об’єктами бухгалтерського обліку є засоби (активи) і джерела (пасиви) підприємства, а також господарські операції, що відбуваються в ньому.

Облікова інформація, перш за все, використовується всередині підприємства для прийняття рішень на різних рівнях менеджмен­ту. Користувачами такої інформації є власники підприємства, вищий управлінський персонал, менеджери різних напрямів діяльності, керівники підрозділів підприємства, робітники і службовці. Цим користувачам потрібна інформація про резуль­тати уже здійснених операцій, а також прогнозна інформація про можливі результати майбутніх операцій.

Але підприємство має зв’язки з навколишнім середовищем, що обумовлює наявність зовнішніх споживачів інформації. До них належать дійсні та потенційні інвестори, банківські та інші кредитні установи, постачальники, замовники, покупці, органи державного регулювання і контролю, державні подат­кові інспекції, органи державного соціального страхування, профспілки, широка громадськість тощо. Цим користувачам потрібна історична інформація про результати уже здійснених операцій.

Відповідно до потреб користувачів для підготовки інформації бухгалтерський облік поділяють на фінансовий та управлінський (рис. 1.2).

Фінансовий облік — це сукупність правил і процедур для відоб­раження, обробки і подання інформації відповідно до вимог зако­нодавчих актів і стандартів. Поняття «фінансовий облік» у норма­тивних документах України не наводиться.

Фінансовий бухгалтерський облік забезпечує облік активів і пасивів підприємства, оформлення, реєстрацію, безперервне і взаємопов’язане відображення господарських операцій на 28 рахунках і облікових регістрах, складання фінансової звітності, бір і систематизацію інформації для зовнішніх і внутрішніх користувачів. Ведення фінансового обліку передбачає суворе дотри­мання   законів,   нормативних   актів,   положень,   стандартів, інструкцій і принципів.

Внутрішньогосподарський (управлінський) облік – система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством.

Управлінський бухгалтерський облік забезпечує формування інформації для прийняття управлінських рішень внутрішніми ко­ристувачами. Він ведеться за рішенням підприємства, є його ко­мерційною таємницею, не регулюється загальноприйнятими принципами та нормативними актами.

Головна мета управлінського обліку – оперативне складання 1 подання внутрішньої звітності, необхідної для прийняття уп­равлінських рішень з метою контролю використання ресурсів, ви­конання договорів, руху коштів та інших чинників, які вплива­ють на одержання прибутку і досягнення успіхів на ринку.

Законами України «Про податок на додану вартість» і «Про оподаткування прибутку підприємств», які прийняті 1997 р., введено термін «податковий облік». Податковий облік призначений для обліку операцій, пов’язаних з нарахуванням і сплатою по­датків. Ведуть його відповідно до норм законів про оподаткуван­ня. Він передбачає ведення спеціальної податкової документації і складання податкової звітності.

Фінансовий, управлінський і податковий облік між собою тісно взаємопов’язані, доповнюють один одного, базуються на од­них і тих документах, спрямовані на визначення результатів діяльності підприємства і в сукупності становлять єдину уніфіко­вану систему бухгалтерського обліку. Отже, фінансовий, уп­равлінський і податковий облік є підсистемами бухгалтерського обліку.

загрузка...