Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Види і форми економічного аналізу.

Діяльність підприємства – це складний динамічний процес, управління яким потребує всебічного аналізу.

Управління підприємством складається з двох етапів:

 • На першому етапі на підставі відповідної інформації та її аналітичного опрацювання оцінюють стан і динаміку того чи іншого процесу.
 • На другому етапі, якщо аналіз визначить необхідність втручання з метою зміни якихось параметрів у ньому, приймаються власне управлінське рішення.

Найповнішу уяву про зміни в господарській діяльності дає загальногосподарський  аналіз, за допомогою якого вивчають економіку підприємства.

Загальносистемний аналіз поділяють на:

 • внутрішній (управлінський),він дозволяє оперативно стежити за здійсненням господарських процесів, удосконаленням технології й організації виробництва, поліпшенням якості та зниженням собівартості продукції, динамікою соціальних показників;
 • зовнішній, базується лише на тій інформації, яку отримує держава для контролю за динамікою ринкових регуляторів – виконання державного замовлення (контракту), сплата податків, формування цін на товари першої необхідності, регулювання реальних доходів населення тощо, а також тієї, яка необхідна для інформування акціонерів чи інших інвесторів про рівень розвитку підприємства, динаміку ефективності капітальних вкладень, можливі дивіденди, ступінь ризику тощо.

Найважливішими складовими управлінсь­кого аналізу є такі його види:

 • соціально-екологічний,
 • маркетинговий,
 • виробничо-технологічний,
 • агропромисловий,
 • економіко-правовий тощо.

При соціально-екологічному аналізі вивчають демографію населених пунктів, стан навколишнього природного середовища, духовний і фізичний розвиток людей, благоустрій населених пунктів і засоби комунікації, житлово-культурні та побутові умови, рівень і якість життя.

Маркетинговий аналіз передбачає вивчення ринкових можливостей підприємства, оцінку конкурентоспроможності його продукції і кон’юнктури ринків, обґрунтування рівня ціни продажу, обсягу й асортименту вироблюваної продукції, загальну оцінку зовнішнього середовища і внутрішнього потенціалу.

Виробничо-технологічний аналіз включає оцінку: ресурсного забезпечення, а саме – землекористування, трудових ресурсів, основних і оборотних засобів, фінансів, біологічного потенціалу тощо; умов виробництва – природних факторів, організаційно-економічних умов, міжгосподарських відносин, державного регулювання тощо; процесу виробництва – соціально-ергономічних факторів, технології, організації трудового процесу, управління тощо; результатів виробництва – валового випуску продукції, її асортименту, собівартості, прибутковості тощо.

Агропромисловий аналіз дає змогу визначитися з доцільністю реалізації продукції в не переробленому вигляді, а також обґрунтувати доцільність переробки як тієї продукції, яку можна реалізувати не переробленою, і особливо тієї, для якої переробка необхідна. У цьому випадку оцінюється також альтернатива переробки, а саме: вирішується де її переробляти – на своєму, міжгосподарському або державному підприємстві.

Економіко-правовий аналіз покликаний показати виграш чи програш підприємства від дотримання (недотримання) правових норм.

Найчастіше в практиці аналізу застосовують такі його форми як:

 • порівняльний
 • ситуаційний
 • секторний.

Порівняльного аналіз полягає в зіставленні явищ, процесів, показників, яке здійснюють у часі і в просторі. Така форма аналізу поділяється на:

 • морфологічний аналіз – дає змогу вивчити розвиток (зміну) явищ і процесів у часі.
 • міжгосподарський аналіз – оцінюють діяльність ідентичних об’єктів, структур, систем.

З морфологічного аналізу виділяють такі часові форми       аналізу:

 • стратегічний
 • попередній
 • оперативний
 • поточний
 • наступний

Стратегічний аналіз полягає в тому, що планування майбутнього розвитку підприємства передбачає, урахування можливих змін зовнішнього середовища, залежність підприємства від якого в умовах становлення ринку дуже зросла.

Попередньому  аналізу підлягають усі дані, які входять в основу обгрунтування цілей, завдань і управлінських рішень з реалізації стратегії підприємства та вибору найефективніших з них.

Поточний аналіз проводиться в процесі виробничого чи робочого періоду і дає можливість своєчасно  коригувати управлінські рішення .

Наступний (ретроспективний) аналіз проводять по закінченні повного виробничого процесу, етапу робіт чи календарного періоду (місяць, квартал, рік тощо) і застосовують для оцінки результатів роботи й ефективності реалізованих управлінських рішень.

В умовах високої динамічності зовнішнього і внутрішнього середовища особливого розвитку набуває ситуаційний аналіз, за якого більше уваги приділяється не стільки оцінці результатів господарювання, скільки передбаченню і вивченню відхилень від бажаних параметрів у процесах, явищах, системах, дослідженні, рушійних сил (рушіїв) цих відхилень, причин їх виникнення та наслідків від несвоєчасного усунення (вирішення) виявлених ситуацій.

загрузка...