Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Види і порядок нарахування та утримання із заробітної плати

Згідно з чинним законодавством на заробітну плату здійснють такі нарахування (у відсотках до заробітної плати):

а) Пенсійний фонд України – 33,2%;

б) Фонд соціального страхування з тимчасової втрати праце­здатності – 1,5%;

в) Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття – 1,3%;

г) Фонд соціального страхування від нещасних випадків на ви­робництві та професійних захворювань України — за встановленими тарифами, які диференційовані по групах галузей економіки (видах робіт), залежно від класу професійного ризику виробницт­ва. Законом їх встановлено 20. і із заробітної плати утримання такі:

1) податок з доходів фізичних осіб;

2) Пенсійний фонд України

3) Фонд соціального страхування з тимчасової втрати праце­здатності:

4) Фонд загальнообов’язкового державного соціального страху­вання України на випадок безробіття.

Внески до пенсійного форду
Нарахування на ФОП Утримання із заробітної плати
33,2 %

а для платників ФСП нарахування складає 13,28

0,5 % – від об’єкта оподаткування що не перевищує розміру прожиткового мінімуму

2 % – із суми що перевищує прожитковий мінімум

Внески до фонду страхування з тимчасової непрацездатності
1,5 % 0,5 % якщо запрлата менше прожиткового мінімуму

1 % якщо більше прожиткового мінімуму

До фонду страхування на випадок безробіття
1,3 0,5 від суми оплати праці.

Розрахунки показують, що із суми виплат, пов’язаних з опла­тою праці, підприємство виплачує працівнику близько 55%, 45% становлять платежі податків та внесків у соціальні фонди. Страхові внески до солідарної системи нараховуються (і утримуються) в межах максимальної величини, яка встановлюється зеконом про розмір страхових внесків.

Порядок утримання податку регулює Закон України від 22 травня 2003 р. № 889-ІУ «Про податок з доходів фізичних осіб». Об’єктом оподаткування є загальний місячний оподатковуваний дохід, змен­шений на суму збору до Пенсійного фонду України та внесків д0 фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Загальний місячний оподатковуваний дохід зменшується на суму податкової соціальної пільги. Вона дорівнює одній мінімальній заробітній платі (у розрахунку на місяць), встанов­леній законом на 1 січня звітного податкового року для будь-яко­го платника податку.

Мінімальна заробітна плата на 2007 р.

  1. 1 січна 400 грн.
  2. 1 липня 420 грн.
  3. 1 грудня 450 грн.

Податкові соціальні пільги

  1. 100 % – 200 грн.
  2. 150 % – 300 грн.
  3. 200 % – 400 грн.

У законі наводиться перелік платників податку, які мають пра­во на отримання пільг у підвищених розмірах: 150% або 200% від суми пільг, а саме:

– у розмірі, що дорівнює 150% суми пільги, – для платника по­датку, який:

а) є самотньою матір’ю або самотнім батьком (опікуном, піклу­вальником) – у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;

б) утримує дитину – інваліда І або II групи – у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;

в) має троє чи більше дітей віком до 18 років — у розрахунку на кожну таку дитину;

г) є вдівцем або вдовою;

д) є особою, віднесеною законом до 1-ї або 2-ї категорії осіб, по-страждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

е) є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад’юнктом, військовослужбовцем строкової служби;

є) є інвалідом І або II групи, у тому числі з дитинства;

ж) є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадяни­ну, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включа­ючи журналістів;

– у розмірі, що дорівнює 200% суми пільги, – для платника по­датку, який є:

а) особою, що є Героєм України, Героєм Радянського Союзу або повним кавалером ордена Слави чи Трудової слави;

б) учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу і має відповідні державні відзнаки;

в) колишнім в’язнем концтаборів, гетто та інших місць приму­сового утримання під час Другої світової війни або особою, визна­ною репресованою чи реабілітованою;

г) особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що

д) бували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фа-Німеччиною та її союзниками;

ж) особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року.

Закон передбачає, що податкова соціальна пільга застосовуєть – по доходу, отриманого платником податку як заробітна плата протягом звітного податкового місяця, якщо його розмір не перевищують суми місячного прожиткового рівня для працездатної осо­би встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноже­ної на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень.

Із оподатковуваного доходу податок утримує податковий агент – юридична особа (її філія, відділення, інший відокремле­ний підрозділ) або фізична особа чи нерезидент або його представ­ництво, які незалежно від їх організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками зобов’язані нарахову­вати, утримувати та сплачувати цей податок до бюджету від імені та за рахунок платника податку, вести податковий облік та пода­вати податкову звітність податковим органам відповідно до зако­ну, а також нести відповідальність за порушення його норм.

Податковим агентом, зокрема, є фізична особа – суб’єкт під­приємницької діяльності, яка використовує найману працю інших фізичних осіб, щодо виплати заробітної плати (інших ви­плат та винагород) таким іншим фізичним особам.

Податок підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки не мають права приймати платіжні документи на виплату доходу, які не передбачають сплати (перерахування) цього податку до бюджету. Якщо оподатковуваний дохід нараховується, але не виплачується платнику податку особою, що його нараховує, то по­даток, який підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету у терміни, встановлені законом для місячного податкового періоду.

Якщо оподатковуваний дохід виплачується у негрошовій формі чи готівкою з каси резидента, то податок сплачується (пере­раховується) до бюджету протягом банківського дня, наступного за днем такої виплати.

Платник податку, що отримує доходи, нараховані особою, яка не є податковим агентом, зобов’язаний включити суму таких до­ходів до складу загального річного оподатковуваного доходу та по­дати річну декларацію з цього податку.

Особою, котра не є податковим агентом, вважається нерезидент або фізична особа, яка не має статусу суб’єкта підприємницької Діяльності.

Первинні, звітні та облікові документи, які містять інфор. мацію про об’єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків і зборів (обов’язкових платежів), що контролюються державними податковими адміністраціями, повинні мати іден­тифікаційні номери.

У Пенсійний фонд України сплачують внески одночасно з ви­платою заробітної плати, а при натуральній виплаті — в останній робочий день базового звітного періоду, яким є календарний місяць. Якщо заробітну плату нараховано, але не виплачено, то пенсійні внески сплачують не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення попереднього місяця.

Терміни сплати внесків до інших соціальних фондів визначені відповідними інструкціями

Терміни сплати податків

Порядок

виплати заробітної

плати

Терміни сплати

Податок з доходів

фізичних

леми

Ш’ІИ

Внески до Пенсій-

ного фонду Ук-

раїни

Внески

до Фонду соціально-

го страху­вання на

випадок

безробіття

Внески

до Фонду

соціально­го страху-

вання з тимча-

сової втра-

ти праце-

здатності

Внески

до Фонду

соціально­го страху-

вання від нещасних

випадків

на вироб-

ництві

Готівкою,

отри-

маною

з банку

Підчас

виплати

доходу

єдиним

платіж-

ним доку-

ментом

Одночасно

з одер-

жанням

коштів на

оплату

праці

Одночасно

з одер-

жанням

коштів на

оплату

праці

Одночасно

з одер-

жанням

коштів на

оплату

праці

Одночасно

з одер-

жанням

коштів на

оплату

праці

Готівкою

з виручки

Протягом

банківсь­кого дня,

наступно-

го за днем

виплати

Одночасно

з виплатою

Не пізніше

наступно­го дня

після

здійснення

виплат

Не пізніше

наступно­го дня

після

здійснення

виплат

Не пізніше

наступно­го дня

після

здійснення

виплат

Підчас виплати доходу Одночасно з про-платою Удень перераху­вання коштів на особові ра-

хунки

У день перераху­вання коштів на особові ра-

хунки

Удень перераху­вання коштів на особові ра-

хунки

Протягом банківсь-

кого дня, наступно­го за днем

виплати

В останній робочий

день місячного звітного

періоду

Не пізніше наступно-

го дня після здійснення

виплат

Не пізніше наступно-

го дня після здійснення

виплат

Не пізніше наступно-

го дня після здійснення

виплат

Нарахова-но, але не виплачено

Не пізніше

30-го чис­ла наступ­ного міся-

Не пізніше

ніж через 20 кален-

дарних днів із дня закінчен-

Не сплачу­ються

Не сплачу­ються

Не сплачу­ються

ця ня попе-

реднього

місяця

загрузка...