Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Види маркетингу

Розвиток ринкових відносин стосовно відмічених концепцій маркетингу спричинив до появи і розвитку різноманітних його видів. Тривалий період розвитку маркетингу, особливості і умови його використання в різних країнах, регіонах, галузях, організаціях та на підприємствах пройшли різноманітні моделі маркетингових підходів у розвитку ринкових відносин у середині країни. Історичні умови, традиції та зовнішні фактори ринкового середовища зумовили появу різноманітних його видів в залежності від орієнтації на товар, споживача або на їх поєднання. Розрізняють:

.- продуктовий маркетинг має на меті використання продукту чи послуги як основного інструмента виробничої діяльності, а тому основна увага надається поліпшенню їх характеристик і якостей.

маркетинг споживача стверджує, що споживач, по-перше,  завжди правий, по-друге, він віддає перевагу товарам з більш високими якісними показниками, але намагається придбати не стільки сам товар як річ, скільки його споживну вартість, яка в ньому втілена. Тому головна задача маркетингу – вивчення споживача, його пріоритетів, побажань, а також умов і факторів їх  формування і розвитку.

змішаний маркетинг найчастіше трапляється в підприємницькій діяльності  в умовах розвинутих ринкових відносин. Він використовує підходи та інструментарій обох попередніх видів маркетингу. Його структура  визначається метою і завданням підприємництва, впливом факторів навколишнього середовища.

Залежно від сфери маркетингової діяльності розрізняють:

-маркетинг товарів споживчого попиту (споживчий)

-виробничо-технічного призначення (промисловий)

За періодом, на який розробляється маркетингова політика підприємства розрізняють:

- стратегічний ( розробка та реалізація середньо і довготривалої політики підприємства. В цих межах визначається мета і завдання, створюється стратегія розвитку підприємства . Найважливіший принцип  стратегічного маркетингу – аналіз і прогнозування існуючих і потенційних потреб, виходячи з інтересів споживача. )

- оперативний (тактичний) ( розробка короткострокової ( до 2-х років) політики підприємства. Найважливішим елементом є використання різноманітних форм та інструментарію маркетингової тактики, реалізація засобів активного збуту товарів. Вона вимагає своєчасного реагування на динаміку потреб і попиту, виходячи з існуючих можливостей підприємства).

Залежно від міри диференціації маркетингової діяльності розрізняють:

- глобальний – переконує що світ все більше «зростається» , бажання споживачів стають дуже подібними. Тому стратегія повинна мати глобальний характер, а товари, що продаються на ринку бути стандартизованими, розрахованими на масового покупця.

- диференційований – ключовою є теза, що будь-який бізнес має локальний характер. Звідси – необхідність сегментування ринку, виходячи з відповідних класифікаційних ознак, цілеспрямована діяльність в одному чи кількох сегментах)

За видами попиту розрізняють маркетинг:

- конверсійний – сприяє створенню активного попиту за негативного його значення. ( причиною виникнення негативного попиту є нехтування елементами дослідження попереднього продажу, інформацією покупців. Метою є створення попиту)

стимулюючий – сприяє створенню і розвитку попиту за нульового значення останнього.               ( причиною нульового попиту є нехтування рекламою, дослідженням конкурентоспроможності товарів. Метою є пробудити активність споживачів)

ремаркетинг –запобігає спаданню попиту ( причиною спадання попиту до мінімуму є неврахування стимулюючих факторів збуту, рекламних поновлень, конкуренції товарів. Метою є стабілізація попиту і запобігання подальшому спаду)

- синхромаркетинг – згладжує сезонні коливання попиту ( причиною сезонних коливань є неритмічне, непостійне застосування  факторів стимулювання і додаткових послуг. Метою є зменшення до мінімуму амплітуди коливання )

- розвиваючий – перетворює потенційний попит на реальний ( причиною відсутності реального попиту є відсутність поновлення рекламних звернень, додаткових стимулів, ярмарок, виставок. Метою є перетворення потенційних покупців на реальних)

- підтримуючий – зберігає баланс між попитом і пропозицією за наявності повноцінного попиту    ( ідеальний варіант. Метою є подальше підтримання попиту)

демаркетинг –  стримує небажане в ряді випадків зростання попиту ( причиною зростання небажаного збуту є наявність шкідливих звичок, нехтування  якостей товарів, що негативно впливають на здоров’я громадян. Метою є зниження попиту на товари, які слід було б зняти з продажу на ринку)

тактичний (короткозорий) – визначає і реалізує тактику підприємства в умовах невизначеності

попиту

- протидіючий – зменшує небажаний з соціально-етичного погляду попит ( причиною є неврахування особливостей, які історично склались на нових ринках збуту, недоліки у врахуванні демографії, поведінки покупців. Метою є своєчасно зупинити продаж, переорієнтувати попит, змінити товар, умови збуту тощо)

- індивідуальний – забезпечує попит на унікальні (марочні) товари ( потреба у більш детальному інформуванні через засоби масової інформації про товар « ринкової новизни». Метою є приділення більшої уваги техніко-економічним параметрам товару)

Залежно від основних об’єктів уваги, кінцевої мети і способів її досягнення розрізняють маркетинг:

- виробничий – отримання прибутку за рахунок збільшення обсягів виробництва, зниження       собівартості продукції, ефективного використання наявних ресурсів

- товарний – отримання прибутку за рахунок поліпшення якості, підвищення конкурентоспроможності продукції

- торгівельний –отримання прибутку за рахунок активного збуту, використання активних методів торгівлі

- ринковий- отримання прибутку за рахунок орієнтації на споживача, координації виробничої і збутової діяльності

- розвинутий- отримання прибутку за рахунок задоволення потреб та побажань споживачів, використання інтегрованої системи елементів маркетингу.

За ступенем координації виконуваних на підприємстві маркетингових функцій розрізняють:

інтегрований – виконувані функції організаційно об’єднані в один комплекс, підпорядковані існуючій стратегії розвитку

неінтегрований – функції маркетингу на підприємстві виконуються розрізнено.

Виходячи з рівня маркетингової діяльності, розрізняють:

- макромаркетинг – ділова активність на рівні держави

- мікромаркетинг – ділова активність на рівні фірми

Залежно від мети:

- комерційний

- некомерційний або мета маркетинг

За видами продукції розрізняють:

-  маркетинг товарів

- маркетинг  послуг

Останнім часом з’явилось ще кілька видів маркетингу зокрема:

-управлінський ( внутрішньофірмовий ) – поширення маркетингових принципів і методів на всі рівні управління фірмою. Цей термін використовується для характеристики заходів які здійснюються для посилення мотивації встановленням ефективного внутрішнього зв’язку між баченням, місією, метою і стратегічним курсом фірми.

міжнародний (експортний та імпортний) – ділова активність фірми при діяльності на зовнішніх ринках (закупок чи збуту)

- соціально-етичний – ділова активність фірми, предметом якої є не тільки ринок, а й суспільно-політична діяльність. Його мета – створення, здійснення та контроль за реалізацією соціальних ідей, формування та виховання конкретних норм і правил поведінки в суспільстві.

загрузка...