Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Відкриття рахунків в установах банків

Для зберігання коштів і здійснення всіх видів банківських опе­рацій юридичним та фізичним особам відкривають в установах банків рахунки, що регулюється Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. № 2121-ІП та «Інст­рукцією про порядок відкриття, використання і закриття ра­хунків у національній та іноземних валютах», яка затверджена постановою Правління Національного банку України від 12 лис­топада 2003 р. № 492.

Банк – юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати у сукупності такі операції: залучення у вклади грошових коштів фізичних юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

Банківські рахунки — це рахунки, на яких обліковуються власні кошти,  вимоги та зобов’язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.

Банківська система України складається з Національного банку  України та інших банків, що створені і діють відповідно до законів. Банки можуть функціонувати як універсальні або як

спеціалізовані. За спеціалізацією банки є: ощадні, інвестиційні, іпотечні, розрахункові (клірингові). Банки створюються у формі акціонерного товариства, товариства з обмеженою відпові­дальністю або кооперативного банку.

Суб’єкт господарювання самостійно обирає банк для відкриття рахунку. Взаємовідносини між комерційними банками та їх клієнтами ґрунтуються на договірних засадах і здійснюються на платній основі. У договорі передбачаються взаємні зобов’язання щодо користування вільними коштами клієнта, здійснення розра­хункових операцій, касового обслуговування, транспортного обслуговування, перевезення готівки. Плата за кожний вид розра­хунково-касового обслуговування встановлюється окремо.

Банки мають право відкривати своїм клієнтам вкладні (депо­зитні), поточні та кореспондентські рахунки.

Вкладний (депозитний) рахунок – рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей, що передаються клієнтом банку в управління на встановлений строк та під визначений процент (дохід) відповідно до умов договору.

Поточний рахунок – рахунок, що відкривається банком клієнту   | на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахун­ково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

Кореспондентський рахунок – рахунок, що відкривається одним банком іншому банку для здійснення міжбанківських пе­реказів.

Відкриття кореспондентських рахунків здійснюється шляхом встановлення між банками кореспондентських відносин у поряд­ку, що визначається Національним банком України, та на під­ставі відповідного договору.

Особливості режимів функціонування вкладних (депозитних), поточних та кореспондентських рахунків визначаються норма­тивно-правовими актами Національного банку України та догово­рами, що укладаються клієнтами та обслуговуючими їх банками. Фінансові установи відкривають рахунки платникам податків і зборів (обов’язкових платежів) лише за умови пред’явлення ни­ми документа, що підтверджує взяття їх на облік в органі держав­ної податкової служби.

Повідомлення про відкриття рахунків у фінансових установах платник податків і зборів (обов’язкових платежів) – юридична особа чи фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності надає особисто або надсилає на адресу відповідного органу державної податкової служби, в якому він обліковується як платник податків і зборів (обов’язкових платежів), з повідомленням про вручення.

Фінансові установи починають видаткові операції за рахунком латника податків з дати отримання фінансовою установою документально підтвердженого повідомлення органу державної податкової служби про взяття рахунку на облік в органах державної по­даткової служби.

Комерційні банки встановлюють плату за касове обслуговуван­ня клієнтів у розмірі, передбаченому договором. Видачу готівки для виплати пенсій через підприємства зв’язку та для касового обслуговування бюджетних установ комерційні банки здійсню­ють безкоштовно.

Відносини клієнтів з банками здійснюються на підставі двосто­ронніх угод, які укладаються в письмовій формі і регулюються нормативними актами Національного банку України, котрі є обо­в’язковими для юридичних і фізичних осіб.

Банки відкривають рахунки зареєстрованим у встановленому порядку фізичним та юридичним особам – суб’єктам під­приємницької діяльності, філіям, представництвам, відділенням та іншим відокремленим підрозділам підприємств, у тому числі структурним підрозділам, виділеним у процесі приватизації.

Рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення усіх видів банківських операцій відкриваються у будь-яких банках України за вибором клієнта і за згодою банків.

Для відкриття юридичній особі поточного рахунку потрібно подати такі документи:

– заяву про відкриття поточного рахунку. Заяву підписують керівник і головний бухгалтер юридичної особи. Якщо в штатно­му розписі немає посади головного бухгалтера або іншої особи, на яку покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та звітності, то заяву підписує лише керівник;

– копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійс­нювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально або орга­зм, який видав свідоцтво про державну реєстрацію. У разі відкриття поточних рахунків юридичним особам, які утримують­ся за рахунок бюджетів, цей документ не вимагається;

– копію належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення), засвідчену органом,  який здійснив реєстрацію,  або нотаріально;

– копію довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену органом, що видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника  банку.

–       копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи
облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав  документ, або  нотаріально  чи  підписом уповноваженого працівника  банку;

–       картку зі зразками підписів і відбитка печатки, засвідчену
нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований, в установленому порядку. До картки включаючи
зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України
або установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком та підписання  розрахункових  документів:
– копію документа  що підтверджує реєстрацію юридичної особи  у  відповідному  органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що  його  видав, або нотаріально чи  підписом вповноваженого  працівника  банку;

– копію страхового свідоцтва , що підтверджує реєстрацію юридичної особи у фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника страхових внесків, засвідчену органом що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку .

Якщо суб’єкт господарювання вже має в цьому банку поточний рахунок , цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то відкриття нового поточного рахунку ( з окрема поточного рахунку за спеціальним режимом використання , поточного рахунку в іноземній валюті) здійснюється за умови подання цим клієнтом заяви про відкриття поточного рахунку та засвідченої в установленому порядку картки зі зразками підписів і відбитка печатки (картки зі зразками підписів ) .

За поточними рахунками , що відкриваються банками суб’єктам господарювання в національній валюті , здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України .

Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається суб’єкту господарювання для зберігання грошей і проведення розрахунків у межах законодавства України у безготівковій та  готівковій іноземній валюті для здійснення поточних операцій , визначених законодавством  України, та для зарахування , використання і погашення кредитів ( позик, фінансової допомоги ) в іноземній валюті.

Для фізичної особи-підприємця, яка не має рахунків у цьому банку, для відкриття поточного рахунку потрібно додати до банку такі документи:

– заяву про відкриття поточного рахунку, що підписано фізичною особою-підриємцем ;

– копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця уповноваженим органом державної влади України, засвідчену нотаріально або органом, що його видав;

– копію документа, що підтверджує взяття фізичної особи-підприємця на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

– копію документа, що підтверджує реєстрацію фізичної особи-підприємця у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену  органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

– картку зі зразками підписів. Зразки підписів засвідчуються підписом уповноваженого працівника банку або нотаріально.

Якщо фізична особа-підприємець використовує найману пра­цю, то ця особа під час відкриття поточного рахунку додатково має подати копію документа, що підтверджує реєстрацію фізичної особи-підприємця у відповідному органі Фонду соціального стра­хування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, засвідчену органом, що його видав, або но­таріально чи підписом уповноваженого працівника банку. В іншо­му разі фізична особа-підприємець обов’язково має зазначити про те, що вона не використовує найману працю, у заяві про відкрит­тя поточного рахунку в рядку «Додаткова інформація».

Банки відкривають клієнтам карткові рахунки. Картковий ра­хунок – це банківський рахунок, розпорядження яким може здійснюватися за допомогою банківських платіжних карток. Для відкриття карткових рахунків клієнти подають документи, які передбачені для відкриття поточних рахунків.

Операції за картковими рахунками здійснюються з урахуван­ням особливостей, визначених відповідними нормативно-право­вими актами Національного банку України, що регулюють здійснення операцій із застосуванням платіжних карток.

Для проведення безготівкових розрахунків фізичними особами між собою та з юридичними особами відкриваються розрахункові рахунки громадян. Для відкриття рахунку громадянин подає Установі банку заяву, картку зі зразком підпису, який надається в присутності працівника банку та засвідчується цим працівником головним бухгалтером банку. Пред’являється також паспорт або документ, що його замінює. Між громадянином і банком укла­дається договір на відкриття та обслуговування рахунку. У договорі змазується ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податку. Без номера банк не проводить операції для фізичних осіб.

Відкриття рахунків реєструється в установі банку в спеціальній книзі, де їм присвоюються відповідні номери.

Рахунки клієнтів банків складаються з 14 знаків. Цифри в но­мерах рахунків означають: перші чотири — номер балансового рахунку, п’ята — контрольний ключ, наступні дев’ять цифр — інформація про зміст аналітичного рахунку, яка формується банком самостійно.

Власник рахунків визначає один з рахунків у національній ва­люті як основний, який вказується у всіх випадках укладення цивільно-правових угод у письмовій формі.

Усі юридичні особи незалежно від форм власності та їх відок­ремлені підрозділи подають картку із зразками підписів і відбит­ка печатки у двох примірниках. У картку включаються зразка підписів осіб, яким відповідно до законодавства України та уста­новчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком і підписування розрахункових документів.

Право першого підпису належить першому керівнику юридич­ної особи, якій відкривається рахунок, а також іншим уповнова­женим на це особам.

Право другого підпису належить головному бухгалтеру, а якщо немає такої посади – особі, на яку покладено ведення бухгалтерсько­го обліку та звітності, а також іншим уповноваженим на це особам.

Особи, які мають право першого та другого підпису, зазнача­ються в картці під час її складання.

Право першого підпису не може бути надано головному бухгал­теру та іншим особам, які мають право другого підпису.

Право другого підпису не може бути надано особам, які корис­туються правом першого підпису.

За рахунками юридичних осіб і їх відокремлених підрозділів, у штатному розписі яких немає осіб, котрим може бути надане право другого підпису, до банку подається картка зі зразками підписів осіб, яким належить право першого підпису. У цьому разі під час складання картки в графі, що призначена для зазна­чення посад осіб, які мають право другого підпису, робиться на­пис про те, що в штатному розписі немає таких осіб.

Уповноважений працівник банку зазначає в картці номер рахунку.

У картку, подану юридичною особою або відокремленим підрозділом, обов’язково включається зразок відбитка печатки, який має містити ідентифікаційний код юридичної особи  або  відокремленого підрозділу – власника рахунку. Використання пе­чаток, призначених для спеціальних цілей, наприклад, «для пакетів», «для перепусток», є неприпустимим.

У разі заміни або доповнення хоча б одного з підписів подається нова картка зі зразками підписів усіх осіб, які мають право першого або другого підпису, засвідчена в установленому порядку.

загрузка...