Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Визначення платоспроможності підприємства в умовах банкрутства

Під банкрутством розуміють фінансову неспроможність підприємства здійснювати платежі за своїми зобов’язаннями. Банкрутство встановлюється в судовому порядку. Для збанкрутілих підприємств а також тих, що знаходяться на межі банкрутства визначають четвертий коефіцієнт платоспроможності – коефіцієнт загальної платоспроможності. Методика визначення цього коефіцієнта така ж сама, як і інших коефіцієнтів платоспроможності. На основі даних бухгалтерського балансу складають аналітичну таблицю в актив якої вписують платіжні засоби підприємства, а в пасив – платіжні зобов’язання.

Особливість полягає в тому, що при визначенні платіжних зобов’язань до уваги беруть не лише суму поточних, а й суму довгострокових    зобов’язань    (тобто    суму    підсумків    третього    і

четвертого розділів пасиву балансу). При визначенні суми платіжних засобів до уваги беруть не лише вартість оборотних активів, а й вартість необоротних активів, тобто до уваги беруть все майно підприємства.

Але різні активи підприємства мають різну ліквідність, тобто здатність швидко перетворюватися в гроші. А тому на практиці при визначенні реальної суми активів користуються поправочними коефіцієнтами. У кожному випадку їх встановлюють експертним шляхом з урахуванням конкретних умов підприємства. Наприклад, пропонується грошові кошти і поточні фінансові інвестиції включати в розрахунки з коефіцієнтом 1, готову продукцію – 0,9, дебіторську заборгованість – 0,8, виробничі запаси – 0,7, незавершене виробництво – 0,6, інші активи – 0,5, основні засоби – 0,1. Використання поправочних коефіцієнтів робить оцінку платоспроможності збанкрутілого підприємства більш реальною.

Методику визначення платоспроможності СВК “Світанок”, що знаходиться на межі банкрутства, подано в табл. 59.

СВК “Світанок” знаходиться в тяжкому фінансовому стані, на межі банкрутства. Реальні активи (з урахуванням поправочних коефіцієнтів) перевищують суму платіжних зобов’язань у 3,33 разу (1440 : 4,32). У разі оголошення підприємства банкрутом майна вистачить, щоб за рахунок виручених коштів повністю розрахуватися з кредиторами. Щоб цього не трапилось, потрібно забезпечити високорентабельну роботу підприємства і за рахунок прибутку значно оновити і зміцнити основні засоби, значно поліпшити забезпеченість власним оборотним капіталом.

Щоб своєчасно передбачити і попередити банкрутство, потрібно систематично аналізувати фінансовий стан підприємства. Про можливість імовірного банкрутства в недалекому майбутньому свідчать такі показники:

 • спад виробництва, скорочення обсягу продукції і хронічна збитковість;
 • наявність значних сум хронічної кредиторської заборгованості;
 • низькі показники коефіцієнтів платоспроможності і тенденція їх до зниження;
 • низький рівень забезпеченості власним оборотним капіталом;
 • збільшення до небезпечних розмірів позикового капіталу;
 • наявність великих понаднормативних виробничих запасів;
 • зниження виробничого потенціалу підприємства та інші фактори.

Менеджери підприємства повинні своєчасно виявляти негативні тенденції у фінансовій стійкості підприємства і здійснювати заходи, що сприяють оздоровленню економіки підприємства.

Багато зарубіжних і вітчизняних економістів для прогнозування можливості банкрутства рекомендують використовувати інтегральні показники, які дозволяють одною цифрою характеризувати рівень імовірності банкрутства.

Так відомий західний економіст Е. Альтман розробив дво-, п’яти-і семи факторну 2 моделі прогнозування можливого банкрутства підприємств. Нормативні значення коефіцієнтів взято із світової практики. Г.В. Савицька запропонувала п’яти факторну модель, яка дає можливість досить швидко провести експрес-аналіз фінансового стану підприємства і з достатньою точністю визначити ступінь імовірного банкрутства підприємства. Модель        випробувана     несільськогосподарських підприємствах Білорусії і має такий вигляд: 2=0,11 Хі +1323^+1,67х? +0,515,4 +3,80Х5

Отже, у розрахунках використано такі п’ять факторів фінансової стійкості підприємства:

 • X1 - питома вага власного оборотного капіталу у формуванні оборотних активів, коефіцієнт;
 • Х2оборотний капітал, що припадає на 1 грн. основного капіталу, грн.;
 • Х3- коефіцієнт оборотності сукупного капіталу;
 • X4- рентабельність активів підприємства, % ;
 • Х5 - коефіцієнт фінансової незалежності (питома вага власного капіталу в загальній валюті балансу).

Константа порівняння = 8.

Якщо величина 2 більше 8, то ризик банкрутства малий або відсутній. При значенні 2 менше 8 ризик банкрутства присутній: від 8 до 5 – невеликий, від 5 до 3 – середній, нижче 3 – великий, нижче 1 – стовідсоткова неспроможність.

Таблиця 5 Визначення платоспроможності підприємства в умовах банкрутства

Платіжні засоби Сума на кінець року, тис, грн. Платіжні зобов’язання Сума на

кінець року,

тис. гон.

за балансом ПО

перев. коефіц.

У покрит. зобов’я­зань.
І   1. Грошові кошти ІЗ і Ї5
2. Поточні 1. Довгострокові
фінансові інвестиції 1 зобов’язання (всього за розділом три)
3. Векселі одержані - 0,8 - -
4. Дебіторська 2. Поточні
заборгованість за зобов’язання (всього
товари, роботи і за розділом чотири) 432
послуги 46 0,8 36,8
5. Дебіторська
заборгованість за
розрахунками 13 0,8 10,4
6. Готова продукція 86 0,9 77,4
7. Товари - - - Всього платіжних
8. Виробничі запаси 655 0,7 458,5 зобов’язань 432
9. Тварини на
вирощуванні і
відгодівлі 131 0,7 91,7 Коефіцієнт загальної
10. Незавершене платоспроможності 3,33
виробництво 249 0,6 357,0
11. Нематеріальні
активи - - -
12. Основні засоби 2270 0,1 227,0
13. Незавершене
будівництво 595 0,6 357,0
14. Довгострокові
фінансові інвестиції 34 0,5 17,0
і  15. Довгострокова
дебіторська
заборгованість - -
16. Відстрочені
податкові платежі
Всього платіжних 4094 X 1440,2
засобів
загрузка...