Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Визнання і класифікація доходів

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначені П(С)БО 15 «Дохід», згідно з яким дохід ви­знається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб:

а) сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов’язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бю­джету й позабюджетних фондів;

б) сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо;

в) сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

г) сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

д) сума завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено іншим договором;

е) надходження, що належать іншим особам.

Визнані доходи від звичайної діяльності класифікуються в бух­галтерському обліку за такими групами:

а) дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

б) інші операційні доходи;

в) фінансові доходи;

г) інші доходи.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших ак­тивів) визнається при наявності таких умов:

а) покупцеві передані ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);

б) підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);

в) сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;

г) є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшен­ня економічних вихід підприємства, а витрати, пов’язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Дохід не визнається, якщо здійснюється обмін продукцією (то­варами, роботами, послугами та іншими активами), які є подібни­ми за призначенням та мають однакову справедливу вартість.

Дохід, пов’язаний з наданням послуг, визнається виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат від операції.

Це може бути за умов:

а) можливості достовірності оцінки доходу;

б) імовірності надходження економічних вихід від надання послуг;

в) можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надан­ня послуг на дату балансу;

г) можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для на­дання послуг та необхідних для їх завершення.

Оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг прово­диться шляхом:

а) вивчення виконаної роботи;

б) визначення питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, У загальному обсязі послуг, які мають бути надані;

в) визначення питомої ваги витрат, яких зазнає підприємство у зв’язку з наданням послуг, у загальній очікуваній сумі таких витрат. Сума витрат, здійснених на певну дату, включає тільки ті витрати, які відображають обсяг наданих послуг на цю саму дату.

Якщо послуги полягають у виконанні невизначеної кількості дій (операцій) за період часу, то дохід визначається шляхом рівномірного його нарахування за цей період. Якщо дохід (вируч­ка) від надання послуг не може бути достовірно визначений, то він відображається в бухгалтерському обліку в розмірі визначених витрат, що підлягають відшкодуванню.

Якщо дохід (виручка) від надання послуг не може бути до­стовірно оцінений і не існує імовірності відшкодування зазнаних витрат, то дохід не визнається, а зазнані витрати визнаються ви­тратами звітного періоду.

Отримане цільове фінансування визнається доходом протягом тих періодів, в яких були зазнані витрати, пов’язані з виконанням його умов.

Цільове фінансування капітальних інвестицій визнається до­ходом протягом періоду корисного використання відповідних об’єктів інвестування пропорційно сумі нарахованої амортизації цих об’єктів.

Дохід, який виникає в результаті використання активів підприємства іншими сторонами, визнається у вигляді процентів, роялті та дивідендів, якщо:

а) імовірне надходження економічних вихід, пов’язаних з та­кою операцією;

б) дохід може бути достовірно оцінений.

Проценти визнаються у тому звітному періоді, до якого вони на­лежать, виходячи з бази їх нарахування та терміну користування відповідними активами. Роялті визнаються за принципом нараху­вання згідно з економічним змістом відповідної угоди. Дивіденди взнаються у періоді прийняття рішення про їх виплату.

загрузка...