Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

ВСТУП

Статистика належить до фундаментальних дисциплін бакалаврської підготовки за напрямками: 1) економіка і підприємництво; 2) менеджмент.

За ринкових умов зазначені фахівці мають оволодіти якісно новими знаннями та навичками зі статистичних методів, щоб ефективно досліджувати й розв’язувати актуальні соціально-економічні проблеми.

З огляду на сказане відповідні навчальні програми дедалі ускладнюються, що зрештою призводить до суперечності між зростаючим обсягом інформації та скороченням навчального часу, відведеного на її засвоєння.

Пропонований навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Статистика» має до­помогти студентам здобути ґрунтовні теоретичні знання й навчитися активно застосовувати їх на практиці.

Загальні завдання щодо підготовки фахівців економічного профілю такі:

  • засвоєння категорій статистичної науки;
  • оволодіння статистичними методами;
  • опанування методики розрахунків макроекономіч­них показників;
  • набуття навичок узагальнення результатів статистичного аналізу та розробки відповідних управлінських рішень.

Посібник складається з двох частин: у першій подається теорія статистики, у другій — економічна статистика.

Посібник підготовлено кафедрою статистики КНЕУ за загальною редакцією доктора економічних наук, професора А. М. Єріної («Теорія статистики») та доктора економічних наук, професора Р. М. Моторина («Економічна статистика»).

загрузка...