Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Вступ

Розбудова незалежної України об’єктивно потребує входження її у світове господарство на організаційно-економічних засадах ринкових відносин на принципах рівноправності та взаємної виго­ди у співробітництві.

Міжнародна торгівля України вже «зарекомендувала» себе важливим рушієм економічного розвитку, гарантом націо­нальної безпеки. Вона не тільки була однією з небагатьох галузей і сфер господарської діяльності України, які протягом переважної частини періоду незалежності мали позитивну динаміку зростан­ня. Міжнародна торгівля дала змогу зберегти велику кількість спеціалізованих виробництв, здійснити важливі кроки щодо їх технологічної модернізації та інвестування.

Для ефективного здійснення зовнішньоторговельних операцій необхідний високий рівень кваліфікації спеціалістів їх знання споживчої вартості (цінності) товарів, закономірності її прояву і збереження, основоположних характеристик товару, а також їх змін на всіх етапах товароруху.

Професійну підготовку бакалаврів  із товарознавства та комерційної діяльності в економічних коледжах передбачено введення у навчальні плани курсу «Світовий ринок товарів і послуг».

Мета опанування  дисципліни – формування системи знань про дію реальних процесів , законів , закономірностей, категорій, особливостей та тенденцій  подальшого розвитку  ринку товарів і послуг ; прищепити навики  використання різних методів  кількісного аналізу  економічних процесів , які визначають  стан і характер розвитку  світового ринку.

Завдання дисципліни – розкрити стан та характер функціонування світового ринку товарів і послуг ; дати методику обчислення макроекономічних показників, що відображають динамізм розвитку світового ринку;

забезпечити майбутнім фахівцям професійні знання функціонування світового ринкового механізму на основі міжнародного поділу праці у виробництві експортних ресурсів, забезпечення їх конкурентної спроможності, ефективного міжнародного товарообміну.

Предмет дисципліни – дослідження світових ринків товарів і послуг  через призму попиту і пропозиції з точки зору орієнтації України на забезпечення сталого експортного виробництва конкурентоспроможних товарів.

Методи дослідження. Дослідження і вивчення світових ринків на всіх структурних рівнях спирається на різноманітні методи. Серед них аналіз і синтез, індукція та дедукція, єдність історичного і логічного, кількісного та якісного ас­пектів, економіко-математичне моделювання, статистичне спостереження тощо. Значного поширення набуває систем­ний підхід, структурно-функціональний аналіз складної ор­ганічної системи, якою є світове господарство.

Науковий аналіз передбачає проникнення від поверхні явищ до глибинних процесів міжнародного господарського життя, пізнання його сутності, субстанціальних основ. Це стає можливим завдяки методу наукової абстракції, коли вся різнобарвна палітра економічних зв’язків зводиться до виявлення найбільш сталих, стійких, тих, що постійно по­вторюються і відтворюються, тобто закономірних. При цьо­му неминуче втрачається живе багатство фарб і відтінків, якими так щедре світове господарство, зате фіксуються уні­версальні, типові взаємозв’язки, що формують його внут­рішню структуру. Важливо також враховувати діалектику загального, особливого та одиничного, форми і змісту, сут­ності й явищ. Вся різноманітність світогосподарських зв’яз­ків ґрунтується на принципі розвитку, руху в просторі й ча­сі цієї соціальної форми матерії у відповідності із закона­ми матеріалістичної діалектики: заперечення заперечення, переходу кількісних змін у якісні, єдності й боротьби протилежностей.

Перелік знань і умінь, яких набуває студент після опанування даної дисципліни:

Студент повинен знати і уміти:

– сутність  економічного розвитку світового ринку , як цілого і основних його елементів;

–  закони функціонування  світового ринку товарів і послуг;

– методологію вивчення  загальногосподарської конюктури, як провідного  фактора формування конюктари світових товарних ринків;

– методику вивчення та прогнозування ринкової конюктури , складати конюктурні огляди;

– використовувати конюктурні дослідження ринку  у практичній діяльності;

– прогнозувати ситуації , які часто змінюються  на світовому ринку товарів і послуг, необхідна для здійснення торгівельних операцій;

– провести структурний аналіз сегментів ринку , стану конкуренції між ними, оцінити потенціальний обсяг попиту на ринку, врахувати рівень цін.

Сфера реалізації набутих знань і вміння у майбутній професії: У практичній професійній діяльності з метою  підвищення ефективності зовнішньоторговельної діяльності , у створенні нової моделі зовнішніх торговельно – економічних зв’язків України

загрузка...