Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Характеристика активів підприємства

Згідно Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” №996 від 16 липня 1999р. активи – це ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод в майбутньому.

Активи поділяють на три групи: необоротні активи; оборотні активи; витрати майбутніх періодів.

Необоротні активи - це активи, які використовують (утримуються тощо) на підприємстві більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). Під операційним циклом розуміють проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг.

12

До необоротних активів належать:

1) Основні засоби - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). Наприклад: будинки, споруди, транспортні засоби, обладнання тощо;

2)Нематеріальні активи - немонетарні активи, які не мають матеріальної форми,  можуть бути ідентифіковані та утримується підприємством з метою використання протягом  періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для  виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам). Наприклад:
права на знаки для товарів і послуг, програма “1С: Бухгалтерія” тощо;

3)Довгострокова дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в процесі нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців від  дати балансу. Дебіторська заборгованість - сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату.   Дебітори   –   юридичні   та  фізичні   особи,  які   внаслідок   минулих   подій   заборгували
підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів;

4)Довгострокові фінансові інвестиції - активи, які утримуються  підприємством з метою  збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод  для інвестора, більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) Наприклад: акції, облігації, тощо;

5) Інші необоротні активи (малоцінні необоротні матеріальні активи тощо).

Оборотні активи — це грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

До оборотних активів належать:

1)Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти - готівка, кошти на рахунках у банках   та   депозити   до   запитання.    Еквіваленти    грошових    коштів -   короткострокові  високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які  характеризуються незначним ризиком зміни вартості.

2)Запаси - активи, які: утримуються для подальшого продажу за умови ведення звичайної  господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу  продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання  робіт та надання послуг, а також управління підприємством. До запасів належать: виробничі  запаси  (матеріали,  паливо,  запасні  частини тощо),   незавершене  виробництво,  малоцінні  та швидкозношувані предмети, напівфабрикати, готова продукція,

13

товари тощо;

3)Поточна дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційному циклу або   буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати  балансу. Наприклад: заборгованість покупців, підзвітних осіб тощо.

4) Поточні  фінансові   інвестиції - активи,  які утримуються  підприємством  з метою  збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод  для інвестора протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу;

5) Інші оборотні активи.

Витрати майбутніх періодів - це витрати, які мали місце в поточному або попередніх звітних періодах, але відносяться до наступних звітних періодів. Наприклад: передплата періодичних видань.

загрузка...