Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Характеристика бухгалтерського балансу як основного джерела інформації для оцінки фінансового стану підприємства.

У ринкових умовах повної господарської самостійності, коли підприємства діють на основі принципів . комерційного розрахунку, успіхи діяльності підприємства у вирішальній мірі залежать від його фінансового стану.
Фінансовий стан підприємства характеризує система показників, які визначають зміст і завдання аналізу:
• склад і динаміка активів підприємства та джерел їх утворення;
• фінансова стійкість підприємства;
• платоспроможність і кредитоспроможність;
• склад і динаміка дебіторської і кредиторської заборгованості;
• оборотність оборотних активів;
• ефективність використання активів.
Аналіз цих показників має виявити сильні і слабкі сторони фінансового стану підприємства, розробити конкретні заходи, які зміцнили б фінансову стійкість підприємства, усунули причину можливого банкрутства.
Джерелами аналізу фінансового стану підприємства є його фінансова звітність.
• Баланс.
• Звіт про фінансові результати.
• Звіт про рух грошових коштів.
• Звіт про власний капітал.
• Примітки до річної фінансової звітності.
• Дані аналітичного і синтетичного бухгалтерського обліку. Основним джерелом аналізу є бухгалтерський баланс. А тому,
щоб зробити змістовний аналіз фінансового стану підприємства, потрібно чітко знати будову балансу.
Статті активу балансу з аналітичною метою згруповано в такі три розділи:
1. Необоротні активи.
2. Оборотні активи.
3. Витрати майбутніх періодів.
Основними статтями необоротних активів є основні засоби і незавершене будівництво. Основні засоби подано в оцінці за первісною і залишковою вартістю. У підсумок балансу включено оцінку за залишковою вартістю. До необоротних активів відносять також довгострокові фінансові інвестиції, довгострокову дебіторську заборгованість, відстрочені податкові активи та нематеріальні активи.
Оборотні активи – це оборотний капітал підприємства. Він завжди розміщений одночасно на різних стадіях кругообороту. Стадії кругообороту такі: виробничі запаси, тварини на вирощуванні і відгодівлі, незавершене виробництво, готова продукція, дебіторська заборгованість і грошові кошти. Дебіторську заборгованість відображено окремо за товари, роботи і послуги (з виділенням резерву сумнівних боргів) та за розрахунками. Окремою статтею виділено векселі одержані. Грошові кошти відображено окремо в національній та іноземній валюті. Коло грошових коштів окремою статтею відображено поточні фінансові інвестиції, які за ступенем ліквідності прирівнюються до грошових коштів.
У третьому розділі активу відображено витрати майбутніх періодів. Це витрати на освоєння виробництва нових видів продукції, оплачені наперед податки та збори, суми передплати періодичних видань. Отже, витрати майбутніх періодів – це частина оборотних активів, яка вилучена з обороту.
У пасиві балансу відображено наявність і склад джерел утворення активів підприємства. Статті пасиву з аналітичною метою згруповано в п’ять розділів.
1. Власний капітал.
2. Забезпечення наступних витрат і платежів.
3. Довгострокові зобов’язання.
4. Поточні зобов’язання.
5. Доходи майбутніх періодів.
Джерела утворення активів підприємства поділяються на власні і залучені. Основним джерелом власних активів є власний капітал (1 розділ пасиву). Другий і п’ятий розділ пасиву – це джерела утворення оборотних активів, які прирівнюються до власних. Адже забезпечення наступних витрат і платежів – це насамперед суми нарахованого резерву на покриття витрат на оплату майбутніх відпусток працівників, а доходи майбутніх періодів – це одержані авансові орендні платежі за здані в оренду основні засоби тощо.
У третьому і четвертому розділах пасиву (“Довгострокові зобов’язання” та “Поточні зобов’язання”) відображено джерела залучених коштів, якими користується підприємство.

загрузка...