Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Характеристика дебіторської заборгованості

Методологія формування інформації про дебіторську заборго-наність визначена П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість».

Дебітори – юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх ічсвівалентів або інших активів. Дебіторська заборгованість – су­ма заборгованості дебіторів підприємству на певну дату.

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних ііигід та може бути достовірно визначена її сума.

Дебіторська заборгованість виникає внаслідок відвантаження продукції під час її реалізації, а також в інших випадках, наприк-іііід, щодо розрахунків з бюджетом, підзвітними особами, відшко­дування завданих збитків тощо.

За термінами погашення дебіторська заборгованість є довго-ітрокова і поточна. Довгострокова дебіторська заборгованість та­мі, строк погашення якої передбачається після дванадцяти г.-і ісяців з дати складання балансу. Вона обліковується в складі не-оііоротних активів.

Поточна дебіторська заборгованість буде погашена протягом шкінадцяти місяців з дати складання балансу. Вона оцінюється за первісною вартістю і обліковується в складі оборотних активів.

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, ро­бити, послуги включається до підсумку балансу за чистою peалізаційною вартістю, яка визначається як різниця між сумою чигочної заборгованості і створеним резервом сумнівних боргів.

Безнадійна дебіторська заборгованість – поточна дебіторська заборгованість, стосовно якої існує впевненість щодо її неповер­нення боржником або за якою минув строк позовної давності.

Сумнівний борг – поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником. Сумнівні борги обліковуються у складі актинів підприємства до визнання їх безнадійною заборгованістю іі’ііі погашення.

загрузка...