Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Характеристика власного капіталу та зобов’язань підприємства

Власний капітал - це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань.

Зобов’язання — це заборгованість підприємства, яка виникла в наслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе

до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють економічні вигоди.

Власний капітал і зобов’язання об’єднуються поняттям пасиви.

До власного капіталу відносяться:

1)статутний  капітал — зареєстрована вартість простих та привілейованих акцій для акціонерних товариств або сума оголошеного статутного капіталу для інших підприємств. Розмір

14
статутного капіталу обов’язково фіксується в установчих документах;

2)пайовий капітал — це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених  у товаристві  для  здійснення  його фінансово-господарської діяльності.   Пайовий капітал складається з сум пайових внесків членів споживчого товариства, житлово-будівельних
кооперативів,   кредитних   спілок  та   інших   підприємств,   а  також   паїв   членів   колективних сільськогосподарських підприємств (КСП) в сільському господарстві, одержаних в результаті  розподілу на паї колективної власності;

3)додатковий капітал — складається із емісійного доходу, тобто доходу одержаного від  розміщення  акцій  власної  емісії  за  цінами,  які  перевищують  номінальну  вартість;   іншого вкладеного капіталу; до оцінки активів; безоплатного одержання необоротних активів; іншого  додаткового капіталу;

4) резервний  капітал –  використовується  відповідно до  напрямків,  передбачених  в установчих  документах:  як  правило,  у випадках  недостачі  прибутку за рахунок резервного  капіталу  покриваються  непередбачені   витрати,   погашаються   борги  перед  кредиторами  при  ліквідації товариства,  виплачуються  дивіденди  за привілейованими  акціями тощо.  В  Законі
України “Про господарські товариства” передбачено створення в  господарському товаристві  резервного капіталу у розмірі, встановленому установчими документами, але не менше 25% статутного   капіталу.   Розмір   щорічних   відрахувань   до   резервного   капіталу   передбачається
установчими документами, але не може бути меншим 5% суми чистого прибутку;

5) нерозподілені прибутки — це прибутки, одержані в результаті фінансово-господарської  діяльності   підприємства,   які   зменшені   на   суму   прибутків   використаних   у   звітному  році, включаючи нарахування податку на прибуток. Нерозподілений прибуток с власністю акціонерів і  збільшує суму власного капіталу. Якщо фінансові результати діяльності збиткові, то сума збитку  зменшує суму власного капіталу.

Забезпечення - зобов’язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу.

Довгострокові зобов’язання – всі зобов’язання, які не є поточними зобов’язаннями. Наприклад: довгострокові кредити банків, довгострокові векселі видані тощо.

Поточні зобов’язання – зобов’язання які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу. Наприклад: короткострокові кредити банків, заборгованість перед постачальниками, поточна заборгованість за розрахунками з бюджетом, з оплати праці тощо.

загрузка...