Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

З. Організація інтенсивного садівництва

В умовах формування ринкової економіки найгострішими проблемами для садівничих і виноградарських підприємств є:

  • підвищення    продуктивності    насаджень,    виробництво конкурентноздатної продукції;
  • розвиток сфери реалізації, інфраструктури ринку, значне розширення ринків збуту продукції;
  • пошук джерел інвестицій на просте і розширене відтворен­ня галузі і формування матеріально-технічної бази.

Збільшення виробництва плодів, ягід і винограду та підви­щення ефективності садівництва і виноградарства залежать від технологічних і організаційно-економічних чинників.

До технологічних необхідно в першу чергу віднести розви­ток інтенсивного садівництва і виноградарства – це перевага ін­тенсивних типів насаджень і сортів, які забезпечують швидкий оборот капіталу, тобто створення і продуктивне використання таких типів насаджень, які вступають в товарне плодоношення на 2-3-й рік після закладання. Особливість цих процесів поля­гає в переході від розміщення на одиниці земельної площі не­великої кількості дерев з величезними кронами до загущених схем садіння дерев з невеликими кронами. Такі схеми передба- ‘ чають значне скорочення тривалості циклів створення і продук­тивного використання насаджень, що, в свою чергу, забезпечує швидкий вступ насаджень у товарне плодоношення, високу їх продуктивність, зниження трудомісткості продукції та швидке оновлення сортового складу.

Ці схеми (системи технології і організації галузі) одержали назву пальметного садівництва (навскісної пальмети). Замість густоти стояння яблунь і груш 10 х 10 м або 8 х 8 м (100-150 дерев на гектар) за даною технологією їх висаджують за схемами 10 х 2, 8 х3,4×2,4×3 метрів, що забезпечує від 420 до 1250 дерев на гек­тар. В цілому це характеризує інтенсифікацію садівництва.

Саджанці пальметних садів вирощують не на звичайній під­щепі лісової яблуні, вирощеної з насіння, а на спеціальних слабко-рослих, вирощених вегетативно напівкарликових (дусен) і карли­кових (парадизка) підщепах. Це прискорює строки плодоношення і зменшує висоту дерев до 2,5-3 м. При цьому спеціально форму­ють крону – роблять її плоскою витягнутою навскіс під кутом до напряму рядка або веретеноподібною, що забезпечує прохід ме­ханічних засобів у міжряддях. Завдяки низькій висоті дерев знач­но легше збирати плоди, навіть без спеціальних пристроїв.

У пальметних садах вносять велику кількість добрив, по­ливають грунт, старанно обробляють міжряддя, забезпечують більшу густоту дерев, завдяки чому повніше використовується земельна площа, а отже зростають врожаї.

На сьогоднішній день у садівництві впроваджують такі ос­новні типи насаджень: зерняткових культур – сади з округлою кроною і ущільненим розміщенням дерев на насіннєвих і середньорослих клонових підщепах; сади з площинною кроною дерев на середньорослих клонових підщепах; шпалерно-карликові сади з площинною кроною дерев на слабкорослих підщепах; сади з мало об’ємною кроною дерев на слабкорослих підщепах; кісточ­кових культур – сади з поліпшеною ярусною, напівплощинною, чашоподібною кронами тощо.

У різних зонах країни на невеликих площах випробовуються насадження яблуні, закладені за голландською технологією. На 1 га таких садів розміщується 2500-3300 дерев. Схема садіння 41 чи 3 х їм. В товарне плодоношення ці сади вступають на 2-3-й рік після закладання.

В даний час досліджуються сади типу лук. Карликові підще­пи висаджують за схемою ЗО х 40 см, окулірують і залишають на місці без пересаджування. На другий рік дерева плодоносять. Коли плоди дозріють, дерева скошують відокремлюють плоди від гілок. Наступного року відростають нові пагони, які через рік плодоноситимуть.

Серед організаційно-економічних чинників підвищення ефективності промислового садівництва і виноградарства особ­ливе місце мають: значне розширення місткості внутрішнього ринку продукції, значне збільшення її виробництва на експорт, захист вітчизняного товаровиробника, цін на продукцію сільсь­кого господарства і промисловості, розвиток підприємницьких структур в галузі.

загрузка...